Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Besluit van de Adviseur Belastingen Beleid van het Team Belastingen en WOZ van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent mandaat Mandaatbesluit Invorderingsambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de Adviseur Belastingen Beleid van het Team Belastingen en WOZ van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent mandaat Mandaatbesluit Invorderingsambtenaar
CiteertitelMandaatbesluit Invorderingsambtenaar
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Alle voorgaande besluiten met een dergelijke strekking te vervallen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-01-201901-01-201901-10-2019nieuwe regeling

16-01-2019

gmb-2019-21031

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de Adviseur Belastingen Beleid van het Team Belastingen en WOZ van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent mandaat Mandaatbesluit Invorderingsambtenaar

De Adviseur Belastingen Beleid van het Team Belastingen en WOZ van de gemeente Noordwijk, die als gevolg van het gezamenlijke besluit van 15 januari 2019 van de colleges van de gemeenten Noordwijk, Lisse en Teylingen en het besluit van de gemeente Noordwijk van 15 januari 2019, optreedt als de aangewezen ambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen voor deze gemeenten,

 

Besluit:

HOOFDSTUK 1  

te mandateren om namens haar op te treden de personen met de onderstaande functies:

 

A. van de gemeente Noordwijk:

de medewerkers van de teams Klantcontactcentrum Backoffice en Klantcontactcentrum Frontoffice van de gemeente Noordwijk: bij het innen van alle belastingaanslagen, leges en rechten die worden geheven op basis van de belastingverordeningen van de voormalige gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout en de fusiegemeente Noordwijk (met uitzondering van de parkeerbelasting Noordwijk), een en ander met uitzondering van de dwanginvordering;

 

B. van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen:

 • 1.

  de medewerkers van het Team Burgerzaken Domein Publieksservice en Team Vergunningen Domein Publieksservice, bij het innen van alle leges die worden geheven op grond van de Legesverordening Lisse en de Legesverordening Teylingen, een en ander met uitzondering van de dwanginvordering;

 • 2.

  de medewerkers van het Team Financiën Domein Bedrijfsvoering, bij het innen inclusief de dwanginvordering tot aan de fase dwangbevel van alle leges, rechten en belastingen die op grond van het Mandaatbesluit Heffingsambtenaar van 16 januari 2019 door medewerkers van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTSamen worden geheven;

 • 3.

  de medewerkers van het Team Burgerzaken Domein Publieksservice, bij het innen van de afvalstoffenheffing geheven op grond van Hoofdstuk 2, onderdeel 2.2 van de tarieventabel Verordening afvalstoffenheffing Teylingen;

 • 4.

  de havenmeester van de gemeente Teylingen, bij het innen van het havengeld, dat wordt geheven op grond van de Verordening havengeld van de gemeente Teylingen, een en ander met uitzondering van de dwanginvordering;

C. van andere personen dan onder A of B genoemd:

 • 1.

  de directeur en de Teamleider Lisse van de Meerlanden Afvalinzameling en Reiniging B.V., die door het college van de gemeente Noordwijk zijn aangesteld als onbezoldigd gemeenteambtenaar, bij het innen van de afvalstoffenheffing die wordt geheven op grond van hoofdstuk 3 van de tarieventabel behorende bij de Verordening Afvalstoffenheffing van de gemeente Lisse, een en ander met uitzondering van de dwanginvordering;

 • 2.

  de invorderingsmedewerkers van Mandaat B.V. (handelend onder de naam Cannock Chase Public), die zijn aangesteld als onbezoldigd gemeenteambtenaar en aangewezen door het college van de gemeente Noordwijk, bij de dwanginvordering vanaf de fase dwangbevel van alle belastingaanslagen (hieronder begrepen kennisgevingen) met betrekking tot de gemeenten Noordwijk (waaronder begrepen de voormalige gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout), Lisse en Teylingen, met uitzondering van de parkeerbelasting van de gemeente Noordwijk;

HOOFDSTUK 2  

Ondertekenings-mandaat te verlenen aan de medewerkers van de gemeente Noordwijk met de onderstaande functies:

 • 1.

  alle medewerkers van de teams Belastingen Innen en Heffen en Belastingen en Belastingen en WOZ inzake correspondentie met betrekking tot de inning van alle gemeentelijke belastingen (behalve parkeerbelasting Noordwijk), met uitzondering van besluiten op verzoeken om kwijtschelding, uitspraken op bezwaarschriften inzake invorderingskosten en correspondentie in het kader van beroepsprocedures;

 • 2.

  de Medewerker Belastingen A van het team Belastingen Innen en Heffen inzake besluiten op verzoeken om kwijtschelding en uitspraken op bezwaarschriften inzake invorderingskosten (behalve parkeerbelasting Noordwijk);

 • 3.

  de Adviseur Belastingen Beleid en de Adviseur belastingen C van het team Belastingen en WOZ inzake correspondentie in het kader van beroepsprocedures (behalve parkeerbelasting Noordwijk) en vertegenwoordiging bij de Rechtbank en het Gerechtshof.

HOOFDSTUK 3  

Aan de mandatering worden de volgende voorwaarden verbonden:

 • 1.

  ondermandaat van de bevoegdheden genoemd in de hoofdstukken 1 en 2 is niet mogelijk;

 • 2.

  behandeling van bezwaar- en beroepschriften valt niet onder de mandatering in hoofdstuk 1.

HOOFDSTUK 4  

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 • 2.

  Met ingang van de in het eerste lid genoemde datum komen alle voorgaande besluiten met een dergelijke strekking te vervallen.

Noordwijk, 16 januari 2019

De Invorderingsambtenaar,

L. Biesbrouck,

Adviseur Belastingen Beleid, Team Belastingen en WOZ