Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent mandaat Aanwijzings- en mandaatbesluit WOZ en Belastingen Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent mandaat Aanwijzings- en mandaatbesluit WOZ en Belastingen Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek
CiteertitelAanwijzings- en mandaatbesluit WOZ en Belastingen Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt alle voorgaande besluiten met een dergelijke strekking.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 231 van de Gemeentewet
 2. artikel 246a van de Gemeentewet
 3. artikel 30 van de Wet waardering onroerende zaken
 4. artikel 31 van de Wet waardering onroerende zaken
 5. artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 6. artikel 63a van de Invorderingswet 1990
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-01-201901-01-201923-11-2019nieuwe regeling

15-01-2019

gmb-2019-21709

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent mandaat Aanwijzings- en mandaatbesluit WOZ en Belastingen Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk;

 

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten, de artikelen 231 en 246a van de Gemeentewet, de artikelen 30 en 31 van de Wet waardering onroerende zaken, artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 63a van de Invorderingswet en artikel 3, derde lid, onderdelen b, d en e, van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek;

 

besluit:

Artikel 1  

 • 1.

  aan te wijzen als gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet voor alle belastingen met uitzondering van de parkeerbelasting van de gemeente Noordwijk, de volgende gemeenteambtenaar:

  de Adviseur Belastingen A van het Team Belastingen en WOZ van de gemeente Noordwijk;

 • 2.

  aan te wijzen als gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet Waardering onroerende zaken, de volgende gemeenteambtenaar:

  de Adviseur Belastingen A van het Team Belastingen en WOZ van de gemeente Noordwijk.

 • 3.

  aan te wijzen als gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet voor alle belastingen met uitzondering van de parkeerbelasting van de gemeente Noordwijk, de volgende gemeenteambtenaar:

  de Adviseur Belastingen Beleid van het Team Belastingen en WOZ van de gemeente Noordwijk;

 • 4.

  aan te wijzen als gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet voor de parkeerbelasting van de gemeente Noordwijk:

  de Directeur van P1 On Street B.V.;

 • 5.

  aan te wijzen als gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet voor de parkeerbelasting van de gemeente Noordwijk:

  de Directeur van P1 On Street B.V.;

 • 6.

  aan te wijzen als gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet, de gemeenteambtenaren van de gemeente Noordwijk met de volgende functies:

  • A.

   van het Team Belastingen en WOZ:

   • de Adviseur Belastingen A;

   • de Adviseur Belastingen WOZ;

   • de Adviseur Belastingen Beleid;

   • de Adviseur Belastingen C;

   • de Taxateur A;

   • de Taxateur B;

  • B.

   van het Team Belastingen innen en heffen:

   • de Medewerker Belastingen A;

   • de Medewerker Belastingen B;

   • de Applicatiebeheerder Belastingen A;

   • de Applicatiebeheerder Belastingen B;

   • de Gegevensbeheerder Belastingen;

  • C.

   overige medewerkers:

   • de administratief invorderingsmedewerkers in dienst van Mandaat BV (handelend onder de naam Cannock Chase Public);

   • de medewerkers en parkeercontroleurs in dienst van P1 On Street B.V.;

   • de administratief invorderingsmedewerkers van GGN Mastering Credit N.V.;

 • 7.

  aan te wijzen als gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet:

  • de belastingdeurwaarders in dienst van Mandaat BV (handelend onder de naam Cannock Chase Public);

  • de gerechtsdeurwaarders en belastingdeurwaarders in dienst van GGN Mastering Credit N.V.;

 • 8.

  aan te wijzen de volgende personen, jegens wie mede gelden de bevoegdheden bedoeld in de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet, die bestaan jegens de gemeenteambtenaren bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder b en c, van de Gemeentewet de gemeenteambtenaren van de gemeente Noordwijk met de volgende functies:

  • A.

   van het Team Belastingen en WOZ:

   • de Adviseur Belastingen WOZ;

   • de Adviseur Belastingen C;

   • de Taxateur A;

   • de Taxateur B;

  • B.

   van het Team Belastingen innen en heffen:

   • de Medewerker Belastingen A;

   • de Medewerker Belastingen B;

   • de Applicatiebeheerder Belastingen A;

   • de Applicatiebeheerder Belastingen B;

   • de Gegevensbeheerder Belastingen;

  • C.

   overige medewerkers:

   • de administratief invorderingsmedewerkers en de belastingdeurwaarders in dienst van Mandaat BV (handelend onder de naam Cannock Chase Public);

   • de administratief invorderingsmedewerkers en de gerechtsdeurwaarders en belastingdeurwaarders in dienst van GGN Mastering Credit N.V.

 • 9.

  aan te wijzen de volgende personen, jegens wie mede gelden de bevoegdheden bedoeld in de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 31 Wet waardering onroerende zaken, die bestaan jegens de gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken, de gemeenteambtenaren van de gemeente Noordwijk met de volgende functies:

  • A.

   van het Team Belastingen en WOZ:

   • de Adviseur Belastingen WOZ;

   • de Adviseur Belastingen Beleid;

   • de Adviseur Belastingen C;

   • de Taxateur A;

   • de Taxateur B;

  • B.

   van het Team Belastingen innen en heffen:

   • de Medewerker Belastingen A;

   • de Medewerker Belastingen B;

   • de Applicatiebeheerder Belastingen A;

   • de Applicatiebeheerder Belastingen B;

   • de Gegevensbeheerder Belastingen;

 • 10.

  de Adviseur Belastingen A van het Team Belastingen en WOZ van de gemeente Noordwijk te mandateren om namens haar:

  • a.

   legitimatiebewijzen te verstrekken aan personen die voor de gemeente Noordwijk werkzaamheden verrichten in het kader van de heffing en/of de invordering van gemeentelijke belastingen en/of bij de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ);

  • b.

   gegevens te verstrekken aan de Waarderingskamer (artikel 4 lid 2 Wet WOZ);

  • c.

   algemene correspondentie te voeren met de Waarderingskamer;

  • d.

   een geschil met een afnemer voor te leggen aan de Waarderingskamer (artikel 11 Wet WOZ);

  • e.

   inlichtingen bij afnemers te vragen (artikel 32 Wet WOZ);

  • f.

   gegevens te verzamelen, op te slaan en te verstrekken betreffende onroerende zaken (artikel 38 Wet WOZ);

  • g.

   te beslissen op een beroepschrift tegen een beslissing van de Invorderingsambtenaar op een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

 • 11.

  de Adviseur Belastingen A van het Team Belastingen en WOZ van de gemeente Noordwijk te ondermandateren om namens de colleges van de gemeenten Lisse en Teylingen:

  • a.

   gegevens te verstrekken aan de Waarderingskamer (artikel 4 lid 2 Wet WOZ);

  • b.

   algemene correspondentie te voeren met de Waarderingskamer;

  • c.

   een geschil met een afnemer voor te leggen aan de Waarderingskamer (artikel 11 Wet WOZ);

  • d.

   inlichtingen bij afnemers te vragen (artikel 32 Wet WOZ);

  • e.

   gegevens te verzamelen, op te slaan en te verstrekken betreffende onroerende zaken (artikel 38 Wet WOZ)

  • f.

   te beslissen op een beroepschrift tegen een beslissing van de Invorderingsambtenaar op een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

 • 12.

  te mandateren de bevoegdheid tot het verlenen van vergunningen voor het parkeren op parkeerapparatuurplaatsen op grond van de Parkeerverordening Noordwijk aan:

  • g.

   de directeur van P1 On Street B.V.;

  • h.

   de medewerkers in dienst van P1 On Street B.V., niet zijnde parkeercontroleur;

 • 13.

  dat ondermandaat van de in de onderdelen 10, 11 en 12 genoemde bevoegdheden niet mogelijk is.

Artikel 2  

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 • 2.

  Met ingang van de in het eerste lid genoemde datum komen alle voorgaande besluiten met een dergelijke strekking te vervallen.

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzings- en mandaatbesluit WOZ en Belastingen Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 januari 2019,

Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk,

de secretaris,

C. Hof

de burgemeester,

J.H.M. Hermans-Vloedbeld