Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent de Welstandsnota

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent de Welstandsnota
CiteertitelWelstandsnota Noordwijk 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenWelstandsnota Noordwijk 2019 Bijlage 3A welstandsgebieden WN Noordwijk Bijlage 3B welstandsniveaus WN Noordwijk

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 12 van de Woningwet
  2. artikel 12a van de Woningwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2019nieuwe regeling

22-01-2019

gmb-2019-23433

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent de Welstandsnota

Vanaf 1 januari 2019 zijn de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout gefuseerd tot de nieuwe gemeente Noordwijk. Vanwege de fusie is gewerkt aan harmonisatie van bestaand beleid, waaronder het welstandsbeleid van beide gemeenten. Deze nota vormt een welstandsnota conform artikel 12 en 12a van de Woningwet en is gebaseerd op de welstandsnota’s van Noordwijk en Noordwijkerhout.

Voor de harmonisatie van het welstandsbeleid lag de nadruk op het beleidsinhoudelijk en praktisch samenvoegen van beide welstandsnota’s tot één werkbaar beoordelingskader. In de basis zijn beide nota’s samengevoegd en is de actualisatie beperkt gebleven tot aanpassingen naar aanleiding van veranderingen in landelijke wetgeving en gemeentelijk beleid en ontwikkelingen.

De voormalige welstandsnota van Noordwijkerhout is in 2014 geheel herzien waarbij het welstandsbeleid is vereenvoudigd en meer afgestemd op de beleving van de burger. Dit uitgangspunt is tevens toegepast voor voorliggende nota. Er hebben geen significante koerswijzigingen plaatsgevonden, maar er is wel sprake van wijzigingen in de opzet van de nota en de criteria. Zo zijn gebiedsgerichte uitwerkingen waar mogelijk geclusterd en zijn strijdige criteria op elkaar afgestemd of overbodige criteria weggelaten. De wijzigingen komen ten goede aan de harmonisatie en het vereenvoudigen van het welstandsbeleid.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 januari 2019

 

Voorzitter,

Griffier,