Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent elektronisch bekendmaken en kennisgeven Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent elektronisch bekendmaken en kennisgeven Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving
CiteertitelVerordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving van juni 2015 van de gemeente Noordwijk.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-02-201901-01-2019nieuwe regeling

22-01-2019

gmb-2019-25402

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent elektronisch bekendmaken en kennisgeven Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving

 

Artikel 1. Bekendmaking

  • 1. Het college van burgemeester en wethouders geeft een elektronisch gemeenteblad uit waarin algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking worden bekend gemaakt.

  • 2. Algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, ontwerpbesluiten en andere besluiten van algemene strekking worden uitsluitend bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad, tenzij bij of krachtens wet anders is voorgeschreven.

  • 3. Publicatie van het gemeenteblad gebeurt op www.overheid.nl.

  • 4. Het elektronisch gemeenteblad verschijnt telkens wanneer daartoe aanleiding bestaat.

Artikel 2. Kennisgeving

  • 1. Als bij wettelijk voorschrift is bepaald dat de kennisgeving van ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen, andere berichten of de kennisgeving van de zakelijke inhoud daarvan, van gemeentewege moet geschieden in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op andere geschikte wijze, vindt deze plaats in het elektronisch gemeenteblad.

  • 2. Daarnaast kan tot andere wijzen van kennisgeving worden overgegaan.

Artikel 3. Bijzondere omstandigheden

Het bevoegde bestuursorgaan kan in bijzondere omstandigheden of in geval van dringende spoed bepalen dat bekendmaking in afwijking van deze verordening zal gebeuren.

Artikel 4. Intrekking oude verordeningen

De Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving van juni 2015 van de gemeente Noordwijk wordt ingetrokken.

Artikel 5. Naam en inwerkingtreding

Deze verordening wordt aangehaald als de Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving en treedt in werking op de dag na publicatie in het elektronisch gemeenteblad en werkt terug tot 1 januari 2019.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 januari 2019.

J.H.M. Hermans-Vloedbeld ,voorzitter

M.R. Fabbricotti ,griffier

Algemene toelichting op de Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving

Per 1 januari 2014 is een elektronisch gemeenteblad verplicht voor alle gemeenten. Gemeenten moeten dan hun algemeen verbindende voorschriften hierin bekend maken ten behoeve van de inwerkingtreding (artikel 139 Gemeentewet).

 

In de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden worden technische eisen gesteld waaraan het elektronisch gemeenteblad moet voldoen. De (landelijke) Decentrale Regelgeving OverheidsPublicaties (DROP) waarbij wij als aansluiten, voldoet aan deze eisen.

 

Het elektronische gemeenteblad wordt uitgegeven via DROP op de landelijke voorziening www.overheid.nl. Vanuit www.noordwijk.nl is er een link naar deze landelijke voorziening.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1. Bekendmaking

 

De wettelijke verplichting voor bekendmaking in een elektronisch gemeenteblad, bestaat alleen voor algemeen verbindende voorschriften (met name verordeningen). In Noordwijk hebben we gekozen ook de andere besluiten van algemene strekking via het elektronisch gemeenteblad bekend te maken. Het gaat dan om bijvoorbeeld beleidsregels, mandaatbesluiten, ontwerpbesluiten etc. Dit bevordert de vindbaarheid van de besluiten en we besparen op deze manier op advertentiekosten.

 

Artikel 2. Kennisgeving

 

Kennisgevingen mogen niet uitsluitend elektronisch worden gepubliceerd, tenzij een wettelijk voorschrift anders bepaalt (art 2:14 Awb). Door in de gemeentelijke verordening op te nemen dat dit uitsluitend elektronisch geschiedt, wordt voldaan aan de voorwaarde van een wettelijk voorschrift. Het doel van deze verordening is het bieden van een wettelijke grondslag zodat juridisch kan worden volstaan met uitsluitend elektronische kennisgeving. Te denken valt aan aanvragen om omgevingsvergunningen, exploitatieovereenkomsten, verleende monumentenvergunningen etc.

 

In lid 2 wordt de mogelijkheid opengehouden om af te wijken van het uitgangspunt dat alle besluiten louter op elektronische wijze bekend worden gemaakt. Zo heeft de gemeente de mogelijkheid een afweging te maken of zij voldoet aan de voorwaarde dat de elektronische kennisgeving daadwerkelijk al diegenen kan bereiken die bedenkingen zou kunnen hebben tegen een (ontwerp)besluit.

 

Artikel 3.

 

Bijzondere omstandigheden.

 

Indien er sprake is van bijzondere omstandigheden of dringende spoed kan het college of de burgemeester besluiten tot een andere wijze van bekendmaking. U kunt hierbij denken aan een door de burgemeester uitgevaardigde noodverordening die bekend wordt gemaakt door de tekst ervan aan te plakken in het stadskantoor.