Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent persoonlijke aangelegenheden Attentieregeling persoonlijke aangelegenheden gemeente Noordwijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent persoonlijke aangelegenheden Attentieregeling persoonlijke aangelegenheden gemeente Noordwijk
CiteertitelAttentieregeling persoonlijke aangelegenheden gemeente Noordwijk 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt de Attentieregeling persoonlijke aangelegenheden Noordwijk en Noordwijkerhout 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 125 van de Ambtenarenwet
 2. artikel 160 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-04-2019nieuwe regeling

26-03-2019

gmb-2019-91503

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent persoonlijke aangelegenheden Attentieregeling persoonlijke aangelegenheden gemeente Noordwijk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk

 

besluit:

 

 • gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet;

 • gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

 • na verkregen advies van de Ondernemingsraad

 

tot het vaststellen van de navolgende:

 

Attentieregeling persoonlijke aangelegenheden gemeente Noordwijk 2019

 

I Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 

 • a.

  Medewerker: De ambtenaar, zoals bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, sub a, van de CAR UWO

 • b.

  Werkgever: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk

 • c.

  Attentie: Een gift in de vorm van een geldbedrag, geschenk, receptie of diner, naar aanleiding van één van de in de regeling genoemde aangelegenheid.

 • d.

  Gemeentedienst: De jaren die de medewerker in dienst is van de gemeente Noordwijk

 • e.

  Ambtsjubileum: De jaren die de medewerker deelnemer is bij het ABP.

 • f.

  Uit dienst: Eervol ontslag op eigen verzoek, bij ouderdomspensioen of arbeidsongeschiktheid

 • g.

  Bloemen: Bloemen ter waarde van maximaal € 15,--

 • h.

  Langdurige opleiding: Opleiding van 1 jaar of langer, die afgerond wordt met een examen

 • i.

  Receptie: Bijeenkomst ter ere van een medewerker, waar in- en externe mensen voor uitgenodigd kunnen worden

II Niet werk gerelateerde attenties

Artikel 2 Geboorte

Bij een geboorte of adoptie in het gezin van de medewerker ontvangt de medewerker een cadeaubon ter waarde van € 35,--.

Artikel 3 Huwelijk en geregistreerd partnerschap

Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap ontvangt de medewerker een cadeaubon ter waarde van € 75,--.

Artikel 4 Overlijden medewerker

Bij het overlijden van de medewerker wordt een rouw tak of bloemen verzorgd ter waarde van € 120,--.

Artikel 5 Overlijden naaste familie medewerker

 • 1.

  Onder naaste familie wordt verstaan de partner, kinderen, ouders, broers en zusters van de medewerker.

 • 2.

  Bij het overlijden van een naast familielid van de medewerker wordt een condoleancekaart verstuurd.

 • 3.

  Bij het overlijden van de partner of kind van de medewerker worden bij de uitvaart bloemen verzorgd ter waarde van € 75,--.

III Werk gerelateerde attenties

Artikel 6 In dienst treden

 • 1.

  Op de eerste werkdag dat de medewerker in dienst treedt bij de gemeente ontvangt hij een boeket bloemen.

Artikel 7 Behalen diploma

 • 1.

  Bij het behalen van een examen van een langdurige opleiding met een einddiploma ontvangt de medewerker bloemen.

Artikel 8 Ziek / Opname ziekenhuis

 • 1.

  Bij een afwezigheid door ziekte langer dan 4 weken, ontvangt de medewerker een boeket bloemen.

 • 2.

  Bij een ziekenhuisopname ontvangt de medewerker een boeket bloemen.

Artikel 9 Jubileum gemeentedienst

 • 1.

  Bij een dienstjubileum van 12,5 jaar, 25 jaar, 40 jaar en 50 jaar ontvangt de medewerker een boeket bloemen.

 • 2.

  Tevens ontvangt de medewerker cadeaubonnen, bij 12,5 jaar totaal € 75,--, bij 25 jaar totaal € 250,-- en bij 40 en 50 jaar totaal € 350,--.

 • 3.

  Een medewerker die 25 jaar, 40 jaar of 50 jaar in dienst is bij de gemeente Noordwijk kan kiezen uit de volgende mogelijkheden:

  • a.

   Receptie in het gemeentehuis

  • b.

   Etentje of activiteit ter waarde van maximaal € 45,-- per persoon. Het maximaal aantal deelnemers is het aantal medewerkers van het team + 1.

Artikel 10 Ambtsjubileum

 • 1.

  Bij een ambtsjubileum van 25, 40 en 50 jaar ontvangt de medewerker een boeket bloemen.

 • 2.

  Tevens ontvangt de medewerker ter gelegenheid van een 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum een gratificatie op grond van hoofdstuk 3 van de CAR/UWO.

Artikel 11 Uit dienst wegens keuzepensioen /arbeidsongeschiktheid

 • 1.

  Bij uitdiensttreding wegens keuzepensioen of arbeidsongeschiktheid ontvangt de medewerker een boeket bloemen.

 • 2.

  Tevens ontvangt de medewerker een afscheidsgratificatie van € 40,-- netto per heel dienstjaar dat de medewerker in dienst is bij de gemeente Noordwijk.

 • 3.

  De afscheidsgratificatie wordt berekend over maximaal 30 dienstjaren in dienst van de gemeente Noordwijk.

 •  

 • 4.

  De medewerker heeft eventueel recht op een proportionele uitkering zoals beschreven in hoofdstuk 3 van de CAR/UWO.

 • 5.

  Een medewerker die uitdienst treedt wegens keuzepensioen of arbeidsongeschiktheid kan kiezen uit de volgende mogelijkheden:

  • a.

   Receptie in het gemeentehuis

  • b.

   Etentje of activiteit ter waarde van maximaal € 45,-- per persoon. Het maximaal aantal deelnemers is het aantal medewerkers van het team + 1.

Artikel 12 Uit dienst op eigen verzoek

 • 1.

  Bij eervol ontslag ontvangt de medewerker een boeket bloemen.

 • 2.

  Tevens ontvangt de medewerker een bedrag of cadeaubonnen volgens onderstaande tabel.

 • 3.

  Bij eervol ontslag kan de medewerker die langer in dienst is dan 2 jaar kiezen voor een receptie of borrel in het gemeentehuis volgens onderstaande tabel.

Aantal jaren dienstverband gemeente Noordwijk

Cadeaubonnen/ bedrag

Wijze van afscheid

Tot 2 jaar

€ 20,-- bonnen

 

 

Na 2 tot 5 jaar

€ 35,-- bonnen

 

receptie voor medewerkers in het gemeentehuis max. € 110,--

 

Na 5 tot 10 jaar

€ 70,-- bonnen

 

receptie in gemeentehuis max. € 220,--

Na 10 tot 15 jaar

€ 100,-- bonnen

 

receptie in gemeentehuis max. € 340,--

Na 15 tot 20 jaar

€ 130,-- bonnen

 

receptie in gemeentehuis max. € 460,--

Na 20 jaar

€ 160,-- bonnen

 

receptie in gemeentehuis max. € 570,--

Artikel 13 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere regeling treffen.

Artikel 14 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als de “Attentieregeling persoonlijke aangelegenheden gemeente Noordwijk 2019”.

 • 2.

  De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 • 3.

  Met ingang van 1 januari 2018 komt de bestaande “Attentieregeling persoonlijke aangelegenheden Noordwijk 2018” en “Attentieregeling persoonlijke aangelegenheden Noordwijkerhout 2018” te vervallen.

Burgemeester en wethouders,

C. Hof,

secretaris

J.H.M. Hermans - Vloedbeld

burgemeester

Toelichting

Artikel 1

Bij de kosten van de bloemen kunnen eventueel nog bezorgkosten en een kaartje komen. Totale kosten moeten i.v.m. de Werkkostenregeling onder € 25,-- blijven. De manager/teamleider overhandigt de bloemen aan de medewerker. P&O zorgt voor de bestelling van de bloemen.

 

Artikel 2 en 3

P&O verstrekt de cadeaubonnen aan de teamcoach van de medewerker.

 

Artikel 6

De teamcoach van de medewerker zorgt dat de bloemen op de eerste werkdag op het bureau van de medewerker staan.

 

Artikel 8

De teamcoach meldt aan P&O dat de medewerker in het ziekenhuis is opgenomen.

 

Artikel 9

P&O verstrekt de cadeaubonnen aan de teamcoach van de medewerker.

De personeelsadviseur bespreekt met de jubilaris wat de wensen van de viering zijn. Bij een receptie regelt P&O dit in samenwerking met de bodes. Een etentje of activiteit wordt geregeld door de jubilaris zelf. De jubilaris zorgt zelf voor een datum, uitnodiging en reservering. Eventueel kan een voorschot worden verstrekt, na het etentje of activiteit volgt binnen 1 week een afrekening met overlegging van de originele factuur.

 

Artikel 11

De arbeidsgratificatie wordt bij het laatste reguliere salaris van de medewerker overgemaakt.

De personeelsadviseur bespreekt met de medewerker wat de wensen van het afscheid zijn. Bij een receptie regelt P&O dit in samenwerking met de bodes. Een etentje of activiteit wordt geregeld door de medewerker zelf. De medewerker zorgt zelf voor een datum, uitnodiging en reservering. Eventueel kan een voorschot worden verstrekt, na het etentje of activiteit volgt binnen 1 week een afrekening met overlegging van de originele factuur.

 

Artikel 12

P&O verstrekt de cadeaubonnen aan de teamcoach van de medewerker.

De borrel wordt georganiseerd door het team/teamcoach van de vertrekkende medewerker.