Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent fietsen Fietsregeling gemeente Noordwijk 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent fietsen Fietsregeling gemeente Noordwijk 2019
CiteertitelFietsregeling gemeente Noordwijk 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt de Fietsregeling gemeente Noordwijk en Noordwijkerhout 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160 van de Gemeentewet
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noordwijk/CVDR457525/CVDR457525_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-04-2019nieuwe regeling

26-03-2019

gmb-2019-91512

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent fietsen Fietsregeling gemeente Noordwijk 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk,

besluit:

 

 • Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

 • Gelet op het bepaalde in het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst;

 • Gelet op artikel 3:30 van de CAR/UWO;

 • Gelet op het standpunt van het Bijzonder Georganiseerd Overleg.

tot het vaststellen van de navolgende:

 

Fietsregeling gemeente Noordwijk 2019

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Medewerker: de ambtenaar, zoals bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, sub a, van de CAR/UWO.

 • b.

  Werkgever: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk.

 • c.

  Fiets: een rijwiel zonder elektronische hulpmotor, fiets met elektrische hulpmotor die trapondersteuning verleent, een E-bike waarbij meetrappen mogelijk is maar niet verplicht. De aangeschafte fiets kan nieuw zijn of tweedehands. Ook kan alleen een fietsaccu aangeschaft worden.

 • d.

  IKB doel: het doel dat is bepaald en waarvoor het individueel keuze budget kan worden aangewend.

Artikel 2 Deelname aan de regeling

 • 1.

  Op verzoek van de medewerker verstrekt de werkgever, met inachtneming van het hierna bepaalde, ten hoogste eenmaal in de 60 maanden aan de medewerker een fiets.

 • 2.

  De regeling is van toepassing op alle medewerkers van de gemeente Noordwijk. Na verzoek om ontslag is deelname aan de fietsregeling niet meer mogelijk.

 • 3.

  De werkgever sluit bij deelname aan de regeling een fietsovereenkomst met de medewerker af als aanvulling op de aanstelling of arbeidsovereenkomst.

 • 4.

  Met ondertekening van de fietsovereenkomst verklaart de medewerker dat de fiets voor hem/haarzelf is.

 • 5.

  De deelname aan deze regeling vangt aan op de factuurdatum.

Artikel 3 Procedure

 • 1.

  De medewerker is vrij in de keuze van de leverancier. De medewerker overlegt de originele aankoopfactuur aan de salarisadministratie van de gemeente Noordwijk. Op de factuur staat het KvK nummer van de leverancier vermeld. Uit de factuur blijkt dat de fiets voor eigen gebruik medewerker is.

 • 2.

  De uiterste datum deelname fietsregeling in een jaar is 1 december, dit is de laatste dag van het jaar waar het inzetten van het IKB in het salarissysteem mogelijk is.

 • 3.

  De medewerker mag voor eigen gebruik eenmaal in de 60 maanden maximaal € 1.000,-- besteden voor de aanschaf van een fiets, inclusief accessoires en verzekering. Als de medewerker een duurdere fiets aanschaft, zal de medewerker het verschil tussen de prijs van de fiets en het maximale bedrag van € 1.000,-- zelf aan de leverancier voldoen.

 • 4.

  De medewerker betaalt het totaalbedrag (eventueel in maandelijkse termijnen) binnen het lopende kalenderjaar terug.

 • 5.

  De medewerker kan via de IKB module in het salarissysteem deelnemen.

Artikel 4 Financiering

 • 1.

  De werkgever betaalt het bedrag tot € 1.000,-- rechtstreeks aan de leverancier of de medewerker, nadat de originele factuur ontvangen is bij de salarisadministratie.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde factuur dient een duidelijke specificatie te omvatten van de aanschafwaarde van de fiets, de kosten die gemaakt zijn voor accessoires, de fietsverzekering en de Btw-bedragen.

 • 3.

  De fiets wordt gefinancierd door het inzetten van de bronnen van het IKB.

Artikel 5 Gevolgen van de aanschaf van een fiets

 • 1.

  Het inruilen via het IKB heeft gevolgen voor de premies sociale verzekeringen, uitkeringsgrondslagen en eventuele uitkeringen van de werknemersverzekeringen bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ziektewet.

 • 2.

  Uitruil heeft geen invloed op de pensioengrondslag als het uit te ruilen bedrag minder is dan 30% van het oorspronkelijke pensioengevend salaris, de regeling tenminste open staat voor driekwart van de medewerkers en het fiscale loon niet structureel wordt verlaagd.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 • 1.

  De werkgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan de medewerker, aan hem toebehorende zaken en/of schade aan derden, die voortvloeit uit het gebruik, uit gebreken en/of schade die anderszins verband houden met het gebruik van de fiets.

 • 2.

  Schade en/of diefstal ontheft de medewerker niet van de verplichting tot (af)betaling.

Artikel 7 Beëindiging overeenkomst

 • 1.

  De overeenkomst als bedoeld in artikel 2, lid 3 eindigt:

  • a.

   bij beëindiging van het dienstverband;

  • b.

   op verzoek van de medewerker.

 • 2.

  In geval van overlijden wordt het restant van het te betalen bedrag kwijtgescholden.

Artikel 8 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 9 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2019 en wordt aangehaald als de “Fietsregeling gemeente Noordwijk 2019” onder gelijktijdige intrekking van de “Fietsregeling gemeente Noordwijk 2017” en de “Fietsregeling gemeente Noordwijkerhout 2017”.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 maart 2019. Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk,

C. Hof

de secretaris

J.H.M. Hermans - Vloedbeld

de burgemeester