Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent beeldschermbrillen Regeling Beeldschermbril gemeente Noordwijk 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent beeldschermbrillen Regeling Beeldschermbril gemeente Noordwijk 2019
CiteertitelRegeling Beeldschermbril gemeente Noordwijk 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt de Regeling Beeldschermbril Noordwijk en Noordwijkerhout.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 5.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-04-2019nieuwe regeling

26-03-2019

gmb-2019-91519

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent beeldschermbrillen Regeling Beeldschermbril gemeente Noordwijk 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk, besluit:

 

 • Gelet op het feit dat bij het werken met beeldschermen oogklachten kunnen ontstaan en het gebruik van een beeldschermbril deze klachten kan wegnemen;

 • Gelet op artikel 5.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, waarin voor het werken met beeldschermen en het kosteloos ter beschikking stellen van een beeldschermbril richtlijnen zijn opgenomen;

 • Gelet op de instemming van de Ondernemingsraad;

tot het vaststellen van de navolgende:

 

Regeling beeldschermbril gemeente Noordwijk 2019

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing voor deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Medewerker: de ambtenaar, zoals bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, sub a, van de CAR/UWO;

 • b.

  Beeldschermwerk: werk waarbij minimaal twee uur per dag gebruik wordt gemaakt van een beeldscherm;

 • c.

  Beeldschermbril: een bril waarvan de sterkte is aangepast aan het werken met een beeldscherm, zijnde een oogcorrectiemiddel als bedoeld in artikel 5.11, vierde lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit;

 • d.

  CAR/UWO: de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst gemeente Noordwijk.

Artikel 2 In aanmerking beeldschermbril

De medewerker komt in aanmerking voor een beeldschermbril vanaf een leeftijd rond de 42 jaar en hij klachten heeft over het beeldschermwerk, die te wijten zijn aan een vorm van (ouderdoms)verziendheid. De beeldschermbril wordt in de regel eens per 3 jaar verstrekt. Als er sprake is van een tussentijdse wijziging van de sterkte van de glazen, dan kan ook binnen de periode van 3 jaar een aangepaste bril worden verstrekt.

Artikel 3 Procedure

 • 1.

  Als de medewerker een (andere) beeldschermbril nodig heeft, meldt P&O de medewerker aan voor een beeldschermbril bij Intersafe Groeneveld.

 • 2.

  De medewerker ontvangt per mail een uitnodiging om een beeldschermbril te laten aanmeten bij Eye Wish of Pearle opticiens en maakt hiervoor een afspraak.

 • 3.

  Na het aanmeten van de bril stuurt Intersafe Groeneveld de rekening van de beeldschermbril naar P&O.

Artikel 4 Voorwaarden verstrekken beeldschermbril

Om in aanmerking te komen voor het verstrekken van een beeldschermbril door de gemeente Noordwijk moet voldaan worden aan het volgende:

 • 1.

  P&O neemt de werkafstanden op bij de medewerker en geeft bij de aanmelding bij Intersafe Groeneveld, het type beeldschermbril aan.

 • 2.

  Het montuur komt uit de collectie van Pearle of Eye Wish, waarvoor een maximaal bedrag is afgesproken.

 • 3.

  Eventuele meerkosten aan het montuur worden direct door de medewerker aan Pearle of Eye Wish betaalt.

Artikel 5 Hardheidsclausule

In individuele gevallen waarin deze regeling niet voorziet of leidt tot een kennelijk onredelijke toepassing, kan de werkgever hiervan afwijken.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze regeling gaat in op 1 januari 2019 onder gelijktijdige intrekking van de Regeling Beeldschermbril Noordwijk en de Regeling Beeldschermbril Noordwijkerhout en kan worden aangehaald als “Regeling Beeldschermbril gemeente Noordwijk 2019”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 maart 2019. Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk,

C. Hof

de secretaris

J.H.M. Hermans - Vloedbeld

de burgemeester

Toelichting op de regeling

artikel 2

Met het stijgen van de leeftijd vermindert het accommodatievermogen van de ooglens. Het wordt steeds moeilijker om op korte afstand details scherp te zien. Na verloop van tijd komt er een moment waarbij een leesbril noodzakelijk is om goed te kunnen lezen (leesafstand +/- 35 cm). Dit probleem ontstaat zo rond het 40-45e levensjaar. Enige tijd na het in gebruik nemen van de eerste leesbril, kan er de behoefte ontstaan aan een aparte brilsterkte voor het werken aan het beeldscherm: de beeldschermbril (leesafstand +/- 60 cm). Dit is van toepassing als een medewerker meer dan 2 uur per dag beeldschermwerk verricht.

In het algemeen is het dus zo dat de medewerker die in aanmerking komt voor een beeld-schermbril, een medewerker van middelbare leeftijd is, die al een leesbril nodig heeft. Is een beeldschermbril noodzakelijk, dan moet de werkgever deze verstrekken.

 

artikel 4

De medewerker PnnO neemt voor de bestelling van de beeldschermbril de volgende afstanden op:

Afstand oog - beeldscherm

Afstand oog - document

Afstand oog - toetsenbord

Afstand oog - andere toepassing voor een combinatie beeldscherm en baliewerk.

 

Er zijn 2 varianten met betrekking tot beeldschermbrillen:

1. Monofocale brillen

Bij intensief beeldschermwerk heeft een monofocale bril voor een kijkafstand van circa 60 cm de voorkeur. In de meeste situaties zijn monofocale glazen voldoende en het meest geschikt. Monofocale glazen zijn vaak voldoende als men op 1 brandpuntafstand leest; bij voorbeeld als geen leesbril nodig is of als het leeswerk op dezelfde afstand is als het beeldscherm.

 

ad. 2 Monofocale brillen met extra leesbereik

In die situatie waarin men op 40 en 60 cm moet lezen en de gewone monofocale leesbril niet toereikend is. De monofocale bril met extra leesbereik biedt een leesbereik van 40 tot 90 cm en is met name geschikt voor bureauwerk (beeldschermwerk), werkzaamheden op armlengte (Cad-cam werkers) en baliewerk.

 

Soms wordt gevraagd om multifocale glazen. Dergelijke glazen bevatten naast een leeszone en een vertegedeelte een overgangszone zodat ook voor tussengelegen afstanden een deel van de bril bruikbaar is. Hierdoor is slechts een beperkt deel van het glas bruikbaar voor het kijken op het beeldscherm. Dit maakt dat tijdens het uitvoeren van beeldschermwerk het hoofd in een vaste stand moet worden gehouden, hetgeen ergonomisch niet aan te bevelen is omdat hierdoor nek- en schouderklachten ontstaan.

 

artikel 5

Als door bij voorbeeld een oogafwijking een beeldschermbril niet beschikbaar is, kan de medewerker een beroep doen op deze hardheidsclausule.