Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent betaald ouderschapsverlof Regeling ouderschapsverlof gemeente Noordwijk 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent betaald ouderschapsverlof Regeling ouderschapsverlof gemeente Noordwijk 2019
CiteertitelRegeling ouderschapsverlof gemeente Noordwijk 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noordwijk/CVDR457525/CVDR457525_1.html
 2. hoofdstuk 6 van de Wet arbeid en zorg
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-04-2019nieuwe regeling

26-03-2019

gmb-2019-91523

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent betaald ouderschapsverlof Regeling ouderschapsverlof gemeente Noordwijk 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk, besluit:

 

 • gelet op artikel 6:5 van de CAR/UWO gemeente Noordwijk;

 • gelet op hoofdstuk 6 van de Wet arbeid en zorg (Wazo);

 • gelet op het standpunt van het BGO;

 • gelet op de instemming van de Ondernemingsraad d.d. ……

tot het vaststellen van de navolgende:

 

Regeling ouderschapsverlof gemeente Noordwijk 2019

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Medewerker: de ambtenaar, zoals bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, sub a, van de CAR/UWO;

 • b.

  CAR/UWO: de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst gemeente Noordwijk;

 • c.

  Werkgever: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk.

Artikel 2 Algemeen

 • 1.

  Deze regeling heeft betrekking op betaald en onbetaald ouderschapsverlof.

 • 2.

  De medewerker die op grond van de Wazo recht heeft op ouderschapsverlof, heeft aanspraak op betaling volgens de regels als opgenomen in artikel 4.

Artikel 3 Ouderschapsverlof

 • 1.

  De medewerker heeft recht op betaald ouderschapsverlof als hij:

  • a.

   Als ouder in familierechtelijke betrekking staat tot het kind of, volgens verklaring uit het bevolkingsregister, op hetzelfde adres woont als het kind;

  • b.

   Voor dit kind nog niet het volledige recht op betaald ouderschapsverlof heeft genoten.

 • 2.

  De medewerker heeft geen recht op verlof na de datum waarop het kind de leeftijd van 8 jaar heeft bereikt.

 • 3.

  Het is niet toegestaan dat de medewerker tijdens de uren waarvoor het ouderschapsverlof wordt genoten betaalde arbeid verricht.

 • 4.

  Bij twee- en meerlingen bestaat slechts voor één kind aanspraak op betaald ouderschapsverlof. Voor de andere kinderen bestaat wel recht op onbetaald ouderschapsverlof.

Artikel 4 Duur, omvang en invulling

 • 1.

  Er kan maximaal 26 maal de arbeidsduur per week aan ouderschapsverlof worden opgenomen. Deze 26 weken worden verdeeld in maximaal 13 weken betaald en 13 weken onbetaald ouderschapsverlof.

 • 2.

  De medewerker kan verzoeken om het verlof in 26 weken volledig op te nemen of het te spreiden over een langere periode of om het verlof op te delen. Uiteraard is overleg met de werkgever noodzakelijk.

 • 3.

  De tijdstippen van ingang en einde van het verlof kunnen afhankelijk worden gesteld van de datum van de bevalling, van het einde van het bevallingsverlof of van de aanvang van de verzorging.

 • 4.

  De werkgever kan, na overleg met de medewerker, de gewenste wijze van invulling van het verlof op grond van zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang wijzigen, tot 4 weken voor het tijdstip van ingang van het verlof.

Artikel 5 Doorbetaling bij ouderschapsverlof

 • 1.

  Over de uren betaald ouderschapsverlof wordt een vastgesteld percentage doorbetaald volgens artikel 6:5, lid 2 CAR/UWO.

 • 2.

  Als de periode van onbetaald ouderschapsverlof langer is dan 3 maanden, betaalt de medewerker vanaf de eerste dag van het verlof, tevens het werkgeversdeel van de premies voor pensioen en AOP.

 • 3.

  Gedurende het ouderschapsverlof vindt opbouw van IKB alleen plaats over het uitbetaalde salaris. Vakantieverlof wordt alleen opgebouwd over de gewerkte uren.

 • 4.

  Tijdens het ouderschapsverlof mogen er geen reiskosten gedeclareerd worden op de dagen dat er niet gewerkt cq. gereisd wordt.

Artikel 6 Terugbetalingsverplichting

Voor de medewerker is een terugbetalingsverplichting van kracht volgens artikel 6:5:5 CAR/UWO.

Artikel 7 Aanvragen, intrekken of wijzigen

 • 1.

  De medewerker dient het aanvraagformulier voor ouderschapsverlof minimaal 2 maanden voor de door hem gewenste ingangsdatum in.

 • 2.

  Op het aanvraagformulier moet de periode, dagen en uren van het ouderschapsverlof worden opgegeven.

 • 3.

  Een verzoek tot intrekking of wijziging van het ouderschapsverlof moet minimaal 4 weken voor de gewenste datum van intrekking of wijziging worden ingediend.

 • 4.

  De werkgever stemt in met een verzoek van de medewerker om het verlof niet op te nemen of niet voort te zetten als gevolg van het opnemen van zwangerschaps- bevallings- of adoptieverlof.

 • 5.

  Een verzoek om het verlof niet op te nemen of niet voort te zetten op grond van onvoorziene omstandigheden, kan de werkgever afwijzen als een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang zich hiertegen verzet. Indien de werkgever instemt met het verzoek wordt het recht op verlof opgeschort.

Artikel 8 Hardheidsclausule

In die gevallen waarin de toepassing van deze regeling voor de medewerker onbedoeld tot een onbillijke of onredelijke situatie leidt, kan het college of de daarvoor gemandateerde functionaris van deze regeling afwijken.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling ouderschapsverlof gemeente Noordwijk 2019” en treedt in werking op 1 januari 2019.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 maart 2019. Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk,

C. Hof

de secretaris

J.H.M. Hermans – Vloedbeld

de burgemeester