Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent individueel keuzebudget Regeling Individueel Keuzebudget gemeente Noordwijk 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent individueel keuzebudget Regeling Individueel Keuzebudget gemeente Noordwijk 2019
CiteertitelRegeling Individueel Keuzebudget gemeente Noordwijk 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt de Regeling Individueel Keuzebudget gemeente Noordwijk en Noordwijkerhout 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 125 van de Ambtenarenwet
 2. artikel 160 van de Gemeentewet
 3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noordwijk/CVDR457525/CVDR457525_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-04-2019nieuwe regeling

26-03-2019

gmb-2019-91525

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent individueel keuzebudget Regeling Individueel Keuzebudget gemeente Noordwijk 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk, besluit

 

 • gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet;

 • gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

 • gelet op de CAR/UWO gemeente Noordwijk;

 • gelet op het standpunt van het Bijzonder Georganiseerd Overleg

tot het vaststellen van de navolgende:

 

Regeling Individueel Keuzebudget gemeente Noordwijk 2019

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing voor deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  CAR/UWO: de collectieve arbeidsregeling en uitwerkingsovereenkomst gemeente Noordwijk;

 • b.

  Medewerker: de ambtenaar, zoals bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, sub a, van de CAR/UWO;

 • c.

  Werkgever: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk.

Artikel 2 Algemene bepalingen

 • 1.

  De medewerker heeft recht op een Individueel Keuzebudget, hierna te noemen IKB.

 • 2.

  De CAR/UWO-bepalingen in hoofdstuk 3 §5 hebben een dwingendrechtelijk karakter. Van deze afspraken mag de gemeente niet afwijken. Daarnaast is er ruimte voor het lokaal aanvullen van bronnen en doelen. Dit is voor gemeente Noordwijk vastgesteld in deze regeling Individueel Keuzebudget.

 • 3.

  Voor de bepalingen die reeds zijn uitgewerkt in de CAR/UWO wordt enkel volstaan met een verwijzing naar de CAR/UWO.

 • 4.

  De gemeente Noorwijk conformeert zich aan wijzigingen van de dwingendrechtelijke bepalingen van de CAR/UWO.

Artikel 3 Opbouw IKB

In aanvulling op artikel 3:28 CAR/UWO geldt ten aanzien van opbouw IKB het volgende:

 • 1.

  Het IKB wordt lokaal verhoogd met 0,6% bruto van het voor de medewerker in de maand van opbouw geldende salaris.

Artikel 4 Bestedingsdoelen IKB

In aanvulling op artikel 3:29 CAR/UWO geldt ten aanzien van bestedingsdoelen IKB het volgende:

 • 1.

  De medewerker kan het IKB gebruiken voor de vakbondscontributie.

 • 2.

  De medewerker kan het IKB gebruiken voor het financieren van een fiets volgens de Fietsregeling gemeente Noordwijk 2019.

Artikel 5 Gebruik IKB

In aanvulling op artikel 3:30 CAR/UWO geldt ten aanzien van het gebruik IKB het volgende:

 • 1.

  Het college wijst de eerste dag van elke maand aan als uiterste keuzedatum om een door de medewerker gekozen bestedingsdoel uit het IKB aan te geven.

Artikel 6 Hardheidsclausule

 • 1.

  In individuele gevallen waarin deze regeling niet voorziet of leidt tot een kennelijk onredelijke toepassing, kan de werkgever hiervan afwijken. 

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling gaat in op 1 januari 2019 onder gelijktijdige intrekking van de Regeling Individueel Keuzebudget gemeente Noordwijk 2017 en de Regeling Individueel Keuzebudget gemeente Noordwijkerhout 2017 en kan worden aangehaald als “Regeling Individueel Keuzebudget gemeente Noordwijk 2019”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 maart 2019. Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk,

C. Hof

de secretaris

J.H.M. Hermans - Vloedbeld

de burgemeester