Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent goed ambtenaarschap (Gedragscode gemeente Noordwijk 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent goed ambtenaarschap (Gedragscode gemeente Noordwijk 2019)
CiteertitelGedragscode gemeente Noordwijk 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt alle voorgaande gedragscodes voor ambtenaren van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 125quater van de Ambtenarenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2019nieuwe regeling

30-04-2019

gmb-2019-134123

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent goed ambtenaarschap (Gedragscode gemeente Noordwijk 2019)

burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk;

 

gelet op artikel 125 quater van de Ambtenarenwet;

 

gezien de instemming van de Ondernemingsraad van 18 april 2019

 

besluiten vast te stellen de volgende:

 

Gedragscode gemeente Noordwijk 2019

 

 

Inleiding

Dit is de gedragscode van de gemeente Noordwijk. Deze gedragscode gaat over normen en waarden die horen bij ‘goed ambtenaarschap’ en integriteit op het werk. Wat doe je wel en wat doe je niet? De gedragscode geeft hiervoor kaders en dient als aanzet tot gesprek.

 

Waarom een gedragscode?

De burger mag verwachten dat de overheid onpartijdig is. Dat is essentieel voor een gezaghebbende overheid. Een aantasting van de kwaliteit en integriteit van het overheidshandelen hebben grote impact op het gezag van de overheid en daarmee op de effectiviteit van het overheidsoptreden.

 

Als medewerker van de gemeente bepaal jij mede het gezicht van de overheid. Daarom ben je verplicht je als goed ambtenaar te gedragen. De normen en waarden waarmee je rekening moet houden bij de vervulling van je functie, vind je voor een deel in regels zoals de Ambtenarenwet en rechtspositionele besluiten. Deze gedragscode maakt nader concreet wat van jou als medewerker van de gemeente Noordwijk wordt verwacht. Ook helpt de code je bewust te zijn van je verantwoordelijkheid en helpt de code om met elkaar in gesprek te blijven.

 

Goed werkgeverschap is de andere kant van de medaille. Dit betekent onder andere dat de gemeente moet bijdragen aan een werkomgeving waarin we integer met elkaar en onze inwoners omgaan en waarin we dilemma’s met elkaar bespreken. Het voeren van integriteitsbeleid en het hebben van een gedragscode horen daarbij.

 

Eigen verantwoordelijkheid

Niet alles is opgeschreven. Het is eenvoudigweg niet te doen om precies te beschrijven hoe je je moet gedragen in álle mogelijke situaties. Bovendien kunnen de omstandigheden veranderen. Ook in situaties waar regels ontbreken, of waar regels niet helemaal duidelijk zijn, wordt van jou verwacht dat je je als goed ambtenaar gedraagt.

 

Heb je vragen over je eigen handelen of het handelen van een van je collega’s, dan kun je dat bespreken met de desbetreffende collega of je teamcoach. In uitzonderlijke omstandigheden kun je terecht bij de vertrouwenspersoon voor ongewenst gedrag of de vertrouwenspersoon voor misstanden. Zo kom je tot zorgvuldig afgewogen en verantwoordelijk gedrag.

 

Voor wie geldt deze gedragscode?

De gedragscode geldt voor iedereen die werkzaam is bij of voor de gemeente Noordwijk. Of je nu een vaste of een tijdelijke aanstelling hebt, of bijvoorbeeld via een uitzend- of detacheringsbureau wordt ingehuurd, ZZP’er of stagiaire bent, je wordt geacht je te houden aan de gedragscode. Als directielid of teamcoach neem je een bijzondere positie in vanwege je voorbeeldfunctie. Je draagt integer handelen uit, stimuleert het en maakt dilemma’s bespreekbaar.

 

In de gedragscode vind je drie categorieën van gedragsregels:

 

 • o

  Jij als ambtenaar

 • o

  Jij en de ander

 • o

  Jij en je werk

Jij als ambtenaar

 

 • o

  Je handelt zonder vooroordeel. Je houdt zakelijke en persoonlijke belangen gescheiden. Dilemma’s maak je bespreekbaar. Je begrijpt dat zelfs de schijn van belangenverstrengeling ongewenst is.

 • o

  Je bent ambtenaar én burger. Je bent je ervan bewust dat jouw gedrag invloed heeft op het imago van de gemeente Noordwijk. Binnen en buiten werktijd en ook op sociale media. Op sociale media ben je terughoudend over je werk en de gemeente.

 • o

  Als je in je werk te maken krijgt met familieleden, vrienden of kennissen, dan ben je daar open over naar je teamcoach. Dit geldt ook voor situaties waarbij contacten met collega’s of zakelijke relaties een vriendschappelijk karakter krijgen. Als het vanuit jouw functie nodig is, houd je afstand of draag je je werk over aan een collega.

 • o

  Als je naast je werk andere activiteiten verricht die je functievervulling kunnen raken, doe je melding van deze nevenwerkzaamheden. Het is verboden nevenwerkzaamheden te verrichten als hierdoor een goede vervulling van je functie in redelijkheid niet is verzekerd (zie Regeling melding nevenwerkzaamheden en financiële belangen gemeente Noordwijk) .

 • o

  Als je financiële belangen hebt die je functievervulling kunnen raken, houd je je aan de Regeling melding nevenwerkzaamheden en financiële belangen gemeente Noordwijk.

 • o

  Een geschenk met een waarde van of boven 50 euro moet altijd worden geweigerd. Het aannemen van een geschenk onder de 50 euro is toegestaan, maar ga wel na waarom jou iets wordt gegeven. Als dat het karakter heeft om je onafhankelijkheid te beïnvloeden, mag je het geschenk niet aannemen. Geld wordt nooit aangenomen, net als geschenken die op jouw huisadres worden geleverd; geschenken die op jouw huisadres worden geleverd stuur je altijd retour afzender. Het aannemen van een geschenk wordt altijd gemeld aan je teamcoach. Geschenken zitten overigens niet altijd in een cadeauverpakking: tegen ongebruikelijke gunsten en diensten, zoals leveranties tegen een meer dan normale korting, moet duidelijk ‘nee’ gezegd worden.

 • o

  Bij inkoop- of aanbestedingstrajecten houd je je aan de geldende regels en ben je je bewust van je rol en positie.

Jij en de ander

 

 • o

  Als ambtenaar ga je op een respectvolle manier om met anderen.

 • o

  Ongewenst gedrag zoals discrimineren, pesten, (seksueel) intimideren, beledigen of vloeken is onaanvaardbaar en wordt niet getolereerd. Als je merkt dat een ander zich niet aan deze regel houdt, spreek je eerst je collega daar op aan. Is dat niet mogelijk of leidt dat niet tot het gewenste resultaat, bespreek je dit met je teamcoach of met de vertrouwenspersoon voor ongewenst gedrag.

 • o

  Een vermoeden van een integriteitsschending meld je volgens de Regeling melden vermoeden misstand gemeente Noordwijk 2019.

 • o

  Je stelt je collegiaal op en staat open voor de mening van anderen en mogelijke feedback.

 • o

  Je zoekt actief de samenwerking op met een ander team als je weet of vermoedt dat jullie elkaar kunnen helpen of versterken.

 • o

  Je bent je ervan bewust dat je als ambtenaar niet alles kunt doen en zeggen. Contact met de media stem je vooraf af met het team communicatie.

 • o

  Je realiseert je dat contacten in jouw persoonlijke leven met personen die structureel normen en wetten overtreden ongewenst kunnen zijn voor de gemeente Noordwijk. Dit geldt ook voor deelname aan groeperingen met een slechte reputatie.

 • o

  Als gemeentesecretaris, ander directielid of teamcoach ben je je bewust van jouw voorbeeldfunctie. Je creëert een werkomgeving waarin iedereen optimaal kan presteren en je ondersteunt en stimuleert de medewerkers om zich moreel juist te gedragen. Dilemma’s maak je bespreekbaar en je spreekt de medewerkers aan op ongewenst gedrag.

Jij en je werk

 

 • o

  Als ambtenaar ben je je bewust van je bijzondere positie als vertegenwoordiger van een publieke organisatie. Je gaat op professionele wijze om met je bevoegdheden en met de informatie en middelen waar je over beschikt. Tijdens, vóór en ná je werk.

 • o

  Je bent je bewust van het ambtsgeheim en gaat zorgvuldig om met (vertrouwelijke) informatie. Zorg er dus voor dat vertrouwelijke informatie of informatie waarvoor je een geheimhoudingsplicht hebt, niet naar buiten ‘lekt’.

 • o

  Laat geen privacygevoelige documenten fysiek of digitaal ‘slingeren’.

 • o

  Je meldt per abuis gelekte informatie, in het kader van de ‘Meldplicht Datalekken’, aan de Functionaris Gegevensbescherming en aan de procesverantwoordelijke

 • o

  Je informeert je collega’s, teamcoach, de directie en het college juist, relevant en volledig. Vraag je teamcoach of collega’s om advies als je een dilemma ervaart bij het contact met bestuurders.

 • o

  Je neemt de dualisering serieus: de scheiding van taken en bevoegdheden van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders/de burgemeester met hun verschillende verantwoordelijkheden, rollen en functies. Indien een gemeenteraadslid informatie wenst, handel je in overeenstemming met de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Noordwijk 2019.

 • o

  Je gebruikt zakelijke systemen en informatie alleen voor het doel waarvoor je toegang hebt verkregen.

 • o

  Materiaal en apparatuur van de gemeente behandel je netjes en zorgvuldig en in beginsel alleen voor zakelijke doeleinden. Privégebruik van gemeentelijke communicatiemiddelen zoals telefoon, e-mail en internet mag incidenteel en alleen zonder het jou of jouw collega’s opgedragen werk te hinderen. Het is niet toegestaan sites te bezoeken die pornografisch, racistisch of terroristisch materiaal bevatten.

 • o

  Je declareert alleen daadwerkelijk gemaakte kosten en gebruikt regelingen alleen waarvoor deze zijn bedoeld.

 • o

  Je houdt je aan de regels voor werktijden en verlof. Je maakt heldere afspraken binnen je team over thuiswerken of werken op een andere locatie dan je gebruikelijke werkplek.

 • o

  Bij ziekte houd je je aan de regels voor verzuim.

 • o

  Je realiseert je dat het schenden van goed ambtenaarschap leidt tot plichtsverzuim, waarvoor een disciplinaire maatregel kan worden opgelegd.

 • o

  Als sprake is van een strafbaar feit zal hiervan aangifte worden gedaan.

 

Inwerkingtreding en citeertitel

Deze gedragscode treedt in werking op de dag na zijn bekendmaking en kan worden aangehaald als Gedragscode gemeente Noordwijk 2019. Alle voorgaande gedragscodes voor ambtenaren van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout zijn hierbij ingetrokken.

Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 30 april 2019

de secretaris,

de burgemeester,