Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent subsidie viering 75 jaar vrijheid (Subsidieregeling 2020 75 jaar vrijheid)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent subsidie viering 75 jaar vrijheid (Subsidieregeling 2020 75 jaar vrijheid)
CiteertitelSubsidieregeling 2020 75 jaar vrijheid
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 september 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-09-201931-01-2020nieuwe regeling

08-08-2019

gmb-2019-214529

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent subsidie viering 75 jaar vrijheid (Subsidieregeling 2020 75 jaar vrijheid)

Inleiding

 

Vrijheid lijkt in onze huidige samenleving vanzelfsprekend, maar dat is het niet. De provincie Zuid Holland wil graag dat zoveel mogelijk mensen de viering van 75 jaar bevrijding en vrijheid actief beleven. De gemeente Noordwijk haakt hier op in en heeft de volgende doelstellingen voor 2020 opgesteld:

 

 • a)

  Het vergroten van de kennis over de bevrijding en de betekenis van vrijheid bij alle inwoners van Noordwijk, Noordwijkerhout en de Zilk.

 • b)

  Het herdenken, vieren en koesteren van de vrijheid door en voor alle generaties.

 • c)

  Het gesprek over (de betekenis) van bevrijding en vrijheid op gang brengen binnen de gemeente en in het onderwijs.

 • d)

  Het (laten) vertellen van verhalen over vrijheid en bevrijding, historisch en actueel.

 • e)

  Het vergroten van het besef dat 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog vrijheid nog steeds kwetsbaar en niet vanzelfsprekend is en daarom inzet vraagt van iedereen.

 • f)

  Het vergroten van de kennis over de geschiedenis van de oorlogsperiode in Noordwijk, Noordwijkerhout en de Zilk.

Met de subsidieregeling 2020 ‘75 jaar vrijheid’ worden aanvullende regels voor het aanvragen van subsidies vastgesteld. Dit is in overstemming met artikel 4 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Noordwijk 2011 (ASV). Waar geen aanvullende regels zijn gegeven, is de ASV onverkort van toepassing.

 

In de toelichting op deze regeling is een nadere beschrijving opgenomen. 

Artikel 1. Algemene bepalingen

 • 1.1

  Het thema ’75 jaar vrijheid’ heeft betrekking op het kalenderjaar 2020.

 • 1.2

  Het doel van deze subsidieregeling is het stimuleren en mogelijk maken van projecten/activiteiten die bijdragen aan eerder genoemde doelstellingen.

 • 1.3

  Het subsidieplafond is bepaald op € 45.000,-.

 • 1.4

  De activiteiten worden uitgevoerd in de periode tussen 1 maart 2020 en 1 september 2020.

Artikel 2. Subsidieaanvraag

 • 2.1

  De subsidie kan worden aangevraagd door stichtingen, verenigingen en onderwijsinstellingen.

 • 2.2

  De hoogte van de subsidie bedraagt ten hoogste 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 5.000,00.

 • 2.3

  Aanvragen voor activiteiten kunnen worden ingediend tot en met 27 oktober 2020.

 • 2.4

  Een subsidieaanvraag is voorzien van een activiteitenplan en een begroting.

  Het activiteitenplan gaat in op de in artikel 3 genoemde doelstellingen, prestaties, overige toetsingscriteria en geeft inzicht in de locatie en datum van de activiteit.

  De sluitende begroting geeft inzicht in de kosten en inkomsten (inclusief inkomsten uit fondsenwerving, sponsoring, eigen bijdragen etc).

 • 2.5

  Voor de aanvragen kan subsidie worden verstrekt in de vorm van een eenmalige projectsubsidie.

 • 2.6

  Een aanvrager die een (meer)jaarlijkse subsidie ontvangt kan alleen subsidie ontvangen uit de ‘Subsidieregeling 2020 75 jaar Vrijheid’ mits de activiteit in 2020 in opzet, inhoud en uitvoering wezenlijk afwijkt van andere jaren in verband met de viering van 75 Vrijheid. Subsidiering is alleen mogelijk indien de invulling bijdraagt aan de diversiteit van het aanbod (niet méér van hetzelfde).

  Slechts de meerkosten in verband met de viering van 75 jaar Vrijheid zijn subsidiabel vanuit deze regeling. Het activiteitenplan en de begroting moeten hierin inzicht geven.

Artikel 3. Toetsing en afweging

 • 3.1

  Aanvragen moeten voldoen aan minimaal 1 doelstelling, mimimaal 1 prestatie en minimaal 1 overige toetsingscriteria.

  De doelstellingen zijn:

  • a)

   Het vergroten van de kennis over de bevrijding en de betekenis van vrijheid bij alle inwoners van Noordwijk, Noordwijkerhout en de Zilk.

  • b)

   Het herdenken, vieren en koesteren van de vrijheid door en voor alle generaties.

  • c)

   Het gesprek over (de betekenis) van bevrijding en vrijheid op gang brengen binnen de gemeente en in het onderwijs.

  • d)

   Het (laten) vertellen van verhalen over vrijheid en bevrijding, historisch en actueel.

  • e)

   Het vergroten van het besef dat 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog vrijheid nog steeds kwetsbaar en niet vanzelfsprekend is en daarom inzet vraagt van iedereen.

  • f)

   Het vergroten van de kennis over de geschiedenis van de oorlogsperiode in Noordwijk, Noordwijkerhout en de Zilk.

  De prestaties, zijn:

  • a)

   tentoonstellingen dan wel exposities;

  • b)

   publicaties, educatieve(les)programma's;

  • c)

   excursies en rondleidingen;

  • d)

   voorstellingen, theater, toneel, dans, muziek, concerten en festivals;

  • e)

   film, documentaires op TV, verslagleggingen, gesprekken, interviews op de radio en conferenties, debatten en lezingen;

  • f)

   vrijheidsmaaltijden.

  De overige toetsingscriteria zijn:

  • a)

   De activiteit laat een breed publiek (inwoners en/of bezoekers) kennismaken met de historie op het gebied van 75 jaar vrijheid in de gemeente Noordwijk.

  • b)

   De activiteit draagt bij aan de sociale cohesie tussen inwoners met verschillende achtergronden (leeftijd, nationaliteit, opleidingsniveau en woonkernen);

  • c)

   De activiteit vergroot de deelname (actieve participatie) van de inwoners en/of bezoekers van Noordwijk.

  • d)

   De activiteit komt tot stand door middel van een samenwerking in verschillende branches (bijvoorbeeld cultuur werkt samen met onderwijs of sport werkt samen met welzijnsorganisaties.)

  • e)

   Het project/evenement is origineel

  • f)

   Het project/evenement is in de afgelopen drie jaar nog niet georganiseerd in Noordwijk.

  • g)

   De organisatiekracht van de aanvrager is geborgd.

 • 3.2

  De aanvragen worden onderling afgewogen op grond van de mate waarin de activiteit bijdraagt aan de volgende wegingsfactoren:

  • a)

   Spreiding in prestaties

  • b)

   Spreiding in de tijd

  • c)

   Spreiding in locatie

 • 3.3

  Subsidie wordt toegekend aan de aanvragen die bijdragen aan een evenwichtige spreiding van de programmering (in prestaties, tijd en locatie) tot het maximaal beschikbare budget (subsidieplafond) is bereikt.

 • 3.4

  Indien er sprake is van twee (of meer) aanvragen met dezelfde prestaties (zoals benoemd in 3.1) in de zelfde tijdsperiode en er meer subsidie is aangevraagd dan het maximaal beschikbare budget zal er worden geloot tussen deze twee (of meer) aanvragers.

Artikel 4. Weigeringsgronden

In aanvulling op de weigeringsgronden zoals opgenomen in de ASV artikel 8, kunnen aanvragen worden geweigerd als deze:

 • a.

  Activiteiten betreffen die niet in de gemeente Noordwijk plaatsvinden;

 • b.

  Kosten bevatten die zijn gemaakt voor de aanvraag is ingediend, voor consumpties/catering van de organisatie, voor voorzieningen met een langere gebruiksduur dan de duur van het evenement en/of die naar het oordeel van het college niet in redelijke verhouding staan tot het beoogde resultaat van het evenement of project;

 • c.

  Indien de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd vergunningplichtig zijn en deze evenementenvergunning niet is aangevraagd.

 • d.

  Indien de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd vergunningplichtig zijn en deze evenementenvergunning niet is verleend.

 • e.

  De activiteit niet aansluit bij de subsidiabele activiteiten en prestaties genoemd in artikel 3.4;

 • f.

  De aanvrager met het verrichten van de activiteit winst wil behalen;

 • g.

  Een zelfde (soort) activiteit, als waarvoor subsidie wordt aangevraagd, al verricht wordt door een andere (al dan niet gesubsidieerde) organisatie in Noordwijk;

 • h.

  De financiële middelen van de aanvrager, met inbegrip van een naar aanleiding van de aanvraag toe te kennen subsidie, onvoldoende worden geacht om de te subsidiëren activiteit(en) te verrichten, met andere woorden: er dient een reële begroting te worden ingediend die sluitend is met inbegrip van de gemeentelijke subsidie;

 • i.

  De activiteiten een onderzoek of wetenschapsproject betreft;

 • j.

  De aanvrager geen cofinanciering/eigen bijdrage beschikbaar heeft voor minimaal 25% van de kosten voor de uit te voeren subsidiabele activiteit.

Artikel 5. Uitvoeringskosten en belastingen

 • 5.1

  Naast de kosten van het organiseren van een evenement is er ook mogelijk sprake van doorbelasting van uitvoeringskosten en het heffen van leges en belastingen door de gemeente. De doorbelaste reinigingskosten, leges en precariobelasting komen niet voor subsidieverlening in aanmerking.

 • 5.2

  De kosten voor de uitvoering van veiligheidsvoorschriften komen voor subsidie in aanmerking, waarbij de redelijkheid van de kosten wordt getoetst aan de te nemen maatregelen.

 • 5.3

  Voor subsidie komen in aanmerking de kosten die noodzakelijk zijn voor het verrichten van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie.

Artikel 6. Overige bepalingen

 • 6.1

  Deze subsidieregeling treedt in werking na besluitvorming van de gemeenteraad over het beschikbaar stellen van het in artikel 1.3 genoemde budget.

 • 6.2

  Deze regeling vervalt op 1 september 2020, met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

 • 6.3

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: subsidieregeling 2020 75 jaar vrijheid.

 • 6.4

  Het college of daartoe gemandateerde kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit.

   

Toelichting Subsidieregeling 2020 ’75 jaar vrijheid’

1. Algemene bepalingen

Project: tijdelijke activiteit die geen onderdeel uitmaakt van de reguliere activiteiten van een vereniging of stichting. Een project kenmerkt zich door de volgende elementen:

 • -

  De activiteit heeft een begin en een einddatum

 • -

  De activiteit heeft tot doel het creëren van een uniek product of een unieke activiteit

Subsidieplafond: het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies vanuit de ‘Subsidieregeling 75 jaar vrijheid’ is vastgesteld op € 45.000,-. Er is een subsidieplafond vastgesteld zodat aanvragen kunnen worden afgewezen bij het bereiken van het maximaal beschikbare budget.

 

3. Toetsing en afweging

Stap 1: De aanvragen moeten voldoen aan:

 • o

  minimaal 1 doelstelling,

 • o

  mimimaal 1 prestatie en

 • o

  minimaal 1 overige toetsingscriteria.

Als er aan deze voorwaarden voldaan wordt, wordt er pas naar stap 2 gekeken.

Als er te weinig informatie wordt gegeven waaruit blijkt dat de aanvraag aan stap 1 voldaan is, krijgt de aanvrager de kans om aanvullende informatie te geven.

 

Stap 2: Vervolgens weegt het projectteam binnen de gemeente de aanvragen onderling af op de volgende wegingsfactoren:

 • a.

  Spreiding in prestaties. Hiermee wordt gezorgd voor een afwisselend programma.

 • b.

  Spreiding in de tijd is één van de wegingsfactoren omdat daarmee kan worden gezorgd voor een evenwichtige spreiding van de activiteiten, initiatieven, projecten gedurende de periode 1 maart 2020 – 1 september 2020. Op de website www.cultuurpuntnoordwijk.nl kan men de voorlopige planning inzien.

 • c.

  Spreiding in locatie is één van de wegingsfactoren omdat daarmee kan worden gezorgd voor een evenwichtige spreiding van de activiteiten over de vier kernen in Noordwijk.

Stap 3: Tenslotte adviseert het projectteam binnen de gemeente het college van B&W.

Subsidie wordt toegekend aan de aanvragen die bijdragen aan een evenwichtige spreiding van de programmering (in prestaties, tijd en locatie) tot het maximaal beschikbare budget (subsidieplafond) is bereikt.

 

Indien er sprake is van twee (of meer) aanvragen met dezelfde prestaties (zoals benoemd in 3.1) in de zelfde tijdsperiode en er meer subsidie is aangevraagd dan het maximaal beschikbare budget zal er worden geloot tussen deze twee (of meer) aanvragers.