Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Besluit van de Adviseur Belastingen A van het Team Belastingen en WOZ van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent Mandaatbesluit Heffingsambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de Adviseur Belastingen A van het Team Belastingen en WOZ van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent Mandaatbesluit Heffingsambtenaar
CiteertitelMandaatbesluit Heffingsambtenaar
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Mandaatbesluit Heffingsambtenaar van 25 februari 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2019nieuwe regeling

19-09-2019

gmb-2019-236854

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de Adviseur Belastingen A van het Team Belastingen en WOZ van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent Mandaatbesluit Heffingsambtenaar

De Adviseur Belastingen A van het Team Belastingen en WOZ van de gemeente Noordwijk, die als gevolg van het gezamenlijke besluit van 15 januari 2019 van de colleges van de gemeenten Noordwijk, Lisse en Teylingen en het besluit van de gemeente Noordwijk van 15 januari 2019, optreedt als de aangewezen ambtenaar belast met de heffing van gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken voor deze gemeenten,

 

Besluit:

 

HOOFDSTUK 1  

 

te mandateren om namens hem op te treden de personen met de onderstaande functies:

 

 • A.

  van de gemeente Noordwijk:

   

  • 1.

   de medewerkers van de diverse teams, zoals vermeld in bijlage 1, bij het vaststellen van de kennisgevingen leges die worden geheven voor het aanvragen van een dienst, een document, een vergunning of een ontheffing op grond van de tarieventabellen behorende bij de Legesverordening Noordwijk en de Legesverordening Noordwijkerhout:

    

  • 2.

   de medewerkers van het team Klantcontactcentrum Backoffice bij het vaststellen van de kennisgevingen lijkbezorgingsrechten geheven op grond van de Verordening Lijkbezorgingsrechten Noordwijk;

    

  • 3.

   de medewerkers van het team Beheer Openbare Ruimte Civiel bij het vaststellen van de kennisgevingen rioolaansluitrecht op grond van de Verordening rioolaansluitrecht Noordwijk;

 

 • B.

  van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen:

   

  • 1.

   de medewerkers van de diverse teams, zoals vermeld in bijlage 2, bij het vaststellen van de kennisgevingen leges die worden geheven voor het aanvragen van een dienst, een document, een vergunning of een ontheffing op grond van de tarieventabellen behorende bij de Legesverordening Lisse en de Legesverordening Teylingen;

    

  • 2.

   de medewerkers van het Team Burgerzaken, Domein Publieksservice bij het vaststellen van de kennisgevingen afvalstoffenheffing geheven op grond van Hoofdstuk 2, onderdeel 2.2 van de tarieventabel Verordening afvalstoffenheffing Teylingen;

    

  • 3.

   de medewerkers van het Team Vergunningen, Domein Publieksservice van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen bij het vaststellen van de kennisgevingen marktgelden geheven op grond van artikel 5 van de Verordening marktgelden Lisse en artikel 5, tweede lid (standplaats voor standwerkers) van de Verordening marktgelden Teylingen;

    

  • 4.

   de havenmeester van de gemeente Teylingen bij het vaststellen van de kennisgevingen havengeld die worden geheven op grond van de Verordening havengeld Teylingen;

    

  • 5.

   De medewerkers van het Team Beheer, Domein Buitenruimte, bij het vaststellen van de kennisgevingen rioolaansluitrecht en overige werkzaamheden die worden geheven op grond van de Verordening rioolaansluitingen en overige werkzaamheden 2019.

    

 • C.

  van de Meerlanden Afvalinzameling en Reiniging B.V., de directeur en de Teamleider Lisse, die door het college van de gemeente Noordwijk zijn aangesteld als onbezoldigd gemeenteambtenaar,bij het vaststellen van de kennisgevingen afvalstoffenheffing die worden geheven op grond van hoofdstuk 3 van de tarieventabel behorende bij de Verordening Afvalstoffenheffing van de gemeente Lisse;

HOOFDSTUK 2  

 

Ondertekenings-mandaat te verlenen aan de medewerkers van de gemeente Noordwijk met de onderstaande functies:

 

 • 1.

  alle medewerkers van het team Belastingen Innen en Heffen en het team Belastingen en WOZ inzake correspondentie met betrekking tot de heffing van alle gemeentelijke belastingen (behalve parkeerbelasting Noordwijk) en de uitvoering van de Wet WOZ, met uitzondering van uitspraken op bezwaarschriften en correspondentie in het kader van beroepsprocedures;

   

 

 • 2.

  de Medewerker Belastingen A van het team Belastingen Innen en Heffen inzake uitspraken op bezwaarschriften gemeentelijke belastingen (behalve parkeerbelasting Noordwijk) en WOZ;

 

 • 3.

  de Adviseur Belastingen Beleid, de Adviseur Belastingen WOZ, de Adviseur Belastingen C, de Taxateur A en de Taxateur B van het team Belastingen en WOZ inzake uitspraken op bezwaarschriften gemeentelijke belastingen (behalve parkeerbelasting Noordwijk) en WOZ en correspondentie in het kader van (hoger) beroepsprocedures gemeentelijke belastingen (behalve parkeerbelasting Noordwijk) en WOZ en vertegenwoordiging bij de Rechtbank en het Gerechtshof.

HOOFDSTUK 3  

 

Aan de mandatering worden de volgende voorwaarden verbonden:

 • 1.

  ondermandaat van de bevoegdheden genoemd in de hoofdstukken 1 en 2 is niet mogelijk;

 • 2.

  behandeling van bezwaar- en beroepschriften valt niet onder de mandatering genoemd in hoofdstuk 1.

HOOFDSTUK 4  

 

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Met ingang van de in het eerste lid genoemde datum komt te vervallen het “Mandaatbesluit Heffingsambtenaar” van 25 februari 2019.

Noordwijk, 19 september 2019

De Heffingsambtenaar,

B. Nagtzaam.

Adviseur Belastingen A

Bijlage 1 behorende bij Mandaatbesluit Heffingsambtenaar 19-09-2019 Hoofdstuk 1, A1

 

Tarieventabel Legesverordening Noordwijk

 

Titel:

Hoofdstuk:

Omschrijving:

Team (verklaring afkortingen*):

 

 

 

 

Titel 1

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

KCCBO / KCCFO

Titel 1

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en NIK

KCCBO / KCCFO

Titel 1

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

KCCBO / KCCFO

Titel 1

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de BRP

KCCBO / KCCFO

Titel 1

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

DIV / RO

Titel 1

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

KCCBO / KCCFO

Titel 1

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

DIV

Titel 1

Hoofdstuk 16

Kansspelen

VTH

Titel 1

Hoofdstuk 17

Kabels en Leidingen

BRT

Titel 1

Hoofdstuk 18

Verkeer en Vervoer

VTH / KCCBO / KCCFO

Titel 1

Hoofdstuk 19

Diversen

VTH / KCCBO / KCCFO / DIV / RO / JOV

 

 

 

 

Titel 2

Hfdst 2 t/m 8

incl. verlenen vermindering/teruggaaf

RO

 

 

 

 

Titel 3

Hoofdstuk 1

Horeca

VTH

Titel 3

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

VTH

Titel 3

Hoofdstuk 3

Seksbedrijven

VTH

Titel 3

Hoofdstuk 4

Huisvestingswet 2014

RBR

Titel 3

Hoofdstuk 5

Marktstandplaatsen

VTH

Titel 3

Hoofdstuk 6

Winkeltijdenwet

VTH

Titel 3

Hoofdstuk 7

Ventvergunning

VTH

Titel 3

Hoofdstuk 8

Aankondigingen/Reclame

VTH

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarieventabel Legesverordening Noordwijkerhout

 

 

 

 

Titel:

Hoofdstuk:

Omschrijving:

Team (verklaring afkortingen*):

Titel 1

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

KCCBO / KCCFO

Titel 1

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en NIK

KCCBO / KCCFO

Titel 1

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

KCCBO / KCCFO

Titel 1

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de BRP

KCCBO / KCCFO

Titel 1

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

KCCBO / KCCFO

Titel 1

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

DIV

Titel 1

Hoofdstuk 12

Leegstandswet

RBR

Titel 1

Hoofdstuk 16

Kansspelen

VTH

Titel 1

Hoofdstuk 17

Kabels en Leidingen

BRT

Titel 1

Hoofdstuk 18

Verkeer en Vervoer

VTH / KCCBO / KCCFO

Titel 1

Hoofdstuk 19

Diversen

VTH / KCCBO / KCCFO / DIV / RO / JOV

 

 

 

 

Titel 2

Hfdst 2 t/m 10

incl. verlenen vermindering/teruggaaf

RO

 

 

 

 

Titel 3

Hoofdstuk 1

Horeca

VTH

Titel 3

Hoofdstuk 2

Overige geluidshinder

VTH

Titel 3

Hoofdstuk 3

Seksbedrijven

VTH

Titel 3

Hoofdstuk 7

Standplaatsvergunning

VTH

Titel 3

Hoofdstuk 8

In deze titel niet benoemde vergunning,

ontheffing of andere beschikking

VTH

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarieventabel Legesverordening Lisse

 

 

 

 

Titel:

Hoofdstuk:

Omschrijving:

Team (verklaring afkortingen*):

Titel 1

Hoofdstuk 18

1.18.2 t/m 1.18.3 afschriften, doorslagen,

kopieën

JDV

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarieventabel Legesverordening Teylingen

 

 

 

 

Titel:

Hoofdstuk:

Omschrijving:

Team (verklaring afkortingen*):

Titel 1

Hoofdstuk 16

1.16.7 afschriften, doorslagen, kopieën

JOV

 

 

*KCCBO: Klantcontactcentrum Backoffice

RBR: Ruimtelijk Beleid en Regie

KCCFO: Klantcontactcentrum Frontoffice

RO: Ruimtelijke Ontwikkeling

VTH: Vergunning, Toezicht en Handhaving

BRT: Buitendienst, Regie en Toezicht

DIV: Digitale Informatievoorziening

JOV: Juridisch, Openbare orde en Veiligheid

Bijlage 2 behorende bij Mandaatbesluit Heffingsambtenaar 19-09-2019 Hoofstuk 1 B1

 

Tarieventabel Legesverordening Lisse

 

Titel:

Hoofdstuk:

Omschrijving:

Team:

Domein:

Titel 1

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Burgerzaken

Publieksservice

Titel 1

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en NIK

Burgerzaken

Publieksservice

Titel 1

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Burgerzaken

Publieksservice

Titel 1

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen BRP

Burgerzaken

Publieksservice

Titel 1

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

Financiën

Bedrijfsvoering

Titel 1

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

Beheer

Buitenruimte

Titel 1

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

Burgerzaken

Publieksservice

Titel 1

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

Vergunningen

Publieksservice

Titel 1

Hoofdstuk 11

Leegstandswet

Vergunningen

Publieksservice

Titel 1

Hoofdstuk 13

Kansspelen

Vergunningen

Publieksservice

Titel 1

Hoofdstuk 14

Telecommunicatie

Beheer

Buitenruimte

Titel 1

Hoofdstuk 15

Verkeer en Vervoer

Vergunningen

Publieksservice

Titel 1

Hoofdstuk 18

In deze titel niet benoemde

vergunning, ontheffing of andere

beschikking

Vergunningen

Publieksservice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 2

Hfdst 2 t/m 9

incl. verlenen vermindering/teruggaaf

Vergunningen

Publieksservice

 

 

 

 

 

Titel 3

Hoofdstuk 1

Horeca

Vergunningen

Publieksservice

Titel 3

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

Vergunningen

Publieksservice

Titel 3

Hoofdstuk 3

Seksbedrijven

Vergunningen

Publieksservice

Titel 3

Hoofdstuk 4

Standplaatsen

Vergunningen

Publieksservice

Titel 3

Hoofdstuk 5

Terrasvergunningen

Vergunningen

Publieksservice

Titel 3

Hoofdstuk 6

Uithangborden e.d.

Vergunningen

Publieksservice

Titel 3

Hoofdstuk 7

Overige verstrekkingen o.g.v. APV

Vergunningen

Publieksservice

Titel 3

Hoofdstuk 8

Kinderopvang/Gastouderopvang

JOSV*

Maatsch. Ontw.

Titel 3

Hoofdstuk 9

Huisvestingswet 2014

Vergunningen

Publieksservice

Titel 3

Hoofdstuk 10

Winkeltijdenwet

Vergunningen

Publieksservice

Titel 3

Hoofdstuk 11

Speelautomatenhal

Vergunningen

Publieksservice

Titel 3

Hoofdstuk 12

In deze titel niet benoemde

vergunning, ontheffing of andere

beschikking

Vergunningen

Publieksservice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarieventabel Legesverordening Teylingen

 

 

 

 

 

Titel:

Hoofdstuk:

Omschrijving:

Team:

Domein:

Titel 1

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Burgerzaken

Publieksservice

Titel 1

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en NIK

Burgerzaken

Publieksservice

Titel 1

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Burgerzaken

Publieksservice

Titel 1

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen BRP

Burgerzaken

Publieksservice

Titel 1

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

Financiën

Bedrijfsvoering

Titel 1

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

Beheer

Buitenruimte

Titel 1

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

Burgerzaken

Publieksservice

Titel 1

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

Vergunningen

Publieksservice

Titel 1

Hoofdstuk 11

Leegstandswet

Vergunningen

Publieksservice

Titel 1

Hoofdstuk 13

Kansspelen

Vergunningen

Publieksservice

Titel 1

Hoofdstuk 14

Telecommunicatie

Beheer

Buitenruimte

Titel 1

Hoofdstuk 15

Verkeer en Vervoer

Vergunningen

Publieksservice

Titel 1

Hoofdstuk 16

Diversen

Vergunningen

Publieksservice

 

 

 

 

 

Titel 2

Hfdst 2 t/m 7

incl. verlenen vermindering/teruggaaf

Vergunningen

Publieksservice

 

 

 

 

 

Titel 3

Hoofdstuk 1

Horeca

Vergunningen

Publieksservice

Titel 3

Hoofdstuk 2

Standplaatsen

Vergunningen

Publieksservice

Titel 3

Hoofdstuk 3

Circus

Vergunningen

Publieksservice

Titel 3

Hoofdstuk 4

Evenementen

Vergunningen

Publieksservice

Titel 3

Hoofdstuk 5

Speelautomatenhal

Vergunningen

Publieksservice

Titel 3

Hoofdstuk 6

Seksbedrijven

Vergunningen

Publieksservice

Titel 3

Hoofdstuk 7

Splitsingsvergunning woonruimte

Vergunningen

Publieksservice

Titel 3

Hoofdstuk 8

Winkeltijdenwet

Vergunningen

Publieksservice

Titel 3

Hoofdstuk 9

Kinderopvang

JOSV*

Maatsch. Ontw.

 

 

 

 

*Jeugd, Onderwijs, Sport en Volksgezondheid