Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Besluit van het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de gemeenteraad en de werkgeverscommissie van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent mandaat griffie (Mandaatregeling griffier gemeente Noordwijk)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de gemeenteraad en de werkgeverscommissie van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent mandaat griffie (Mandaatregeling griffier gemeente Noordwijk)
CiteertitelMandaatregeling griffier gemeente Noordwijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester, de gemeenteraad en de werkgeverscommissie.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-11-201901-01-2019nieuwe regeling

15-10-2019

gmb-2019-271082

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de gemeenteraad en de werkgeverscommissie van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent mandaat griffie (Mandaatregeling griffier gemeente Noordwijk)

het college van de gemeente Noordwijk, de burgemeester van de gemeente Noordwijk, de gemeenteraad en de werkgeverscommissie, ieder voor zover zij daartoe bevoegd zijn;

 

gelet op titel 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat uit oogpunt van doelmatigheid en legaliteit mandaat, volmacht en machtiging van bevoegdheden gewenst is;

 

besluiten:

 

vast te stellen de Mandaatregeling griffie gemeente Noordwijk

Artikel 1. Begripsbepalingen

In het kader van deze regeling wordt onder de hieronder omschreven begrippen verstaan:

 

 • a.

  Het College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk.

 •  

 • b.

  De Burgemeester: de burgemeester van de gemeente Noordwijk.

 •  

 • c.

  De werkgeverscommissie: commissie als bedoeld in artikel 1 van de Verordening werkgeverscommissie.

 •  

 • d.

  De gemeenteraad: De raad van de gemeente Noordwijk.

 •  

 • e.

  De griffier: de functionaris als bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet.

 •  

 • d.

  De plaatsvervangend griffier: de plaatsvervanger van de griffier, zoals bedoeld in artikel 107d van de Gemeentewet.

 •  

 • e.

  Griffiemedewerkers: medewerkers van de griffie die hiërarchisch onder de griffier vallen, inclusief de plaatsvervangend griffier.

 •  

 • c.

  Mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb te nemen.

 •  

 • d.

  Mandaatgever: degene die het mandaat verleent.

 •  

 • e.

  Gemandateerde (mandataris): degene die het mandaat ontvangt.

 •  

 • f.

  Volmacht: de bevoegdheid om in naam van de gemeente privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

 •  

 • g.

  Machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan feitelijke handelingen te verrichten.

Artikel 2. Algemene bepalingen

 • 1.

  In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt onder het verlenen van mandaat tevens het geven van een volmacht of machtiging verstaan.

 • 2.

  Tot het mandaat behoort mede het afdoen en voeren van correspondentie ter zake van de toegekende bevoegdheden, alsmede het (doen) treffen van voorbereidings- en uitvoeringshandelingen.

 • 3.

  De mandaatgever behoudt het recht om gemandateerde bevoegdheden zelf uit te oefenen en om verleende mandaten in te trekken.

 • 4.

  De gemandateerde kan slechts gebruik maken van zijn mandaat voor het aangaan van financiële verplichtingen voor zover daarin is voorzien in de begroting.

 • 5.

  Wanneer de gemandateerde niet tevens budgethouder is, dient voorafgaand aan de financiële verplichting afstemming met de budgethouder plaats te vinden.

 • 1.

  Een in mandaat verkregen bevoegdheid, als bedoeld in artikel 3, kan door de gemandateerde slechts worden uitgeoefend binnen de reikwijdte van zijn taakveld.

Artikel 3. Mandaten

nr

 • Omschrijving mandaat

 •  

 • Mandaatgever:

 • Algemeen

1

 • Correspondentie die uitsluitend mededelingen, inlichtingen of feitelijke informatie bevat

 • Raad

2

 • Correspondentie die vooraf gaat aan het te nemen besluit

 • Raad

3

 • Verweerschriften inzake beroep of hoger beroep

 • Raad

4

 • Aanvragen van offertes.

 • Raad

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

5

 • Verwerking van persoonsgegevens in een geautomatiseerd bestand op grond van art. 2.

 • Raad

 • Algemene wet bestuursrecht (Awb)

6

 • Doorzenden of terugzenden van geschriften bestemd voor een ander bestuursorgaan - artikel 2:3

 • Raad

7

 • Bekendmaking besluiten aan geadresseerde en aanvrager – artikel 3:41

 • Raad

8

Besluit aanvraag niet te behandelen conform artikel 4:5

 • Raad

9

 • Besluit hernieuwde aanvraag niet te behandelen conform artikel 4:6 lid 2

 • Raad

10

 • Het aan de aanvrager meedelen dat binnen de wettelijke termijn niet een beschikking kan worden gegeven en het noemen van een redelijke termijn binnen welke de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

 • Raad

11

 • De aanvrager mededelen dat de termijn voor het geven van een beschikking wordt opgeschort met ingang van de dag na die waarop het bestuursorgaan voor de beschikking op de aanvraag redelijkerwijs noodzakelijke informatie aan een buitenlandse instantie heeft gevraagd, tot de dag waarop deze informatie is ontvangen of verder uitstel niet meer redelijk is op grond van art. 4:15 lid 1 sub b

 • Raad

12

 • In geval van overmacht zo spoedig mogelijk aan de aanvrager mededelen dat de beslistermijn is opgeschort, alsmede binnen welke termijn de beschikking wel tegemoet kan worden gezien op grond van art. 4:15 lid 3

 • Raad

13

 • Zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de aanvrager indien de opschorting eindigt, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, of het tweede lid, onderdelen b en c van artikel 4:15 onder vermelding van de termijn binnen welke de beschikking alsnog moet worden gegeven

 • Raad

14

 • De verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom bij beschikking vaststellen binnen twee weken na de laatste dag waarover de dwangsom verschuldigd was op grond van art. 4:18

 • Raad

15

 • Het terugvorderen van onverschuldigd betaalde dwangsommen voor zover na de dag waarop de beschikking, bedoeld in artikel 4:18 is vastgesteld, nog geen vijf jaren zijn verstreken op grond van art. 4:20

 • Raad

 • Overeenkomsten en facturen

16

 • Besluiten op grond van artikel 160 Gemeentewet tot het aangaan van overeenkomsten voor de levering van goederen en diensten of werken voor zover daartoe reeds een toereikend bedrag op de begroting van baten en lasten is opgenomen.

 • College

17

 • Ondertekenen o.g.v. art. 171 Gemeentewet bovenstaande overeenkomsten

 • Burgemeester

18

 • Fiatteren facturen aangaande bovenstaande overeenkomsten

 • College

 

Artikel 5 Ondertekening

 • 1.

  Een krachtens mandaat genomen besluit vermeldt namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen.

 •  

 • Hoogachtend,

 •  

 • <bestuursorgaan>,

 •  

 • namens dezen,

 •  

 • <functie gemandateerde>

 •  

 • <handtekening>

 •  

 • <naam functionaris>

Artikel 7. Terugleggen bevoegdheid

 • 1.

  Indien de gemandateerde verwacht dat uitoefening van de bevoegdheid aanmerkelijke politieke consequenties krijgt, vermoedelijk zal krijgen of daarvan precedentwerking te verwachten is, legt hij het verzoek of zijn voorstel ter afhandeling aan het oorspronkelijk bevoegde bestuursorgaan voor.

 • 2.

  Ook wordt de bevoegdheid teruggelegd wanneer wordt afgeweken van vastgesteld beleid of een bestendige bestuurlijke praktijk of wanneer er ingrijpende financiële gevolgen zijn of worden verwacht.

 • 3.

  Het genoemde in lid 1 en 2 betreft geen limitatieve opsomming. Er wordt een zeker inschattingsvermogen en politieke sensitiviteit verlangd van de gemandateerde.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2019.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatregeling griffier gemeente Noordwijk.

Noordwijk, 15 oktober 2019

Het College van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

C. Hof

de burgemeester,

J. Hermans-Vloedbeld

De burgemeester

J. Hermans-Vloedbeld

De gemeenteraad,

de griffier,

M. Fabbricotti

de voorzitter

J. Hermans-Vloedbeld