Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent werkzaamheden met betrekking tot groenonderhoud in het openbaar gebied (Verordening groenonderhoud door toekenning van een uitsluitend recht Noordwijk 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent werkzaamheden met betrekking tot groenonderhoud in het openbaar gebied (Verordening groenonderhoud door toekenning van een uitsluitend recht Noordwijk 2019)
CiteertitelVerordening groenonderhoud door toekenning van een uitsluitend recht Noordwijk 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 van de Gemeentewet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
 3. artikel 2.24 van de Aanbestedingswet 2012
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-11-201901-01-2019nieuwe regeling

15-10-2019

gmb-2019-271172

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent werkzaamheden met betrekking tot groenonderhoud in het openbaar gebied (Verordening groenonderhoud door toekenning van een uitsluitend recht Noordwijk 2019)

De raad van de gemeente Noordwijk;

 

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders d.d. 2019;gelet op het bepaalde in artikel 147 en 149 van de Gemeentewet, artikel 18 richtlijn 2004/18EG en artikel 2.24 sub a Aanbestedingswet;

 

Besluiten vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening groenonderhoud door toekenning van een uitsluitend recht Noordwijk 2019

 

Artikel 1  

 • 1.

  Het college van burgemeester wethouders kan een of meer uitsluitende rechten toekennen (ook wel genoemd: alleenrecht of exclusief recht) als bedoeld in artikel 11 richtlijn 2014/24/EG en artikel 2.24 sub a Aanbestedingswet aan een met naam genoemde publiekrechtelijke instelling, als bedoeld in artikel 1.1 Aanbestedingswet onder het kopje publiekrechtelijke instelling en artikel 2, lid 1, sub 1 richtlijn 2014/24/EG voor werkzaamheden met betrekking tot groenonderhoud in het openbaar gebied.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders maken bekend:

  • -

   een aankondiging van het voornemen om een uitsluitend recht toe te kennen;

  • -

   een aankondiging van het besluit om tot toekenning van een uitsluitend recht over te gaan, in het huis aan huis blad op onze website en in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 2  

Het college kan aan de krachtens deze verordening verleende aanwijzing voorschriften en beperkingen verbinden in het belang van de uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 3  

De krachtens deze verordening verleende aanwijzing kan worden ingetrokken of gewijzigd:

 • a.

  Indien op grond van verandering van omstandigheden of inzichten opgetreden of bekend geworden na het aanwijzingsbesluit moet worden aangenomen dat de intrekking of wijziging moet worden gevorderd in het belang van de uit te voeren werkzaamheden.

 • b.

  Indien de aan de aanwijzing verbonden voorschriften en/of beperkingen geheel of gedeeltelijk niet zin of niet worden nagekomen;

 • c.

  Indien de opdrachtnemer aan wie het uitsluitend recht wordt verleend zulks verzoekt.

Artikel 4 Inwerkingtreding

De verordening treedt op de dag na bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2019.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening groenonderhoud door toekenning van een uitsluitend recht Noordwijk 2019.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 oktober 2019

De gemeenteraad,

de griffier,

M. Fabbricotti

de voorzitter

J. Hermans-Vloedbeld