Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent mantelzorgwaardering (Regeling Mantelzorgwaardering Noordwijk 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent mantelzorgwaardering (Regeling Mantelzorgwaardering Noordwijk 2020)
CiteertitelRegeling Mantelzorgwaardering Noordwijk 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt Regeling mantelzorgwaardering Noordwijkerhout 2018 en de Regeling Mantelzorgwaardering Noordwijk.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noordwijk/629865/CVDR629865_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-01-2020nieuwe regeling

15-10-2019

gmb-2020-5058

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent mantelzorgwaardering (Regeling Mantelzorgwaardering Noordwijk 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk;

 

Gelet op

 • artikel 2.1.6. van de Wmo 2015 (op grond waarvan gemeenten moeten regelen op welke wijze het college zorg draagt voor een jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers);

 • artikel 14 lid 4 van de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Noordwijk (waarin is bepaald dat het college de jaarlijkse blijk van waardering van de mantelzorgers van cliënten bij nadere regeling bepaalt);

 

Besluit

vast te stellen de

 

Regeling Mantelzorgwaardering gemeente Noordwijk 2020

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Gebruikelijke zorg

Gebruikelijke zorg is normale zorg die u als partner, ouder, huisgenoot of andere persoon vanuit een bestaande sociale relatie aan iemand geeft.

Mantelzorg

Hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep (art. 1.1.1. Wmo 2015).

Mantelzorger

Iemand die langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit zijn omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Mantelzorgwaardering

De jaarlijkse blijk van waardering, die de gemeente wil geven aan mantelzorgers van inwoners uit de gemeente Noordwijk.

Mantelzorgpas

Een pas uitgegeven door de gemeente Noordwijk ten behoeve van Mantelzorgers. Via de pas wordt aan mantelzorgers de jaarlijkse blijk van waardering toegekend in de vorm van een tegoed. Dit tegoed is besteedbaar bij de aangesloten winkels en welzijnsvoorzieningen.

 

Artikel 2 Doel van de mantelzorgwaardering

Met behulp van de mantelzorgwaardering spreekt het college van B&W een blijk van waardering uit aan de mantelzorgers die aan inwoners van de gemeente Noordwijk structurele mantelzorg verlenen.

Artikel 3 Reikwijdte regeling

Deze regeling is van toepassing op mantelzorgwaardering in het kader van artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. De waardering is voor personen, die aan inwoners van de gemeente Noordwijk structurele mantelzorg geven.

Artikel 4 Doelgroep

 • 1.

  De waardering kan worden toegekend aan mantelzorgers die:

  • a.

   Mantelzorg verlenen aan een inwoner van de gemeente Noordwijk en;

  • b.

   Mantelzorg verlenen aan een hulpbehoevende uit de directe sociale omgeving, waarbij de

  • c.

   zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie, waarbij het geen gebruikelijke zorg betreft en;

  • d.

   Deze mantelzorg meer dan 8 uren per week en langer dan 3 maanden verlenen.

Artikel 5 Mantelzorgwaardering

De mantelzorgwaardering bestaat uit een tegoed op de Mantelzorgpas Noordwijk. De waarde van het tegoed wordt per kalenderjaar door het college vastgesteld.

Artikel 6 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag wordt ingediend door de mantelzorger samen met de mantelzorgontvanger en wordt door beiden ondertekend.

 • 2.

  De mantelzorgontvanger kan voor maximaal 2 mantelzorgers die aan hem of haar mantelzorg verlenen een aanvraag doen.

 • 3.

  De mantelzorger kan slechts één keer per jaar de mantelzorgwaardering ontvangen, ook wanneer hij of zij aan meerdere personen in de gemeente Noordwijk mantelzorg verleent.

 • 4.

  De mantelzorgwaardering kan slechts in één gemeente per jaar worden aangevraagd.

 • 5.

  De mantelzorger stemt in met registratie van diens gegevens bij de door de gemeente aangewezen instantie voor mantelzorgondersteuning.

Artikel 7 Aanvraagformulier

 • 1.

  Het college stelt een aanvraagformulier ter beschikking.

 • 2.

  De aanvraag wordt met een digitaal of papieren aanvraagformulier ingediend.

 • 3.

  Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen.

 • 4.

  Het aanvraagformulier bevat ten minste de volgende gegevens:

  • a.

   Naam, adres, en geboortedatum van de mantelzorger;

  • b.

   Naam, adres en geboortedatum van de mantelzorgontvanger;

  • c.

   Kenmerken van de mantelzorg: intensiteit van de mantelzorg, de relatie tussen mantelzorger en zorgontvanger en een beschrijving van de mantelzorgtaken.

 • 5.

  Indien de mantelzorgontvanger onder de 18 jaar is, moet de ouder/voogd (ook) tekenen onder mantelzorgontvanger.

Artikel 8 Aanvraagperiode

 • 1.

  De aanvraagperiode loopt van 1 april tot en met 31 december van het betreffende kalenderjaar.

 • 2.

  Aanvragen die na de sluitingsdatum worden ontvangen, worden in behandeling genomen bij de opening van de aanvraagperiode van het daaropvolgende jaar.

Artikel 9 Gegevensonderzoek en gegevensregistratie

 • 1.

  De mantelzorger zal als mantelzorger geregistreerd worden.

 • 2.

  De door de gemeente aangewezen instantie voor mantelzorgondersteuning kan telefonisch contact opnemen met de mantelzorger of mantelzorgontvanger voor nadere informatie.

 • 3.

  De door de gemeente aangewezen instantie voor mantelzorgondersteuning zal telefonisch contact opnemen met de aanvrager indien onjuiste of onvolledige gegevens zijn aangeleverd.

 • 4.

  Bij fraude komt de aanvrager in het volgende jaar niet meer in aanmerking voor een mantelzorgwaardering. De door de gemeente aangewezen instantie voor mantelzorgondersteuning kan controleren of ook bij een andere gemeente een aanvraag is ingediend.

Artikel 10 Beslistermijn

Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

Artikel 11 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet of onduidelijk is, beslist het college.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere individuele gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in deze regeling, indien toepassing daarvan zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 13 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2020.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als: Regeling Mantelzorgwaardering Noordwijk 2020.

 • 3.

  Met de inwerkingtreding van deze regeling worden de regelingen “Regeling mantelzorgwaardering Noordwijkerhout 2018” en de “Regeling Mantelzorgwaardering Noordwijk” ingetrokken.

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk op 15 oktober 2019.

de secretaris,

C. Hof

de burgemeester,

J. Hermans-Vloedbeld