Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent de aanwijzing tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (Beleidsregel aanwijzing tot babs voor één dag gemeente Noordwijk 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent de aanwijzing tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (Beleidsregel aanwijzing tot babs voor één dag gemeente Noordwijk 2020)
CiteertitelBeleidsregel aanwijzing tot babs voor één dag gemeente Noordwijk 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de beleidsregel benoeming tot babs voor één dag gemeente Noordwijk 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 16 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
 2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-04-2020nieuwe regeling

14-04-2020

gmb-2020-102484

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent de aanwijzing tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (Beleidsregel aanwijzing tot babs voor één dag gemeente Noordwijk 2020)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk, gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

 

Overwegende dat het wenselijk is een beleidsregel vast te stellen voor het aanwijzen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag in incidentele gevallen;

 

besluiten vast te stellen:

 

Beleidsregel inzake de aanwijzing tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag

Artikel 1 Aanwijzing

Aanwijzing tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag is mogelijk mits voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd in artikel 2.

Artikel 2 Voorwaarden

 • 1.

  De babs voor één dag heeft een geldige aanwijzing tot (b)abs, is op de datum waarop het huwelijk wordt gesloten nog steeds als (b)abs werkzaam in een andere gemeente, en is beëdigd bij de Nederlandse rechtbank tot wier rechtsgebied de gemeente behoort waar hij voor het eerst is benoemd/aangewezen of;

 • 2.

  De babs voor één dag heeft aantoonbaar een opleiding tot trouwambtenaar gevolgd bij een erkend opleidingsinstituut.

Artikel 3 Aanvragen

 • 1.

  Het bruidspaar en de babs voor één dag dienen een aanvraagformulier in te vullen en te ondertekenen. Via dit formulier verzoekt het bruidspaar tot de aanwijzing van de babs voor één dag.

 • 1.1.

  De volgende bijlagen moeten worden bijgevoegd door de babs voor één dag:

  • a.

   een kopie van een geldig legitimatiebewijs;

  • b.

   in het geval van aanvraag op basis van artikel 2.1:

   • -

    een kopie van een geldig aanwijzingsbesluit van de gemeente waar de (b)abs werkzaam is;

   • -

    een kopie van het proces-verbaal van beëdiging;

  • c.

   in het geval van aanvraag op basis van artikel 2.2:

   • -

    een certificaat van de opleiding tot trouwambtenaar

 • 2.

  Het verzoek moet uiterlijk 3 maanden voor de huwelijksdatum door de gemeente Noordwijk zijn ontvangen.

Artikel 4 Ceremonie

 • 1.

  De babs voor één dag neemt vooraf contact op met de gemeente Noordwijk om afspraken te maken over het verkrijgen van de huwelijksdocumenten en de toga.

 • 2.

  De babs voor één dag is verantwoordelijk voor het correcte verloop van de ceremonie en zorgt voor een correcte afhandeling van de huwelijksdocumenten.

 • 3.

  Het huwelijk mag niet voltrokken worden in een toga die zichtbaar van een andere gemeente is.

Artikel 5 Kosteloos huwelijk

De babs voor één dag kan geen kosteloos huwelijk of huwelijk tegen gereduceerd tarief voltrekken.

Artikel 6 Vergoeding

De babs voor één dag krijgt geen vergoeding van de gemeente Noordwijk voor de voltrekking van het huwelijk. Ook worden (reis)kosten niet door de gemeente Noordwijk vergoed.

Artikel 7 Kosten

 • 1.

  De kosten voor aanwijzing en/of beëdiging bij de rechtbank staan los van het tarief voor de huwelijksvoltrekking en zijn opgenomen in de legesverordening.

 • 2.

  Het tarief voor de huwelijksvoltrekking blijft onveranderd. Het bruidspaar betaalt de leges zoals genoemd in de tarieventabel behorende bij de legesverordening.

Artikel 8 Geregistreerd Partnerschap

ln deze beleidsregel kan voor bruidspaar ook de te registreren partners gelezen worden en voor huwelijk het geregistreerd partnerschap.

Artikel 9 Bijzondere situaties

In bijzondere situaties kunnen burgemeester en wethouders besluiten de voorwaarden genoemd in artikel 2 buiten beschouwing te laten.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

 • 2.

  De beleidsregel benoeming tot babs voor één dag gemeente Noordwijk 2019 wordt ingetrokken.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als "beleidsregel aanwijzing tot babs voor één dag gemeente Noordwijk 2020".

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 14 april 2020.

De secretaris,

C. Hof

De burgemeester,

Mw. W.J.A. Verkleij