Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Reglement burgerlijke stand 2016 gemeente Nuenen/Son en Breugel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNuenen, Gerwen en Nederwetten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement burgerlijke stand 2016 gemeente Nuenen/Son en Breugel
CiteertitelReglement burgerlijke stand 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpReglement burgerlijke stand 2016

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2016Nieuwe regeling

19-01-2016

gmb-2017-170105

Corsanummer 2016.00709
01-07-201101-02-2016Nieuwe regeling

14-06-2011

Rond de Linde, 23-06-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement burgerlijke stand 2016 gemeente Nuenen/Son en Breugel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel;

Overwegende dat het wenselijk is nadere regels te stellen ten aanzien van de inrichting en uitvoering van de burgerlijke stand;

Overwegende dat het wenselijk is verschillende locaties te kunnen aanwijzen als plaats waar huwelijksvoltrekkingen kunnen plaatsvinden;

 

Gelet op het bepaalde in:

- artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

- de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994;

BESLUITEN

ieder voorzover het de eigen bevoegdheden betreft:

in te trekken het Reglement burgerlijke stand van de gemeente Son en Breugel (2010) en van de gemeente Nuenen (2011)

en besluiten vast te stellen het “Reglement burgerlijke stand 2016 van de gemeenten Nuenen, en Son en Breugel”.

Dit reglement houdt bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van de bureaus waar de werkzaamheden van de burgerlijke stand worden verricht inclusief de toelichting.

 

Artikel 1. Begripsbepaling

Het Reglement verstaat onder:

 • 1.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Wet van 14 oktober 1993 tot herziening van titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, Stb. 1993, nr. 555);

 • 2.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994 (Stb. 1994, 160) als gewijzigd bij besluit van 19 december 1994, Stb. 900);

 • 3.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van Dienst Dommelvallei en als ambtenaar van de burgerlijke stand benoemd bij de gemeenten Nuenen, en Son en Breugel benoemd door burgemeester en wethouders (art. 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • 4.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: iemand die als zodanig benoemd is door burgemeester en wethouders (art. 16, lid 2 en 3 van Boek I van het Burgerlijk Wetboek);

 • 5.

  gemeentehuis: het als zodanig in gebruik zijnde gemeentehuis en voorts iedere daartoe door burgemeester en wethouders aangewezen andere locatie binnen de gemeentegrenzen die geschikt is of geschikt te maken is, echter slechts voor zolang de daadwerkelijke huwelijksvoltrekking aldaar plaatsvindt.

   

Artikel 2. Taken van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand is belast met het opnemen in onder hem berustende registers van de burgerlijke stand van akten en daaraan toe te voegen latere vermeldingen, alsmede al datgene wat de instandhouding van de registers en de zorg voor de toegankelijkheid van de daarin neergelegde gegevens betreft (artikel 1:16 d, 1e lid, Burgerlijk Wetboek).

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kan uitsluitend worden belast met de huwelijksvoltrekking en de uitvoering van de daarmee samenhangende handelingen (artikelen 59,60, 63, 64, 65 en 67 van Boek 1 Burgerlijk Wetboek).

 

Artikel 3. Benoeming (buitgewoon) Ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Benoemd tot ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen worden ambtenaren in dienst van Dienst Dommelvallei, werkzaam bij de afdeling Dienstverlening.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kunnen ambtenaren burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand die als zodanig benoemd zijn in een andere gemeente, benoemen tot buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand. De mogelijkheid van een dergelijke benoeming is gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Dienstverlening van Dienst Dommelvallei.

 • 3.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen dat samenvalt met de periode waarin de ambtenaar in dienst zal zijn bij de afdeling Dienstverlening.

 • 4.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt benoemd voor een in het benoemings-besluit te bepalen periode. De benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand eindigt met ingang van 1 januari van het jaar volgend waarop de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt (norm ABP). Leden van het college van B&W en raadsleden kunnen worden benoemd voor de duur van hun benoeming als college- of raadslid. Een dergelijke benoeming eindigt niet op het moment dat tussentijds de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt, maar op het moment dat de benoeming als college- of raadslid eindigt.

 • 5.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand als bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand van een andere gemeente wordt benoemd voor een in het benoemingsbesluit te bepalen datum. Deze benoeming is éénmalig en geschiedt pas nadat het bruidspaar heeft gekozen voor een huwelijkssluiting op een locatie binnen de gemeentegrenzen. De dag, het tijdstip en de locatie zijn uiterlijk 12 weken vóór de huwelijkssluiting schriftelijk aan de ambtenaar van de burgerlijke stand kenbaar gemaakt.

 

Artikel 4. Locatie

 • 1.

  Onverminderd hetgeen daarover in de wet is bepaald, verrichten de (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand hun wettelijke taken in het gemeentehuis of de daartoe aangewezen locaties.

 • 2.

  De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand kan elders binnen de gemeente wettelijke taken verrichten.

 • 3.

  Aanwijzing van een andere locatie tot huis der gemeente als trouwlocatie geschiedt door het college van burgemeester en wethouders en is gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Dienstverlening van Dienst Dommelvallei.

 

Artikel 5. Voorwaarden voor aanwijzing van een huis der gemeente

Naast het als zodanig in gebruik zijnde gemeentehuis kan iedere andere locatie binnen de gemeentegrenzen die geschikt is of geschikt te maken is worden aangewezen als huwelijkslocatie.

De aanwijzing geschiedt echter slechts voor zolang de daadwerkelijke huwelijksvoltrekking aldaar plaatsvindt, en is pas van kracht onder de volgende voorwaarden:

 • 1.

  het bruidspaar heeft gekozen voor een huwelijkssluiting op een locatie binnen de gemeentegrenzen, anders dan het gemeentehuis. De dag, het tijdstip en de locatie zijn uiterlijk 12 weken vóór de huwelijkssluiting schriftelijk aan de ambtenaar van de burgerlijke stand kenbaar gemaakt;

 • 2.

  het bruidspaar (de aanvrager), de eigenaar / beheerder en de gemeente een contract hierover hebben afgesloten. In dit contract staan de voorwaarden voor aanwijzing tot gemeentehuis.

 • De eigenaar / beheerder van de locatie heeft schriftelijk toestemming verleend en verklaard dat aan de voorwaarden wordt voldaan;

 • 3.

  de gemeente is niet aansprakelijk voor kosten en schade voortvloeiend uit het trouwen op de andere locatie;

 • 4.

  de veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is gewaarborgd;

 • 5.

  het niet leidt tot strijd met de openbare orde hoe ook genaamd;

 • 6.

  gewaarborgd dient te zijn dat de akte veilig vervoerd en opgeborgen zal worden;

 • 7.

  de locatie de openbaarheid waarborgt voor het moment van de huwelijksvoltrekking en ook goed toegankelijk is voor mindervaliden;

 • 8.

  de huwelijksvoltrekking maximaal 45 minuten duurt;

 • 9.

  de locatie zich bevindt op vaste grond, vanwege de zorg voor de veiligheid en ter voorkoming van overschrijding van de gemeentegrens. Zo zal de aanvrager geen toestemming krijgen voor huwelijken in een luchtballon, vliegtuig, boot en dergelijke;

 • 10.

  open vuur bij een huwelijk op locatie is niet toegestaan en de locatie moet rookvrij zijn;

 • 11.

  de locatie waar het huwelijk gaat plaatsvinden, moet beschikken over een gebruiksvergunning of een evenementenvergunning, tenzij redelijkerwijs gelet op de aard van de locatie en de omstandigheden waarbinnen de huwelijksvoltrekking plaats vindt, dit niet kan worden verlangd. Het vergunningsvereiste is niet van toepassing indien het huwelijk wordt gesloten in een particulier woonhuis;

 • 12.

  de aanvrager is verantwoordelijk voor de inrichting en aankleding van de locatie, ontvangst en begeleiding van de gasten en de verdere gang van zaken, inclusief het in de oorspronkelijke staat achterlaten van de locatie. De aanvrager zorgt ervoor dat de noodzakelijke voorzieningen beschikbaar zijn, zoals tafel, stoelen, verlichting, omkleedruimte voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand en toiletruimte. Alle kosten komen ten laste van de aanvrager;

 • 13.

  de meerkosten aan de huwelijksvoltrekking op locatie zijn voldaan (opgenomen in de Legesverordening).

 • Indien niet wordt voldaan aan één van de gestelde voorwaarden dan kan dat reden zijn om niet tot huwelijksvoltrekking over te gaan.

 

Artikel 6. Kosteloze huwelijksvoltrekking

 • 1.

  Op maandag om 9.00 uur en om 09.30 uur is er een gelegenheid tot kosteloze huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap.

 • 2.

  Van het bruidspaar of partners staat tenminste één persoon ingeschreven, of heeft in het verleden langdurig ingeschreven gestaan, in de Basisregistratie Personen van onze gemeente.

 • 3.

  Voor de toepassing van dit artikel kan geen andere locatie als bedoeld in artikel 5 worden aangewezen.

 

Artikel 7. Leiding van de dienst

 • 1.

  Het hoofd van de afdeling Dienstverlening is belast met de leiding van de burgerlijke stand.

 • 2.

  Het hoofd van de afdeling Dienstverlening zorgt voor de verdeling van de werkzaamheden van de ambtenaren van de burgerlijke stand en van de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand.

 • 3.

  Het hoofd van de afdeling Dienstverlening dient daarvoor wél zelf als ambtenaar van de burgerlijke stand te zijn benoemd en beëdigd.

 

Artikel 8. Openstelling

 • 1.

  De bureaus waar de werkzaamheden van de burgerlijke stand worden verricht zijn voor het publiek geopend tijdens de vastgestelde openingstijden van het gemeentehuis, voor zover de hierna te noemen dagen niet zijn algemene erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of overige door burgemeester en wethouders aan te wijzen dagen.

 • 2.

  Onverminderd de bepalingen van de Wet, dit reglement en geldende overeenkomsten kan een huwelijk en registratie partnerschap na een melding van het bruidspaar worden voltrokken, voor zover nader bepaald door het hoofd van de afdeling Dienstverlening. Het verzoek moet uiterlijk 2 weken vóór de datum van de huwelijksvoltrekking bij de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn ingediend. Het college van burgemeester en wethouders kan een verzoek om vastlegging van een tijdstip afwijzen:

 • a. indien het tijdstip reeds door een andere belanghebbende is gereserveerd

 • b. indien de uitvoering van de vastlegging leidt tot een onredelijke verstoring van belangen waaronder begrepen het belang van de Dienst

 • c. indien de noodzakelijke ondersteuning, zoals bode, gastvrouw, beveiliging niet kan worden geboden.

 • d. indien het niet mogelijk is een (bijzondere) ambtenaar van de burgerlijke stand beschikbaar te krijgen voor dat tijdstip.

 • e. overige dringende redenen, zulks ter beoordeling aan het college van burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Op tijdig verzoek van een belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders dan wel aan het hoofd van de afdeling Dienstverlening zal het bureau waar de werkzaamheden van de burgerlijke stand worden verricht, worden geopend op zaterdag, zondag en op andere dagen

 • a. dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende genoegzaam aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 4.

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders dan wel het hoofd van de afdeling Dienstverlening besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

 

Artikel 9

De bepalingen in dit reglement over huwelijken zijn ook van toepassing op geregistreerd partnerschap en omzetting van geregistreerd partnerschap.

 

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1.

  Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement burgerlijke stand 2016

 • 2.

  Dit reglement treedt in werking op 1 februari 2016

 • 3.

  Het reglement van 1 mei 2010 (Son en Breugel) en 1 juli 2011 (Nuenen) komt te vervallen

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 januari 2016.

Burgemeester en wethouders van Nuenen,

De burgemeester, M.J. Houben

De secretaris, N.J.H. Scheltens