Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Verordening tot regeling van de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNuenen, Gerwen en Nederwetten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot regeling van de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen
CiteertitelVerordening tot regeling van de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-03-199418-04-2017Nieuwe regeling

24-02-1994

Rond de Linde, 3-3-1994

Onbekend
04-03-1994Nieuwe regeling

24-02-1994

Rond de Linde, 3-3-1994

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot regeling van de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen

De Raad van de gemeente Nuenen ca.;

 

gezien het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 25 januari 1994;

 

gelet op de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de navolgende verordening, regelende het instellen en toekennen van gemeentelijke onderscheidingen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

ereboek: het register, waarin elke toekenning van het ereburgerschap of een erepenning wordt aangetekend;

 

ereburgerschap: de eretitel die aan ingezetenen en niet-ingezetenen kan worden toegekend;

 

erepenning: een penning als blijk van verdienste, die aan ingezetenen, niet-ingezetenen en rechtspersonen kan worden toegekend.

Artikel 2 Ereburgerschap

Met algemene stemmen kan de Raad op voorstel van burgemeester en wethouders het ereburgerschap aan personen, die zich voor de gemeente of de plaatselijke gemeenschap op zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt, toekennen als blijk van grote waardering en dankbaarheid. Ten bewijze van de toekenning van deze eretitel wordt:

 • a.

  aan de begiftigde een oorkonde alsmede een gouden draagspeld/rozetje met het gemeentewapen uitgereikt;

 • b.

  aantekening gehouden in het ereboek.

 

Aan deze titel kunnen geen rechten worden ontleend en zijn geen verplichtingen verbonden.

 

Indien bijzondere redenen daartoe aanleiding geven kan de Raad op voorstel van burgemeester en wethouders de begiftigde van het ereburgerschap vervallen verklaren.

 

Artikel 3 Erepenning

 • 1.

  Het College van burgemeester en wethouders kan als blijk van waardering en erkentelijkheid een erepenning toekennen aan personen, die zich voor de gemeente of de plaatselijke gemeenschap algemeen erkende bijzondere verdiensten hebben verworven. Dit besluit wordt meegedeeld aan de Raad.

 • 2.

  Als blijk van waardering wordt:

  • a.

   aan de persoon, die hetzij in een openbare functie hetzij een functie ten dienste van het welzijn van de gemeenschap in de gemeente algemeen erkende uitzonderlijke verdiensten heeft verworven, een gedenkpenning in goud met het gemeentewapen en inscriptie uitgereikt;

  • b.

   aan de persoon, die jegens de gemeente of de gemeenschap in de gemeente algemeen erkende uitzonderlijke verdiensten heeft verworven, een gedenkpenning in zilver met het gemeentewapen en inscriptie uitgereikt;

  • c.

   aan de persoon, die op enig terrein van het maatschappelijk leven in de gemeente blijk heeft gegeven van bijzondere burgerzin, een gedenkpenning in brons met het gemeentewapen en inscriptie uitgereikt;

  • d.

   aantekening gehouden in het ereboek.

 • 3.

  Betreft de begiftigde een natuurlijke persoon, dan ontvangt hij eveneens een draagspeld in goud, zilver en brons.

 • 4.

  Het College van burgemeester en wethouders kan als blijk van waardering en erkentelijkheid een erepenning in goud, zilver of brons toekennen aan rechtspersonen of bedrijven, die door werkzaamheid of zeer bijzondere verdiensten of prestaties op enig terrein van het maatschappelijk leven in de gemeente op uitzonderlijke wijze hebben voorzien in maatschappelijke noden of behoeften.

Artikel 4 Model penningen, draagspelden en ereboek

Het College van burgemeester en wethouders bepaalt:

 • a.

  de vormgeving, uitvoering en afmetingen van erepenningen en draagspelden;

 • b.

  het model van het ereboek.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening tot regeling van de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen".

Artikel 6 Inwerkingtreding

Met ingang van de datum van de dag van de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de "Verordening, regelende de instelling en het toekennen van onderscheidingen der gemeente Nuenen ca.", vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 22 februari 1979, laatselijk gewijzigd d.d. 30 augustus 1984.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 24 februari 1994,

 

DE RAAD VOORNOEMD:

de secretaris,

de voorzitter.