Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Verordening verwerking persoonsgegevens gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNuenen, Gerwen en Nederwetten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening verwerking persoonsgegevens gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2009
CiteertitelVerordening verwerking persoonsgegevens gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpVerordening verwerking persoonsgegevens gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2009

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-06-200931-12-2015Nieuwe regeling

28-05-2009

Rond de Linde, 11-06-2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening verwerking persoonsgegevens gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2009

De raad van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 april 2009

 

gelet op de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens;

 

BESLUIT:

 

De Verordening Verwerking Persoonsgegevens gemeente Nuenen, Gerwen enNederwetten zoals vastgesteld op 27 juni 2002, later gewijzigd op 23 augustus 2004, tewijzigen als volgt:

Artikel 1 Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  wet: de Wet Bescherming Persoonsgegevens (6 juli 2000 Stb. 302);

 • -

  verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of hetbestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voorde verwerking van persoonsgegevens vaststelt;

 • -

  beheerder: degene die onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke belast ismet de dagelijkse zorg voor de verwerking van persoonsgegevens;

 • -

  betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;

 • -

  bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevensverwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;

 • -

  verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen metbetrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen,vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm vanterbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede hetafschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;

 • -

  besluit: een beslissing zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht

 • -

  verstrekken van gegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen vanpersoonsgegevens.

Artikel 2 Het bereik van de verordening

 • 1.

  1.Deze verordening is van toepassing op alle gemeentelijke verwerkingen vanpersoonsgegevens waarop de wet van toepassing is.

 • 2.

  De verordening is niet van toepassing op de basisadministratie

  persoonsgegevens welke door de gemeente wordt bijgehouden in het kader vande uitvoering van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 3 De verantwoordelijke

 • 1.

  1.Het College van Burgemeester en Wethouders is verantwoordelijk voor deverwerking van persoonsgegevens.

 • 2.

  De burgemeester is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevensdie ten dienste staan van de taken van de burgemeester.

 • 3.

  De bekendmaking van de gegevensverwerkingen alsmede de aanmelding bij hetCollege Bescherming Persoonsgegevens geschiedt door of namens de verantwoordelijke.

Artikel 4 Beheerder

 • 1.

  Als beheerder van de gemeentelijke gegevensverwerkingen fungeert degemeentesecretaris.

 • 2.

  De beheerder is verantwoordelijk voor:

  • a)

   het aanmelden van een door hem beheerdepersoonsgegevensverwerking bijhet College van Burgemeester en Wethouders ten behoeve van opneming inhet openbaar register zoals bedoeld in artikel 8;

  • b)

   het aanmelden van door hem beheerde persoonsgegevensverwerkingen bijhet College Bescherming Persoonsgegevens zoals bedoeld in art. 27 Wbp,tenzij de verwerking is vrijgesteld van aanmelding;

  • c)

   het opstellen van procedures ter uitoefening van de rechten van betrokkenenzoals het recht op informatie, inzage- en correctierecht;

  • d)

   het treffen van voorzieningen van technische en organisatorische aard terbevordering van de juistheid en volledigheid van gegevens en ter voorkomingvan onbevoegde kennisneming van gegevens (beveiliging en autorisatie).

Artikel 5 Verstrekkingen algemeen

Besluiten tot verstrekking van persoonsgegevens worden genomen met

inachtneming van hetgeen in de Wet bescherming persoonsgegevens is bepaald.

Artikel 6 Het openbaar register

Het College van Burgemeester en Wethouders houdt een openbaar register bijwaarin het volgende is opgenomen:

 • 1.

  Alle persoonsgegevensverwerkingen;

 • 2.

  alle besluiten tot verstrekking die niet op andere wijze kenbaar kunnenzijn;

Het register ligt voor iedereen kosteloos ter inzage.

Artikel 7 Verbanden met andere gegevensverwerkingen

 • 1.

  Koppeling en integratie van gegevens (zoals bedoeld in artikel 9 van de Wbp,verenigbaar gebruik) mag alleen plaatsvinden op grond van een schriftelijkbesluit van het College van Burgemeester en Wethouders.

 • 2.

  In het besluit wordt opgenomen aan wie wordt verstrekt, voor welk doel en welkegegevens het betreft.

 • 3.

  Afschriften van deze besluiten worden in het openbaar register vermeld.

Artikel 8 Klachten

 • 1.

  Een ieder kan zich schriftelijk tot het College van Burgemeester en Wethouderswenden indien hij meent dat hij onheus bejegend is, ten aanzien van hem isgehandeld in strijd met deze verordening of op grond van deze verordeningvastgestelde procedures.

 • 2.

  Het klachtrecht is beschreven in de Verordening inzake de behandeling vanklachten van 28 maart 2000 en de procedure behorende bij die verordening.

Artikel 9 Beveiligingsplan

Burgemeester en wethouders stellen een beveiligingsplan vast waarin is aangegevenwelke voorzieningen van technische en organisatorische aard zijn getroffen tegen verliesof aantasting van gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging ofverstrekking daarvan.

 

Overgangs- en Slotbepalingen

 

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking.

Artikel 11

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Verwerking

Persoonsgegevens gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2009 ”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 mei 2009.

De voorzitter,

De griffier.

Toelichting

In deze gemeentelijke verordening “Verwerking persoonsgegevens’ zijn de begrippenaangepast aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet is op 1september 2001 inwerking getreden.

Deze verordening is in zijn geheel van toepassing op allegegevensverwerkingen in degemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, met uitzondering van de Basisadministratiepersoonsgegevens (GBA).