Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Beleidsregels betreffende de verkoop van openbaar groen gemeente Nuenen c.a.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNuenen, Gerwen en Nederwetten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels betreffende de verkoop van openbaar groen gemeente Nuenen c.a.
CiteertitelBeleidsregels betreffende de verkoop van openbaar groen gemeente Nuenen c.a.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpBeleidsregels betreffende de verkoop van openbaar groen gemeente Nuenen c.a.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-11-2010Nieuwe regeling

26-10-2010

Rond de Linde, 18-11-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels betreffende de verkoop van openbaar groen gemeente Nuenen c.a.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar vergadering van 26 oktober 2010de beleidsregels voor de verkoop van openbaar groen gewijzigd vastgesteld.

Algemeen:

De gemeente Nuenen c.a. hanteert beleidsregels voor de verkoop van openbaar groen. Het gaat dan om groen dat direct grenst aan een perceel (zogenaamd snippergroen of restgroen) en een functionele relatie daarmee heeft of dat krijgt en dat geen of nauwelijks nut heeft voor de gemeente. Openbaar groen dat binnen de zogenaamde hoofdstructuur ligt of dat beeldbepalend is voor een wijk of een straat, komt niet voor verkoop in aanmerking. Onder beeldbepalend wordt verstaan dat het groen een substantiële bijdrage levert aan het karakter en de kwaliteit van de woonomgeving en dat aantasting van deze elementen leidt tot verarming daarvan.

Op basis van dit algemene uitgangspunt worden voor de verkoop van openbaar groen de volgende randvoorwaarden en criteria gehanteerd.

 

Voorwaarden verkoop:

 • 1.

  Het openbaar groen dient direct te grenzen aan het perceel wat in eigendom is bij de betreffende verzoeker.

 • 2.

  Het perceel openbaar groen dat voor verkoop in aanmerkíng komt, heeft geen grotere omvang dan 150 m2. Indien in bijzondere situaties toch wordt besloten tot verkoop van een perceel openbaar groen dat een grotere omvang heeft dan 150 m2, kan dit slechts onder de voorwaarde dat bij enigerlei bebouwing van het verkochte perceel binnen een periode van 10 jaar na het verlijden van de notariële akte koper een bijbetaling is verschuldigd aan de gemeente van € 75 per m2 voor het gedeelte van het verkochte perceel dat bebouwd wordt.

 • 3.

  Indien het openbaar groen grenst aan de percelen van verschillende eigenaren dient met hen overeenstemming te worden bereikt over de (evenredige) verdeling van het te verkopen openbaar groen.

 • 4.

  De verkoop van openbaar groen mag geen problemen opleveren vanuit het oogpunt van sociale- en verkeersveiligheid.

 • 5.

  De verkoop van openbaar groen mag geen belemmering vormen voor bestaande en toekomstige civieltechnische werken, kabels en leidingen daaronder begrepen. Nutsbedrijven kunnen desgewenst nadere (aanvullende) voorwaarden stellen.

 • 6.

  Percelen die een functie hebben als parkeerplaats, weg, plein of speelveld dan wel aan de andere kant dienen tot openbaar nut worden niet verkocht.

 • 7.

  Openbaar groen dat dient als buffer tussen particuliere percelen en openbare ruimte c.q. deel uitmaken van karakteristieke laan-/lintstructuren of als er voor de gemeente Nuenen waardevolle en of historische bomen in staan (zoals opgenomen in het gemeentelijk beheerssysteem) wordt niet verkocht.

 • 8.

  Openbaar groen dat mogelijk dient voor verkoop aparte kavels, infrastructurele en/of cultuurtechnische werken, wordt niet verkocht.

 

De beleidsregels zoals vastgesteld d.d. 26 januari 2010 vervallen met de inwerkingtreding van deze nieuwe beleidsregels.

 

Mogelijkheden na aankoop:

 • 1.

  Bebouwing van (verkocht) openbaar groen is alleen mogelijk indien dit volgens het bestemmingsplan is toegestaan en als er sprake is van zogenaamde vergunning vrije bouwwerken. Als het bestemmingsplan geen bebouwing toestaat, mag het groen alleen als tuin worden gebruikt.

 • 2.

  Verzoeken tot wijziging van het bestemmingsplan worden niet gehonoreerd.

   

Wie kan openbaar groen kopen/groen huren:

Openbaar groen wordt alleen verkocht aan de eigenaren van aangrenzende percelen. Er wordt geen openbaar groen verkocht aan huurders. Het is wel mogelijk openbaar groen te verkopen aan verhuurders. Verhuur van openbaar groen is in principe niet mogelijk, bestaande contracten worden gerespecteerd en zo mogelijk omgezet in verkoop aan verhuurder, dit met uitzondering van de situatie indien er sprake is van een perceel waarin kabels en/of leidingen aanwezig zijn.

 

De werkwijze:

 • 1.

  Aanvragen om openbaar groen te mogen kopen worden getoetst en afgehandeld met inachtneming van deze beleidsregels;

 • 2.

  Het hoofd van het Projectbureau is gemandateerd tot verkoop en afwijzing van aanvragen verkoop openbaar groen binnen de geldende beleidsregels verkoop openbaar groen tot een omvang van 150 m2.

 • Indien noodzakelijk wordt advies ingewonnen bij;

 • - medewerker groenbeheer van de afdeling Openbare Werken

 • - medewerker van de afdeling Ruimtelijke Ordening

 • Voor aanvragen van meer dan 150 m2 is een apart college besluit noodzakelijk welke wordt onderbouwd met een stedenbouwkundige afweging. Afhankelijk van de stedenbouwkundige afweging en mogelijkheden kan de verkoopprijs dan variëren.

 • 3.

  Ingeval er omtrent een verkoop discussiepunten zijn die niet geregeld zijn in deze beleidsregels, dan beslist het Hoofd projectbureau;

 • 4.

  Herhaalde verzoeken die eerder door het college van burgemeester en wethouders zijn afgewezen zullen niet in behandeling worden genomen indien de beleidsregels van verkoop openbaar groen niet zijn gewijzigd ten opzichte van de eerder ingediende verzoek. Er zal dan worden verwezen naar het eerder genomen besluit.

 • 5.

  Per verkoopdatum wordt de WOZ-waarde van het perceel aangepast;

 • 6.

  De algemene middelen die vrijkomen uit de groenverkopen worden incidenteel ten gunste van het desbetreffende jaarresultaat gebracht.