Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNuenen, Gerwen en Nederwetten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2017
CiteertitelVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 225 Gemeentewet
 2. Artikel 26 Invorderingswet 1990

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Nieuwe regeling

10-11-2016

Digitaal gemeenteblad, 30-12-2016

Corsanummer 2016.15148

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2017

De raad van de gemeente Nuenen;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 september 2016;

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 , de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke belastingen;

 

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

 

B E S L U I T :

1.vaststellen de volgende regeling:

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2017

 

Artikel 1 Toepassingsbereik kwijtschelding:

Bij de invordering van de volgende belastingen kan met inachtneming van de nader in en krachtens deze verordening gestelde regels kwijtschelding worden verleend voor:

 • a.

  de rioolheffing, zoals deze in rekening is gebracht op de aanslag;

 • b.

  de afvalstoffenheffing, zoals deze in rekening is gebracht op de aanslag;

 • c.

  onroerende zaak belasting voor het eigenaarsgedeelte.

Artikel 2 Beperkte kwijtschelding

Beperkte kwijtschelding is van toepassing voor het aantal containers per huishouden. Per huishouden wordt kwijtschelding verleend voor maximaal 1 grijze (bestemd voor restafval) en maximaal 1 groene (bestemd voor gft-afval) container.

Artikel 3 Kosten van bestaan en vermogensnorm

 • 1.

  Bij de kwijtschelding wordt in afwijking van artikel 16, tweede lid, onderdelen a en b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 percent. In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke belastingen bedoelde AOW-gerechtigde personen gesteld op 100 percent van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto AOW-bedragen.

 • 2.

  Bij de beoordeling van het recht op kwijtschelding geldt de wettelijke vermogensnorm zoals geregeld in Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 4 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5 Kwijtschelding aan ondernemers

Ondernemers kunnen in aanmerking komen op basis van art 21 en 22 van de van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 6 Intrekking oude regeling

De Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2011 wordt ingetrokken.

Artikel 7 Overgangsbepaling

De nu geldende Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2011 blijft van toepassing op kwijtscheldingsverzoeken die vóór 1 januari 2017 zijn ingediend.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.

Artikel 9 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2017.

Aldus vastgesteld in zijn openbarevergadering van 10 november 2016

DE RAAD VOORNOEMD,

de voorzitter, M.J. Houben MBA

de griffier,Mr. T.E. Borsboom-Hoekstra