Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Verordening op de heffing en invordering van vermakelijkhedenretributie 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNuenen, Gerwen en Nederwetten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van vermakelijkhedenretributie 2017
CiteertitelVerordening op de heffing en invordering van vermakelijkhedenretributie 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVerordening op de heffing en invordering van vermakelijkhedenretributie 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 229 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-01-201702-01-2018Nieuwe regeling

22-12-2016

Digitaal gemeenteblad, 04-01-2017

Corsanummer 2016.16248

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van vermakelijkhedenretributie 2017

De Raad van de gemeente Nuenen;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2016;

 

gelet op artikel 229 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de verordening op de heffing en invordering van vermakelijkhedenretributie 2017 (Verordening vermakelijkhedenretributie 2017).

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze verordening wordt onder een vermakelijkheid verstaan:

Een activiteit, waarbij wordt beoogd of mede wordt beoogd het publiek amusement, verstrooiing, ontspanning of vermaak te verschaffen, of waarbij het publiek dit amusement, deze verstrooiing, deze ontspanning of dit vermaak zoekt, ondergaat, vindt, pleegt te vinden of kan vinden, een en ander in of op daartoe bestemde of geschikte voor een ieder toegankelijke inrichtingen of terreinen.

Artikel 2. Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam "vermakelijkhedenretributie" worden rechten geheven terzake van het, tegen betaling of vergoeding van welke aard dan ook en voor welk onderdeel van de vermakelijkheid dan ook, geven van vermakelijkheden, waarbij gebruik wordt gemaakt van door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand gebrachte of in stand gehouden voorzieningen of waarbij een bijzondere voorziening in de vorm van toezicht of anderszins van de zijde van het gemeentebestuur wordt getroffen.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is degene die, op of in een binnen de gemeente gelegen voor een ieder toegankelijke inrichting of terrein de vermakelijkheid geeft, organiseert of de gelegenheid daartoe biedt, dan wel degene voor wiens rekening en risico de vermakelijkheid wordt gegeven.

Artikel 4. Maatstaf van heffing

De grondslag voor de heffing van de vermakelijkhedenretributie is het aantal bezoekers/deelnemers van de in het artikel 1 bedoelde vermakelijkheid, met dien verstande dat er pas geheven wordt indien er meer dan 2.000 betalende bezoekers per vermakelijkheid zijn.

Artikel 5. Belastingtarief

Het tarief bedraagt:

bij minder dan 2.000 bezoekers € 0,00;

vanaf 2.000 tot 5.000 bezoekers € 2.000,00;

vanaf 5.000 tot 15.000 bezoekers € 4.000,00;

vanaf 15.000 tot 50.000 bezoekers € 6.000,00;

bij meer dan 50.000 bezoekers € 10.000,00.

Artikel 6. Het belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7. Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van voldoening op aangifte.

Artikel 8. Termijnen van betaling

 • 1.

  De betaling wordt gelijktijdig met het doen van aangifte gedaan binnen een maand na het einde van het belastingtijdvak.

 • 2.

  Een naheffingsaanslag moet worden betaald uiterlijk een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 3.

  Met betrekking tot een ingevolge van art. 2, tweede lid, onderdeel c. van de Invorderingswet 1990 met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het tweede lid van overeenkomstige toepassing, voorzover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de aanslag.

Artikel 9. Kwijtschelding

Bij de invordering van de vermakelijkhedenretributie wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10. Overgangsbepaling

De 'Verordening heffing en invordering van vermakelijkhedenretributie 2017' van 10 november 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, het tweede lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Artikel 12. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de Verordening vermakelijkhedenretributie 2017.

 

 

Aldus vastgesteld in zijn openbarevergadering van 22 december 2016

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

M.C.P. Laurenssen-van Dal MSc

M.J. Houben MBA