Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNuenen, Gerwen en Nederwetten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2017
CiteertitelVerordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpVerordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 82 van de Gemeentewet
 2. artikel 84 van de Gemeentewet
 3. artikel 86 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Niet van toepassing

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-201701-01-2018Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2017

18-05-2017

gmb-2017-89338

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2017

 

Onderwerp:

Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2017

 

De raad van de gemeente Nuenen c.a.;

gezien het voorstel van het presidium

gelet op de gelet op de artikelen 82, 84 en 86 van de Gemeentewet;

gelet op de circulaire Benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

B E S L U I T :

 

 • 1.

  Een vertrouwenscommissie in te stellen ten behoeve van de herbenoeming van de burgemeester;

 • 2.

  In deze commissie als lid te benoemen:

- Mevrouw Donkers;

- Mevrouw Van de Ven;

- De heer Eeuwhorst;

- De heer Wilmar;

- De heer Groothoff;

- De heer Pijnacker Hordijk;

- De heer Kranen;

- De heer Huijink;

- De heer Van den Boomen.

 • 3.

  De griffier als secretaris van de vertrouwenscommissie te benoemen;

 • 4.

  Een wethouder als adviseur toe te voegen aan de vertrouwenscommissie;

 • 5.

  De commissaris van de Koning in de provincie Noord Brabant van de besluiten onder 1, 2, 3, en 4 in kennis te stellen door toezending van dit besluit en de verordening;

 • 6.

  De verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2017 vast te stellen:

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. de minister: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties;

b. de commissaris: de commissaris van de Koning;

c. de burgemeester: de burgemeester van de gemeente Nuenen c.a.;

d. de raad: de gemeenteraad van Nuenen c.a.;

e. de commissie: de Vertrouwenscommissie in de gemeente Nuenen c.a.;

f. aanbeveling: de schriftelijke verklaring van de raad omtrent de herbenoeming van de burgemeester.

 

Artikel 2 De commissie

De raad stelt een vertrouwenscommissie in die tot taak heeft - in het kader van de herbenoeming van de burgemeester - de aanbeveling van de raad voor te bereiden.

 

Artikel 3 Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit 9 leden, te benoemen door en uit de gemeenteraad.

 • 2.

  De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 3.

  De raadsgriffier ondersteunt de commissie en voert het secretariaat. Zij is geen lid van de commissie en heeft geen stemrecht.

 • 4.

  De commissie kent geen plaatsvervangende leden.

 

Artikel 4 Adviseur

 • 1.

  De gemeenteraad kan een of meer wethouders aan de commissie toevoegen als adviseur in verband met de vervulling van de in artikel 2 genoemde taak.

 • 2.

  De adviseur wordt uitgenodigd voor de vergaderingen van de commissie.

 • 3.

  Een adviseur is geen lid van, en heeft geen stemrecht in, de commissie.

  

Artikel 5 Taak en werkwijze van de commissie

 • 1.

  De commissie vormt zich een oordeel over het functioneren van de burgemeester.

 • 2.

  De profielschets vormt in beginsel het toetsingskader. De nadien geëxpliciteerde, gewijzigde eisen kunnen mede het toetsingskader vormen .

 • 3.

  De in het tweede lid genoemde nadere eisen kan de gemeenteraad op advies van de raadscommissie, die de aanbeveling voorbereidt, vaststellen in een aanvulling op de profielschets.

 • 4.

  De commissie brengt van haar oordeel over het functioneren van de burgemeester schriftelijk verslag uit aan de commissaris en de raad. Dit verslag van bevindingen valt onder de geheimhouding.

 • 5.

  Alvorens het verslag van bevindingen aan de gemeenteraad en de commissaris van de Koning te zenden, bespreekt de commissie dit met de burgemeester. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt. Deze bespreking, inclusief het verslag, is niet openbaar en valt onder de geheimhouding.

 • 6.

  Het verslag van bevindingen aan de raad wordt voorzien van een conceptaanbeveling.

 • 7.

  Bij haar werkzaamheden neemt de commissie de bepalingen uit de circulaire Benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in acht.

 

Artikel 6 Geheimhouding

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten. Alle stukken van de commissie zijn geheim. Dit wordt op de stukken vermeld.

 • 2.

  De leden van de commissie hebben op grond van artikel 61c Gemeentewet een volstrekte geheimhoudingsplicht omtrent hetgeen direct of indirect aan hen als lid van de commissie schriftelijk of mondeling ter kennis is gekomen.

 • 3.

  De commissie legt, met toepassing van artikel 86 van de Gemeentewet, geheimhouding op over de inhoud van de stukken en het tijdens de vergadering behandelde. De (fungerend) voorzitter vam de commissie ziet erop toe dat hieraan wordt voldaan.

 • 4.

  De geheimhoudingsplicht geldt ook ten opzichte van raadsleden die geen lid van de commissie zijn of lid van de commissie zijn geweest.

 • 5.

  Ten aanzien van de stukken die door de vertrouwenscommissie aan de raad worden gezonden, de beraadslagingen daarover in de besloten raadsvergadering en de stukken die aan de minister worden gezonden (met uitzondering van de openbare aanbeveling) geldt de geheimhoudingsplicht.

 • 6.

  De commissie en de gemeenteraad kunnen de geheimhouding niet opheffen.

 • 7.

  De geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens het bestaan van de commissie als na de ontbinding van de commissie.

 • 8.

  Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de (plv.) secretaris van de commissie en de adviseur.

 

Artikel 7 Verslag

 • 1.

  Het verslag aan de raad en de commissaris, bedoeld in artikel 4, wordt bij meerderheid van stemmen vastgesteld.

 • 2.

  Het verslag bevat:

 • a.  de weergave van de werkzaamheden van de commissie,

 • b. een gemotiveerde weergave van de bevindingen van de commissie

 • c. aangegeven wordt of er sprake is van unanimiteit binnen de commissie

 • d. als bijlage wordt het verslag van het gesprek met de burgemeester over het conceptverslag gevoegd en de conceptaanbeveling.

 • 3.

  In dit verslag kunnen leden van de commissie van minderheidsstandpunten blijk geven.

 • 4.

  Bij staking van de stemmen over het uit te brengen verslag, wordt het nemen van de beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering.

 • 5.

  Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden de verschillende meningen in het verslag opgenomen en ter kennisname aan de raad en de commissaris gebracht.

 

Artikel 8 Vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten.

 • 2.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 4 leden dit noodzakelijk achten.

 • 3.

  De commissie vergadert niet wanneer niet tenminste de helft plus één van het aantal leden aanwezig is.

 • 4.

  De voorzitter doet van elke vergadering tenminste vierentwintig uur tevoren aankondiging aan de leden van de commissie en de adviseur en, indien het gesprek met hem plaatsvindt, de burgemeester.

 

Artikel 9 Contactpersonen

 • 1.

  De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon.

 • 2.

  Alle stukken bestemd voor de commissie worden gericht aan de voorzitter en gezonden aan het privéadres van de griffier en daar bewaard.

 • 3.

  Alle stukken die van de commissie uitgaan worden door de voorzitter en de griffier ondertekend en door de griffier verzonden.

 

Artikel 10 Ontbinding commissie

De commissie wordt geacht te zijn ontbonden met ingang van de dag volgend op die waarop door de minister van BZK aan de gemeenteraad bekend is gemaakt dat de voordracht van de minister van BZK door een Koninklijk besluit is gevolgd.

 

Artikel 11 Archivering van stukken

 • 1.

  De voorzitter en de griffier dragen er zorg voor dat op het in artikel 9 bedoelde tijdstip alle archiefbescheiden onverwijld in een verzegelde enveloppe en gerubriceerd als “geheim” worden overgebracht naar de op grond van artikel 31 van de Archiefwet door de gemeenteraad aangewezen archiefbewaarplaats.

 • 2.

  De voorzitter en de griffier dragen er zorg voor dat van de in het eerste lid bedoelde overbrenging een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het archiefbesluit 1995 wordt opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, lid 1, sub a en c van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

 • 3.

  De voorzitter en de griffier dragen er zorg voor dat alle overige bescheiden van de commissie en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden onmiddellijk worden vernietigd.

 

Artikel 12 Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen waarin deze verordening dan wel de circulaire Benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet voorziet, beslist de commissie.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking daags na de bekendmaking.

 • 2.

  De verordening kan worden aangehaald als Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2017.

 • 3.

  De verordening vervalt met ingang van de dag waarop deze commissie wordt geacht te zijn ontbonden, zoals bedoeld in artikel 9.

      

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 18 mei 2017

 

DE RAAD VOORNOEMD,

 

de voorzitter, Msc M.J. Houben MBA

 

de griffier, M.C.P. Laurenssen