Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Verordening op de heffing en de invordering van de lijkbezorgingrechten 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNuenen, Gerwen en Nederwetten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van de lijkbezorgingrechten 2018
CiteertitelVerordening lijkbezorgingrechten 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVerordening lijkbezorgingrechten 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Niet van toepassing

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2019Nieuwe regeling

14-12-2017

gmb-2018-149

Corsanummer 2017.11844 & 2017.12954

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van de lijkbezorgingrechten 2018

 

De raad van de gemeente Nuenen;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 september 2017;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

Vaststellen de Verordening op de heffing en de invordering van de lijkbezorgingrechten 2018

(Verordening lijkbezorgingrechten 2018)

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen 

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a. begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaats op Oude Landen

b. particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1. het doen begraven en begraven houden van lijken

  • 2. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen, met of zonder urnen

c. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan eenieder de gelegenheid wordt geboden tot:

  • 1. het doen begraven van lijken

d. urnennis: een horizontale urnruimte waarvoor het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen

e. urnengraf: een verticale urnruimte waarvoor het uitsluitend recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen

f. verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid

g. asbus: een bus ter berging van as van een overledene

h. urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen

i. grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats

j. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a.

k. beheerder: de beheerder die door het college is aangewezen en belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaatsen

l. rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf of een particulier urnengraf dan wel degene die redelijkerwijs geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden

m. gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie recht tot gebruik van een ruimte in een algemeen graf is verleend, dan wel degene die redelijkerwijs geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden

 

Artikel 2. Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

 

Artikel 3. Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

 

Artikel 4. Vrijstelling

1. De rechten worden niet geheven voor het begraven van doodgeboren kinderen of van overleden zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven of gecremeerd.

2. De rechten worden niet geheven voor het lichten van een lijk of asbus ingevolge van een bevel van een gerechtelijke autoriteit met het oog op strafrechtelijk onderzoek.

 

Artikel 5. Maatstaf van heffing en tarieven

1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt. 

 

Artikel 6. Belastingtarief 

De hoogte van de tarieven in de bij deze verordening horende tarieventabel worden jaarlijks vastgesteld.

 

Artikel 7. Belastingtijdvak 

1. Met betrekking tot de rechten die per jaar geheven worden is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

2. Met betrekking tot de rechten die vooraf voor een periode worden afgekocht is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

 

Artikel 8. Wijze van heffing 

1. De rechten waarvan in de tarieventabel is aangegeven dat die per jaar geheven worden, worden geheven bij wege van aanslag.

2. Alle andere rechten uit de tarieventabel worden geheven door middel van gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. 

 

Artikel 9. Ontstaan van belastingschuld 

De rechten waarvan in de tarieventabel is aangegeven dat die per jaar geheven worden zijn verschuldigd bij aanvang van het belastingtijdvak of, als dit later is, bij aanvang van de belastingplicht.

Alle andere rechten uit de tarieventabel zijn verschuldigd bij aanvang van de dienstverlening of bij aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

 

Artikel 10. Termijn van betaling 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten rechten worden betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

2. De algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gesteld termijn. 

Artikel 11. Kwijtschelding 

Bij de invordering van de lijkbezorgingrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 12. Nadere regels te stellen door het college van burgemeester en wethouders 

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels stellen voor de heffing en invordering van de rechten.

 

Artikel 13. Overgangsbepaling 

De 'Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2017' van 10 november 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14 in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 14. Inwerkingtreding 

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 

Artikel 15. Citeertitel 

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening lijkbezorgingrechten 2018”.

  

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering 14 december 2017.

  

DE RAAD VOORNOEMD,

de voorzitter, M.J. Houben MBA

de griffier, M.C.P. Laurenssen Msc

 

Tarieventabel behorende bij de Verordening Lijkbezorgingrechten 2018  *  *  *  

Behorende bij raadsbesluit van 14 december 2017

 

De griffier van de gemeente Nuenen

  

  


*

 

Verlenen van rechten

 

 

 

 

1.1

Het tarief bedraagt voor

 

1.1.1

het verlenen van het uitsluitend recht op een graf voor een periode van 20 jaar

€1.672,00

1.1.1.1

het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1.1 met 10 jaar

€ 836,00

1.1.2

Het verlenen van het uitsluitend recht op een graf voor kinderen

< 12 jaar voor een periode van 20 jaar

€ 836,00

1.1.2.1

Het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1.2 met 10 jaar

€ 418,00

1.1.3

het gebruiksrecht op een algemeen graf voor een periode van 10 jaar

€ 836,00

1.1.4

het uitsluitend recht op een urnengraf of urnen-nis voor een periode van 20 jaar

€ 836,00

1.1.4.1

het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1.3 met 10 jaar

€ 418,00

1.1.5

het verlenen van een uitsluitend recht op een graf voor volwassenen voor onbepaalde tijd

€5.683,00

1.1.6

Het verlenen van een uitsluitend recht op een graf voor kinderen

< 12 jaar voor onbepaalde tijd

€2.842,00

 

 

 

 

Begraven

 

 

 

 

2.1

Het tarief bedraagt voor het begraven van

 

2.1.1

een lijk van een volwassene in een nieuw grondgraf op een werkdag

€ 668,00

2.1.2

een lijk van een volwassene in een nieuw grondgraf op een zaterdag

€ 862,00

2.1.3

een lijk van een kind < 12 jaar in een nieuw grondgraf op een werkdag

€ 404,00

2.1.4

een lijk van een kind < 12 jaar in een nieuw grondgraf op een

zaterdag

€ 514,00

2.1.5

een lijk van een foetus

€ 250,00

 

Het tarief genoemd in 2.1.1 tot en met 2.1.4 wordt eenmalig in rekening gebracht en omvat kosten voor het ruimen bestaand graf en plaatsen stoffelijke resten in verzamelgraf.

 

2.1.6

een urn in een urnengraf of het plaatsen van een urn in een urnen-nis

€ 668,00

 

Het tarief genoemd in 2.1.6 wordt eenmalig in rekening gebracht en omvat kosten voor het ruimen bestaand urnengraf en plaatsen stoffelijke resten in verzamelgraf.

 

*

 

Administratie

 

 

 

 

3.1

Het tarief bedraagt voor het verlengen van het uitsluitend recht op een grondgraf, urnengraf of urnen-nis

€ 57,00

 

Het tarief genoemd in 3.1 wordt eenmalig in rekening gebracht.

 

 

 

 

 

Bijzetten stoffelijke resten

 

 

 

 

4.1

Het tarief bedraagt voor het bijzetten van

 

4.1.1

een kist, asbus of urn, in een grondgraf voor 20 jaar

€1.672,00

 

de nog resterende jaren van de eerdere begraving wordt aan de rechthebbende gerestitueerd en berekend tegen de oorspronkelijke tarieven

 

4.1.2

een asbus of een urn in een urnengraf

€ 836,00

de nog resterende jaren van de eerder begraving wordt aan de rechthebbende gerestitueerd en berekend tegen de oorspronkelijke tarieven

4.1.3

een kist, asbus of urn, in een grondgraf voor onbepaalde tijd

€5.683,00

 

de nog resterende jaren van de eerdere begraving wordt aan de rechthebbende gerestitueerd en berekend tegen de oorspronkelijke tarieven. Als er sprake is van een graf voor onbepaalde tijd wordt het aantal rekenjaren op 68 gesteld.

 

 

 

 

 

Verstrooien

 

 

 

 

5.1

Het tarief bedraagt voor het verstrooien van as op de verstrooiingsplaats, per asbus

€ 168,00

 

 

 

 

Reserveren graf

 

 

 

 

6.1

Het tarief voor reserveren van een graf voor een periode van 20 jaar (alleen indien er sprake is van tweede graf onmiddellijk naast het eerste graf)

€1.672,00

 

Vindt de begraving plaats, dan wordt in dat jaar bezien wat dan de geldende tarieven zijn en wordt het reeds betaalde bedrag verrekend conform de geldende regel bij bijzetting

 

6.2

Het tarief voor reserveren van een graf voor een onbepaalde tijd

€5.683,00

 

(alleen indien er sprake is van tweede graf onmiddellijk naast het eerste graf)

 

 

Vindt de begraving plaats, dan wordt in dat jaar bezien wat dan de geldende tarieven zijn en wordt het reeds betaalde bedrag verrekend conform de geldende regel bij bijzetting

 

 

 

 

*

 

Familiegraf

 

 

 

 

7.1

Het tarief voor een familiegraf voor 20 jaar is gelijk aan een enkelvoudig graf plus een reservering

€ 3.344,00

7.2

Het tarief voor een familiegraf voor onbepaalde tijd is gelijk aan een enkelvoudig graf plus een reservering

€ 11.366,00