Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Verordening op de heffing en de invordering van de leges 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNuenen, Gerwen en Nederwetten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van de leges 2018
CiteertitelLegesverordening 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpLegesverordening 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Niet van toepassing

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-08-201801-01-2019Nieuwe regeling

31-05-2018

gmb-2018-181551

Corsanummer 2017.11832 & 2017.15418
01-01-201824-08-2018Nieuwe regelgeving

14-12-2017

gmb-2018-1352

Corsanummer 2017.11832 & 2017.15418

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van de leges 2018

 

De raad van de gemeente Nuenen;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 april 2018;

gelet op de desbetreffende bepalingen in de Gemeentewet;

 

B E S L U I T

Vaststellen de Verordening op de heffing en de invordering van de leges 2018 (Legesverordening 2018)

Eerste wijziging tarieventabel Legesverordening 2018

 

Artikel 1. Begripsomschrijving 

Deze verordening verstaat onder:

a. 'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

b. 'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c. 'maand': het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e  dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

d. 'jaar': het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

e. 'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december;

f. 'kantooruren': de periode van 08.30 uur tot 17.00 uur.

 

Artikel 2. Belastbaar feit

  • 1.

    Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Neder landse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

c. een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.  

 

  • 2.

    Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon. 

 

Artikel 3. Belastingplicht 

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

 

Artikel 4. Vrijstellingen 

Leges worden niet geheven voor:

a. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

b. diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 

Artikel 5. Maatstaven van heffing en tarieven 

1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overige in dit artikel bepaalde.

2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt. 

 

Artikel 6. Wijze van heffing 

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 7. Termijnen van betaling 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

Artikel 8. Kwijtschelding 

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9. Vermindering of teruggaaf 

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 

Artikel 10. Overdracht van bevoegdheden  

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

a. van zuiver redactionele aard zijn;

b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

1. onderdeel 1.1.8 (akten burgerlijke stand);

2. hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

3. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

4. onderdeel 1.4.2 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

5. hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

6. onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

7. hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

 

Artikel 11. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

 

Artikel 12. Overgangsbepaling  

1. De artikelen en tarieventabel van de “Legesverordening 2017” van 10 november 2016  worden ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 

Artikel 13. Inwerkingtreding  

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

3. De in titel 2, hoofdstuk 1 van de tarieventabel genoemde NEN2580 wordt bekendgemaakt door terinzagelegging in de bibliotheek van het Nederlands Normalisatie Instituut en aan de balie van het gemeentehuis Nuenen.

 

Artikel 14. Citeertitel  

Deze verordening wordt aangehaald als 'Legesverordening 2018'.

   

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 31 mei 2018.

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de voorzitter, M.J. Houben MBA

de griffier, M.C.P. Laurenssen Msc

  

 

TARIEVENTABEL, BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2018

* 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Hoofdstuk 2 Principe verzoek/vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

*

*

*

*

*  *  *  *  *

*

*

*

*

*  *

*  *  *

**  *

*

*

*

*  *

*

*

Behorende bij raadsbesluit van 14 december 2017

voor het laatst gewijzigd bij raadsbesluit van 31 mei 2018

De griffier van de gemeente Nuenen

 


*

TITEL 1 Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in trouwzaal of aangewezen locatie op:

1.1.1.1

maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur

€352,50

1.1.1.2

maandag (mits dit een werkdag is) om 9.00 en 9.30 uur

€0,00

1.1.1.3

maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 en 21.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur

€587,50

1.1.1.4

maandag tot en met zaterdag vóór 9.00 uur en na 21.00 uur en op zondagen en feestdagen

€587,50

1.1.1.5

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op eigen locatie naar keuze op:

1.1.1.6

maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur

€432,50

1.1.1.7

maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 en 21.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur

€671,00

1.1.1.8

maandag tot en met zaterdag vóór 9.00 uur en na 21.00 uur en op zondagen en feestdagen

€671,00

1.1.1.9

Als het huwelijk wordt voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand uit een andere gemeente, worden alle tarieven als genoemd in 1.1.1 tot en met 1.1.1.8 verhoogd met

€205,50

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een eenvoudig huwelijk of registratie van een partnerschap in de trouwzaal op:

1.1.3.1

maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur

€172,00

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.1.5.1

een trouwboekje of partnerschapboekje indien er op maandag om 9.00 en 9.30 een voltrekking van een huwelijk plaatsvindt of een registratie van een partnerschap als bedoeld in 1.1.1.2

€35,60

1.1.5.2

een trouwboekje of partnerschapboekje in alle andere gevallen

€0,00

1.1.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

1.1.8.1

Het tarief voor het toezenden van een schriftelijk aangevraagd stuk als bedoeld in artikel 1.1.8 wordt verhoogd met

€7,10

1.1.10

Het tarief bedraagt voor een annulering of wijziging voor het voltrekken van een huwelijk of registreren van een partnerschap zonder plausibele reden

€72,80

1.1.11

Indien de in 1.1.10 bedoelde annulering of wijziging zonder plausibele reden is, en een week of korter voor de huwelijksvoltrekking is, dan bedraagt het tarief

€117,50

*

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

van een nationaal paspoort:

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€65,30

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€52,00

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€65,30

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€52,00

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€65,30

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€52,00

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€52,00

van een Nederlandse identiteitskaart:

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€51,05

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€29,05

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€47,55

*

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€39,45

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt:

1.3.2.1

bij een spoedlevering vermeerderd met

€34,10

1.3.5

Bij de afgifte van een rijbewijs worden, indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welke document bij de aanvraag niet of niet compleet kan worden overlegd en de aanvraaggegevens van dat document moeten worden geraadpleegd, worden de verschuldigde leges verhoogd met

€22,60

*

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen (brp)

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens via de balie of de webwinkel, per verstrekking

€7,40

1.4.2.1.1

tot het schriftelijk aan derden toezenden van inlichtingen uit de basisregistratie personen

€14,60

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid van de Regeling basisregistratie personen en artikel 17, tweede lid van het Besluit basisregistratie personen

€7,50

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke Basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€19,80

*

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister PER 1-1-2011 VERVALLEN

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€0,23

met een maximaal per bericht van

€5,00

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

€22,50

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

€5,00

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€22,50

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de subonderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€4,50

*

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting aan:

 

 

a. bedrijven en personen niet ingeschreven in de GBP van Nuenen

€88,60

 

b. personen ingeschreven in de GBP van Nuenen

€88,20

1.7.1.2

een afschrift van de jaarrekening aan:

 

 

a. bedrijven en personen niet ingeschreven in de GBP van Nuenen

€88,60

 

b. personen ingeschreven in de GBP van Nuenen

€88,20

1.7.1.3

een afschrift van de burgerjaarverslag aan:

 

 

a. bedrijven en personen niet ingeschreven in de GBP van Nuenen

€88,60

 

b. personen ingeschreven in de GBP van Nuenen

€88,20

1.7.1.4

een afschrift van de Kadernota aan:

 

 

a. bedrijven en personen niet ingeschreven in de GBP van

Nuenen

€88,60

b. personen ingeschreven in de GBP van Nuenen

€88,20

1.7.1.5

een totaalpakket van de onder 1.7.1.1 tot en met 1.7.1.4 genoemde stukken aan:

 

 

a. bedrijven en personen niet ingeschreven in de GBP van Nuenen

€254,00

 

b. personen ingeschreven in de GBP van Nuenen

€158,50

1.7.1.5

een afschrift van het verslag van de Algemene Beschouwingen van de vergadering van de commissie uit de Raad, belast met het onderzoek van de gemeentebegroting en van de bedrijfsbegrotingen

€45,20

1.7.1.5.1

een afschrift van het antwoord van burgemeester en wethouders op het verslag genoemd onder 1.7.1.5

€45,20

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering 

€12,80

1.7.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

€0,65

1.7.2.1.3

VERVALLEN per 1-1-2017

 

1.7.2.1.4

een afschrift van het reglement van orde van de Raad

€19,00

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.7.2.2.1

op de verslagen van de raadsvergaderingen

€114,00

1.7.2.2.2

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen

€114,00

1.7.2.2.3

VERVALLEN per 1-1-2017

 

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.3.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.3.1.1

een afschrift van de stukken behorende bij een informatieve raadsbijeenkomst, per pagina

€0,65

1.7.3.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.7.3.2.1

op de stukken behorende bij een informatieve raadsbijeenkomst

€119,00

1.7.4

Indien het aangevraagde als bedoeld in deze hoofdstuk digitaal wordt toegestuurd dan bedraagt het tarief per pagina

€0,60

*

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het (analoog of digitaal) verstrekken:

1.8.1.1

van een fotokopie of lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, structuurvisie, voorbereidingsbesluit, of wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in subonderdeel 1.8.2.2,

1.8.1.1.1

per pagina op papier van A4-formaat

€0,65

1.8.1.1.2

van kaarten, tekeningen en lichtdrukken, voor zover daarvoor niet ergens anders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk met een oppervlakte van:

formaat A4 of kleiner

€4,40

formaat A3 of groter, doch kleiner dan formaat A2

€8,35

formaat A2 of groter, doch kleiner dan formaat A0

€13,60

formaat A0 of groter

€20,80

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object

€19,80

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€0,65

1.8.2.3

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet

€0,00

1.8.2.4

het gemeentelijke erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed

€0,00

1.8.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€5,85

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

1.8.3.1

het inzagerecht van de geautomatiseerde gemeentelijke kadastrale registratie:

indien het objectgegevens zijn, per relatie

€5,85

indien het subjectgegevens zijn, per relatie

€5,85

1.8.3.2

het verstrekken van een afdruk van het beeldscherm

€5,85

1.8.3.3

indien de onder 1.8.3.1 en 1.8.3.2 genoemde gegevens per fax, per post of digitaal verzonden wordt, dan wordt het tarief vermeerderd met

€8,95

1.8.4

VERVALLEN per 1-1-2017 (verstrekken van kopieën plots/GBKN)

*

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

1.9.1

een verklaring omtrent het gedrag

€41,35

1.9.2

een bewijs van in leven zijn (afgegeven door ambtenaar)

€7,30

1.9.2.1

een bewijs van in leven zijn (internationaal en afgegeven door ABS)

€13,20

1.9.3

een legalisatie van een handtekening

€7,30

1.9.4

een uittreksel basisregistratie personen

€7,30

1.9.5

een bewijs van Nederlanderschap

€7,30

1.9.6

een gewaarmerkt kopie van (persoons) documenten

€7,30

*

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€19,80

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

1.10.3

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 1.10.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.11.1

tot het verkrijgen van een urgentiebeschikking in het kader van de “Urgentie-verordening gemeente Nuenen c.a. 2016”

€45,00

1.11.2

Het bepaalde in artikel 1.11.1. is niet van toepassing op of door namens statushouders als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder h, van de “Urgentieverordening gemeente Nuenen c.a. 2016” ingediende verzoeken om urgentiebeschikking.

1.11.3

De in artikel 1.11.1. bedoelde leges worden gerestitueerd als de urgentie wordt verleend.

*

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.12.1 .1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€39,40

1.12.1.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€19,80

*

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie PER 1-1-2011 VERVALLEN

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

1.14.1

om een vaste standplaatsvergunning als bedoeld in de Marktverordening

€45,20

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.15.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet: 

1.15.1.1

voor de openstelling van een avondwinkel op werkdagen, per winkel tussen 22.00 en 06.00 uur

€625,00

1.15.1.2

voor de openstelling van een avondwinkel op zon- en feestdagen, per winkel tussen 22.00 en 06.00 uur

€211,50

1.15.2

voor de wijziging, intrekking of overdracht van onderdeel 1.15.1 tot en met 1.15.1.2

€190,00

*

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€56,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€34,00

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan twaalf maanden

€226,50

1.16.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan twaalf maanden, voor de eerste kansspelautomaat

€226,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€136,00

1.16.2

De subonderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€43,80

*

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van vergunning of instemming omtrent het tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 2.1 c.q. 3.1 van de Verordening Ondergrondse Infrastructuur (VOI), waarbij de graaflengte ≥100m¹

€378,25

1.17.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van vergunning of instemming omtrent het tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 2.1 c.q. 3.1 van de Verordening Ondergrondse Infrastructuur (VOI), waarbij de graaflengte < 100m¹ is of een lasgat / montagegat met een oppervlakte van > 2m² bedraagt:

€189,12

1.17.3

Het tarief genoemd in 1.17.1 en of 1.17.2 wordt per strekkende meter sleuf, voor zover binnen de bebouwde kom gelegen, vermeerderd met

€1,82

1.17.4

Het tarief genoemd in 1.17.1 en of 1.17.2 wordt per strekkende meter sleuf, voor zover buiten de bebouwde kom gelegen, vermeerderd met: indien er sprake is van een sleuflengte tot 2.500 m1

€1,29

1.17.5

Onverminderd het tarief genoemd in 1.17.1 en 1.17.2 is aanvullend een projectbegroting vereist indien de sleuflengte meer dan 2.500 m1 is en buiten de bebouwde kom ligt. De projectbegroting wordt door de gemeente opgesteld. Deze bevat de kosten voor de te volgen procedure. De door de aanvrager te betalen kosten worden inclusief onderbouwing, voorafgaand aan de aanvraagbehandeling, schriftelijk medegedeeld aan de aanvrager. Indien een begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag is ingetrokken.

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.18.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€80,20

1.18.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€80,20

1.18.3

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€25,00

1.18.4

tot het verkrijgen van een ontheffing voor het houden van wedstrijden met voertuigen als bedoeld in artikel 148 van de Wegenverkeerswet

€80,20

1.18.5

tot het verkrijgen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats als bedoeld in artikel 26 lid 1c van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

€80,20

1.18.6

Indien de aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 1.18.1 die geldig is voor een periode van 24 aaneengesloten uren, dan bedraagt het tarief

€20,20

*

Hoofdstuk 19 Kinderopvang 

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot opname in het Landelijk Register Kinderopvang:

1.19.1.1

voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderbureau bij onderzoek voor aanvang exploitatie

€788,50

1.19.1.2

voor nieuwe gastouders (via gastouderbureau) bij onderzoek voor aanvang exploitatie

€519,00

1.19.1.3

voor peuterspeelzalen bij onderzoek voor aanvang exploitatie

€429,00

Hoofdstuk 20 Diversen

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.20.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet ergens anders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€0,70

1.20.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet ergens anders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.20.1.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€0,65

1.20.1.2.2

Indien het aangevraagde als bedoeld in 1.20.1.2.1 digitaal wordt toegestuurd dan bedraagt het tarief per pagina van A4-formaat

€0,60

1.20.1.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken voor zover daarvoor niet ergens anders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk in zwart/wit met een oppervlakte van:

formaat A4 of kleiner

€4,50

groter dan formaat A4, doch kleiner dan formaat A2

€8,35

groter dan formaat A2, doch kleiner dan formaat A0

€13,60

formaat A0 of groter

€20,80

1.20.1.3.1

Indien kaarten, tekeningen en lichtdrukken bedoeld in 1.20.1.3 in kleur wordt verstrekt dan wordt het tarief verhoogd met

100%

1.20.1.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet ergens anders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€6,00

1.20.1.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet ergens anders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€0,70

1.20.1.6

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in 2:10 van de APV voor:

1.20.1.6.1

standplaatsen zonder commerciële inslag en reclameborden ten behoeve van evenementen

€45,20

1.20.1.6.2

VERVALLEN PER 1-1-2016

1.20.1.6.3

uitstallingen, terrasjes, tenten, containers e.d. voor een periode van:

korter dan 15 dagen

€94,40

16 tot 90 dagen

€181,00

91 tot 365 dagen

€270,50

langer dan 1 jaar

€541,00

1.20.1.6.4

bij verlenging van de periode genoemd in 1.20.1.6.3 wordt het ergens anders in rekening gebrachte tarief in mindering gebracht op het daarop volgende geldende tarief

1.20.1.7

tot het verkrijgen van een inzamelvergunning van huishoudelijke afvalstoffen op grond van de afvalstoffenverordening

€45,20

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van verzoeken om informatie, tenzij dit verzoek gedaan wordt in context van een ruimtelijke procedure, per besteed kwartier

€22,00

1.20.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van: inlichtingen uit brandweerrapporten over plaatsgehad hebbende branden en inlichtingen over brandschade of andere vormen van hulpverlening door de brandweer

€109,50

1.20.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van

1.20.5.2

een exemplaar van de bouwverordening, per pagina

€0,65

1.20.5.3

voor het verstrekken van een exemplaar van de APV, per pagina

€0,65

1.20.5.4

voor het verstrekken van een exemplaar van een gemeentelijke belasting verordening, per pagina

€0,65

1.20.5.5

Indien het aangevraagde als bedoeld in 1.20.5.2 tot en met 1.20.5.4 digitaal wordt toegestuurd dan bedraagt het tarief per pagina

€0,60

1.20.6

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.10.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag

1.20.6.1

voor het verstrekken van informatie met betrekking tot milieuhygiënische belemmeringen voor het gebruik van gronden en of opstallen, anders dan in het kader van een lopende wettelijke procedure, per te beoordelen milieuaspect (bijvoorbeeld stankcirkels, externe veiligheid, geluidscontouren enz.)

€419,00

1.20.6.2

voor het verstrekken van informatie met betrekking tot de kwaliteit van de bodem, per perceel

€97,00

1.20.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

1.20.7.1

voor de afgifte van een gedoogbeschikking

€503,00

1.20.7.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 3:10 van de APV (sexwinkel)

€576,50

1.20.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van

1.20.8.1

een milieupas

€7,25

1.20.8.2

een combi-milieupas

€7,25

*

TITEL 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2

gebruiksfunctie:

de gedeelten van een of meer bouwwerken op een perceel of standplaats, die dezelfde gebruiksbestemming hebben en die tezamen een gebruikseenheid vormen, zoals omschreven in het Bouwbesluit 2012;

2.1.1.2.1

gebruiksoppervlakte:

gebruiksoppervlakte in vierkante meter (m2) wordt bepaald zoals omschreven in NEN 2580;

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.1.4

Perifere detailhandel: detailhandel in producten die qua aard of omvang niet passen binnen normale winkelstructuur en derhalve in de periferie moet worden gevestigd.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

*

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

2.2.1

om een eenvoudig principeverzoek in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

€163,50

2.2.1.1

om een complex (als het voorgenomen project meer omvat dan het oprichten van een woning) principeverzoek in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

€519,00

2.2.2

om vooroverleg/ beoordeling van een conceptaanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning:

60%

van de basisleges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld danwel van de leges als bedoeld in artikel 2.3.4 (planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit)

2.2.3

voor het verstrekken tot afgifte van een mededeling, dat de te treffen bouwkundige voorzieningen van zodanig ondergeschikte betekenis zijn, dat geen omgevingsvergunning is vereist

€72,00

2.2.4

Indien een aanvraag om een principeverzoek wordt opgevolgd door een aanvraag om vooroverleg of aanvraag om omgevingsvergunning, wordt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vooroverleg of om omgevingsvergunning een bedrag aan leges in rekening gebracht overeenkomstig artikel 2.2.2 tot en met 2.3.19, verminderd met het tarief vermeld onder 2.2.1 voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een principeverzoek. Voorwaarde is dat de aanvraag in hoofdlijnen overeenkomt met het goedgekeurde principeverzoek en de wet- en regelgeving in de tussentijd niet gewijzigd is. Er wordt geen teruggaaf van leges gedaan.

 

*

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

Met heffingsgrondslag wordt bedoeld de grondslag die als basis dient waarvan leges worden geheven. Er worden meerdere grondslagen gebruikt, afhankelijk van het te leveren product:

a. gebruiksoppervlakte (m2) per gebruiksfunctie waar de aanvraag betrekking op heeft, als omschreven onder 2.1 van deze titel;

b. vast tarief per product, als omschreven in het van toepassing zijnde artikel;

c. overige grondslagen, als omschreven in het van toepassing zijnde artikel.

*

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, wordt het tarief bepaald op basis van de gebruiksfunctie(s) en de gebruiksoppervlakte daarvan. Wanneer een bouwactiviteit meer dan één gebruiksoppervlakte kent wordt het tarief bepaald op basis van de som van de tarieven per gebruiksfunctie en daaraan gekoppelde gebruiksoppervlakte.

 

2.3.1.1

Er kan naast een nieuwe gebruiksfunctie ook sprake zijn van activiteiten binnen een bestaande gebruiksfunctie. In het laatste geval wordt gerekend met de gebruiksoppervlakte waar de bouwactiviteiten (bijvoorbeeld interne wijzigingen, dakkapel) plaatsvinden ook al blijft de gebruiksfunctie in aard ongewijzigd. Dit alles is te berekenen aan de hand van het onderstaande.

 

 

In afwijking van artikel 2.3.1 en artikel 2.3.1.1 bedraagt het tarief bij slechts een interne verbouwing

70%

 

van het tarief als bedoeld in artikel 2.3.1 en 2.3.1.1

 

2.3.1.1.1

Wanneer sprake is van één of meer van de volgende gebruiksfuncties:

 

 

- bijeenkomstfunctie;

 

 

- gezondheidsfunctie;

 

 

- logiesfunctie;

 

 

- onderwijsfunctie;

 

 

wordt voor de betreffende gebruiksfunctie(s) afzonderlijk de gebruiksoppervlakte bepaald aan de hand hiervan het volgende tarief per gebruiksfunctie gehanteerd:

 

 

Het tarief bedraagt indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde:

 

 

kleiner of gelijk aan 10 m2

€431,77

 

groter is dan 10 m2 en kleiner is dan 20 m2

€836,22

 

Het tarief bedraagt indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde:

 

 

20 m2 of groter is, maar kleiner dan of gelijk is aan 200 m2

€836,22

 

vermeerderd met

€42,62

 

voor elke m2 gebruiksoppervlakte vanaf 20 m2

 

 

Het tarief bedraagt indien het gebruiksoppervlak van het aangevraagde:

 

 

groter is dan 200 m2, maar kleiner dan of gelijk is aan 500 m2

€8.507,82

 

vermeerderd met

€29,84

 

voor elke m2 gebruiksoppervlakte vanaf 200 m2

 

 

Het tarief bedraagt indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde:

 

 

groter is dan 500 m2, maar kleiner dan of gelijk is aan 2000 m2

€17.459,82

 

vermeerderd met

€20,89

 

voor elke m2 gebruiksoppervlakte vanaf 500 m2

 

 

Het tarief bedraagt indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde:

 

 

groter is dan 2000 m2

€48.794,82

 

vermeerderd met

€14,62

 

voor elke m2gebruiksoppervlakte vanaf 2000 m2

 

 

met een maximum van

€341.122,16

2.3.1.1.2

Wanneer sprake is van één of meer van de volgende gebruiksfuncties:

 

- celfunctie;

 

- kantoorfunctie;

 

- sportfunctie;

 

- winkelfunctie;

 

wordt voor de betreffende gebruiksfunctie(s) afzonderlijk de gebruiksoppervlakte bepaald aan de hand hiervan het volgende tarief per gebruiksfunctie gehanteerd:

 

Het tarief bedraagt indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde

 

kleiner of gelijk aan 10 m2

€431,77

groter is dan 10 m2 en kleiner is dan 20 m2

€836,22

Het tarief bedraagt indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde:

 

20 m2of groter is, maar kleiner dan of gelijk is aan 200 m2

€836,22

vermeerderd met

€40,43

voor elke m2 gebruiksoppervlakte vanaf 20 m2

 

Het tarief bedraagt indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde:

 

groter is dan 200 m2, maar kleiner dan of gelijk is aan 500 m2

€8113,62

vermeerderd met

€28,31

voor elke m2 gebruiksoppervlakte vanaf 200 m2

 

Het tarief bedraagt indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde:

 

groter is dan 500 m2, maar kleiner dan of gelijk is aan 2000 m2

€16606,62

vermeerderd met

€19,81

voor elke m2 gebruiksoppervlakte vanaf 500 m2

 

Het tarief bedraagt indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde:

 

groter is dan 2000 m2

€46321,62

vermeerderd met

€13,87

voor elke m2 gebruiksoppervlakte vanaf 2000 m2

 

met een maximum van

€341122,16

*

2.3.1.1.3

Wanneer sprake is van de gebruiksfunctie

- woonfunctie;

wordt voor de betreffende gebruiksfunctie afzonderlijk de gebruiksoppervlakte bepaald aan de hand hiervan het volgende tarief per gebruiksfunctie gehanteerd:

Het tarief bedraagt indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde

kleiner of gelijk aan 10 m2

€431,77

groter is dan 10 m2 en kleiner is dan 20 m2

€836,22

Het tarief bedraagt indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde:

20 m2 of groter is, maar kleiner dan of gelijk is aan 200 m2

€836,22

vermeerderd met

€39,34

voor elke m2gebruiksoppervlakte vanaf

20 m2

Het tarief bedraagt indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde:

groter is dan 200 m2, maar kleiner dan of gelijk is aan 500 m2

€7.917,42

vermeerderd met

€27,54

voor elke m2 gebruiksoppervlakte vanaf 200 m2

Het tarief bedraagt indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde:

groter is dan 500 m2, maar kleiner dan of gelijk is aan

2000 m2

€16.179,42

vermeerderd met

€19,27

voor elke m2gebruiksoppervlakte vanaf 500 m2

Het tarief bedraagt indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde:

groter is dan 2000 m2

€45.084,42

vermeerderd met

€13,49

voor elke m2 gebruiksoppervlakte vanaf 2000 m2

met een maximum van

€341.122,16

2.3.1.1.4

Wanneer sprake is van één of meer van de volgende gebruiksfunctie:

 

- industriefunctie;

 

 

- perifere detailhandel;

 

 

- overige gebruiksfunctie;

 

 

wordt voor het volgende tarief gehanteerd:

 

 

voor overkappingen

€295,00

 

Het tarief bedraagt indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde

 

 

kleiner is dan 20 m2

€431,77

 

Het tarief bedraagt indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde:

 

 

20 m2 of groter is, maar kleiner dan of gelijk is aan 200 m2

€836,22

 

vermeerderd met

€11,00

 

voor elke m2 gebruiksoppervlakte vanaf 20 m2

 

 

Het tarief bedraagt indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde:

 

 

groter is dan 200 m2, maar kleiner dan of gelijk is aan 500 m2

€2.816,22

 

vermeerderd met

€10,38

 

voor elke m2gebruiksoppervlakte vanaf 200 m2

 

 

Het tarief bedraagt indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde:

 

 

groter is dan 500 m2, maar kleiner dan of gelijk is aan 2000 m2

€5.930,22

 

vermeerderd met

€10,22

 

voor elke m2 gebruiksoppervlakte vanaf 500 m2

 

 

Het tarief bedraagt indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde:

 

 

groter is dan 2000 m2

€21.260,22

 

vermeerderd met

€9,37

 

voor elke m2 gebruiksoppervlakte vanaf 2000 m2

 

 

met een maximum van

€341.122,16

*

2.3.1.1.4.1

Wanneer sprake is van (machine-)opslagloodsen bedraagt het tarief

50%

van de op grond van onderdeel 2.2.1.1.4 verschuldigde leges

2.3.1.1.5

Wanneer sprake is van één of meer van de volgende gebruiksfunctie:

 

- bouwwerk geen gebouw zijnde;

 

 

wordt voor het volgende tarief gehanteerd:

 

 

voor gevel-/dakwijzigingen

€294,50

 

voor overkappingen

€294,50

 

voor wanden/muren niet constructief en erfafscheidingen

€219,00

 

voor wanden/muren wel constructief

€294,50

 

voor het wijzigen van dakconstructie

€431,00

Wanneer sprake is van meerdere bovenstaande bouwwerken genoemd in 2.3.1.1.5 in één aanvraag is het maximale bedrag

€547,00

Wanneer overige bouwwerken geen gebouw zijnde die hierboven niet genoemd zijn bedraagt het tarief:

ongeacht hoogte en het grondoppervlakte kleiner is dan 2 m2

€295,00

 

indien het grondoppervlak 2 of meer m2 bedraagt en het aangevraagde niet hoger is dan 1 meter

€295,00

 

vermeerderd met

€2,20

 

per m2 van het grondoppervlak waar de aanvraag van toepassing is met een maximum van

€501,50

 

indien het grondoppervlak 2 of meer m2 bedraagt en het aangevraagde hoger is dan 1 meter maar niet hoger dan 3 meter

€501,50

 

vermeerderd met

€2,95

 

per m2 van het grondoppervlak waar de aanvraag op van toepassing is met een maximum van

 

 

indien het grondoppervlak 2 of meer m2 bedraagt en het aangevraagde hoger is dan 3 meter maar niet hoger dan 5 meter

€796,50

 

vermeerderd met

€4,00

 

per m2 van het grondoppervlak waar de aanvraag van toepassing is

 

 

met een maximum van

€1450,00

 

indien het grondoppervlak 2 of meer m2 bedraagt en het aangevraagde hoger is dan 5 meter maar niet hoger dan 10 meter

€1450,00

 

vermeerderd met

€5,40

 

per m2 van het grondoppervlak waar de aanvraag van toepassing is

 

 

met een maximum van

€2526,00

 

indien het grondoppervlak 2 of meer m2 bedraagt en het aangevraagde hoger is dan 10 meter

€2526,00

 

vermeerderd met

€7,25

 

per m2 van het grondoppervlak waar de aanvraag op van toepassing is

 

 

met een maximum van

€4.339,00

 

 

 

Tijdelijke bouwwerken

2.3.1.1.6

Wanneer sprake is van een tijdelijk bouwwerk met een instandhoudingtermijn van maximaal vijf jaar bedraagt het tarief

80%

 

van de op de grond van onderdeel 2.3.1.1.1 tot en met 2.3.1.1.5 verschuldigde leges

 

*

Extra welstandstoets

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is

€150,50

Verplicht advies agrarische commissie

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie wordt beoordeeld en indien externe kosten hiervoor gemaakt worden, worden deze kosten in rekening gebracht bij de aanvrager.

*

Achteraf ingediende aanvraag

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

 

2.3.1.4.1

Indien een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in 2.3.1.1.1 tot en met 2.3.1.1.5 dient ter legalisatie en indien het bouwwerk zonder vergunning is gerealiseerd, dan worden de legesbedragen genoemd in 2.3.1.1.1 tot en met 2.3.1.1.5 vermeerderd met

50%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges;

 

2.3.1.4.2

Indien een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in 2.3.1.1.1 tot en met 2.3.1.1.5 dient ter legalisatie en indien het bouwwerk in afwijking van de verleende vergunning is gerealiseerd, dan worden de legesbedragen genoemd in 2.3.1.1.1 tot en met 2.3.1.1.5 vermeerderd met

50%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

Overdragen en wijziging vergunning

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, tot het wijzigen van de tenaamstelling van een omgevingsvergunning:

€72,40

Beoordelen beeldkwaliteitsplan

2.3.1.6

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1.1 tot en met 2.3.1.1.5, indien voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag, en het plan dient te worden voorgelegd aan:

2.3.1.6.1

het ontwerpteam dan worden de leges per keer verhoogd met

€199,00

2.3.1.6.2

het Team Ruimtelijke Kwaliteit (TRK) nadat het plan is voorgelegd aan het ontwerpteam dan worden de leges per keer verhoogd met

€382,00

2.3.1.6.3

de Supervisor dan worden de leges per keer

 

 

bij een eenvoudige beoordeling (individueel gebouw, kavel in strijd met bestemmingsplan/beeldkwaliteitsplan, verhoogd met

€280,00

 

bij een uitgebreide beoordeling (complex gebouw/bijgebouw, aanpassing erf) verhoogd met

€560,00

*

Team Ruimtelijke Kwaliteit

2.3.1.7

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1 , 2.2.2 en 2.3.1.1.1 tot en met 2.3.1.1.5, indien voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag, en het plan dient te worden voorgelegd aan het Team Ruimtelijke Kwaliteit (TRK) dan worden de leges per keer verhoogd met

€822,00

2.3.1.8

Overig bouwwerk geen gebouw zijnde

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een bouwwerk geen gebouw zijnde dat niet in Titel 2 genoemd is, bedraagt

3%

van de bouwkosten, met een minimum van

€295,50

*

2.3.2

Aanlegactiviteiten

2.3.2.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€650,00

Leges worden niet geheven voor zover het de navolgende werkzaamheden betreft:

 

1. afgraven, ophogen, vergraven, egaliseren van gronden;

 

 

2. aanleg, verbreden of verbeteren van sloten en greppels;

 

 

3. aanbrengen van houtgewas met welke uitvoering van de werkzaamheden wordt bijgedragen aan (kleinschalige) natuurontwikkeling.

 

2.3.2.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning bedoeld in 2.3.2.1 die dient ter legalisatie dan wordt het tarief genoemd in 2.3.2.1 vermeerderd met

50%

2.3.2.3

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op activiteiten met betrekking tot de afgifte van een (provinciale) ontgrondingsvergunning bedraagt het tarief voor het plaatsen van een openbare kennisgeving

€293,00

*

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

€229,00

 

Deze leges worden niet geheven zover de bouwactiviteiten een erfafscheiding of één dakkapel met een maximale breedte van 1,50 meter (gemeten aan de bovenzijde van de dakkapel) betreft.

 

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

 

Deze leges worden niet geheven zover de bouwactiviteiten een erfafscheiding of één dakkapel met een maximale breedte van 1,50 meter (gemeten aan de bovenzijde van de dakkapel) betreft.

€344,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking), tenzij de kosten op een andere wijze in rekening worden gebracht (anterieure overeenkomst) of via afdeling 6.4 Wro

€3.733,00

2.3.3.4

(tijdelijke afwijking) VERVALLEN PER 1-1-2014

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

€377,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

€377,00

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

€377,00

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

€377,00

2.3.3.9

De in artikel 2.3.3 genoemde leges worden niet geheven wanneer door de gemeente Nuenen met derden een anterieure overeenkomst is aangegaan waarin overeenstemming is bereikt over de door de gemeente gemaakte kosten inzake het planologisch strijdig gebruik.

Achteraf ingediende aanvraag VERVALLEN per 28-5-2014

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

*

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

€262,50

2.3.4.1.1

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) voor een evenement bedraagt het tarief

80%

van de op grond van artikel 2.3.4.1. verschuldigde leges

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

€377,00

2.3.4.2.1

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking) voor een evenement bedraagt het tarief

80%

van de op grond van artikel 2.3.4.2. verschuldigde leges

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking), tenzij de kosten op een andere wijze in rekening worden gebracht (anterieure overeenkomst) of via afdeling 6.4 Wro

€3.733,00

2.3.4.4

(tijdelijke afwijking) VERVALLEN PER 1-1-2014

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

€377,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

€377,00

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

€377,00

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit, met toepassing van de in het voorbereidingsbesluit opgenomen regels inzake afwijking)

€377,00

*

2.3.4.9

VERVALLEN per 06-07-2012 (art. 3 onrechtmatige bewoning recreatiewoningen)

2.3.4.10

VERVALLEN per 06-07-2012 (art. 4 onrechtmatige bewoning recreatiewoningen)

Achteraf ingediende aanvraag

2.3.4.11

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.4.1 tot en met 2.3.4.10 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend

2.3.4.11.1

ter legalisatie, dan worden de legesbedragen genoemd in 2.3.4.1 tot en met 2.3.4.10 vermeerderd met

50%

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges;

2.3.4.11.2

ter legalisatie en indien het gebruik in afwijking van een verleende vergunning is gerealiseerd, dan worden de legesbedragen genoemd in 2.3.4.1 tot en met 2.3.4.10 vermeerderd met

50%

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€321,00

2.3.5.1

voor een inrichting met een oppervlakte categorie 1 (tot en met 100 m2) wordt het tarief onder 2.3.5 vermeerderd met

€225,00

2.3.5.2

voor een inrichting met een oppervlakte categorie 2 (van 100 tot en met 500 m2) wordt het tarief onder 2.3.5 vermeerderd met een m2 prijs van

€2,05

2.3.5.3

voor een inrichting met een oppervlakte categorie 3 (van 500 tot en met 2.000 m2) wordt het tarief onder 2.3.5 vermeerderd met

€701,00

2.3.5.3.1

Het tarief van 2.3.5.3 wordt per m2 vermeerderd met

€0,60

2.3.5.4

voor een inrichting met een oppervlakte categorie 4 (van 2.000 tot en met 5.000 m2) wordt het tarief onder 2.3.5 vermeerderd met

€1.766,00

2.3.5.4.1

Het tarief van 2.3.5.4 wordt per m2 vermeerderd met

€0,10

2.3.5.5

voor een inrichting met een oppervlakte categorie 5 (van 5.000 tot en met 50.000 m2) wordt het tarief onder 2.3.5 vermeerderd met

€2.411,00

2.3.5.5.1

Het tarief van 2.3.5.5 wordt per m2 vermeerderd met

€0,05

2.3.5.6

voor een inrichting met een oppervlakte categorie 6 (van meer dan 50.000 m2) wordt het tarief onder 2.3.5.1 vermeerderd met

€3.876,00

2.3.5.6.1

Het tarief van 2.3.5.6 wordt per m2 vermeerderd met

€0,05

2.3.5.7

Indien de aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in 2.3.5 wordt ingetrokken voordat hierop beslissing is genomen wordt op verzoek een teruggave verleend van

50%

2.3.5.8

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een wijziging van een vergunning als bedoeld in 2.3.5 indien het betreft:

2.3.5.8.1

uitbreiding van de inrichting:

 

dan gelden de legestarieven in 2.3.5 tot en met 2.3.5.6.1 met dien verstande dat de toeslag uitsluitend berekend wordt over de oppervlakte van de uitbreiding

 

2.3.5.8.2

gewijzigd gebruik van de gehele inrichting:

 

dan gelden de legestarieven in 2.3.5 tot en met 2.3.5.6.1 verminderd met

50%

2.3.5.8.3

gewijzigd gebruik van een gedeelte van de inrichting:

 

dan worden de legestarieven in 2.3.5 tot en met 2.3.5.6.1 verminderd met 50 %, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend berekend wordt over de oppervlakte van het gewijzigde gedeelte

 

2.3.5.9

voor een wijziging van de tenaamstelling van een gebruiksvergunning

€64,80

2.3.5.10

Indien een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in 2.3.5 tot en met 2.3.5.1 die dient ter legalisatie dan worden van de legesbedragen genoemd in 2.3.5.1 tot en met 2.3.5.6.1 vermeerderd met

50%

*

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens de Erfgoedverordening 2010 gemeente Nuenen aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een (gemeentelijke) monument

€250,00

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.6.2.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument

€376,50

2.3.6.3

Indien de aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in 2.3.6.1 en 2.3.6.2 die dient ter legalisatie dan wordt het legesbedrag genoemd in 2.3.6.1 en 2.3.6.2 vermeerderd met

50%

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

2.3.7.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo

€294,00

2.3.7.1.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in 2.3.7.1 die dient ter legalisatie dan wordt het legesbedrag genoemd in 2.3.7.1 en 2.3.7.1.1 vermeerderd met

50%

*

2.3.7.2

Asbesthoudende materialen

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.7.1.1 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is:

€189,50

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:11 van de APV een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€118,00

2.3.9

Uitweg/inrit PER 1-1-2011 VERVALLEN

2.3.10

Kappen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:11 van de APV een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€145,00

*

2.3.11

Opslag van roerende zaken PER 1-1-2011 VERVALLEN

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 PER 1-1-2011 VERVALLEN

*

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€340,50

*

2.3.14

Andere activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, en waarvoor werkzaamheden worden verricht door de Omgevingsdienst, dan wordt het tarief dat de Omgevingsdienst in rekening brengt, doorberekend aan de aanvrager.

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

€107,00

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

*

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

*

2.3.16

Beoordeling bodemrapport en geluidsonderzoek

Onverminderd het bepaalde in het voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€304,00

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€390,00

2.3.16.3

voor de beoordeling van een akoestisch onderzoek of gevelonderzoek op basis van de Wet geluidhinder of het Bouwbesluit

€304,00

2.3.16.4

Indien de verlening van een aanvraag bedoeld in 2.3.16 slechts mogelijk is met een ontheffing van de Wet geluidhinder als bedoeld in de artikelen 82 tot en met 86 of artikel 106 van de Wet geluidhinder

€723,50

2.3.16.5

Het tarief bedraagt voor de beoordeling van een bodemonderzoek behorende bij een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning (onderdeel bouwen)

€364,00

2.3.17

Advies

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.17.2

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

*

2.3.17.3

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€0,00

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.19

Overige externe kosten

2.3.19.1

Indien ten behoeve van een aanvraag externe kosten worden gemaakt, worden deze kosten (bijvoorbeeld kosten ten behoeve van indicatiestelling ten behoeve van mantelzorg) in rekening gebracht bij de aanvrager.

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3. Voorwaarde is dat de aanvraag in hoofdlijnen overeenkomt met het goedgekeurde vooroverlegplan en uiterlijk een half jaar na afhandeling van het vooroverlegplan ingediend is. Er wordt geen teruggaaf van leges gedaan.

2.4.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

2%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

3%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

5%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

2.4.3

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning volledig en direct ontvankelijk is, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18.

*

2.4.3.1

Indien de aanvraag niet vooraf gegaan is door een vooroverleg en of behandeladvies bedraagt de vermindering:

 

als het legesbedrag zoals bepaald in 2.3 minder is dan € 796,20

€49,00

 

als het legesbedrag zoals bepaald in 2.3 tussen € 796,20 en

 

 

€ 2.118,65 een percentage van

6%

 

als het legesbedrag zoals bepaald in 2.3 meer is dan € 2.118,65 een percentage van

4%

 

van het deel dat de € 2.118,65 aan leges te boven gaat vermeerderd met

€130,50

 

en een maximum van

€5464,00

2.4.3.2

Indien de aanvraag wel vooraf gegaan is door een vooroverleg en of behandeladvies bedraagt de vermindering:

 

als het legesbedrag zoals bepaald in 2.3 minder is dan € 881,63

€27,20

 

als het legesbedrag zoals bepaald in 2.3 tussen € 881,63 en

 

 

€ 2.084,48 een percentage van

3%

 

als het legesbedrag zoals bepaald in 2.3 meer is dan € 2.084,48 een percentage van

2%

 

van het deel dat de € 2.084,48 aan leges te boven gaat vermeerderd met

€64,20

 

en een maximum van

€5.464,00

2.4.4

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning en de hierbij horende stukken volledig digitaal zijn ingediend wordt het legesbedrag zoals bepaald in 2.3 verminderd met een percentage van

3%

2.4.5

Indien de bouwactiviteit betrekking heeft op woningbouw en de aanvraag vergezeld gaat van een gecertificeerde bouwbesluittoets van een bedrijf waaraan een certificaat voor het toetsen van bouwplannen volgens BRL 5019 is uitgereikt, dan wordt op de op grond van 2.3.1.1.1 tot en met 2.3.1.1.5 geheven leges een korting verleend van

25%

met dien verstande dat het te betalen bedrag niet lager zal zijn dan € 207,50 en de korting niet meer bedraagt dan

€ 10.000,00.

2.4.6

Ongeacht de uitkomst van vorenstaande verminderingen resteert er altijd een minimaal tarief van

€218,50

*

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, planologisch strijdig gebruik-, of sloopactiviteiten

 

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.5.1.1

indien binnen 5 werkdagen blijkt dat de aanvraag onjuist is ingediend

100%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat de aanvraag volledig is bevonden

80%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.1.4

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 6 weken na het in behandeling nemen ervan

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

25%

*

2.5.1.5

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 6 weken na het in behandeling nemen ervan

10%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.2.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

10%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.2.2

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, buiten behandeling stelt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges

80%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

10%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.5.3.3

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten als bedoeld in onderdeel 2.3.1 weigert of indien de aanvraag wordt ingetrokken wordt voor de tweede aanvraag slechts het minimumbedrag, genoemd in 2.3.1, in rekening gebracht.

 

Voorwaarde hierbij is dat de nieuwe aanvraag geen ruimtelijke relevante wijziging omvat en niet (opnieuw) voorgelegd hoeft te worden aan welstand.

 

 

Voor een intrekking geldt de voorwaarde dat de aanvraag is ingetrokken na zes weken na het in behandeling nemen van het plan.

 

2.5.3.4

Als de aanvraag een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten als bedoeld in onderdeel 2.3.1 dusdanig wordt aangepast dat deze als een nieuwe aanvraag in behandeling wordt genomen en de eerder ingediende aanvraag wordt ingetrokken, wordt voor de ingetrokken aanvraag slechts het minimumbedrag, genoemd in 2.3.1, in rekening gebracht.

 

Indien de leges voor de ingetrokken aanvraag al in rekening zijn gebracht wordt dit verschil verrekend.

 

2.5.3.5

Teruggaaf vooroverleg

Indien een aanvraag om vooroverleg wordt ingetrokken binnen twee weken nadat blijkt dat het plan op stedenbouwkundige gronden niet realiseerbaar is, dan bedraagt de teruggaaf

40%

van de op grond van het tarief genoemd in onderdeel 2.2.1.

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan € 5,00 wordt niet teruggegeven.

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

*

2.5.6

Omboeken

Indien een aanvraag omgevingsvergunning op verzoek van de aanvrager wordt omgeboekt naar een vooroverleg of principeverzoek zijn daar geen extra kosten aan verbonden.

2.5.7

Minimum resterend tarief

 

Ongeacht de uitkomst van vorenstaande verminderingen resteert er altijd een minimaal tarief van

€218,50

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 0,00

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project 

 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€432,00

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, tenzij de kosten op een andere wijze in rekening worden gebracht (anterieure overeenkomst) of via afdeling 6.4 Wro

€3.733,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening, tenzij de kosten op een andere wijze in rekening worden gebracht (anterieure overeenkomst) of via afdeling 6.4 Wro

€3.444,00

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.8.1 en 2.8.2, indien voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag externe kosten gemaakt worden, worden deze kosten in rekening gebracht bij de aanvrager.

Hoofdstuk 9 Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude wetgeving

Vervallen

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

2.10.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:13 van de APV (inzameling van geld of goederen)

€45,60

2.10.2

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 4:15 van de APV (verbod hinderlijke of gevaarlijke handelsreclame)

€226,00

2.10.2.1

indien zich tijdens de beoordeling van de in 2.10.2 bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is

€147,50

2.10.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:15a van de APV (overig geluidhinder)

€19,80

2.10.3.1

Indien een aanvraag voor het in behandeling nemen van een ontheffing bedoeld in 2.10.3 op een zondag is vereist conform artikel 3 van de Zondagswet

€19,80

2.10.4

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:34 van de APV (verbod vuur te stoken)

€45,60

2.10.5

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 2:1 van de APV (samenscholing)

€45,60

2.10.6

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 2:6 van de APV (verspreiden van gedrukte stukken)

€45,60

2.10.7

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 2:9 van de APV (straatartiest e.d.)

€55,00

2.10.8

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 2:22 van de APV (objecten onder hoogspanningslijn)

€55,00

2.10.9

afwijking sluitingstijd als bedoeld in 2:30 van de APV

€45,60

2.10.10

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in 2:39 van de APV (speelgelegenheden)

€428,00

2.10.11

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 2:45 van de APV (betreden van plantsoenen e.d.)

€77,60

2.10.12

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 4:18 van de APV (recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen)

€45,60

2.10.13

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 2:60 van de APV (houden van hinderlijke of schadelijke dieren)

€45,60

2.10.16

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 2:73 van de APV (bezigen van consumenten vuurwerk tijdens de jaarwisseling)

€77,60

2.10.18

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 5:2 van de APV (parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d.)

€77,60

2.10.19

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 5:3 van de APV (te koop aanbieden van voertuigen)

€77,60

2.10.20

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 5:6 van de APV (kampeermiddelen e.d.)

€45,60

2.10.21

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 5:7 van de APV (parkeren van reclamevoertuigen)

€77,60

2.10.22

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 5:8 van de APV (parkeren van grote voertuigen)

€45,60

2.10.23

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 5:11 van de APV (aantasting groenvoorzieningen door voertuigen)

€45,60

2.10.24

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 5:33 van de APV (beperking verkeer in natuurgebieden)

€45,60

2.10.25

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 5:33a van de APV (overlast van ruiters in natuur- en recreatiegebieden)

€45,60

2.10.26

VERVALLEN per 31 mei 2018

 

*

2.10.27

Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:73a van de APV (carbid schieten)

€19,80

2.10.28

VERVALLEN per 31 mei 2018

 

2.10.29

VERVALLEN per 31 mei 2018

 

2.10.30

VERVALLEN per 31 mei 2018

 

*

2.10.31

VERVALLEN per 31 mei 2018

2.10.31.1

VERVALLEN per 31 mei 2018

 

2.10.31.2

VERVALLEN per 31 mei 2018

 

2.10.31.3

VERVALLEN per 31 mei 2018

 

Hoofdstuk 11 Gefaseerde bouwvergunning, tweede fase

2.15.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit tweede fase, bedraagt het tarief:

2.15.1.1

indien de bouwkosten geraamd zijn op € 23.000 of minder:

2%

 

met een minimum:

€118,50

2.15.1.1.1

indien de bouwkosten geraamd zijn tussen € 23.001 en € 182.000:

€470,50

vermeerderd met:

1,34%

2.15.1.1.2

indien de bouwkosten geraamd zijn tussen € 182.001 en € 910,000:

€2.650,00

 

vermeerderd met:

0,79%

indien de bouwkosten geraamd zijn op € 910.000,- of meer:

€8.547,00

2.15.1.1.3

vermeerderd met:

0,62%

2.15.1.1.4

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 44 eerste lid, onder a, van de Woningwet wordt geweigerd en binnen een maand na weigering een nieuwe aanvraag wordt ingediend

bedraagt voor de tweede aanvraag het minimumbedrag dat genoemd is in artikel 2.3.1. mits deze nog in overeenstemming is met de verleende vergunning eerste fase.

*

TITEL 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€276,50

3.1.2

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening

€276,50

3.1.3

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€117,50

3.1.4

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Drank- en Horecawet

€117,50

3.1.5

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€117,50

3.1.6

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet

€117,50

3.1.7

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€19,80

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

3.2.1.1.

0: meldingsplichtige evenement (buurt- en wijkfeest)

€0,00

3.2.1.2

A: reguliere evenement met een laag risico

€0,00

3.2.1.3

B: evenement met >6 punten en <7,5 punten

€265,00

3.2.1.3.1

B: evenement met ≥7,5 punten en <9 punten

€788,50

3.2.1.4

C: risicovolle evenement

€5.265,00

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5:23 van de Algemene plaatselijke verordening

€45,20

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het innemen van een standplaats als bedoeld in artikel 5.18 van de APV (standplaatsvergunning)

€45,20

*

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.3.1.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.13 van de APV, anders dan een wijziging bedoeld in subonderdeel 3.3.1.2:

3.3.1.1.1

voor een escortbedrijf

€3.737,00

3.3.1.1.2

voor andere prostitutiebedrijven dan bedoeld in subonderdeel 3.3.1.1.1

€3.737,00

3.3.1.2

tot het wijzigen van een in subonderdeel 3.3.1.1 bedoelde vergunning in verband met een wijziging van:

3.3.1.2.2

de op de vergunning vermelde of te vermelden beheerder of beheerders

€156,50

Hoofdstuk 4 Verbod exploiteren bedrijf zonder benodigde vergunning

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.4.1

Vergunning als bedoeld in art. 2:40a APV (exploiteren bedrijf)

€1750,00

3.6.2

Wijziging van de vergunning als bedoeld in art. 2:40a, lid 9 van de APV (wijziging vergunning exploiteren bedrijf)

€156,50

3.6.3

Indien een aanvraag als bedoeld in de onderdelen 3.6.1 en 3.6.2 tijdens de behandeling ingetrokken wordt dan worden de legesbedragen genoemd in 3.6.1 en 3.6.2 verminderd met:

50%

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening VERVALLEN

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening 

3.6

VERVALLEN per 31 mei 2018

 

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking

€376,50