Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Uitvoeringsregeling Compensatie Verplicht Eigen Risico Zorgverzekeringswet Gemeente Nuenen 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNuenen, Gerwen en Nederwetten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling Compensatie Verplicht Eigen Risico Zorgverzekeringswet Gemeente Nuenen 2017
CiteertitelUitvoeringsregeling Compensatie Verplicht Eigen Risico Zorgverzekeringswet Gemeente Nuenen 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpUitvoeringsregeling Compensatie Verplicht Eigen Risico Zorgverzekeringswet Gemeente Nuenen 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Niet van toepassing

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-02-201805-11-2018Nieuwe regeling

23-01-2018

gmb-2018-20555

Corsanummer 2018.00590

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling Compensatie Verplicht Eigen Risico Zorgverzekeringswet Gemeente Nuenen 2017

 

Vastgesteld door het college van B&W van de gemeente Nuenen d.d. 23 januari 2018

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

College: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nuenen c.a.

Dienst Dommelvallei: Samenwerkingsverband tussen drie gemeenten op het gebied van bedrijfsvoering, dienstverleningstaken en sociale zaken. De juridische grondslag is een Gemeenschappelijke Regeling Dienst Dommelvallei.

Peildatum: Datum aanvraag

 

Artikel 2 Doel

Het doel van deze tegemoetkoming is om mensen met hoge zorgkosten te compenseren voor het verplichte eigen risico Zorgverzekeringswet.

 

Artikel 3 Doelgroep

Deze regeling is van toepassing op personen vanaf 21 jaar met maximaal een jaarinkomen zoals bedoeld in artikel 6 van deze regeling en die chronisch ziek of gehandicapt zijn zoals bedoeld in artikel 4 van deze regeling. De juridische grondslag van de tegemoetkoming is gelegen in artikel 17 Wmo verordening 2017 Nuenen.

 

Artikel 4 Chronische ziekte of handicap

Op grond van deze regeling is een belanghebbende chronisch ziek of gehandicapt als hij/zij gedurende 3 aaneengesloten jaren zijn/haar eigen risico op grond van artikel 19 van de Zorgverzekeringswet heeft opgemaakt.

Er wordt geen aparte toets c.q. medisch onderzoek verricht door de gemeente naar de chronische ziekte of handicap die de belanghebbende heeft.

Indien iemand van mening is dat hij/zij wel chronisch ziek of gehandicapt is, maar niet voldoet aan deze voorwaarde van het opmaken van het eigen risico in deze jaren, dan is er geen recht op deze tegemoetkoming.

 

Artikel 5 Voorschriften

Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen, gelden de volgende voorschriften:

1. Belanghebbende is op de datum aanvraag woonachtig in de gemeente Nuenen c.a.

2. Belanghebbende heeft over de kalenderjaren 2014, 2015 en 2016 het verplicht eigen risico op grond van artikel 19 van de Zorgverzekeringswet volledig opgemaakt.

 

 

Artikel 6 Inkomensgrens

  • 1.

    Belanghebbende heeft op de datum van de aanvraag geen inkomen hoger dan de maximale draagkracht voor deze regeling.

Deze maximale draagkracht is gebaseerd op 130% van het sociaal minimum.

Op grond van artikel 6 lid 1 is deze regeling bestemd voor de doelgroep, vanaf 21 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd, met een jaarinkomen van maximaal:

Gehuwd/samenwonend per partner € 12.636,00 (130%) € 10.692,00 (110%)

Alleenstaande (ouder) € 19.539,00 (130%) € 16.533,00 (110%)

 

Op grond van artikel 6 lid 1 is deze regeling bestemd voor de doelgroep, vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd, met een jaarinkomen van maximaal:

Gehuwd/samenwonend per partner € 13.236,00 (130%) € 11.200,00 (110%)

Alleenstaande € 19.164,00 (130%) € 16.216,00 (110%)

 

Alle in art. 6 genoemde bedragen zijn bruto bedragen (inclusief vakantietoeslag).

Er vindt voor deze regeling geen vermogenstoets plaats.

 

Artikel 7 Aanvraag en uitvoering

De tegemoetkoming kan worden aangevraagd tot 1 juni 2018 bij de gemeente Nuenen c.a.. De uitvoering van deze regeling is door het College opgedragen aan de Dienst Dommelvallei.

 

Artikel 8 Hoogte van de tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt in 2017 € 385,00 (per aanvrager) voor een belanghebbende met een jaarinkomen tot en met 110% van het sociaal minimum en € 300,00 voor een belanghebbende met een jaarinkomen van 111% tot en met 130% van het sociaal minimum.

 

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het College kan voor die gevallen waarin onverkort toepassen van de regeling zou leiden tot onredelijkheid of onbillijkheid ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in deze uitvoeringsregeling.

 

Artikel 10 Verificatie

Bij de aanvraag dienen bewijsstukken aangeleverd te worden, waaruit blijkt dat belanghebbende aan de voorwaarden voldoet zoals bedoeld in artikel 5 en 6.

 

Artikel 11 Terugvordering

  • 1.

    Indien wordt vastgesteld dat de tegemoetkoming ten onrechte is verstrekt als gevolg van het niet of niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenplicht, zoals bedoeld in artikel 10 van deze uitvoeringsregeling, dan wordt de tegemoetkoming teruggevorderd op grond van artikel 15 van Wmo verordening 2017 gemeente Nuenen.

 

Artikel 12 Invoeringsdatum

Deze regeling treedt in werking op de dag na die van haar bekendmaking en is geldig tot 1 januari 2019.

 

Aldus vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 23 januari 2018

De burgemeester

De secretaris

 

 

Toelichting Algemeen

Een aantal tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten is per 2014 afgeschaft. Dit betreft: de rijksregelingen Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie eigen risico (CER). Een beperkt budget is vanaf 2014 overgeheveld naar het gemeentefonds. De gemeente kan op deze wijze vanaf 2014 maatwerk bieden door compensatie via de WMO of het geven van directe inkomenssteun via de bijzondere bijstand.

 

Op 11 november 2015 heeft het College de "Uitvoeringsregeling compensatie chronisch zieken en gehandicapten 2015 gemeente Nuenen" vastgesteld. Op basis van de ervaringen met de uitvoeringsregeling 2015 en 2016 is een nieuwe maatwerkvoorziening/regeling ontwikkeld en zijn de volgende kaders geformuleerd voor de regeling 2017.

 

De hoogte van de compensatie wordt bepaald aan de hand van de budgetten die voor de doelgroep chronisch zieken/gehandicapten worden ontvangen. In verband met de forse korting op de rijksbudgetten, is het handhaven van de landelijke bedragen t/m 2013 niet mogelijk. Daarom wordt er een maximumbedrag verstrekt.

 

Niet alle burgers uit Nuenen die chronisch ziek zijn, worden gecompenseerd. Er wordt een inkomenstoets toegepast, als gevolg waarvan alleen burgers met een relatief laag inkomen worden gecompenseerd.

 

Er vindt geen aparte indicatie m.b.t. chronische ziekte of handicap plaats (in verband met de uitvoeringskosten voor de gemeente en de belasting voor de klant). Er hoeft alleen aangetoond te worden dat het eigen risico in de zorgkosten in de kalenderjaren 2014, 2015 en 2016 volledig is opgemaakt om in aanmerking te kunnen komen voor deze tegemoetkoming.

 

Juridische grondslag regeling: Wmo verordening gemeente Nuenen 2017.

 

Leven met een handicap of chronische ziekte brengt extra kosten met zich mee. Dit heeft minimaal tot gevolg dat het verplicht eigen risico van de zorgverzekeringswet door deze doelgroep jaarlijks volledig wordt betaald. Het College verstrekt daarom een tegemoetkoming voor het verplicht eigen risico van de zorgverzekeringswet.

 

Doelgroep m.b.t. inkomen:

De maximale draagkracht voor deze regeling is 130% van het sociaal minimum (o.g.v. art 21 participatiewet).

Deze regeling is bestemd voor de doelgroep (vanaf 21 jaar tot de AOW gerechtigde leeftijd) met een jaarinkomen van maximaal:

Gehuwd/samenwonend per partner € 12.636,00 (130%) € 10.692,00 (110%)

Alleenstaande (ouder) € 19.539,00 (130%) € 16.533,00 (110%)

 

Voor de doelgroep vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd gelden andere normen. Het maximum jaarinkomen tot waar men een beroep kan doen op deze regeling bedraagt: maximaal:

Gehuwd/samenwonend per partner € 13.236,00 (130%) € 11.200,00 (110%)

Alleenstaande € 19.164,00 (130%) € 16.216,00 (110%)

 

De bedragen zijn bruto inclusief vakantietoeslag.

 

Geen kostendelersnorm:

Zorgkosten zijn geen kosten die gedeeld (kunnen) worden met andere leden van het huishouden. Dit zijn persoonlijke uitgaven en hebben niets met de grootte van het gezin te maken. Om deze (ongewenste) situatie te voorkomen, wordt bij het beoordelen van het inkomen voor deze regeling geen rekening gehouden met de kostendelersnorm.

De vaststelling van het inkomen geschiedt op grond van de jaaropgave(s) 2017 (jaaropgave(s)werkgever en/of uitkeringsinstantie).

 

Alle personen met een bijstandsuitkering voor levensonderhoud voldoen in ieder geval aan de voorwaarden t.a.v. het inkomen. Indien deze bovengenoemde doelgroep ook voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in artikel 4 en 5 van deze regeling, komen ze voor deze regeling in aanmerking.

 

Doelgroep

Iedere ziekte of handicap is anders en brengt ook specifieke meerkosten met zich mee. Om die reden is er voor gekozen om de doelgroep van deze regeling niet te bepalen aan de hand van specifieke (medische) kenmerken, maar een algemene vaststelling van de doelgroep. Verder willen wij de burger niet belasten met extra medische toetsen. Dit brengt onnodige kosten met zich mee. Uitgangspunt is om de beschikbare financiële middelen zoveel mogelijk bij de doelgroep terecht te laten komen en niet in onnodige uitvoeringskosten te steken.

Indien iemand over meerdere aaneengesloten jaren zijn eigen risico opmaakt, is er sprake van langdurig medicijngebruik en/of medische behandeling. Derhalve is bepaald dat een burger tot de doelgroep op basis van deze regeling behoort als hij/zij gedurende 3 aaneengesloten jaren zijn verplicht eigen risico heeft opgemaakt op grond van artikel 19 van de Zorgverzekeringswet.

Dit is eenvoudig aan te tonen: via de zorgverzekeraar heeft iedere burger overzichten van het gebruik van het eigen risico per kalenderjaar. Voor deze regeling in 2017 dient de burgerbewijsstukken in te leveren omtrent het gebruik van het eigen risico over de jaren 2014, 2015 en 2016.

Indien de regeling ongewijzigd wordt voortgezet, hoeft een burger het jaar erna alleen het bewijsstuk over het laatste jaar in te leveren (in dit geval 2016; de bewijsstukken over 2014 en 2015 zijn al in ons bezit).

Indien gehuwden beiden tot de doelgroep behoren, kunnen beide partners in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

 

Doelgroep m.b.t. leeftijd

Deze regeling is van toepassing op personen vanaf 21 jaar. Om voor deze regeling in aanmerking te komen, dient belanghebbende gedurende 3 aaneengesloten het eigen risico opgemaakt te hebben. Vanaf 18 jaar geldt het verplicht eigen risico op grond van de Zorgverzekeringswet. Dit betekent dat iemand op zijn vroegst vanaf 20 jaar zijn eigen risico over 3 jaar kan hebben opgemaakt. Omdat wij voor deze regeling kiezen voor het opmaken van het verplicht eigen risico in de jaren 2014 t/m 2016 (een kalenderjaar terug ten opzichte van 2017), is de minimumleeftijd derhalve 21 jaar.

 

Hoogte van de tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming in 2017 bedraagt € 385,00 (per aanvrager) voor belanghebbenden met een jaarinkomen tot en met 110% van het sociaal minimum en € 300,00 voor belanghebbenden met een jaarinkomen van 111% tot en met 130% van het sociaal minimum. 

 

Uitvoering door Dienst Dommelvallei

De regeling wordt uitgevoerd door Dienst Dommelvallei.

 

Deze regeling kan alleen op papier worden aangevraagd bij de gemeente Nuenen. De aanvraagperiode is van 1 februari 2018 tot 1 juni 2018. Het formulier kan opgehaald worden bij de balies van het gemeentehuis of het CMD en gedownload worden vanaf de website van de gemeente Nuenen c.a. Op verzoek kan het formulier ook worden toegezonden.

 

Voor deze regeling worden vooraf bewijsstukken gecontroleerd.

- Bewijsstuk(ken) van het jaarinkomen over 2017 (jaaropgave(s) van werkgever en/of uitkeringsspecificatie)

- Bewijsstuk van het volledig verschuldigde eigen risico over de jaren 2014/2015/2016 van de personen waarvoor een vergoeding gevraagd wordt.

 

Toelichting Artikelsgewijs

Artikel 1: Begripsbepalingen   

Peildatum: De peildatum is gelijk aan de datum van de aanvraag. Dit betekent dat burgers die voor de regeling in aanmerking willen komen, op de peildatum inwoner van de gemeente Nuenen moeten zijn en aan de overige voorwaarden in deze regeling moeten voldoen.

 

Artikel en 5: Chronische ziekte of handicap en voorschriften

Artikel 19, lid 1 van de Zorgverzekeringswet bepaalt dat iedere verzekerde van achttien jaar of ouder een verplicht eigen risico heeft per kalenderjaar. Het 2e en 3e lid bepalen dat dit bedrag wordt geïndexeerd.

 

De hoogte van het verplicht eigen risico, bedraagt over de afgelopen jaren:

2014 € 360,00

2015 € 375,00

2016 € 385,00

 

Bovenstaande bedragen van het eigen risico moeten in deze kalenderjaren volledig opgemaakt zijn om in aanmerking te kunnen komen voor deze tegemoetkoming. Indien dit het geval is, dan behoort iemand tot de doelgroep chronisch ziek/gehandicapt op grond van deze regeling.

 

Indien iemand van mening is dat hij/zij wel chronisch ziek of gehandicapt is, maar niet voldoet aan deze voorwaarden van het opmaken van het eigen risico in deze jaren, dan is er geen recht op deze tegemoetkoming.

 

Artikel 6: Inkomensgrens

In de nieuwe berekening is uitgegaan van 130% van het sociaal minimum in de Participatiewet. Artikel 22a Participatiewet is niet van toepassing (kostendelersnorm).

 

De nieuwe draagkrachtberekening ziet er dan als volgt uit:

 

Op grond van artikel 6 lid 1 is deze regeling bestemd voor de doelgroep, vanaf 21 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd, met een jaarinkomen van maximaal:

Gehuwd/samenwonend per partner € 12.636,00 (130%) € 10.692,00 (110%)

Alleenstaande (ouder) € 19.539,00 (130%) € 16.533,00 (110%)

 

Op grond van artikel 6 lid 1 is deze regeling bestemd voor de doelgroep, vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd, met een jaarinkomen van maximaal:

Gehuwd/samenwonend per partner € 13.236,00 (130%) € 11.200,00 (110%)

Alleenstaande € 19.164,00 (130%) € 16.216,00 (110%)

 

Alle in art. 6 genoemde bedragen zijn bruto bedragen (inclusief vakantietoeslag).

 

Er vindt voor deze regeling geen vermogenstoets plaats. Er wordt voor deze regeling ook geen rekening gehouden met de kostendelersnorm.

 

Artikel 7: Aanvraag en uitvoering

Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Dommelvallei zijn de taken op grond van artikel 35 Participatiewet opgedragen aan Dienst Dommelvallei. Deze regeling wordt daarom ook uitgevoerd door Dienst Dommelvallei.

 

De aanvraagperiode is van 1 februari 2018 tot 1 juni 2018.

 

Om de uitvoeringskosten zo laag mogelijk te houden én de burger zo min mogelijk op te zadelen met bureaucratie, wordt de volgende werkwijze toegepast t.a.v. de doelgroep die in 2016 ook in aanmerking kwam voor een tegemoetkoming.

 

Burgers die in 2016 een tegemoetkoming krachtens deze regeling hebben gekregen ontvangen een (verkort) aanvraagformulier omdat hun inkomensgegevens en bewijzen van eigen risico over de jaren 2014 en 2015 al bekend zijn. Deze burgers hoeven geen inkomensgegevens in te dienen maar wel een bewijs dat het eigen risico van 2016 is opgemaakt. Daarnaast verklaart men dat er zich geen wijzigingen in inkomen en/of woon/gezinssituatie hebben voorgedaan.

 

Voor de overige belanghebbenden wordt een aanvraagformulier op de website van de gemeente geplaatst. In Rond de Linde wordt hiervan melding gemaakt.

 

Artikel 10 Verificatie

Bij de aanvraag dient de aanvrager bewijsstukken af te geven over het inkomen (jaaropgave(s) ) en de bewijsstukken met betrekking tot het verplicht eigen risico.

 

Artikel 11 Terugvordering

Indien uit de controle van de bewijsstukken blijkt dat belanghebbende geen recht heeft op de ontvangen tegemoetkoming, dan wordt deze teruggevorderd op grond van artikel 15 van de Wmo verordening 2017 gemeente Nuenen.