Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Aanwijzing categorieën van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNuenen, Gerwen en Nederwetten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing categorieën van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is
CiteertitelAanwijzing van categorieen van gevallen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpAanwijzing van categorieen van gevallen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Niet van toepassing

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 2. artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 3. artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Niet van toepassing

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-10-2018Nieuwe regeling

27-09-2018

gmb-2018-211448

Corsanummer 2018.13924

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing categorieën van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is

 

De raad van de gemeente Nuenen c.a.;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 juli 2018;

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 2.12 lid 1, onder a, onder 3º, en 2.27 lid 1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en voorts het bepaalde in artikel 6.5 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht;

B E S L U I T :

 

 • 1.

  de volgende categorieën van gevallen aan te wijzen, waarvoor een verklaring van geen bedenking niet is vereist: 

   

A. het weigeren van een omgevingsvergunning, indien de aanvraag in strijd is met wet- en regelgeving of met door de raad en/of het college van burgemeester en wethouders vastgesteld gemeentelijk beleid;

 

B. het verlenen van een omgevingsvergunning, mits de afwijking van het bestemmingsplan:

1. past binnen het “Ruimtelijke kader” als bedoeld onder a;

2. behoort tot een van de “Gevallen” als bedoeld onder b en;

3. geen monument en/of beschermd dorpsgezicht betreft. 

 

a. Ruimtelijk kader

De beoogde activiteit of het beoogde project zoals bedoeld in artikel 1.1. Wabo is wel in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan, maar niet in strijd met de Verordening ruimte Noord-Brabant, een door de raad vastgestelde Omgevingsvisie, Structuurvisie of met andere door de raad vastgestelde gebiedsvisies of andere daarmee te vergelijken ruimtelijke kaders.

 

b. Gevallen

De aanvraag betreft:

 • 1.

  ‘bestaand stedelijk gebied’ als bedoeld in de Verordening ruimte Noord-Brabant, en beoogt de bouw van niet meer dan 5 woningen;

 • 2.

  de bouw van niet meer dan 5 ruimte-voor-ruimtewoningen buiten ‘bestaand stedelijk gebied’ als bedoeld in de Verordening ruimte Noord-Brabant;

 • 3.

  een plattelandswoning (als bedoeld in artikel 1.1a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht);

 • 4.

  het behoud van of de ontwikkeling van natuur;

 • 5.

  activiteiten voor de omschakeling naar, nieuwvestiging van, uitbreiding en/of wijziging van een grondgebonden landbouwbedrijf;

 • 6.

  de aanpassing van bestaande weg-, water-, parkeer- en groenvoorzieningen;

 • 7.

  bouwwerken geen gebouw(en) zijnde.

 

 • 2.

  dat dit besluit in werking treedt daags na publicatie ervan.  

 

 

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 27 september 2018

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de voorzitter, M.J. Houben MBA

de griffier, M.C.P. Laurenssen Msc