Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Verordening Marktgelden 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNuenen, Gerwen en Nederwetten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Marktgelden 2019
CiteertitelVerordening marktgelden 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVerordening marktgelden 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Niet van toepassing

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Niet van toepassing

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020Nieuwe regeling

08-11-2018

gmb-2018-274694

Corsanummer 2018.17083

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Marktgelden 2019

De raad van de gemeente Nuenen c.a.;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 september 2018

gelet op de desbetreffende bepalingen in de gemeentewet;

B E S L U I T :

Vaststellen de Verordening heffing en invordering van de marktgelden 2019

(Verordening marktgelden 2019)

 

 

Artikel 1. Belastbaar feit

Onder de naam “marktgeld” wordt een recht geheven ter zake van het innemen van een standplaats, als bedoeld in artikel 1 van de Marktverordening in de gemeente Nuenen, op het voor het houden van de wekelijkse warenmarkt bestemde terrein.

 

Artikel 2. Belastingplicht

Het recht als bedoeld in artikel 1 wordt geheven van degene die een standplaats inneemt of van degene aan wie een standplaats is toegewezen.

 

Artikel 3. Maatstaf van heffing

 • 1.

  Het recht wordt geheven naar het aantal strekkende meters frontlengte van de ingenomen standplaats.

 • 2.

  Voor de berekening van het marktgeld wordt een gedeelte van een strekkende meter voor een volle strekkende meter aangemerkt.

 

Artikel 4. Tarieven

 • a.

  Het marktgeld bedraagt voor elke dag, of gedeelte daarvan, dat de standplaats ingenomen wordt € 1,26 per strekkende meter.

 • b.

  Het marktgeld voor vaste standplaatsen bedraagt, indien per kwartaal wordt betaald, € 13,66 per strekkende meter.

 • c.

  Voor “standwerkers” en voor houders van een seizoenplaats bedraagt het marktgeld € 20,47 per 4 strekkende meter per marktdag.

 

Artikel 5. Wijze van heffen

De rechten genoemd in artikel 4 worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Het gevorderde bedrag wordt mondeling dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldigen bekend gemaakt.

 

Artikel 6. Tijdstip van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de marktgelden worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5:

a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, danwel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

Artikel 7. Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 8. Restitutie

Restitutie van betaald marktgeld vindt alleen plaats, als de belastingplichtige door omstandigheden, welke de belastingplichtige niet zijn toe te rekenen, van de standplaats geen gebruik heeft kunnen maken.

In geval van restitutie wordt het terug te betalen marktgeld berekend aan de hand van het aantal malen dat van de standplaats geen gebruik kon worden gemaakt.

 

Artikel 9. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van het marktgeld.

 

Artikel 10. Overgangsbepaling 

De 'Verordening Marktgelden 2018' van 14 december 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11 in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 11. Inwerkingtreding 

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 

Artikel 12. Citeertitel 

Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening marktgelden 2019'.

 

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 8 november 2018

DE RAAD VOORNOEMD,

de voorzitter, M.J. Houben MBA

de griffier, M.C.P. Laurenssen Msc