Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders
CiteertitelReglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-06-1999Nieuwe regeling

07-06-1999

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders van Nunspeet, gelet op artikel 52 van de Gemeen-tewet;b e s l u i t :vast te stellen het volgende:Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college vanburgemeester en wethouders. 

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk

Artikel 1 Verdeling werkzaamheden en onderlinge vervanging

 • 1

  Het college regelt de verdeling van zijn werkzaamheden.

 • 2

  Het college regelt de onderlinge vervanging in geval van verhindering of ontstentenis van eenvan de wethouders. 

 • 3

  Het college regelt de vervanging van de burgemeester in geval van diens verhindering ofontstentenis. 

Artikel 2 Dag en plaats van de vergaderingen

 • 1

  Het college vergadert in de regel eenmaal per week op een in onderling overleg vast te stellendag en tijdstip en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee wethouders het nodig achten. 

 • 2

  Indien twee of meer wethouders een vergadering nodig achten, verzoeken zij onder opgavevan redenen aan de voorzitter deze bijeen te roepen. 

 • 3

  De vergaderingen worden als regel in het gemeentehuis gehouden.

Artikel 3 Besluitvorming

Besluitvorming vindt plaats via:a. bespreking in de vergadering van het college;b. akkoordparafering door de leden van het college dan wel, bij mandatering aan de portefeuille-houder,via akkoordparafering door de portefeuillehouder. 

Artikel 4 Agenda

 • 1

  Voor elke vergadering wordt, als regel twee werkdagen van tevoren, door de gemeentesecretarisaan de leden van het college een agenda toegezonden 

 • 2

  Tenzij besluitvorming via akkoordparafering kan plaatsvinden, worden de in roulatie gebrachtestukken binnen een maximum van tien werkdagen op de agenda geplaatst. 

Artikel 5 Quorumvereiste

 • 1

  De voorzitter opent de vergadering op het vastgestelde tijdstip indien het wettelijk vereisteaantal leden aanwezig is. 

 • 2

  Indien het wettelijk vereist aantal leden niet aanwezig is, belegt de voorzitter een nieuwe ver-gadering.

Artikel 6 Verslaglegging

 • 1

  De secretaris draagt zorg voor het verslag van de vergadering.

 • 2

  Het verslag bevat ten minste:a. de namen van de afwezige leden;b. de namen van de andere personen die hebben deelgenomen aan de beraadslaging;c. een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;d. een formulering van de door het college genomen besluiten;e. een zakelijke samenvatting van eventueel tijdens de vergadering gevoerde besprekingenmet derden. 

 • 3

  Minderheidsstandpunten:a. het college presenteert zo veel mogelijk één standpunt.b. minderheidsstandpunten worden beperkt tot zaken van principiële aard. 

 • 4

  Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

Artikel 7 Stemmingen

 • 1

  Indien geen van de leden van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt,wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen. 

 • 2

  Indien een lid van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt mondelinggestemd - tenzij het vierde lid wordt toegepast. 

 • 3

  Stemverhoudingen worden alleen vermeld als een lid van het college daarom vraagt.

 • 4

  a. Indien een lid van het college dat verlangt, wordt bij het nemen van een besluit over eenbenoeming, voordracht of aanbeveling van personen gestemd bij gesloten en ondertekendebriefjes.b. Indien daarbij de stemming beperkt is tot een persoon en de stemmen staken, beslist hetlot.c. Indien in de overige gevallen bij een eerste stemming door niemand de volstrekte meerderheidis verkregen, heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen die bijde eerste stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Zijn bij die eerstestemming de meeste stemmen over meer dan twee personen verdeeld dan wordt bij eentussenstemming uitgemaakt tussen welke twee personen de tweede stemming zal plaatshebben. Indien bij de tussenstemming of bij de tweede stemming de stemmen staken,beslist het lot. 

Artikel 8 Geheimhouding

 • 1

  Vóór het einde van de vergadering beslist het college, in hoeverre omtrent het in die vergadering behandelde - en omtrent de inhoud van de stukken, welke aan haar zijn overgelegd, geheim-houding zal worden opgelegd.

 • 2

  De geheimhouding wordt in acht genomen totdat het college haar opheft.

Artikel 9 Openbare vergadering

 • 1

  Het college kan besluiten een openbare vergadering te houden.

 • 2

  De bepalingen van dit reglement zijn voorzover mogelijk van toepassing op een openbarevergadering. 

Artikel 10 Uitleg reglement

In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van het re-glement,beslist het college op voorstel van de voorzitter. 

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 oktober 2002. Per diezelfde datum vervalt het reglement vanorde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester enwethouders, zoals vastgesteld op 7 juni 1999.Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 8 augustus 2002.Burgemeester en wethouders van Nunspeet,de secretaris, de burgemeester,Dit reglement van orde is op 10 september 2002 via de commissie Algemeen Beleid en Economi-scheZaken aan de gemeenteraad meegedeeld. 

Toelichting 1 Toelichting

TOELICHTINGAlgemeenIngevolge artikel 52 van de Gemeentewet stelt het college van burgemeester en wethouders eenreglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Het college is ver-plichthet reglement aan de raad toe te zenden. Wanneer de raad vanuit zijn controleren rol invloedwil uitoefenen op het reglement met betrekking tot de vergaderingen van het college, kanhet via de commissie of in het uiterste geval langs de weg van een motie aandringen op een be-paalderegeling. Het is echter aan het college om te bepalen wat hij daarmee doet.Artikel 1In het eerste lid van dit artikel wordt een onderwerp geregeld zoals dat aan de orde zal zijn in hetzogenaamde constituerend beraad, de eerste vergadering van het college direct na de raadsver-gaderingwaarin de wethouders zijn benoemd. Wellicht ten overvloede wordt erop gewezen dathet college als geheel de verantwoordelijkheid draagt voor de uitgeoefende taken, dit ondanks deportefeuilleverdeling en het gebruikmaken van de mogelijkheid die in artikel 168 Gemeentewetgeboden wordt. Naast de verdeling van de werkzaamheden kan de onderlinge vervanging wordengeregeld. Met het derde lid wordt voldaan aan het gestelde in artikel 77 van de Gemeentewet. Terwille van de nodige flexibiliteit is gekozen voor een algemene formulering.Artikel 2Met het eerste en derde lid wordt voldaan aan het gestelde in artikel 53, eerste lid, Gemeentewet.Ook hier is weer gekozen voor een algemene flexibele formulering waardoor de mogelijkheidbestaat in bijzondere gevallen af te wijken. Uit het tweede deel van het eerste lid en het tweede lidvolgt dat ook de burgemeester, als voorzitter van het college, maar ook twee leden van het colle-geervoor kunnen zorgen dat een extra vergadering wordt gehouden. De formulering van het bepaal-dein het tweede lid houdt overigens niet in dat de burgemeester de bevoegdheid zou toekomeneen extra vergadering tegen te houden.Artikel 4 en artikel 6In deze artikelen heeft de gemeentesecretaris een plaats gekregen, dit gelet op zijn taakomschrij-vingzoals opgenomen in de artikelen 103 en 104 Gemeentewet. Uiteraard kan ten aanzien vande hier geregelde onderwerpen voor een volstrekt andere systematiek worden gekozen. Een enander is sterk afhankelijk van de lokale structuur en gebruiken. Te denken valt aan het opnemenvan bepalingen over de wijze van vaststelling van de agenda, hoe om te gaan met de vergader-stukken(meesturen dan wel ter inzage leggen), het toezenden of het ter inzage leggen van eenen ander aan/voor de leden van de raad, et cetera.Artikel 5 en artikel 7In de eerste plaats moet hier worden gewezen op artikel 56 Gemeentewet dat een regeling bevatmet betrekking tot zowel het vergader- als het besluitquorum ten aanzien van de vergaderingenvan het college. Hoewel het ingevolge de Memorie van Toelichting bij dit artikel aan het collegevrijstaat in het reglement van orde een zwaarder quorumvereiste te stellen, is hiervoor niet geko-zen;het in de wet terzake opgenomen stelsel is daarmee onverkort van toepassing.Ten aanzien van het stemmen wordt opgemerkt dat in de praktijk slechts zelden wordt gestemd.In verband hiermee en gelet op de uitgebreide regeling in de Gemeentewet ten aanzien van hetstemmen wordt in het reglement alleen het strikt noodzakelijke geregeld. Indien de stemmen overpersonen tot wie de keuze voor een voordracht of herstemming is beperkt, staken, wordt er indezelfde vergadering een herstemming wordt gehouden. Staken de stemmen dan opnieuw danbeslist het lot. De opgenomen regeling komt erop neer dat in principe slechts wordt gestemd in-dieneen van de leden dat wenst. In dat geval wordt mondeling gestemd (ook over personen)tenzij ten aanzien van personen om een schriftelijke stemming wordt verzocht. Over zaken wordtdus of niet, of mondeling gestemd.Artikel 9Ingevolge artikel 54 van de Gemeentewet is hoofdregel dat de vergaderingen met gesloten deu-renplaatsvinden. Het college kan daar zelf van afwijken. Via artikel 9 wordt dit ook uitdrukkelijkaan het college overgelaten. Indien een vergadering van het college openbaar is, bepaalt hettweede lid van artikel 53 van de Gemeentewet dat de burgemeester dag, plaats en tijdstip daar-vanbekend moet maken.