Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Verordening op de monumentencommissie, houdende regels over de samenstelling, de taak en de werkwijze van de commissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de monumentencommissie, houdende regels over de samenstelling, de taak en de werkwijze van de commissie
CiteertitelVerordening op de monumentencommissie 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wijziging artikel 6, lid 3. (maximering perioden herbenoeming leden)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Monumentenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-07-2017Wijziging artikel 6, lid 3.

01-06-2017

Gemeenteblad 34, 6 juni 2017

030223370
22-04-200905-07-2017nieuwe regeling

26-03-2009

Nunspeet Huis aan Huis, 14-04-2009

Verordening op de monumentencommissie, houdende regels over de samenstelling, de taak en de werkwijze van de commissie

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de monumentencommissie, houdende regels over de samenstelling, de taak en de werkwijze van de commissie

Nr. 289

De raad van de gemeente Nunspeet;- gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Nunspeet van18 maart 2009;- gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 15 van de Monumentenwet 1988;b e s l u i t :vast te stellen de Verordening op de monumentencommissie, houdende regels over desamenstelling, de taak en de werkwijze van de commissie.

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk

Artikel 1  

 • 1

  Er is een commissie, die op verzoek of uit eigen beweging advies uitbrengt aan het college vanburgemeester en wethouders over aangelegenheden die betrekking hebben op demonumentenzorg, nader omschreven in de Erfgoedverordening gemeente Nunspeet 2010.

 • 2

  Met betrekking tot haar adviserende taak in het kader van aanvragen tot wijziging van eenmonument kan de commissie uit haar midden een of twee leden aanwijzen die deze taak bijmandaat van de commissie uitvoeren.

 • 3

  Voor zover gebruik wordt gemaakt van het bepaalde in het tweede lid, brengen dedesbetreffende leden verslag uit van de in mandaat verstrekte adviezen in de eerstvolgendevergadering van de commissie.

Artikel 2  

In haar advies laat de monumentencommissie zich uitsluitend leiden door overwegingen vangeschiedkundig, architectonisch, cultuur- of sociaalhistorisch belang.

Artikel 3  

 • 1

  De monumentencommissie bestaat uit vier leden, die worden benoemd en ontslagen door hetcollege van burgemeester en wethouders. Bij hun benoemingsbeleid dragen burgemeester enwethouders ervoor zorg dat de commissie voldoet aan de eis van deskundigheid zoals bedoeldin de Monumentenwet 1988. De burgemeester doet mededeling van de benoeming van deleden aan de desbetreffende raadscommissie.

 • 2

  Als lid worden benoemd:a. een vertegenwoordiger van het Gelders Genootschap tot bevordering en instandhoudingvan de schoonheid van stad en land;b. drie burgerleden.

 • 3

  De commissie wijst uit haar midden een voorzitter aan.

Artikel 4  

Burgemeester en wethouders wijzen ter ondersteuning van de commissie twee ambtenaren aan, teweten een technisch adviseur en een secretaris. Zij kunnen deelnemen aan de beraadslaging in decommissie. De secretaris maakt een verslag van de vergadering. Het verslag wordt in concept aande leden gezonden. Na akkoordverklaring door de leden wordt het verslag ter kennisneming aanburgemeester en wethouders gezonden.

Artikel 5  

De monumentencommissie is bevoegd deskundigen te horen, met dien verstande dat de commissietoestemming van het college van burgemeester en wethouders nodig heeft als aan het horen vandeskundigen kosten voor de gemeente zijn verbonden.

Artikel 6  

 • 1

  De leden van de monumentencommissie worden benoemd voor een periode van vier jaar.

 • 2

  De leden van de monumentencommissie kunnen te allen tijde ontslag nemen en dienen ditschriftelijk in bij het college van burgemeester en wethouders.

 • 3

  Aftredende leden zijn voor een volgende zitingsperiode herbenoembaar met dien verstande dat het aantal aaneensluitende zittingsperioden niet hoger kan zijn dan drie.

 • 4

  Het lid dat aftreedt of ontslag neemt, blijft in functie totdat in de vacature is voorzien.

Artikel 7  

 • 1

  De voorzitter belegt de vergaderingen van de monumentencommissie zo dikwijls als hij datnodig oordeelt of als hem dit door twee leden wordt verzocht.

 • 2

  Een vergadering wordt slechts gehouden als de voorzitter en ten minste een lid zijnvertegenwoordigd.

 • 3

  De vergaderingen zijn openbaar, tenzij de voorzitter of ten minste twee leden het noodzakelijkvinden de vergadering besloten te houden.

Artikel 8  

 • 1

  De monumentencommissie adviseert bij meerderheid van stemmen. Als de stemmen staken,heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

 • 2

  Als een van de leden zich niet kan verenigen met het overeenkomstig het vorige lid tot standgekomen advies, wordt diens standpunt, met redenen omkleed, ook ter kennis van het collegevan burgemeester en wethouders gebracht.

 • 3

  De commissie brengt schriftelijk advies uit. De adviezen worden door de voorzitter en desecretaris van de commissie ondertekend.

Artikel 9  

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet, alsmede bij gerezen verschillen, beslist hetcollege van burgemeester en wethouders, de monumentencommissie gehoord.

Artikel 10  

 • 1

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking.

 • 2

  Met ingang van die dag vervalt de bij het raadsbesluit van 24 februari 1994 vastgesteldeVerordening op de monumentencommissie 2004 en alle daarin aangebrachte wijzigingen.

 • 3

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening op de monumentencommissie2009'.

 • 4

  Burgemeester en wethouders benoemen zo spoedig mogelijk na de inwerkingtreding van dezeverordening de leden van de commissie zoals bedoeld in artikel 3.

fvv/mevdk

Vastgesteld ter openbare vergaderingvan 26 maart 2009,

de secretaris, de voorzitter,