Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Destructieverordening gemeente Nunspeet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDestructieverordening gemeente Nunspeet
CiteertitelDestructieverordening gemeente Nunspeet 1995
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-06-1995nieuwe regeling

31-05-1995

Nunspeet Vooruit, 21-06-1995

benw 23-05-1995

Tekst van de regeling

Intitulé

Destructieverordening gemeente Nunspeet

Nr. 184De raad van de gemeente Nunspeet;gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 mei 1995, nummer184;gelet op artikel 17 van de Destructiewet;b e s l u i t :vast te stellen de volgende Destructieverordening gemeente Nunspeet.

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk

Artikel 1 Nieuw Artikel

Deze verordening verstaat onder:a. wetde Destructiewet van 29 september 1994, Staatsbladen 783 en 784;b. aangifteplichtigedegene die als houder of eigenaar van destructiemateriaal ingevolge de wet verplicht isdaarvan aangifte te doen;c. destructiemateriaaldode honden, dode katten en het krachtens artikel 2, tweede lid, van de wet aangewezendierlijk afval.

Artikel 2 Nieuw Artikel

Het college van burgemeester en wethouders wijst een of meer verzamelplaatsen aan, waar hetdestructiemateriaal in ontvangst wordt genomen.

Artikel 3 Nieuw Artikel

De aangifteplichtige is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar de naastbijgelegen verzamelplaats en het daar aan te geven en af te staan.

Artikel 4 Nieuw Artikel

Tot het tijdstip van afgifte is de aangifteplichtige gehouden het destructiemateriaal zodanig tebewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5 Nieuw Artikel

  • 1

    Deze verordening kan worden aangehaald als: Destructieverordening gemeente Nunspeet 1995.

  • 2

    Zij treedt in werking acht dagen na die van haar bekendmaking.

  • 3

    Met ingang van die dag vervalt de bij raadsbesluit van 24 februari 1994 ingestelde Verordeningop de destructie in de gemeente Nunspeet 1994.Aldus vastgesteld in de openbare vergaderingvan 31 mei 1995de secretaris, de voorzitter,

Aldus vastgesteld in de openbare vergaderingvan 31 mei 1995de secretaris,, de voorzitter

Toelichting 1 Nieuwe Toelichting

Toelichting op de artikelen van de Destructieverordening gemeente NunspeetArtikel 1De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan op grond van artikel 2, tweede lid, van deDestructiewet categorieën aanwijzen van dierlijk afval als hoogrisicomateriaal en daarvan bepalendat artikel 17 van toepassing is. Het gaat hierbij om vogels die zijn gestorven aan botulisme en om kadavers van dieren in dierentuinen, die uit het oogpunt van volksgezondheid gevaarlijk kunnen zijn.

Artikelen 2 en 3De wet bevat geen bepalingen over het verzamelen van dode honden en dode katten. Hetgemeentebestuur kan derhalve een of meer verzamelplaatsen aanwijzen. Dit kan zijn eengemeentelijke werf, waar zich een ton met koeling bevindt voor het verzamelen van dode honden en dode katten. De bevoegde instantie is dan de aanwezige ambtenaar van de betreffende dienst. Het gemeentebestuur kan ook de vaak bestaande praktijk handhaven om dierenartsen of dierenambulanceorganisaties aan te wijzen als voor het verzamelen bevoegde personen ofinstanties. De verzamelplaatsen zijn dan de dierenarts(en) respectievelijk dedierenambulanceorganisatie(s).

Artikel 4Met deze bepaling wordt bedoeld, dat dode honden en dode katten niet samen met ander materiaal dan van dierlijke herkomst mogen worden bewaard. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om halsbanden, touw en kleden.

Artikel 5Op grond van artikel 13, derde lid, van de gewijzigde Destructiewet zal de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het Destructiebesluit bepalen, dat er uitzonderingen be-staan op de regel dat dode honden en dode katten moeten worden afgestaan aan dedestructor/ondernemer (op grond van de regelen in de plaatselijke verordening). Indien dode honden en dode katten worden begraven op het terrein van de eigenaar of houder of op een plaats die ingevolge een besluit van het gemeentebestuur voor dit doel is toegelaten, hetzij worden verast in een crematorium, behoeven deze niet te worden afgestaan aan de destructor/ondernemer.