Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Verordening leerlingenvervoer gemeente Nunspeet 2003

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening leerlingenvervoer gemeente Nunspeet 2003
CiteertitelVerordening leerlingenvervoer gemeente Nunspeet 2003
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-200301-08-2011nieuwe regeling

24-04-2003

Nunspeet Huis aan Huis, 13-05-2003

benw 16-04-2003, nr. 107

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening leerlingenvervoer gemeente Nunspeet 2003

De raad van de gemeente Nunspeet;gelezen het voorstel van het college van de gemeente Nunspeet, d.d. 16 april 2003, nr.107.gelet op artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, en de Wet ophet voortgezet onderwijs.b e s l u i t :a. in te trekken zijn besluit van 26 april 2001 strekkende tot vaststelling van de Verordening leerlingenvervoergemeente Nunspeet 2001;b. vast te stellen de volgende: Verordening leerlingenvervoer gemeente Nunspeet 2003.

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:a. school- een basisschool of speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in de Wet op het primaironderwijs (Stb. 1998, 495);- een school voor speciaal onderwijs of speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of voortgezetspeciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra (Stb. 1998, 496);- een school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs (Stb.1998, 512);- een school voor speciaal voortgezet onderwijs als bedoeld in deel II van de Wet op het voortgezetonderwijs (Stb. 1998, 512)b. oudersde ouders, voogden of verzorgers van de leerling;c. leerlingeen leerling van een school als bedoeld onder a;d. woningde plaats waar de leerling feitelijk zijn hoofdverblijf heeft;e. afstandde afstand tussen de woning en de school, gemeten langs de kortste voor de leerling voldoendebegaanbare en veilige weg;f. vervoeropenbaar vervoer, aangepast vervoer of eigen vervoer tussen de woning dan wel de opstapplaatsen de school dat plaatsvindt in aansluiting op het begin en einde van de schooldag volgenshet activiteitenplan, tenzij de structurele handicap van een leerplichtige leerling die aansluitingonmogelijk maakt;g. openbaar vervoervoor eenieder openstaand personenvervoer volgens een dienstregeling per trein, metro, tram,bus, veerdienst of auto;h. aangepast vervoervervoer per besloten (school)busvervoer, taxi, treintaxi of bustaxi;i. eigen vervoervervoer per eigen motorvoertuig, bromfiets of fiets;j. reistijdde totale tijdsduur die ligt tussen het verlaten van de woning en de aanvang van de schooldagvolgens het schoolplan, minus maximaal tien minuten indien en voorzover de leerling het schoolge-bouwmet bijbehorend terrein gewoonlijk eerder bereikt dan het schoolplan aangeeft, dan welde totale tijdsduur die ligt tussen het einde van de schooldag volgens het schoolplan en de aankomstbij de woning;k. toegankelijke school- wat betreft basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs: de basisschool van de verlangdegodsdienstige of levensbeschouwelijke richting dan wel de openbare school of despeciale school voor basisonderwijs waarop de leerling is aangewezen van de verlangdegodsdienstige of levensbeschouwelijke richting dan wel de openbare school;- wat betreft scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en scholen voor speciaal voortgezetonderwijs: de school van de soort waarop de leerling is aangewezen van de verlangde godsdienstigeof levensbeschouwelijke richting dan wel de openbare school van de soort waaropde leerling is aangewezen;l. inkomenhet ingevolge de Wet op de inkomstenbelasting 2001 (Stb. 2000, 215) vastgestelde gecorrigeerdeverzamelinkomen van de ouders in het tweede kalenderjaar voorafgaande aan het schooljaarwaarvoor bekostiging van de vervoerskosten wordt gevraagd;m. opstapplaatsplaats aangewezen door het college, vanaf waar de leerling gebruik kan maken van het vervoer;n. Commissie van begeleidingde commissie die is ingesteld door het bevoegd gezag van een school als bedoeld in artikel 1 vande Wet op de expertisecentra niet zijnde een instelling, of de bevoegde gezagsorganen van tweeof meer scholen als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra, niet zijnde instellingen,die hetzelfde regionaal expertisecentrum in stand houden;o. vervoersvoorziening- een geheel of gedeeltelijke bekostiging van de door burgemeester en wethouders noodzakelijkegeachte vervoerskosten van de leerling en zo nodig diens begeleider;- de verstrekking van een abonnement of strippenkaart voor de leerling en zo nodig diens begeleider,of:- aanbieding van aangepast vervoer dat de gemeente verzorgt of doet verzorgen;p. permanente commissie leerlingenzorgde commissie als bedoeld in artikel 23 van de Wet op het primair onderwijs;q. samenwerkingsverbandhet samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 18 van de Wet op het primair onderwijs;r. Regionale verwijzingscommissiede commissie als bedoeld in artikel 10g van de Wet op het Voortgezet Onderwijs;s. Opdcorthopedagogisch en didactisch centrum als bedoeld in artikel 10h, derde lid van de Wet op hetVoortgezet Onderwijst. ambulante begeleiding:de begeleiding door een personeelslid van een school of instelling als bedoeld in artikel 1 van deWet op de expertisecentra van leerlingen die zijn geplaatst op een basisschool of leerlingen diezijn geplaatst op een school voor voortgezet onderwijs en naar het oordeel van het bevoegd gezagzonder die begeleiding zouden zijn aangewezen op het speciaal onderwijs of het voortgezetspeciaal onderwijs.u. Commissie voor de indicatiestelling:de commissie als bedoeld in artikel 28c van de Wet op de expertisecentra.

Artikel 2 Bekostiging van de door het college noodzakelijk te achten vervoerskosten

 • 1

  Ten behoeve van het schoolbezoek kent het college aan de ouders van in de gemeente verblijvende leerlingen op aanvraag een vervoersvoorziening toe met inachtneming van het bepaalde in deze verordening.

 • 2

  Indien het college toepassing geeft aan het eerste lid, verlangen zij dat de ouders aan wieslechts een gedeeltelijke vergoeding van de vervoerskosten toekomt, hun kinderen van het aldusverzorgde vervoer gebruik laten maken tegen betaling van een bijdrage tot ten hoogste het bedragdat de ouders ingevolge het bepaalde in deze verordening moeten bijdragen aan de kostenvan het vervoer. Weigering tot of nalatigheid in de betaling van de in de vorige volzin bedoeldebijdrage doet de aanspraak op een vergoeding vervallen.

 • 3

  De bepalingen in deze verordening laten onverlet de verantwoordelijkheid van de ouders voorhet schoolbezoek van hun kinderen.

 • 4

  Indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, wordt de bekostiging op aanvraagverstrekt aan de leerling.

Artikel 3 Bekostiging naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school

 • 1

  Bekostiging van de vervoerskosten wordt toegekend over de afstand tussen de woning dan welde opstapplaats en de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school, tenzij vervoer naareen verder weggelegen school voor de gemeente minder kosten met zich mee zou brengen ende ouders met het vervoer naar die school schriftelijk instemmen.

 • 2

  Indien ouders bekostiging van de vervoerskosten aanvragen voor het bezoeken van een school,die op grotere afstand van de woning is gelegen dan in de artikelen 11 of 15 is bepaald, terwijleen of meer scholen van dezelfde onderwijssoort dichterbij de woning zijn gelegen, ontstaatslechts aanspraak op bekostiging naar eerstgenoemde school als door de ouders schriftelijkwordt verklaard dat zij overwegende bezwaren hebben tegen het openbaar onderwijs dan wel tegende richting van het onderwijs van alle bijzondere scholen, van de soort waarop de leerling isaangewezen, die dichterbij de woning zijn gelegen.

 • 3

  Voor de leerling die een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs uit cluster 4 bezoekt geldt alsdichtstbijzijnde toegankelijke school de school die door de commissie voor de indicatiestelling isgeadviseerd. Dit is van toepassing zolang de leerling zijn woonplaats heeft in het gebied van hetregionaal expertisecentrum waaraan voornoemde commissie is verbonden.

Artikel 4 Uitbetaling van de bekostiging

Het college bepaalt bij het verstrekken van de bekostiging van de vervoerskosten de wijze en hettijdstip van de uitbetaling, alsmede de tijdsduur van de verstrekte bekostiging.

Artikel 5 Aanvraagprocedure

 • 1

  Een aanvraag voor bekostiging van de vervoerskosten wordt gedaan door indiening bij het collegevan een volledig ingevuld en door de ouders ondertekend formulier, voorzien van de op hetformulier vermelde gegevens.

 • 2

  De aanvraag wordt, indien het een aanvraag voor het eerstvolgende schooljaar betreft, voor 15juni voorafgaand aan dat schooljaar ingediend.

 • 3

  Indien dit voor een juiste beoordeling van de aanvraag noodzakelijk is, kan het college de oudersverzoeken aanvullende gegevens te verstrekken.

 • 4

  Het college besluit over de aanvraag binnen acht weken na ontvangst van alle benodigde gegevens.

 • 5

  Het college kan het in het vorige lid bedoelde besluit met ten hoogste vier weken verdagen. Zijstellen de aanvrager hiervan schriftelijk in kennis.

 • 6

  Indien een vervoersvoorziening wordt toegekend, wordt deze getroffen:a. met ingang van het nieuwe schooljaar indien de aanvraag voor 15 juni is ingediend;b. met ingang van de door de ouders verzochte datum als het een aanvraag gedurende hetschooljaar betreft, met dien verstande dat de datum waarop de vergoeding wordt toegewezen,niet ligt voor de datum van ontvangst van de aanvraag door het college.

Artikel 6 Doorgeven van wijzigingen

 • 1

  De ouders zijn verplicht wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de verstrekte bekostiging vande vervoerskosten, onder vermelding van datum van wijziging, onverwijld schriftelijk mee te delenaan het college.

 • 2

  Indien sprake is van een wijziging die van invloed is op de verstrekte bekostiging, vervalt de aanspraakop bekostiging en verstrekt het college al dan niet opnieuw bekostiging van de vervoerskosten.

 • 3

  Indien de ouders niet voldoen aan het bepaalde in het eerste lid en het college een wijziging alsbedoeld in het tweede lid vaststelt, waardoor blijkt dat ten onrechte bekostiging is verstrekt, vervaltde aanspraak op bekostiging van de vervoerskosten terstond en verstrekt het college al danniet opnieuw bekostiging van de vervoerskosten. Het college deelt zijn besluit schriftelijk mee aande ouders.

 • 4

  Ten onrechte genoten bekostiging kan van de ouders worden teruggevorderd, dan wel wordenverrekend bij een eventueel nieuwe verstrekking van bekostiging.

Artikel 7 Peildatum leeftijd leerling

Voor het verstrekken van bekostiging op basis van artikel 12 is bepalend de leeftijd van de leerling op1 augustus van het schooljaar waarop de bekostiging betrekking heeft.

Artikel 8 Andere vergoedingen

De aanspraak op bekostiging wordt verminderd met de aanspraak op een toelage, voorzover die voorde betrokken leerling betrekking heeft op de reiskosten.

Hoofdstuk 2 Bepalingen omtrent het vervoer van de leerlingen voor primair onderwijs

Artikel 9 Bekostiging naar de dichtstbijzijnde toegankelijke speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 wordt bekostiging verstrekt van de kosten van hetvervoer over de afstand tussen de woning dan wel de opstapplaats ena. de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke speciale school voor basisonderwijs in het samen-werkingsverbandvan de basisschool waarvan de leerling afkomstig is, ofb. een andere speciale school voor basisonderwijs in het onder a. bedoelde samenwerkingsverband,indien het vervoer naar die school voor de gemeente minder kosten met zich mee zoubrengen dan het vervoer naar die speciale school voor basisonderwijs, bedoeld onder a.

Artikel 10 Permanente commissie leerlingenzorg

 • 1

  Het college neemt bij de beoordeling van de aanvraag voor leerlingenvervoer de beslissing vande permanente commissie leerlingenzorg in acht over de toelating van de leerling op een specialeschool voor basisonderwijs.

 • 2

  Het college betrekt bij de beoordeling van de aanvraag voor leerlingenvervoer eventuele adviezenvan de permanente commissie leerlingenzorg die voor de beoordeling van die aanvraag vanbelang zijn.

Artikel 11 Vergoeding van de kosten van openbaar vervoer en vervoer per fiets

 • 1

  Het college verstrekt aan de ouders van de leerling die een school voor basisonderwijs bezoektbekostiging op basis van de kosten van openbaar vervoer, indien de afstand van de woning naarde dichtstbijzijnde toegankelijke school meer dan 6 kilometer bedraagt.

 • 2

  Het college verstrekt aan de ouders van de leerling die een speciale school voor basisonderwijsbezoekt bekostiging op basis van de kosten van openbaar vervoer, indien de afstand van de woningnaar de dichtstbijzijnde toegankelijke school meer dan 2 kilometer bedraagt.

 • 3

  In afwijking van het eerste en tweede lid verstrekt het college de ouders bekostiging op basis vande kosten van het vervoer per fiets, indien de leerling naar het oordeel van het college, al dan nietonder begeleiding, gebruik kan maken van het vervoer per fiets.

Artikel 12 Vergoeding van de kosten van vervoer ten behoeve van een begeleider

 • 1

  Indien aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 11, bekostigt het college tevensde daarin bedoelde kosten ten behoeve van een begeleider, indien de leerling jonger dan negenjaar is en door de ouders ten behoeve van het college genoegzaam wordt aangetoond dat deleerling niet in staat is zelfstandig van het openbaar vervoer of de fiets gebruik te maken.

 • 2

  Indien een begeleider meer dan één leerling tegelijk begeleidt, komen slechts de kosten van hetvervoer ten behoeve van één begeleider voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13 Vergoeding op basis van de kosten van aangepast vervoer

Het college verstrekt bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer aan de ouders vande leerling die een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs bezoekt,indien wordt voldaan aan het afstandscriterium van artikel 11, ena. de leerling met gebruikmaking van openbaar vervoer naar school of terug meer dan anderhalf uuronderweg is en de reistijd met aangepast vervoer tot 50% of minder van de reistijd per openbaarvervoer kan worden teruggebracht, ofb. openbaar vervoer ontbreekt, tenzij de leerling naar het oordeel van het college al dan niet onderbegeleiding gebruik kan maken van het vervoer per fiets.

Artikel 14 Vergoeding op basis van de kosten van eigen vervoer

 • 1

  Indien aanspraak bestaat op bekostiging van de vervoerskosten, kan het college de ouders opaanvraag toestaan een of meer leerlingen zelf te vervoeren of te laten vervoeren.

 • 2

  Indien toestemming ingevolge het eerste lid aan de ouders is verleend, bekostigt het college aande ouders die een leerling zelf vervoeren, dan wel laten vervoeren:a. een bedrag op basis van de kosten van het openbaar vervoer, indien aanspraak zou bestaanop een vergoeding op basis van de kosten van het openbaar vervoer, behoudens het bepaaldein het vijfde lid;b. een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de auto, afgeleid van de Reisregelingbinnenland, indien aanspraak zou bestaan op een vergoeding van de kosten van aangepastvervoer, behoudens het bepaalde in het vierde lid.

 • 3

  Indien toestemming ingevolge het eerste lid aan de ouders is verleend, bekostigt het college aande ouders die meer dan een leerling tegelijk zelf vervoeren, dan wel laten vervoeren, een bedragop basis van een kilometervergoeding voor de auto, afgeleid van de Reisregeling binnenland,behoudens het bepaalde in het vierde lid.

 • 4

  Aan de ouders die een of meer leerlingen laten vervoeren door andere ouders die van gemeentewegevoor het vervoer van een of meer leerlingen bekostiging ontvangen afgeleid van de Reisregelingbinnenland, wordt door het college geen bekostiging verleend.

 • 5

  Indien aanspraak bestaat op bekostiging van vervoerskosten en het college desgewenst toestaat,dan wel van oordeel is, dat de leerling gebruik kan maken van het vervoer per fiets, bekostigt hetcollege aan de ouders een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de fiets, afgeleidvan de Reisregeling binnenland.

Hoofdstuk 3 Bepalingen omtrent het vervoer van de leerlingen van scholen voor (voortgezet) spe-

Artikel 15 Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer en vervoer per fiets

 • 1

  Het college verstrekt aan de ouders van de leerling die een school voor (voortgezet) speciaalonderwijs bezoekt bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer, ongeacht de afstandvan de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school.

 • 2

  In afwijking van het eerste lid verstrekt het college de ouders bekostiging op basis van de kostenvan het vervoer per fiets, dan wel bromfiets, indien de leerling naar het oordeel van het college, aldan niet onder begeleiding, gebruik kan maken van het vervoer per fiets dan wel zelfstandig gebruikkan maken van het vervoer per bromfiets.

Artikel 16 Commissie voor de begeleiding

 • 1

  Indien het college de gevraagde voorziening ten behoeve van een leerling op een school voor(voortgezet) speciaal onderwijs niet of slechts gedeeltelijk toekent, dient het bij de beschikkinghet advies van de commissie voor de begeleiding of het advies van anderen te betrekken.

 • 2

  Als de commissie voor de begeleiding binnen vier schoolweken na verzending van de adviesaanvraaggeen advies heeft uitgebracht of niet schriftelijk om verlenging van de adviestermijn met tenhoogste twee weken heeft verzocht, wordt door het college het besluit genomen zonder het adviesvan de commissie voor de begeleiding.

Artikel 17 Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer ten behoeve van een begeleider

 • 1

  Indien aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 15 bekostigt het college tevensde daarin bedoelde kosten ten behoeve van een begeleider, indien door de ouders tegenoverburgemeester en wethouders genoegzaam wordt aangetoond dat de leerling, gelet op zijn verstandelij-ke,zintuiglijke of lichamelijke handicap of leeftijd, niet in staat is zelfstandig van hetopenbaar vervoer of de fiets gebruik te maken. Indien het college de in het vorige lid bedoeldeaanvraag niet of slechts gedeeltelijk toekent, dient zij bij de beschikking het advies van de commissievoor de begeleiding of het advies van andere deskundigen te betrekken.

 • 2

  Indien een begeleider meer dan één leerling tegelijk begeleidt, komen slechts de kosten van hetopenbaar vervoer ten behoeve van één begeleider voor bekostiging in aanmerking.

Artikel 18 Bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer

 • 1

  Het college verstrekt bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer aan de oudersvan de leerling die een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoekt, indien voldaan wordtaan het afstandscriterium van artikel 15, ena. de leerling, naar het oordeel van burgemeester en wethouders, gelet op zijn verstandelijke, lichame-lijkeof zintuiglijke handicap niet in staat is – ook niet onder begeleiding – van openbaarvervoer gebruik te maken, ofb. de leerling met gebruikmaking van openbaar vervoer naar school of terug meer dan anderhalfuur onderweg is en de reistijd met aangepast vervoer tot 50% of minder van de reistijd peropenbaar kan worden teruggebracht, ofc. openbaar vervoer ontbreekt, tenzij de leerling naar het oordeel van burgemeester en wethoudersal dan niet onder begeleiding gebruik kan maken van het vervoer per fiets dan wel zelfstandiggebruik kan maken van het vervoer per bromfiets.

 • 2

  Indien het college de in het vorige lid bedoelde aanvraag niet of slechts gedeeltelijk toekennen,dienen zij bij de beschikking het advies van de commissie voor de begeleiding of het advies vanandere deskundigen te betrekken.

Artikel 19 Bekostiging op basis van de kosten van eigen vervoer

 • 1

  Indien aanspraak bestaat op bekostiging van de vervoerskosten, kan het college de ouders opaanvraag toestaan een of meer leerlingen zelf te vervoeren of te laten vervoeren.

 • 2

  Indien toestemming ingevolge het eerste lid aan de ouders is verleend, bekostigt het college aande ouders die een leerling zelf vervoeren, dan wel laten vervoeren:a. een bedrag op basis van de kosten van het openbaar vervoer, indien aanspraak zou bestaanop bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer, behoudens het bepaalde inhet vijfde lid;b. een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de auto, afgeleid van de Reisregelingbinnenland, indien aanspraak zou bestaan op bekostiging van de kosten van aangepast vervoer,behoudens het bepaalde in het vierde lid.

 • 3

  Indien toestemming ingevolge het eerste lid aan de ouders is verleend, verstrekt het college aande ouders die meer dan een leerling tegelijk zelf vervoeren, dan wel laten vervoeren, bekostigingvan een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de auto, afgeleid van de Reisregelingbinnenland, behoudens het bepaalde in het vierde lid.

 • 4

  Aan de ouders die een of meer leerlingen laten vervoeren door andere ouders die van gemeentewegevoor het vervoer van een of meer leerlingen bekostiging ontvangen afgeleid van de Reisregelingbinnenland, wordt door het college geen bekostiging verstrekt.

 • 5

  Indien aanspraak bestaat op bekostiging van de vervoerskosten en het college desgewenst toestaat,dan wel van oordeel is, dat de leerling gebruik kan maken van het vervoer per fiets ofbromfiets, verstrekt het college aan de ouders een bedrag op basis van een kilometervergoedingvoor de fiets dan wel bromfiets, afgeleid van de Reisregeling binnenland.

Artikel 20 Bekostiging vervoerskosten

 • 1

  Het college verstrekt eveneens bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer aande ouders van de leerling die een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoekt, in het gevaldat de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke schoolminder bedraagt dan is bepaald in artikel 15, indien het college van oordeel is dat de lichamelijke,zintuiglijke of verstandelijke handicap van de leerling dat vereist

 • 2

  Indien het college de in het vorige lid bedoelde aanvraag niet of slechts gedeeltelijk toekent, dienthet college bij de beschikking het advies van de commissie voor de begeleiding of het advies vanandere deskundigen te betrekken.

Hoofdstuk 4 Bepalingen omtrent weekeinde- en vakantievervoer

Artikel 21 Bekostiging kosten weekeinde- en vakantievervoer aan de in de gemeente wonen-

Het college bekostigt desgewenst de kosten van het weekeinde- en vakantievervoer aan de in degemeente wonende ouders van de leerling die, met het oog op het volgen van voor de leerling pas-send(voortgezet) speciaal in een internaat of pleeggezin verblijft, volgens het bepaalde in deze Titel.

Artikel 22 Nieuw Artikel

 • 1

  Het college verstrekt aan de ouders bekostiging van de kosten van het weekeindevervoer van deleerling voor de, eenmaal per weekeinde gemaakte, reis van het internaat of het pleeggezin waarde leerling verblijft naar de woning van de ouders en terug, voorzover de weekeinden niet vallenbinnen de in het tweede lid bedoelde schoolvakanties.

 • 2

  Het college bekostigt de kosten van het vakantievervoer van de leerling voor de, eenmaal perschoolvakantie van twee dagen of meer, gemaakte reis van het internaat of het pleeggezin waarde leerling verblijft naar de woning van de ouders en terug, voorzover de vakantie voorkomt in hetschoolplan van de school die de leerling bezoekt.

 • 3

  Titel 3 van deze verordening is van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van artikel 16,artikel 17, tweede lid, artikel 18, eerste lid onder b, artikel 18, tweede lid, en artikel 20.

Hoofdstuk 5 Eigen bijdrage en bekostiging naar financiële draagkracht

Artikel 23 Drempelbedrag

 • 1

  Aan de ouders van een leerling die een school voor basisonderwijs en/of een speciale schoolvoor basisonderwijs bezoekt en van wie het inkomen tezamen meer bedraagt dan € 20.450,--wordt slechts bekostiging verstrekt voorzover de kosten van het vervoer van die leerling de kostenvan het openbaar vervoer over de in artikel 11 bepaalde afstand te boven gaan

 • 2

  In geval het college in plaats van bekostiging in geld toe te kennen het vervoer zelf verzorgt danwel doet verzorgen, betalen de ouders van een leerling die een school voor basisonderwijs of eenschool voor speciaal basisonderwijs bezoekt per leerling per schooljaar een eigen bijdrage diegelijk is aan de kosten van het openbaar vervoer over de in artikel 11, indien het inkomen van deouders meer bedraagt dan € 20.450,--.

 • 3

  Het bepaalde in lid 2 is niet van toepassing indien sprake is van eigen vervoer (auto), als sprakeis van vervoer van meerdere kinderen, uit eigen gezin of uit meerdere gezinnen, in één auto. Indeze situatie wordt de eigen bijdrage voor één leerling geheven.

 • 4

  De kosten voor openbaar vervoer, genoemd in het eerste en tweede lid, betreffen de kosten vanhet openbaar vervoer die op grond van de zone-indeling in de regeling die is gebaseerd op artikel30, eerste lid van de Wet personenvervoer 2000, voor de afstand redelijkerwijs zouden wordengemaakt, ongeacht de aanwezigheid van openbaar vervoer of het daadwerkelijk gebruik ervan.

 • 5

  Het bedrag van € 20.450,-- genoemd in het eerste en tweede lid, wordt met ingang van 1 januari2004 jaarlijks aangepast aan de wijziging die het indexcijfer van de regelingslonen van volwassenwerknemers heeft ondergaan ten opzichte van het voorafgaande jaar en afgerond op een veelvoudvan € 450,--. Het aangepast bedrag treedt in plaats van het eerste en tweede lid genoemdebedrag van € 20.450,--.

 • 6

  Deze bepaling is niet van toepassing op de leerling voor wie ingevolge Titel 6 een vervoersvoorzieningis verstrekt.

Artikel 24 Financiële draagkracht

 • 1

  Indien de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor basisonderwijsmeer dan 20 kilometer bedraagt, wordt de vastgestelde vergoeding verminderd met een van definanciële draagkracht van de ouders afhankelijk bedrag.

 • 2

  Ingeval het college in plaats van bekostiging in geld toe te kennen het vervoer zelf verzorgt danwel doet verzorgen, en de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke schoolvoor basisonderwijs meer dan 20 kilometer bedraagt, betalen de ouders een van de financiëledraagkracht afhankelijke bijdrage tot ten hoogste het bedrag van de kosten van het vervoer.

 • 3

  De hoogte van het bedrag als bedoeld in het eerste lid en de bijdrage als bedoeld in het tweedelid zijn afhankelijk van de hoogte van het belastbaar inkomen van de ouders in de zin van deWet op de inkomstenbelasting 2001 en wordt vastgesteld op basis van de bedragen die zijn vermeldop de bijlage bij deze verordening in tabel 2.

 • 4

  Deze bepaling is niet van toepassing op de leerling voor wie ingevolge Titel 6 een vervoersvoorziening is verstrekt.

Artikel 25 Indexering bedragen

 • 1

  De inkomensbedragen die zijn opgenomen in de tabellen 1 en 2 worden met ingang van1 januari 2004 jaarlijks aangepast aan de wijziging die het indexcijfer van de regelingslonen vanvolwassen werknemers heeft ondergaan ten opzichte van 1 januari van het voorafgaande jaar enrekenkundig afgerond op een veelvoud van € 500,--

 • 2

  De bedragen van de eigen bijdrage die zijn opgenomen in tabel 2 worden met ingang van1 januari 2004 jaarlijks aangepast aan de wijziging die het consumentenprijsindexcijfer van dereeks alle huishoudens op het onderdeel vervoersdiensten heeft ondergaan ten opzichte van1 januari van het voorafgaande jaar en rekenkundig afgerond op een veelvoud van € 5,--.

Hoofdstuk 6 Bepalingen omtrent het vervoer van de gehandicapte leerlingen van scholen voor pri-

Artikel 26 Bekostiging op basis van de kosten van openbaar vervoer met begeleiding

 • 1

  Het college verstrekt bekostiging op basis van de kosten van openbaar vervoer met begeleidingaan de ouders van de leerling die een basisschool, een speciale school voor basisonderwijs ofeen school voor voortgezet onderwijs bezoekt en vanwege een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglij-kehandicap niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kan maken. Ten aanzien vaneen leerling van een speciale school voor basisonderwijs neemt het college artikel 9 in acht.

 • 2

  Indien het college de in het vorige lid bedoelde aanvraag niet of slechts gedeeltelijk toekent, dienthet bij de beschikking het advies van de permanente commissie leerlingenzorg, de ambulantebegeleider of het advies van andere deskundigen te betrekken.

 • 3

  Indien één begeleider meer dan één leerling tegelijk begeleidt, komen slechts de kosten van hetopenbaar vervoer ten behoeve van één begeleider voor bekostiging in aanmerking.

 • 4

  In afwijking van het eerste lid verstrekt het college de ouders bekostiging op basis van de kostenvan het vervoer per fiets dan wel bromfiets, indien de leerling naar het oordeel van het college, aldan niet onder begeleiding, gebruik kan maken van het vervoer per fiets, dan wel zelfstandig gebruikkan maken van het vervoer per bromfiets.

Artikel 27 Bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer

 • 1

  Het college verstrekt bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer aan de oudersvan de leerling die een basisschool, een speciale school voor basisonderwijs of een school voorvoortgezet onderwijs bezoekt, indien:a. de leerling, naar het oordeel van het college, gelet op zijn lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijkehandicap niet in staat is – ook niet onder begeleiding – van openbaar vervoer gebruikte maken. Ten aanzien van een leerling van een speciale school voor basisonderwijs neemthet college artikel 9 in acht, ofb. aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 26 en de leerling met gebruikmakingvan openbaar vervoer naar school en terug meer dan anderhalf uur onderweg is en dereistijd met aangepast vervoer tot 50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer kanworden teruggebracht ofc. aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 26 en openbaar vervoer ontbreekt,tenzij de leerling naar het oordeel van het college al dan niet onder begeleiding gebruik kanmaken van het vervoer per fiets, dan wel zelfstandig gebruik kan maken van het vervoer perbromfiets.

 • 2

  Indien het college de in het vorige lid bedoelde aanvraag niet of slechts gedeeltelijk toekent, dienthet bij de beschikking het advies van de permanente commissie leerlingenzorg, de ambulantebegeleider of het advies van andere deskundigen te betrekken.

Artikel 28 Bekostiging op basis van de kosten van eigen vervoer

 • 1

  Indien aanspraak bestaat op bekostiging van de vervoerskosten, kan het college de ouders opaanvraag toestaan een of meer leerlingen zelf te vervoeren of te laten vervoeren.

 • 2

  Indien toestemming ingevolge het eerste lid aan de ouders is verleend, bekostigt het college aande ouders die een leerling zelf vervoeren, dan wel laten vervoeren:a. een bedrag op basis van de kosten van het openbaar vervoer, indien aanspraak zou bestaanop bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer, behoudens het bepaalde inhet vijfde lid;b. een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de auto, afgeleid van de Reisregelingbinnenland, indien aanspraak zou bestaan op bekostiging van de kosten van aangepast vervoer,behoudens het bepaalde in het vierde lid.

 • 3

  Indien toestemming ingevolge het eerste lid aan de ouders is verleend, verstrekt het college aande ouders die meer dan een leerling tegelijk zelf vervoeren, dan wel laten vervoeren, bekostigingvan een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de auto, afgeleid van de Reisregelingbinnenland, behoudens het bepaalde in het vierde lid.

 • 4

  Aan de ouders die een of meer leerlingen laten vervoeren door andere ouders die van gemeentewegevoor het vervoer van een of meer leerlingen bekostiging ontvangen afgeleid van de Reisregelingbinnenland, wordt door het college geen bekostiging verstrekt.

 • 5

  Indien aanspraak bestaat op bekostiging van de vervoerskosten en het college desgewenst toestaat,dan wel van oordeel is, dat de leerling gebruik kan maken van het vervoer per fiets ofbromfiets, verstrekt het college aan de ouders een bedrag op basis van een kilometervergoedingvoor de fiets dan wel bromfiets, afgeleid van de Reisregeling binnenland.

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen

Artikel 29 Beslissing college in gevallen waarin de regeling niet voorziet

In gevallen, de uitvoering van het leerlingenvervoer betreffende, waarin deze verordening niet voorziet,beslist het college.

Artikel 30 Afwijken van bepalingen

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de ouders afwijken van de bepalingen in dezeverordening, zo nodig na advies te hebben gevraagd aan de permanente commissie leerlingenzorg,de commissie voor de begeleiding, de regionale verwijzingscommissie en eventueel andere deskundi-gen.

Artikel 31 Overgangsregeling

 • 1

  Voor een leerling als bedoeld in Titel 6 voor wie in het schooljaar 2001-2002 krachtens de wet REAeen vervoersvoorziening werd verstrekt, niet zijnde een voorziening in de vorm van een bruikleenautoof een voorziening deel uitmakend van of samenhangend met een leefvervoervoorziening,blijft, indien de ouders dat wensen, zo nodig in afwijking van artikel 3 aanspraak bestaan op eengelijkwaardige voorziening van en naar de school die de leerling in het schooljaar 2001-2002 bezocht.

 • 2

  Voor de leerling van een school voor leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs die inhet schooljaar 2001-2002 een vervoersvoorziening kreeg naar een school voor speciaal voortgezetonderwijs, leerwegondersteunend onderwijs, praktijkonderwijs of een opdc blijft aanspraak bestaanop een vervoersvoorziening van en naar de school of opdc die de leerling in het schooljaar 2001-2002 bezocht. De bepalingen in titel 6 zijn voor de eerste maal van toepassing in het schooljaar2002-2003. Op het vervoer van leerlingen voorafgaand aan het schooljaar 2002-2003 en daaropbetrekking hebbende geschillen, blijven de regelingen die voorafgaand aan de inwerkingtreding vandeze verordening luiden, van toepassing. Titel 5 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 32 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  Deze verordening is vastgesteld bij raadsbesluit van 24 april 2003 en treedt in werking op1 augustus 2003.

 • 2

  Met ingang van die dag vervalt de bij raadsbesluit van 26 april 2001 in werking getreden op 5 mei2001 vastgestelde Verordening leerlingenvervoer gemeente Nunspeet 1999.

 • 3

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening leerlingenvervoer gemeente Nunspeet2003.

Vastgesteld in de openbare vergaderingvan 24 april 2003,

de griffier, de voorzitter,

Toelichting 1 Nieuwe Toelichting

Bijlage behorende bij de Verordening leerlingenvervoer 2003Tabel 1 - OuderbijdrageInkomen in euro’s BijdrageVanaf € 0,-- tot € 20.450,-- NihilVanaf € 20.450,-- (45.066,--) tot € 40.450,-- € 195,-- per leerling met een maximum van€ 195,-- per gezinVanaf € 40.450,-- en hoger € 195,--per leerling met een maximum van€ 390,-- per gezinTabel 2 - Aanvullende ouderbijdrageInkomen in euro’s Aanvullende eigen bijdrageVanaf € 0,-- tot € 27.500,-- NihilVanaf € 27.500,-- tot € 33.000,-- € 100,--Vanaf € 33.000,-- tot € 38.500,-- € 415,--Vanaf € 38.500,-- tot € 43.500,-- € 780,--Vanaf € 43.500,-- tot € 50.000,-- € 1.135,--Vanaf € 50.000,-- tot € 55.000,-- € 1.500,--Vanaf € 55.000,-- of meer wordt dit bedrag stapsgewijzemet € 4500,-- verhoogd en wordt de eigenbijdrage voor het inkomen dat ligt tussen of gelijkis aan de dan berekende inkomensgrenzen verhoogdmet € 365,--

Deze volgende bijlage is van toepassing met ingang van het schooljaar 2004/2005.Bijlage behorende bij de Verordening leerlingenvervoer 2003Tabel 1 - OuderbijdrageInkomen in euro’s BijdrageVanaf € 0,-- tot € 21.150,-- NihilVanaf € 21.150,-- tot € 41.900,-- € 215,50 per leerling met een maximum van€ 215,50 per gezinVanaf € 41.900,-- en hoger € 215,50 per leerling met een maximum van€ 431,-- per gezinTabel 2 - Aanvullende ouderbijdrageInkomen in euro’s Aanvullende eigen bijdrageVanaf € 0,-- tot € 28.500,-- NihilVanaf € 28.500,-- tot € 34.000,-- € 105,--Vanaf € 34.000,-- tot € 39.500,-- € 440,--Vanaf € 39.500,-- tot € 44.500,-- € 825,--Vanaf € 44.500,-- tot € 51.500,-- € 1.195,--Vanaf € 51.500,-- tot € 56.500,-- € 1.585,--Vanaf € 56.500,-- of meer wordt dit bedrag stapsgewijzemet € 4.500,-- verhoogd en wordt de eigenbijdrage voor het inkomen dat ligt tussen ofgelijk is aan de dan berekende inkomensgrenzenverhoogd met€ 385,--Tabel 3 - Kilometervergoeding Reisregeling BinnenlandAantal kilometers Kilometervergoeding in euro’s0 – 5.000 € 0,18 per kilometer5.001- 10.000 € 0,13 per kilometer10.001 – 20.000 € 0,10 per kilometer20.001 en verder € 0,09 per kilometer

Deze volgende bijlage is van toepassing met ingang van het schooljaar 2005/2006.Bijlage behorende bij de Verordening leerlingenvervoer 2003Tabel 1 - OuderbijdrageInkomen in euro’s BijdrageVanaf € 0,-- tot € 21.150,-- NihilVanaf € 21.150,-- tot € 41.900,-- € 225,-- per leerling met een maximum van€ 225,-- per gezinVanaf € 41.900,-- en hoger € 225,-- per leerling met een maximum van€ 450,-- per gezinTabel 2 - Aanvullende ouderbijdrageInkomen in euro’s Aanvullende eigen bijdrageVanaf € 0,-- tot € 28.500,-- NihilVanaf € 28.500,-- tot € 34.500,-- € 110,--Vanaf € 34.500,-- tot € 40.000,-- € 450,--Vanaf € 40.000,-- tot € 45.500,-- € 845,--Vanaf € 45.500,-- tot € 52.000,-- € 1.230,--Vanaf € 52.000,-- tot € 57.500,-- € 1.625,--Vanaf € 57.500,-- of meer wordt dit bedrag stapsgewijzemet € 4.500,-- verhoogd en wordt de eigenbijdrage voor het inkomen dat ligt tussen ofgelijk is aan de dan berekende inkomensgrenzenverhoogd met € 395,--

Tabel 3 - Kilometervergoeding Reisregeling BinnenlandAantal kilometers Kilometervergoeding in euro’s0 – 5.000 € 0,18 per kilometer5.001- 10.000 € 0,13 per kilometer10.001 – 20.000 € 0,10 per kilometer20.001 en verder € 0,09 per kilometer

Deze volgende bijlage is van toepassing met ingang van het schooljaar 2006/2007.Bijlage behorende bij de Verordening leerlingenvervoer 2003Tabel 1 - OuderbijdrageInkomen in euro’s BijdrageVanaf € 0,-- tot € 21.600,-- NihilVanaf € 21.600,-- tot € 42.300,-- € 231,50 per leerling met een maximum van€ 231,50 per gezinVanaf € 42.300,-- en hoger € 231,50 per leerling met een maximum van€ 463,-- per gezinTabel 2 - Aanvullende ouderbijdrageInkomen in euro’s Aanvullende eigen bijdrageVanaf € 0,-- tot € 28.500,-- NihilVanaf € 28.500,-- tot € 34.000,-- € 115,--Vanaf € 34.000,-- tot € 40.000,-- € 465,--Vanaf € 40.000,-- tot € 45.000,-- € 870,--Vanaf € 45.000,-- tot € 51.500,-- € 1.265,--Vanaf € 51.500,-- tot € 56.000,-- € 1.680,--Vanaf € 56.000,-- of meer wordt dit bedrag stapsgewijzemet € 4.500,-- verhoogd en wordt de eigenbijdrage voor het inkomen dat ligt tussen ofgelijk is aan de dan berekende inkomensgrenzenverhoogd met € 395,--

Tabel 3 - Kilometervergoeding Reisregeling BinnenlandAantal kilometers Kilometervergoeding in euro’s0 – 5.000 € 0,18 per kilometer5.001- 10.000 € 0,13 per kilometer10.001 – 20.000 € 0,10 per kilometer20.001 en verder € 0,09 per kilometer

Deze volgende bijlage is van toepassing met ingang van het schooljaar 2007/2008.Bijlage behorende bij de Verordening leerlingenvervoer 2003Tabel 1 - OuderbijdrageInkomen in euro’s BijdrageVanaf € 0,-- tot € 21.730,-- NihilVanaf € 21.730,-- tot € 43.460,-- € 236,-- per leerling met een maximum van€ 236,-- per gezinVanaf € 43.460,-- en hoger € 236,-- per leerling met een maximum van€ 472,-- per gezin

Tabel 2 - Aanvullende ouderbijdrageInkomen in euro’s Aanvullende eigen bijdrageVanaf € 0,-- tot € 28.500,-- NihilVanaf € 28.500,-- tot € 34.500,-- € 115,--Vanaf € 34.500,-- tot € 40.000,-- € 470,--Vanaf € 40.000,-- tot € 45.500,-- € 885,--Vanaf € 45.500,-- tot € 52.000,-- € 1.290,--Vanaf € 52.000,-- tot € 57.000,-- € 1.705,--Vanaf € 57.000,-- of meer wordt dit bedrag stapsgewijsmet € 4.500,-- verhoogd en wordt de eigenbijdrage voor het inkomen dat ligt tussen of gelijkis aan de dan berekende inkomensgrenzen verhoogdmet € 415,--

Tabel 3 - Kilometervergoeding Reisregeling BinnenlandAantal kilometers Kilometervergoeding in euro’s0 - 5.000 € 0,18 per kilometer5.001 - 10.000 € 0,13 per kilometer10.001 - 20.000 € 0,10 per kilometer20.001 en verder € 0,09 per kilometer

Deze volgende bijlage is van toepassing met ingang van het schooljaar 2008/2009.Bijlage behorende bij de Verordening leerlingenvervoer 2003Tabel 1 - OuderbijdrageInkomen in euro’s BijdrageVanaf € 0,-- tot € 22.050,-- NihilVanaf € 22.050,-- tot € 44.100,-- € 250,50 per leerling met een maximum van€ 250,50 per gezinVanaf € 44.100,-- en hoger € 250,50 per leerling met een maximum van€ 501,-- per gezin

Tabel 2 - Aanvullende ouderbijdrageInkomen in euro’s Aanvullende eigen bijdrageVanaf € 0,-- tot € 29.500,-- NihilVanaf € 29.500,-- tot € 35.500,-- € 115,--Vanaf € 35.500,-- tot € 41.000,-- € 475,--Vanaf € 41.000,-- tot € 46.500,-- € 890,--Vanaf € 46.500,-- tot € 53.000,-- € 1.300,--Vanaf € 53.000,-- tot € 58.500,-- € 1.715,--Vanaf € 58.500,-- of meer wordt dit bedrag stapsgewijsmet € 4.500,-- verhoogd en wordt de eigenbijdrage voor het inkomen dat ligt tussen of gelijkis aan de dan berekende inkomensgrenzen verhoogdmet € 420,--Tabel 3 - Kilometervergoeding Reisregeling BinnenlandAantal kilometers Kilometervergoeding in euro’s0 - 5.000 € 0,24 per kilometer5.001 - 10.000 € 0,18 per kilometer10.001 - 20.000 € 0,14 per kilometer20.001 en verder € 0,12 per kilometer

Deze volgende bijlage is van toepassing met ingang van het schooljaar 2009/2010.Bijlage behorende bij de Verordening leerlingenvervoer 2003Tabel 1 - OuderbijdrageInkomen in euro’s BijdrageVanaf € 0,-- tot € 22.500,-- NihilVanaf € 22.500,-- tot € 45.000,-- € 264,- per leerling met een maximum van€ 264,-- per gezinVanaf € 45.000,-- en hoger € 264,-- per leerling met een maximum van€ 528,-- per gezinTabel 2 - Aanvullende ouderbijdrageInkomen in euro’s Aanvullende eigen bijdrageVanaf € 0,-- tot € 30.500,-- NihilVanaf € 30.500,-- tot € 36.500,-- € 120,--Vanaf € 36.500,-- tot € 42.000,-- € 505,--Vanaf € 42.000,-- tot € 48.000,-- € 940,--Vanaf € 48.000,-- tot € 54.500,-- € 1.375,--Vanaf € 54.500,-- tot € 60.500,-- € 1.810,--Vanaf € 60.500,-- of meer wordt dit bedrag stapsgewijsmet € 4.500,-- verhoogd en wordt de eigenbijdrage voor het inkomen dat ligt tussen of gelijkis aan de dan berekende inkomensgrenzen verhoogdmet € 445,--

Tabel 3 - Kilometervergoeding Reisregeling BinnenlandAantal kilometers Kilometervergoeding in euro’s0 - 5.000 € 0,24 per kilometer5.001 - 10.000 € 0,18 per kilometer10.001 - 20.000 € 0,14 per kilometer20.001 en verder € 0,12 per kilometer