Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Verordening op de rekenkamercommissie Elburg-Oldebroek-Putten-Nunspeet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de rekenkamercommissie Elburg-Oldebroek-Putten-Nunspeet
CiteertitelVerordening op de rekenkamercommissie Elburg-Oldebroek-Putten-Nunspeet
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

bronvermelding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-200513-06-2012Nieuwe regeling

31-03-2005

Onbekend

gem.
01-07-2005Nieuwe regeling

31-03-2005

Onbekend

gem.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de rekenkamercommissie Elburg-Oldebroek-Putten-Nunspeet

Verordening op de rekenkamercommissie Elburg – Oldebroek – Putten – Nunspeet

De raad van de gemeente Nunspeet;

gelezen het voorstel van de griffie, nr. 321;

gelet op artikel 81o van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de ‘Verordening op de rekenkamercommissie Elburg – Oldebroek – Putten – Nunspeet’

 

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

Wet:

Gemeentewet;

commissie:

rekenkamercommissie:

voorzitter:

voorzitter van de rekenkamercommissie;

college:

college van burgemeester en wethouders;

raad:

de raad van de gemeente Nunspeet;

raden:

de raden van de gemeenten Elburg, Oldebroek, Putten en Nunspeet gezamenlijk;

rekenkamercommissie:

de lokale rekenkamercommissie van de gemeenten Elburg, Oldebroek, Putten en Nunspeet afzonderlijk.

 

Artikel 2 Gemeentelijke rekenkamercommissie

 • 1

  Er is een commissie die door de respectievelijke raden wordt ingesteld als de rekenkamercommissie van die gemeente.

   

 • 2

  De rekenkamercommissies van Oldebroek en Nunspeet bestaan uit drie gezamenlijk namens de raden te werven externen. De rekenkamercommissies van Elburg en Putten bestaan uit deze drie externen alsmede uit twee leden van de respectievelijke raden van Elburg en Putten.

   

Artikel 3 Benoeming leden

 • 1

  De raden benoemen de leden, waaronder de voorzitter.

   

 • 2

  De leden worden voor de eerste keer tot 1 juni 2008 benoemd en daarna steeds voor eenperiode van vier jaar.

 • 3

  De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming. De voorzitter voert hiertoe regelmatig overleg met de onderzoekers en met het secretariaat. Bij ontstentenis van de voorzitter treedt het langstzittende externe lid op als voorzitter dan wel, als de overige leden een gelijke periode zitting hebben gehad, het oudste externe lid in jaren.

 • 4

  Voorafgaand aan de benoeming van de voorzitter en de overige leden van de rekenkamer-commissie pleegt de raad overleg met de rekenkamercommissie.

   

Artikel 4 Eed

Ten aanzien van de externe leden is artikel 81g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 5 Ontslag en non-activiteit

 • 1

  Een afzonderlijke raad kan één of meer leden op non-actief stellen.

 • 2

  De gezamenlijke raden kunnen de leden ontslaan.

 • 3

  Het lidmaatschap van een extern lid eindigt:

  a. op eigen verzoek;

  b. bij de aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de rekenkamercommissie.

  c. wanneer het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

  d. indien het lid bij onherroepelijk geworden rechtelijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld;

  e. bij einde van de benoemingsperiode.

   

 • 4

  De externe leden van de rekenkamercommissie kunnen door de raad worden ontslagen wanneer zij door ziekte of gebreken blijvend ongeschikt zijn hun functie te vervullen.

   

Artikel 6 Vergoeding voor werkzaamheden van de externe leden van de rekenkamercommissie

 • 1

  De externe voorzitter en leden ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van de vergade-ringen van de rekenkamercommissie.

   

 • 2

  De vergoeding genoemd in het eerste lid komt ten laste van het budget van de rekenkamer-commissie.

 • 3

  Ten aanzien van de vergoedingen alsmede de onkostenvergoedingen van de leden is de verordening ex artikel 96 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

   

Artikel 7 Ambtelijk secretaris

 • 1

  De raad benoemt de ambtelijk secretaris in overleg met de rekenkamercommissie.

 • 2

  De secretaris staat de rekenkamercommissie bij de uitvoering van haar taken terzijde.

 • 3

  Geen inhoud aanwezig van lid

 • 3

  De secretaris legt rechtstreeks verantwoording af aan de rekenkamercommissie over de wijze waarop de ondersteunende taken worden verricht.

   

 • 4

  De secretaris draagt zorg voor de agendaplanning, de verslaglegging en de vorming van dossiers.

Artikel 8 Reglement van orde

De commissie stelt een reglement van orde voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Zij zendt het reglement na vaststelling onverwijld ter kennisneming naar de raad.

 

Artikel 9 Onderwerpselectie en opdrachtverlening

 • 1

  De commissie bepaalt de onderwerpen die zij onderzoekt, formuleert de probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet vast.

   

 • 2

  De in het vorige lid bedoelde onderzoeksopzet wordt door de commissie ter kennisneming aan de raad verstuurd.

   

 • 3

  De raad kan de commissie een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. De rekenkamer bericht de raad binnen twee maanden in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan. Indien de commissie niet aan het verzoek van de raad voldoet, zal zij daarvoor

  goede gronden aanvoeren.

   

Artikel 10 Werkwijze

 • 1

  De commissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet.

   

 • 2

  De commissie beoordeelt of het wenselijk is de raad c.q. de raden tussentijds te informeren.

 • 3

  De commissie is bevoegd bij alle leden van het gemeentebestuur en bij alle ambtenaren de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig acht voor de uitvoering van de onderzoeken. De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de commissie gestelde termijn te verstrekken.

   

 • 4

  De commissie vergadert zoveel als zij nodig acht, ter bespreking van procedurele en inhoudelijke aspecten van het onderzoek.

   

 • 5

  De commissie vergadert in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) kan de commissie rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken.

   

 • 6

  De commissie kan openbare informatieve vergaderingen beleggen.

 • 7

  Voor de uitvoering van het onderzoek kan de commissie, met inachtneming van het beschikbare budget, externe personen of bureaus inschakelen.

   

 • 8

  De commissie stelt de betrokkenen in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn, die tenminste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het concept-onderzoeksrapport aan de commissie kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede)voorwerp van onderzoek is of is geweest. De commissie bepaalt verder wie nog meer als betrokkenen worden aangemerkt.

   

 • 9

  Na vaststelling door de commissie worden het onderzoeksrapport en de nota met conclusies en aanbevelingen en de zienswijze van betrokkenen op het rapport zo spoedig mogelijk, onder toezending van een afschrift aan het college en betrokkenen, aan de raad aangeboden.

   

Artikel 11 Budget

 • 1

  De commissie is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

   

 • 2

  Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

  a. de vergoedingen aan de externe leden;

  b. de ambtelijk secretaris;

  c. interne onderzoeksmedewerkers;

  d. externe deskundigen die eventueel door de rekenkamercommissie zijn ingeschakeld;

  e. eventuele overige uitgaven die de commissie nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

   

 • 3

  De rekenkamercommissie is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de raad.

   

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2005.

 

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘Verordening op de rekenkamercommissie Elburg– Oldebroek – Putten – Nunspeet’.

 

Toelichting 1 Toelichting op de Verordening op de rekenkamercommissie Elburg - Oldebroek - Putten -

Artikel 1

Dit artikel bevat enkele definities om te voorkomen dat bepaalde begrippen telkens in hun geheel

moeten worden uitgeschreven. In deze verordening is ervoor gekozen om de begrippen doelmatigheid,

doeltreffendheid en rechtmatigheid (die in artikel 182 van de Gemeentewet zijn genoemd)

niet in artikel 1 op te nemen. Wel wordt in deze toelichting uiteengezet wat onder deze termen

wordt verstaan. Doelmatigheid is de mate waarin de nagestreefde beleidsdoelen tegen zo gering

mogelijke kosten worden bereikt. Bij doeltreffendheid gaat het er om of het resultaat van het beleid

beantwoordt aan wat er met het beleid werd beoogd en de gestelde beleidsdoelen worden

verwezenlijkt. Bij rechtmatigheid gaat het om het voldoen aan de wettelijke kaders en regelgeving.

Het gaat dan vooral om wet- en regelgeving die direct van belang is voor de rechtmatigheid van

de totstandkoming van de gemeentelijke baten en lasten.

Artikel 2

Wanneer gemeenten geen rekenkamer instellen, stellen zij op grond van artikel 81o van de wet

regels vast voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie. De wet spreekt van een rekenkamerfunctie.

De gemeenten Elburg, Oldebroek, Putten en Nunspeet hebben ervoor gekozen hun rekenkamercommissies

gezamenlijk te bemensen (‘personele unie’). De rekenkamercommissies

van Oldebroek en Nunspeet zullen bestaan uit drie gezamenlijk te werven externen, de rekenkamercommissies

van Elburg en Putten zullen bestaan uit deze drie externen alsmede uit twee uit

het midden van deze respectievelijke raden te benoemen personen. De samenwerking krijgt

eveneens gestalte door vaststelling van zoveel gelijkluidende verordeningen en reglementen van

orde.

Artikel 3

Benoeming geschiedt door de raden van de deelnemende gemeenten.

Artikel 4

De verplichting deze eed of verklaring en belofte af te leggen vloeit voor de rekenkamer rechtstreeks

voort uit artikel 81g van de Gemeentewet. Deze bepaling wordt van overeenkomstige

toepassing verklaard op de externe leden van de rekenkamercommissie.

Artikel 5

Dit artikel handelt over het ontslag van de leden en over de mogelijkheid (of soms verplichting)

hen op non-activiteit te stellen in bepaalde situaties. De onverenigbaarheid van functies met lidmaatschap

van de rekenkamercommissie vloeit voort uit artikel 81o van de Gemeentewet.

Artikel 6

In dit artikel is de vergoeding die externe leden voor hun werkzaamheden ontvangen, vastgelegd.

Artikel 7

De rekenkamercommissie wordt bijgestaan door een secretaris. Deze wordt eveneens door de raad benoemd. De rekenkamercommissie dient zelfstandig te functioneren en in het derde lid is

voorzien in een rechtstreekse verantwoordingsrelatie van de secretaris ten opzichte van de rekenkamercommissie.

Artikel 8

Artikel 81i van de Gemeentewet wordt van overeenkomstige toepassing verklaard op de rekenkamercommissie.

In het reglement van orde moeten/kunnen zaken als de verhouding secretaris -

voorzitter, de procedure die wordt gevolgd bij onderzoeken, hoe wordt omgegaan met verzoeken

van derden om onderzoek te verrichten enzovoorts geregeld.

Artikel 9

De rekenkamercommissie dient onafhankelijk te zijn en om deze onafhankelijkheid te bevorderen

is het van belang dat zij zelfstandig de onderzoeksonderwerpen kan kiezen. De rekenkamercommissie

kan op verzoek van de raad een onderzoek instellen, maar is niet verplicht het verzoek van

de raad in te willigen. Dit verzoek van de raad wordt in artikel 182, tweede lid van de wet expliciet

genoemd. Doordat deze mogelijkheid van uitdrukkelijk in de wet is genoemd, wordt er een bepaalde

gewicht toegekend aan het verzoek van de raad. Indien de rekenkamercommissie niet

voldoet aan een goed gemotiveerd verzoek van de raad, zal zij daarvoor goede gronden aanvoeren.

Artikel 10

Om te waarborgen dat de rekenkamercommissie bij de uitvoering van haar onderzoek over voldoende

en relevante gegevens kan beschikken is voorzien in de bevoegdheid om inlichtingen in

te winnen van alle leden van het gemeentebestuur en van alle ambtenaren. De rapporten van de

rekenkamercommissie zijn in beginsel openbaar, maar op grond van de belangen genoemd in

artikel 10 van de WOB kunnen rapporten of gedeelten daarvan als geheim worden aangemerkt.

Uit oogpunt van zorgvuldigheid is het van groot belang dat de onderzochte partij de kans krijgt te

reageren op een (nog niet gepubliceerd) ontwerp-onderzoeksrapport. Er vindt dan wederhoor

plaats waarbij de feitelijke bevindingen die uit het onderzoek voortvloeien aan de desbetreffende

ambtenaren worden voorgelegd met de vraag de eventuele onjuistheden eruit te halen en het te

corrigeren. Indien van toepassing wordt de verantwoordelijke wethouder of het college de gelegenheid

geboden om te reageren op de concept-aanbevelingen die de rekenkamercommissie

verbindt aan de (gecorrigeerde) bevindingen. Tot slot brengt de rekenkamercommissie een definitief

rapport naar buiten met bevindingen, conclusies en eventueel aanbevelingen.

Artikel 11

De rekenkamercommissie is zelfstandig verantwoordelijk voor de besteding van het budget dat

noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taak. Ten laste van het budget worden de in het tweede

lid genoemde kosten gebracht.

Artikel 12 en 13

Deze artikelen behoeven geen toelichting.