Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2010
CiteertitelVerordening marktgeld 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-200901-01-2013vervallen

17-12-2009

Nunspeet Huis aan Huis, 29-12-2009

benw 24-11-2009

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2010

Nr. 361.De raad van de gemeente Nunspeet;gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 november 2009;gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a van de Gemeentewet;b e s l u i t :vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2010.

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk

Artikel 1 Belastbaar feit

In deze gemeente wordt onder de naam 'marktgeld' een recht geheven voor het innemen van eenstandplaats op de voor markt aangewezen plaatsen gedurende de voor markt aangewezen tijd. 

Artikel 2 Maatstaf van heffing

 • 1

  Het marktgeld wordt per marktdag geheven.

 • 2

  Het marktgeld wordt op aanvraag van de belastingplichtige geheven over belastingtijdvakkendie samenvallen met kalenderkwartalen. 

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene die een standplaats inneemt. 

Artikel 4 Belastinggrondslag

 • 1

  Het marktgeld wordt geheven naar de toegewezen verkoop- en opslagoppervlakte van een standplaats 

 • 2

  Een gedeelte van een eenheid wordt als een volle eenheid gerekend

Artikel 5 Tarief

Het marktgeld bedraagt per m²:a. voor een marktdag of gedeelte daarvan € 0,60b. voor een belastingtijdvak, zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid € 5,95 

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1

  Het marktgeld, zoals bedoeld in artikel 5, onderdeel a, wordt geheven door middel van eengenummerde kennisgeving, waaronder wordt begrepen een nota of andere schriftuur. 

 • 2

  Het marktgeld zoals bedoeld in artikel 5, onderdeel b, wordt geheven bij wege van aanslag

Artikel 7 Tijdstip van verschuldigdheid en van betaling

 • 1

  Het marktgeld zoals bedoeld in artikel 5, onderdeel a, is verschuldigd op het moment dat destandplaats wordt ingenomen en moet worden betaald op het moment van uitreiking van dekennisgeving. 

 • 2

  Het marktgeld zoals bedoeld in artikel 5, onderdeel b, is verschuldigd bij aanvang van het be-lastingtijdvak en moet worden betaald binnen een maand na de dagtekening van het aanslagbil-jet.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  De 'Verordening marktgeld 2009' van 18 december 2008 wordt ingetrokken met ingang van dein het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassingblijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2010.

 • 4

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening marktgeld 2010'.Vastgesteld ter openbare vergaderingvan 17 december 2009,de griffier, de voorzitter,