Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

vast te stellen de Verordening doelgroepen sociale woningbouw

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingvast te stellen de Verordening doelgroepen sociale woningbouw
CiteertitelVerordening doelgroepen sociale woningbouw
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpdoelgroepen sociale woningbouw

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit ruimtelijke ordening, artikel 1.1.1, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-02-2012nieuwe regeling

16-02-2012

Nunspeet huis aan huis, 21-02-2012

R.002245

Tekst van de regeling

Intitulé

vast te stellen de Verordening doelgroepen sociale woningbouw

De raad van de gemeente Nunspeet;

overwegende dat:

- het gewenst is doelgroepen te definiëren overeenkomstig artikel 1.1.1, lid 1, onder d van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro);

- het gewenst is de categorie sociale koopwoningen in twee segmenten te verdelen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 februari 2012, nr. 192;

gelet op:- artikel 1.1.1, lid 1, onder d en e van het Bro; - artikel 3.1.2, lid 4 van het Bro; - de gepleegde afstemming in het regionaal overleg;

b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening doelgroepen sociale woningbouw. 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. sociale huurwoning: huurwoning zoals bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, onder d van het Bro; b. sociale koopwoning: koopwoning zoals bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, onder e van het Bro, waarbij onder-scheid wordt gemaakt in het segment sociale koop met een maximale koopprijs vrij op naam tot € 170.000,-- en een segment met een verkoopprijs vrij-op-naam van € 170.000,-- tot maximaal € 200.000,--; c. huishouden: een huishouden dat bestaat uit een natuurlijk persoon of een natuurlijk persoon en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot, geregistreerd partner of degene die met hem een gemeenschappelijke huishouding voert of zal gaan voeren in de te huren of aan te ko-pen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen; er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren; d. starters: huishoudens die, ongeacht de leeftijd van de daartoe horende personen, wonen in een so-ciale huurwoning of niet beschikken over zelfstandige woonruimte en waarvan de tot het huishouden behorende personen nog niet eerder eigenaar van een woning zijn geweest;e. huishoudensinkomen: het totaalbrutoinkomen van het huishouden in het peiljaar; f. peiljaar: het kalenderjaar voorafgaand aan de datum waarop de verkoop-/inschrijfprocedure voor de desbetreffende woning is gestart. g. woonruimte: een besloten ruimte die, al dan niet tezamen met een of meerdere andere ruimten, bestemd en geschikt is voor bewoning door een huishouden, en een standplaats en een ligplaats; h. sneltoets: de sneltoets die op de website van de Nationale Hypotheekgarantie kan worden uitgevoerd om de leencapaciteit te berekenen, waarbij gebruik moet worden gemaakt van de stan-daardtoetsrente die in de toets wordt gebruikt. 

Artikel 2 Doelgroep sociale koopwoningen

Als doelgroep voor sociale koopwoningen worden aangemerkt starters met maximaal het bruto-huishoudensinkomen dat volgens de sneltoets ten minste nodig is om:- voor woningen in het segment tot € 170.000,-- een lening te kunnen verkrijgen van € 187.000,--;- voor woningen in het segment van € 170.000 tot € 200.000,-- een lening te kunnen verkrijgen van € 220.000,--.  

Artikel 3 Doelgroep sociale huurwoningen

Als doelgroep voor sociale huurwoningen worden aangemerkt huishoudens met een inkomen beneden het norminkomen volgens artikel 14 van de Wet op de huurtoeslag.

Artikel 4 Toetsing inkomenscriterium doelgroep

De toetsing of een huishouden gelet op het inkomenscriterium behoort tot de doelgroep is alleen van toepassing op het moment dat een woning wordt verkocht of verhuurd.

Artikel 5 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in een geval waarin de toepassing van deze verorde-ning naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt, af te wijken van deze verordening.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening doelgroepen sociale woningbouw.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Vastgesteld ter openbare vergadering van 16 februari 2012,

de griffier                              de voorzitter