Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Nunspeet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Nunspeet
CiteertitelBeleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Nunspeet
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpverloren en gevonden voorwerpen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81
 2. Gemeentewet, artikel 160 lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-201201-01-2012nieuwe regeling

09-01-2012

Nunspeet huis aan huis 16-01-2012

A.7151
17-01-201201-01-2012nieuwe regeling

09-01-2012

Nunspeet huis aan huis 16-01-2012

A.7151

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Nunspeet

BELEIDSREGEL GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN GEMEENTE NUNSPEET

Burgemeester en wethouders van Nunspeet,

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel(en) 5 tot en met 12 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, het Besluit gevonden voorwerpen en artikel 160, eerste lid, sub e. van de Gemeentewet;

b e s l u i t e n :

vast te stellen de Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Nunspeet.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

a. de (aangewezen) ambtenaar: elke medewerker van afdeling Publiek en Sociaal in het gemeentehuis te Nunspeet;

b. de claimant: degene die claimt dat hij rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp;

c. het college: het college van burgemeester en wethouders;

d. de gemeente: de gemeente Nunspeet;

e. gevonden voorwerp: onbeheerde zaak die door een vinder onder zich is genomen;

f. rechthebbende: degene die rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp;

g. verloren voorwerp: een zaak die, buiten de wil van de rechthebbende, niet meer onder zijn beheer is;

h. vinder: degene die een onbeheerde zaak vindt en onder zich neemt.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1

  Deze beleidsregel is van toepassing op alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde gevonden voorwerpen, ongeacht of deze bij de gemeente in bewaring zijn gegeven of door de vinder thuis worden bewaard;

   

 • 2

  Deze beleidsregel is van toepassing op alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde verloren voorwerpen.

   

Artikel 3 Aangifte en registratie

 • 1

  Van een gevonden of verloren voorwerp kan in het gemeentehuis te Nunspeet tijdens openingstijden aangifte worden gedaan.

 • 2

  Daarnaast kan altijd via www.nunspeet.nl aangifte van een gevonden of verloren voorwerp worden gedaan.

 • 3

  Aangifte geschiedt door middel van een formulier, waarbij het voorwerp zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijk wordt omschreven.

 • 4

  De ambtenaar registreert het gevonden of verloren voorwerp na aangifte ervan.

 • 5

  Is een voorwerp niet als ‘gevonden’ geregistreerd, dan wordt op verzoek het voorwerp als ‘verloren’ geregistreerd (binnen het grondgebied van Nunspeet).

 • 6

  Geen registratie vindt plaats van gevonden of verloren:

  a. reisdocumenten of rijbewijzen;

  b. gemeentelijke afvalcontainers;

  c. dieren

 • 7

  Als aangifte wordt gedaan van een gevonden voorwerp dat vermoedelijk met een misdrijf te maken heeft, neemt de ambtenaar onverwijld contact op met de politie. Afhankelijk van het gevonden voorwerp en de uitkomst van het contact met de politie, registreert de ambtenaar het gevonden voorwerp en neemt deze het voorwerp in bewaring.

 • 8

  Registratie van een verloren goed geeft geen recht op “vindersloon”.

Artikel 4 In bewaring geven; bewaringstermijn

 • 1

  De ambtenaar kan vorderen dat een gevonden voorwerp aan de gemeente in bewaring wordt gegeven. De vinder krijgt alsdan een bewijs van inbewaringstelling.

 • 2

  Een gevonden voorwerp met een waarde tot € 450,-- wordt drie maanden bewaard.

 • 3

  Een gevonden voorwerp met een waarde boven € 450,-- wordt één jaar bewaard.

 • 4

  De in het tweede en derde lid bedoelde bewaringstermijn begint te lopen vanaf de datum van registratie.

Artikel 5 Waardebepaling gevonden voorwerpen

De ambtenaar bepaalt de waarde van de gevonden voorwerpen.

Indien nodig bepaalt in het geval van:

a. een sieraad een juwelier;

b. een bril een opticien;

c. een fiets, een fietsenwinkel;

d. een mobiele telefoon, e.d. een telefoonwinkel; 

e. elektronisch speelgoed een speelgoedwinkel,

de waarde van het betreffende gevonden voorwerp.

 

Artikel 6 Publicatie gevonden en verloren voorwerpen

 • 1

  Van de verloren en gevonden voorwerpen wordt op de gemeentelijke voorlichtingspagina in het huis-aan-huisblad een verwijzing gemaakt naar de gemeentelijke website. Hierop zijn de verloren en gevonden voorwerpen te vinden;

 • 2

  In de publicatie worden niet alle kenmerken van het gevonden voorwerp vermeld, zodat de ambtenaar op grond van de niet vermelde kenmerken kan bepalen of de claimant rechthebbende op het voorwerp is.

Artikel 7 Geen teruggave; verval aan gemeente

 • 1

  Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven, als:

  a. de ambtenaar niet objectief kan vaststellen dat de claimant de rechthebbende op het voorwerp is;

  b. de ambtenaar het sterke vermoeden heeft dat de claimant niet de rechthebbende op het voorwerp is;

  c. het gevonden voorwerp na registratie gevorderd wordt door de politie in verband met een vermoedelijk misdrijf.

   

 • 2

  Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven, als de claimant c.q. rechthebbende weigert zich te legitimeren.

 • 3

  Een bij de gemeente in bewaring gegeven gevonden voorwerp waarvan de bewaringstermijn is verstreken, wordt niet aan de claimant c.q. rechthebbende teruggegeven, maar vervalt aan de gemeente.

Artikel 8 Gevonden, maar niet geclaimde voorwerpen waarvan de bewaartermijn is verstreken.

Als op gevonden voorwerpen, binnen de bewaringstermijn geen aanspraak wordt gemaakt, draagt de ambtenaar er zorg voor dat deze voorwerpen worden verkocht dan wel worden vernietigd.

Artikel 9 Verkoop voorwerpen waarvan de bewaartermijn is verstreken

Eenmaal per kwartaal krijgen opkopers de gelegenheid een bod uit te brengen op gevonden voorwerpen waarvan de bewaartermijn is verstreken.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2012.

Artikel 11 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Nunspeet.

Artikel 12 Intrekken oude regeling

De regeling “Aangifte gevonden voorwerpen NBW” van 7 augustus 1992, wordt per 31 december 2011 ingetrokken.

Nunspeet, 9 januari 2012

Burgemeester en wethouders van Nunspeet,

de secretaris,                     de burgemeester,

 

J.J. Kerkhof                         ir. D.H.A. van Hemmen