Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Reglement voor de ingebruikgeving van binnensportaccommodaties gemeente Nunspeet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement voor de ingebruikgeving van binnensportaccommodaties gemeente Nunspeet
CiteertitelReglement ingebruikgeving binnensportaccommodaties
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Burgerlijk Wetboek, artikel 6:231

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-08-201130-01-2020nieuwe regeling

22-08-2011

geen

BenW 24-8-2011, A.6500

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement voor de ingebruikgeving van binnensportaccommodaties gemeente Nunspeet

 

 

Artikel 1 Begrippen

De gemeente: de gemeente Nunspeet

Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet

Gebruiker: de bond, vereniging, stichting, instelling, organisatie, schoolbe-stuur of (groep van) particulier(en) die door of namens burge-meester en wethouders de toestemming is verleend een accom-modatie te gebruiken

Accommodatie: een binnensportaccommodatie die primair bestemd is voor het uitoefenen van sportactiviteiten (deze ruimte is exclusief kanti-ne/ontmoetingsruimte)

Gymnastieklokaal: een overdekte accommodatie met een wedstrijdruimte kleiner of gelijk aan 400 m² (NOC*NSF)

Sportzaal: een overdekte accommodatie met een wedstrijdruimte groter dan 400 m² en kleiner of gelijk aan 800 m² (NOC*NSF), exclusief bergruimte

Onderwijs: het basis-, speciaal- en voortgezet (speciaal) onderwijs in de ge-meente Nunspeet

Beheerder: de persoon aan wie alle handelingen en/of bevoegdheden zijn overgedragen, die behoren tot het beheren van (een) accommo-datie(s)

Evenement: alle activiteiten die niet tot de beoefening van een sport behoren

Seizoen: de periode die loopt van de eerste dag na afloop van de zomerschoolvakantie voor het basisonderwijs tot en met de laatste dag van het schooljaar voor de zomerschoolvakantie van het basis-onderwijs in de regio waar de gemeente Nunspeet deel van uit-maakt

Ingebruikgeving: de gelegenheid gedurende een vooraf afgesproken periode voor een vooraf afgesproken tarief en prijs gebruik te maken van een vooraf bepaalde binnensportaccommodatie voor de vooraf besproken activiteit met gebruikmaking van douche en kleedgelegenheid en als dat  van toepassing is de binnen de binnensportaccommodatie aanwezige sportmaterialen en werkmiddelen

Structurele ingebruikgeving: de gebruiker krijgt de accommodatie op vooraf afgesproken tijd(en) en dag(en) ter beschikking voor een periode van ten min-ste dertien aaneengesloten weken of de gebruiker krijgt de accommodatie op vooraf afgesproken tijd(en) en dag(en) ten minste dertien maal in een seizoen ter beschikking

Incidentele ingebruikgeving: alle ingebruikgeving die niet kan worden aangemerkt als structurele ingebruikgeving 

Artikel 2 Openstelling

1. Het is mogelijk om gebruik te maken van de binnensportaccommodaties op werkdagen tus-sen 16.00 en 23.00 uur, op woensdag van 12.00 tot 23.00 uur en op zaterdag van 08.00 tot 23.00 uur. De accommodaties zijn gesloten op zondag en algemeen erkende feestdagen. Het college is bevoegd hiervan af te wijken als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. 2. De ingebruikgeving voor het bewegingsonderwijs heeft voorrang boven overig gebruik. 3. Het college heeft de bevoegdheid, ondanks de al gesloten gebruiksovereenkomsten, voor bijzondere gelegenheden over de accommodaties te beschikken. In dit geval wordt er aan de gebruiker geen gebruiksvergoeding in rekening gebracht.4. In buitengewone omstandigheden zoals rampensituaties behouden burgemeester en wet-houders zich het recht voor om direct te kunnen beschikken over de accommodaties. In dit geval wordt er aan de gebruiker geen gebruiksvergoeding in rekening gebracht.5. De gebruiker gedoogt tijdens of binnen een gebruikstermijn vallend tijdstip alle herstellingen die de gemeente in en/of aan de binnensportaccommodatie wil doen uitvoeren. De gemeente geeft hiervan ten minste twee weken vóór datum van ingang schriftelijk bericht aan de gebruiker. De gebruiker kan geen mindering van de gebruiksvergoeding vorderen, als de herstelperiode korter duurt dan één week. 

Artikel 3 Gebruik

1. De ingebruikgeving heeft uitsluitend betrekking op de beoefening van de sport. De accommodatie wordt overeenkomstig deze bestemming in gebruik gegeven. 2. De toegewezen gebruikstijd geldt voor het gebruik van de wedstrijdruimte. De kleed- en wasruimtes mogen maximaal vijftien minuten voor en vijftien minuten na de toegewezen tijd worden gebruikt.3. De gebruiker mag de accommodatie niet aan derden in gebruik geven. Buiten de gecontracteerde uren mag onder geen voorwaarde van de accommodatie gebruik worden gemaakt.4. De gebruiker is verplicht de accommodatie in behoorlijke staat te houden. De gebruiker is gehouden om na afloop van het gebruik de sportaccommodatie (veeg- en bezem)schoon, opgeruimd en leeg achter te laten. Gebruikte roerende zaken moeten op de juiste wijze en op de daarvoor bestemde plaats worden opgeborgen. 5. Elke gebruiker is verplicht de aanwezigen erop te wijzen dat zij zich in de accommodatie ordelijk hebben te gedragen en is aansprakelijk voor het gedrag van zijn aanwezigen. Onordelijk gebruik heeft verwijdering uit de accommodatie tot gevolg.6. Tot de accommodatie mogen geen aanwezigen worden toegelaten, voordat de leider/leidster aanwezig is. Evenmin mag de leider/leidster zich verwijderen, voordat aanwezigen de accommodatie hebben verlaten.7. Activiteiten van jeugd onder de achttien jaar moeten plaatsvinden onder begeleiding of toezicht van bevoegde leiding. 8. In de accommodaties mogen geen dranken en etenswaren worden genuttigd. Voor het gymlokaal Winckelweg wordt hiervoor een uitzondering gemaakt. 9. Voor het gebruik van de kantine in sportzaal Op de Heide of de ontmoetingsruimte in gymzaal Piersonstraat moet door het college vooraf expliciete toestemming worden gegeven.10. Rijwielen of andere vervoersmiddelen mogen niet binnen de accommodatie worden geplaatst. Zij moeten – voor zover mogelijk – op de daarvoor bestemde plaatsen worden opgesteld. 11. Het is eenieder zonder schriftelijke toestemming van de gemeente verboden in de accommodatie:a. handel te drijven in sportartikelen en/of andere artikelen dan wel drank, etenswaren en dergelijke te verkopen;b. collecten te houden of te doen houden;c. reclame te maken, circulaires, insignes, loten en dergelijke te verspreiden en te verkopen of te doen verspreiden of te doen verkopen.12. Zonder toestemming van de beheerder is het niet toegestaan om materialen in de opbergruimten op te slaan of op te bergen. 

Artikel 4 Toegang, brandveiligheid en veiligheidsmaatregelen

1. De beheerders van de accommodaties hebben te allen tijde, op vertoon van hun legitimatiebewijs, vrije toegang tot deze ruimten. Eventuele aanwijzingen van gemeentewege in het belang van een goede gang van zaken gegeven, moeten stipt en onverwijld worden opgevolgd. 2. In het kader van de brandveiligheid moeten de aangegeven vluchtroutes te allen tijde vrij worden gehouden. 3. Voor het buitenschoolse gebruik wordt van gemeentewege geen EHBO-materiaal geleverd. Organisatoren van competities, toernooien en dergelijke, zijn zelf verantwoordelijk voor de te nemen veiligheidsmaatregelen in het kader van de eerste hulp.4. Aan de gebruiker, die toestemming heeft om zelf het gebouw te openen en te sluiten, wordt een sleutel beschikbaar gesteld. De zodanige gebruiker is verplicht bij het verlaten van de ac-commodatie de verlichting te doven, waterkranen te sluiten, toiletten door te spoelen, de ramen en het gebouw af te sluiten. Aan het einde van de gebruiksperiode moet de sleutel weer door de gebruiker bij de gemeente worden ingeleverd. 

Artikel 5 Aansprakelijkheid

1. De gemeente sluit elke aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit het gebruik van de accommodatie, de in de zaal aanwezige apparatuur en inventaris (inclusief de aan wanden en daken bevestigde) uit, tenzij er sprake is van grove nalatigheid.2. De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het eventueel niet beschikbaar kunnen stellen van de accommodatie ten gevolge van technische storingen.3. De gemeente is niet aansprakelijk voor de beschadiging, verwisselingverlies, diefstal van eigendommen of lichamelijk letsel van de gebruiker of van personen, die onder verantwoordelijkheid van de gebruiker van de sportaccommodatie gebruik maken. 4. De gebruiker is aansprakelijk voor schade toegebracht in en/of aan de sportaccommodatie, tenzij er sprake is van grove schuld of nalatigheid van de gemeente. 5. De gebruiker is verplicht alle aantoonbare schade te melden bij de gemeente. De gebruiker wordt door de ingebruikneming van de sportaccommodatie geacht deze te hebben aanvaard in de toestand waarin deze zich bevindt op het moment van ingebruikgeving.  

Artikel 6 Incidentele ingebruikgeving

1. Bij incidentele ingebruikgeving wordt telkens een gebruiksovereenkomst gesloten tussen de gebruiker en de gemeente.2. Aanvragen voor het incidentele gebruik van de accommodaties moeten schriftelijk (door middel van het voorgeschreven aanvraagformulier) of online (www.nunspeet.nl) worden ingediend bij de afdeling Bestuur en Maatschappij (team Samenleving) van de gemeente.3. Elke reservering, opzegging of wijziging wordt pas van kracht, nadat dit door de gemeente schriftelijk is bevestigd. 4. Ingebruikgeving geschiedt per tijdseenheid van een half uur, met een minimaal periode van één uur. 5. Bij incidentele ingebruikgeving ontvangt de gebruiker automatisch een acceptgiro voor het gebruik van de binnensportaccommodatie. 6. Bij wisselende ingebruikgeving tussen verschillende gebruikers wordt minimaal een kwartier vrij geroosterd.  

Artikel 7 Structurele ingebruikgeving

1. Bij structurele ingebruikgeving wordt een gebruiksovereenkomst gesloten tussen de gebruiker en de gemeente.2. Nieuwe aanvragen voor het structureel gebruik van de accommodaties moeten door middel van het voorgeschreven aanvraagformulier schriftelijk worden ingediend bij de afdeling Be-stuur en Maatschappij van de gemeente. 3. Jaarlijks voor 1 mei ontvangen de structurele gebruikers, die al gebruikmaken van een accommodatie, een brief met een aankondiging van de nieuwe tarieven en een inschrijfformulier voor het gebruik van de desbetreffende accommodatie. Dit formulier moet voor een bepaalde datum, die staat aangegeven in de brief, worden geretourneerd. Op basis van de inschrijffor-mulieren wordt het jaarprogramma voor het gebruik van de desbetreffende accommodatie vastgesteld.4. Bij de verdeling van de uren die niet door de scholen worden gebruikt, is het uitgangspunt het programma van het voorgaande jaar van de desbetreffende aanvrager. 5. De gemeente houdt bij de verdeling van de uren rekening met de aard van het gebruik. Daarbij wordt aangetekend dat het gymnastieklokaal Winckelweg bij voorkeur in gebruik wordt gegeven voor particulier gebruik (kinderfeestjes en zaalvoetbal) en ook sportactiviteiten Jeugd en jongerenwerk.6. Het hoofd van de afdeling Bestuur en Maatschappij stelt namens het college de schema’s inzake het gebruik van de binnensportaccommodaties vast.7. Elke overeenkomst wordt pas van kracht op de dag dat de gemeente een ondertekende gebruiksovereenkomst heeft ontvangen.8. Bij een structurele ingebruikgeving ontvangt de gebruiker maandelijks een acceptgiro voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodatie. 9. In geval van ter beschikkingstelling aan een groep van particulieren is degene die de gebruiksovereenkomst ondertekent hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de gebruiksovereenkomst.10. Bij voortijdige beëindiging van het structurele gebruik door de gebruiker moet een opzegtermijn van twee maanden in acht genomen worden. De opzegging moet schriftelijk geschieden.11. De ingebruikgeving wordt aangegaan voor maximaal de duur van het seizoen. Na afloop van het seizoen eindigt de overeenkomst van rechtswege.

Artikel 8 Afgifte van toegangspasjes

1. Na bevestiging van incidentele of structurele ingebruikgeving wordt aan de gebruiker een toegangsbewijs van de desbetreffende accommodatie beschikbaar gesteld. 2. Bij incidentele ingebruikgeving ontvangt de gebruiker per post een toegangspas die eenmalig op het reserveerde tijdstip toegang verschaft tot de accommodatie. 3. Bij structurele ingebruikgeving wordt (worden) één (of op verzoek meerdere) toegangspasje(s) beschikbaar gesteld gedurende de looptijd van de ingebruikgevingsovereenkomst. Per uitgegeven toegangspasje moet een waarborgsom van € 5,-- worden betaald. 4. Voor het verkrijgen van deze pasjes moet de structurele ingebruikgever eenmalig een ‘contract toegangspasjes gemeentelijke binnensportaccommodaties’ ondertekenen. In dit contract worden het aantal pasjes en bijborende serienummers vastgelegd. Dit contract is als bijlage 2 van dit Reglement opgenomen. 5. In het geval er sprake is van diefstal, verlies of een kapotte toegangspasje kan alleen een nieuw pasje worden verkregen met opgave van het serienummer van het verloren, gestolen of kapotte toegangspasje. Tegen betaling van € 15,-- kan een nieuw pasje worden verstrekt. 6. De gemeente voert steekproefsgewijs controle uit op gebruik van de accommodatie op basis van de toegangspasjes. 7. Bij oneigenlijk gebruik (gebruik van accommodatie zonder reservering) ontvangt de overtreder in eerste instantie een aanmaning. Bij herhaling van de overtreding wordt € 50,-- in rekening gebracht.

Artikel 9 Bepalingen voor het gebruik van de ingebruikgeving (financieel)

1. De vergoeding voor het gebruik van een bij de gemeente in beheer zijnde accommodatie of gedeelte daarvan wordt geheven in overeenstemming met de jaarlijkse, door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde tarievenlijst. In de vergoeding is omzetbelasting begrepen.2. Een accommodatie of gedeelte daarvan kan structureel of incidenteel in gebruik worden gegeven tegen het van toepassing zijnde uurtarief, te betalen per nader door de gemeente te bepalen en op de factuur aangegeven periode. 3. Bij een incidentele ingebruikgeving is dit onder opgave van reden mogelijk wanneer dit een week voor het gebruik van de desbetreffende uren schriftelijk kenbaar wordt gemaakt aan de afdeling Bestuur en Maatschappij. Aansluitend vindt er een verrekening of teruggave van de gebruiksvergoeding plaats. 4. Bij structurele ingebruikgeving is het niet mogelijk om over te gaan tot een verrekening of teruggave van de gebruiksvergoeding. 5. Als de vooraf afgesproken tijdsperiode door de gebruiker wordt overschreden, kan de ge-meente het in de tarievenlijst aangegeven tarief doorberekenen met een minimum van een half uur.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet in een collegebesluit van 22 augustus 2011.

Burgemeester en wethouders van Nunspeet,de secretaris,                                     de burgemeester,

 

J.J. Kerkhof                                        ir. D.H.A. van Hemmen