Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Beleidsregels vergoeding kosten van rechtsbijstand en andere deskundige bijstand bij verzoeken om tegemoetkoming in planschade

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels vergoeding kosten van rechtsbijstand en andere deskundige bijstand bij verzoeken om tegemoetkoming in planschade
CiteertitelBeleidsregels vergoeding kosten van rechtsbijstand en andere deskundige bijstand bij verzoeken om tegemoetkoming in planschade
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpkosten rechtsbijstand

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 6.5 Wet ruimtelijke ordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-12-2011nieuwe regeling

06-12-2011

Nunspeet huis aan huis, 20-12-2011

A.7005

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels vergoeding kosten van rechtsbijstand en andere deskundige bijstand bij verzoeken om tegemoetkoming in planschade

Het college van burgemeester en wethouders van Nunspeet besluit, gelet op artikel 6.5 van de Wet ruimtelijke ordening, vast te stellen:

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1

  Onafhankelijk planschadeadviseur/-commissie: de adviseur als bedoeld in artikel 6.1.3.2 van het Besluit ruimtelijke ordening.

Artikel 2  

 • 1

  De kosten van rechtsbijstand en andere deskundige bijstand bij verzoeken om planschade die zijn gemaakt voor het uitbrengen van het conceptadvies van de onafhankelijke planschadeadviseur/-commissie, worden niet in aanmerking genomen als redelijkerwijs gemaakte kos-ten als bedoeld in artikel 6.5 onder a van de Wet ruimtelijke ordening.

 • 2

  In afwijking van lid 1 kunnen de kosten van deskundige bijstand om inkomensschade aan te tonen wel in aanmerking worden genomen als redelijkerwijs gemaakte kosten.

 • 3

  In afwijking van lid 1 kunnen de kosten van deskundige bijstand wel in aanmerking worden genomen als redelijkerwijs gemaakte kosten wanneer de aanvrager door burgemeester en wethouders of de door burgemeester en wethouders ingeschakelde onafhankelijke planscha-deadviseur/-commissie is verzocht om informatie, die hij zonder de hulp van een deskundige redelijkerwijs niet kan aanleveren.

6 december 2011

Burgemeester en wethouders van Nunspeet,de secretaris, de burgemeester,

 

J.J. Kerkhof ir. D.H.A. van Hemmen