Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Marktverordening gemeente Nunspeet 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMarktverordening gemeente Nunspeet 2011
CiteertitelMarktverordening gemeente Nunspeet 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147, lid 1
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Branchebesluit gemeente Nunspeet 2011

Marktreglement gemeente Nunspeet 2011

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-05-201119-03-2013nieuwe regeling

28-04-2011

huis aan huis, 10-05-2011

A.5670

Tekst van de regeling

Intitulé

Marktverordening gemeente Nunspeet 2011

De raad van de gemeente Nunspeet;

gelezen het voorstel van het college van 8 maart 2011, nr. A.5670;

gelet op artikel 147, eerste lid, en artikel 149 van de Gemeentewet;

gezien het advies van de commissie Algemeen Bestuur van 14 april 2011;

overwegende dat het wenselijk is regels te stellen voor een ordelijk verloop van de weekmarkt;

b e s l u i t :

vast te stellen de

Marktverordening gemeente Nunspeet 2011 (individuele vergunning) 

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. markt: de door het college ingestelde warenmarkt;b. standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;c. vaste standplaats: de standplaats die voor onbepaalde tijd ter beschikking is gesteld aan een vergunninghouder;d. dagplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld aan een vergun-ninghouder, omdat deze niet als vaste standplaats is toegewezen dan wel ingenomen;e. standwerken: de activiteit waarbij de vergunninghouder publiek om zich heen verzamelt en dat publiek door een aansprekende uiteenzetting probeert over te halen tot de aankoop van een artikel;f. standwerkerplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te standwerken;g. vergunninghouder: degene aan wie door het college vergunning is verleend voor het inne-men van een standplaats;h. wachtlijst: de lijst van gegadigden voor een vaste standplaats;i. anciënniteitlijst: de lijst van vergunninghouders van een vaste standplaats;j. marktmeester: de persoon die als zodanig is aangewezen door het college. 

Artikel 2 Inrichting van de markt; branche-indeling

 • 1

  Het college bepaalt ten aanzien van de markt: a. het aantal standplaatsen;b. de afmetingen van de standplaatsen;c. de opstelling en indeling van de markt;d. welke standplaatsen worden toegewezen als vaste standplaats en als standwerkerplaats. 

 • 2

  Het college kan voor de markt vaststellen: a. een lijst met artikelengroepen of branches;b. een maximumaantal standplaatsen per branche. 

Artikel 3 Nadere regels

Het college is bevoegd nadere regels te stellen betreffende het bepaalde in deze verordening.

Artikel 4 Voorschriften en beperkingen

 • 1

  Het college kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een krachtens deze verordening verleende vergunning of ontheffing, ter bescherming van de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist.

 • 2

  Degene aan wie krachtens deze verordening een vergunning of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen in acht te nemen.

Hoofdstuk 2 BEPALINGEN OVER VERGUNNINGEN

Artikel 5 Standplaatsvergunning

 • 1

  Het is verboden een standplaats op een markt in te nemen zonder vergunning van het colle-ge.

 • 2

  Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing.

Artikel 6 Vereisten

Voor toewijzing van een standplaats komt uitsluitend in aanmerking een handelingsbekwaam natuurlijk persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en een aanvraag voor een vergunning heeft ingediend bij het college.

Artikel 7 Intrekking vaste standplaatsvergunning

 • 1

  Het college trekt een vaste standplaatsvergunning in: a. op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder;b. bij overlijden van de vergunninghouder, tenzij op grond van artikel 7 van het marktregle-ment van de gemeente Nunspeet de vergunning wordt overgeschreven. 

 • 2

  Het college kan een vaste standplaatsvergunning intrekken: a. als ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;b. als de vergunninghouder niet meer voldoet aan de in artikel 6 genoemde vereisten. 

 • 3

  Als degene op wie een vergunning ingevolge artikel 7 van het marktreglement van de ge-meente Nunspeet is overgeschreven, al vergunning heeft voor een andere vaste standplaats op dezelfde markt, wordt laatstgenoemde vergunning ingetrokken.

Hoofdstuk 3 STRAF-, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 8 Intrekking en schorsing vaste standplaatsvergunning

Onverminderd het bepaalde in artikel 7 kan het college een vergunning voor een vaste stand-plaats, al dan niet voorwaardelijk, intrekken dan wel telkens voor ten hoogste vier achtereenvol-gende marktdagen schorsen, als de vergunninghouder of een persoon die hem bijstaat:a. het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning over-treedt;b. zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog; ofc. niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet. 

Artikel 9 Uitsluiting dagplaatshouder of standwerker

Het college kan een vergunninghouder van een dagplaats of een standwerkerplaats van de toe-wijzing van een dagplaats of een standwerkerplaats uitsluiten voor ten hoogste vier marktdagen, als deze:a. het bepaalde bij of krachtens deze verordening overtreedt;b. zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;c. niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerkerplaats;d. niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet. 

Artikel 10 Onmiddellijke verwijdering

Onverminderd het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet kan het college een vergunning-houder gelasten zich onmiddellijk van de markt te verwijderen als hij:a. het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning over-treedt;b. zich op de markt schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;c. niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerkerplaats. 

Artikel 11 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie of hechtenis van ten hoogste drie maanden en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 12 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de marktmeester en de bij besluit van het college aangewezen personen.

Artikel 13 Intrekking oude regeling

De Marktverordening gemeente Nunspeet 2004, vastgesteld op 25 november 2004, wordt inge-trokken.

Artikel 14 Overgangsbepalingen

 • 1

  Besluiten van het college die genomen zijn krachtens de Marktverordening gemeente Nunspeet 2004 gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

 • 2

  Als voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de Marktverordening gemeente Nunspeet 2004 is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening niet definitief op de aanvraag is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Marktverordening gemeente Nunspeet 2011. 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 april 2011.

De voorzitter,

De griffier,