Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Verordening betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen en het toezicht op het beheer ...

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen en het toezicht op het beheer ...
CiteertitelArchiefverordening gemeente Nunspeet 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpArchiefverordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Archiefwet 1998 is ingetrokken per 20 april 2011.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Archiefwet 1995, artikel 30, lid 1
 2. Archiefwet 1995, artikel 32, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-04-201107-01-2017nieuwe regeling

31-03-2011

Nunspeet huis aan huis, 12-4-2011

R 1757

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen en het toezicht op het beheer ...

De gemeenteraad van Nunspeet

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Nunspeet van 25 februari 2011;

gelet op artikel 30, eerste lid en artikel 32, tweede lid van de Archiefwet 1995;

besluit vast te stellen de navolgende:

Verordening betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats (Archiefverordening). 

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1  

 • 1

  In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Archiefwet 1995; 

 • b.

  gemeentelijke organen: de overheidsorganen, zoals bedoeld in artikel 1, onder b van de wet, voor zover behorende tot de gemeente;

 • c.

  de archiefbewaarplaats: de overeenkomstig artikel 31 van de wet aangewezen archiefbewaarplaats;

 • d.

  de archivaris: de overeenkomstig artikel 32 van de wet benoemde gemeentearchivaris;

 • e.

  beheerder: degene die als gevolg van artikel 3 is belast met het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats;

 • f.

  beheerseenheid: een door burgemeester en wethouders als zodanig aan te wijzen organisatieonderdeel;

 • g.

  informatiesysteem: systeem van documentatie, procedures, apparatuur en programmatuur, met behulp waarvan archiefbescheiden kunnen worden vervaardigd, bewerkt, verzonden, ontvangen en geraadpleegd.

Hoofdstuk II De zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden

Artikel 2  

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het inrichten en in stand houden van een archiefbewaarplaats zoals bedoeld in artikel 31 van de wet, en voldoende en doelmatige archiefruimten.

Artikel 3  

Burgemeester en wethouders wijzen een beheerder aan.

Artikel 4  

Burgemeester en wethouders stellen voldoende deskundig personeel aan voor de werkzaamheden verbonden aan het beheer van alle gemeentelijke archiefbescheiden en documentaire verzamelingen, ongeacht hun vorm.

Artikel 5  

 • 1.

  Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat de vervaardiging en de bewaring van de archiefbescheiden geschieden op zodanige wijze, dat het behoud van deze bescheiden voldoende is gewaarborgd.

 • 2.

  Het eerste lid is ook van toepassing op de vervaardiging van bescheiden bestemd voor een overheidsorgaan of andere belanghebbende, als van deze bescheiden redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zij voor blijvende bewaring in aanmerking komen.

Artikel 6  

Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor, dat jaarlijks op de gemeentebegroting voldoende middelen worden geraamd ter bestrijding van de kosten die aan de zorg voor de archiefbescheiden zijn verbonden.

Artikel 7  

Burgemeester en wethouders stellen voor het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats voorschriften vast.

Artikel 8  

Burgemeester en wethouders brengen ten minste eenmaal per jaar aan de raad verslag uit over wat zij hebben gedaan ter uitvoering van artikel 30 van de wet. Zij voegen daarbij de verslagen die door de archivaris aan hen zijn uitgebracht in verband met het beheer van de archiefbewaarplaats en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

Hoofdstuk III Toezicht van de archivaris op het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats

Artikel 9  

De archivaris ziet erop toe, dat de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht, worden beheerd overeenkomstig de bepalingen van de wet en de ter uitvoering daarvan gegeven voorschriften.

Artikel 10  

De archivaris mag zich voor de uitvoering van het in artikel 32, tweede lid van de wet omschreven toezicht laten vervangen door aan hem ondergeschikte ambtenaren die in het bezit zijn van een diploma archivistiek zoals bedoeld in artikel 22 van de wet. Hij blijft daarbij wel eindverantwoordelijk.

Artikel 11  

 • 1.

  De beheerder verstrekt aan de archivaris of aan degene die namens hem met het toezicht is belast, alle bescheiden en inlichtingen die voor een goede taakvervulling nodig zijn en verleent de nodige medewerking om inzicht te verschaffen in de ordening en toegankelijkheid van de archiefbescheiden evenals in de opzet en werking van hulpmiddelen en systemen waarin archiefbescheiden zijn opgenomen.

 • 2.

  De archivaris en degenen die hem in de uitoefening van het toezicht vervangen of bijstaan, hebben met inachtneming van de voorschriften ten aanzien van de beveiliging van geheimen, toegang tot de archiefbescheiden en de ruimten waarin deze zich bevinden.

Artikel 12  

De archivaris brengt verslag uit van zijn bevindingen bij de uitoefening van het toezicht aan de beheerder, evenals, als hij hiertoe aanleiding vindt, aan burgemeester en wethouders. Hij geeft daarbij aan welke voorzieningen naar zijn mening in het belang van een goed beheer moeten worden getroffen.

Artikel 13  

 • 1

  De beheerder overlegt vooraf met de archivaris over een voornemen om aan burgemeester en wethouders een voorstel te doen tot:

 • a.

  opheffing, samenvoeging of splitsing van een beheerseenheid of overdracht van één of meer taken aan een andere beheerseenheid, overheidsorgaan of rechtspersoon;

 • b.

  bouw, verbouwing, inrichting, of verandering van inrichting en ingebruikneming van ruimten als archiefruimte;

 • c.

  wijziging van de als archiefbewaarplaats aangewezen ruimten;

 • d.

  verandering van de plaats van bewaring van niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden;

 • e.

  ontwerp, vervanging, aanschaf of invoering van een informatiesysteem;

 • f.

  voorbereiding, invoering en wijziging van ordeningssystemen.

Artikel 14  

De archivaris brengt eenmaal per jaar verslag uit aan burgemeester en wethouders over de uitoefening van het toezicht.

Artikel 15  

De archivaris en de aan hem ondergeschikte ambtenaren zijn gehouden aan de Beroepscode voor Archivarissen.

Hoofdstuk IV Slotbepalingen

Artikel 16  

De Archiefverordening gemeente Nunspeet 1998 wordt ingetrokken.

Artikel 17  

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking.

Artikel 18  

Deze verordening wordt aangehaald als Archiefverordening gemeente Nunspeet 2011.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 31 maart 2011.

de griffier, de voorzitter,