Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Inkoopvoorwaarden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInkoopvoorwaarden
CiteertitelInkoopvoorwaarden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-04-2010nieuwe regeling

20-04-2010

n.v.t.

BenW 20-4-2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Inkoopvoorwaarden

 

 

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk

Hoofdstuk 2 Inhoudsopgave

Artikel 1. Definities 3

Artikel 2. Toepasselijkheid 4

Artikel 3. Inhoud van de overeenkomst 4

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst 4

Artikel 5. Wijzigingen 4

Artikel 6. Algemene verplichtingen opdrachtgever 5

Artikel 7. Algemene verplichtingen opdrachtnemer 5

Artikel 8. Optreden van de opdrachtnemer als gemachtigde 6

Artikel 9. Samenwerking met derden 6

Artikel 10. Samenwerking, rapportage, acceptatie en controle 6

Artikel 11. Vergoeding 7

Artikel 12. Betaling 8

Artikel 13. Voorschot 9

Artikel 14. Eigendom van zaken en informatiedragers 9

Artikel 15. Levering en verpakking van goederen 9

Artikel 16. Tijdstip van aflevering van goederen 10

Artikel 17. Garantie 10

Artikel 18. Inleners- en ketenaansprakelijkheid 11

Artikel 19. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door opdrachtgever 12

Artikel 20. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtnemer 13

Artikel 21. Ontbinding wegens faillissement en surséance van betaling 15

Artikel 22. Dreigende vertraging in de levering van diensten 15

Artikel 23. Onderbreking overeenkomst 15

Artikel 24. Aansprakelijkheid 16

Artikel 25. Boete 17

Artikel 26. Niet toerekenbare tekortkoming (Overmacht) 17

Artikel 27. Vervolgopdracht 18

Artikel 28. Verzekering 18

Artikel 29. Intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten 18

Artikel 30. Overdracht rechten en plichten 20

Artikel 31. Geheimhouding 20

Artikel 32. Integriteit 18

Artikel 33. Toepasselijk recht 18

Artikel 34. Bevoegde rechter 19

Artikel 35. Slotbepaling 19

Artikel 1 Definities

In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden: deze algemene inkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op en deel uitmaken van de overeenkomst, ook wel te noemen AIV Inkoopsamenwerking Noord Veluwe

Bijlage: het aanhangsel bij de overeenkomst, dat deel uitmaakt van de overeenkomst;

Derden: niet zijnde partijen bij de opdracht;

Diensten: de door opdrachtnemer op basis van de overeenkomst ten behoeve van opdrachtgever te verrichten werkzaamheden, niet zijnde werken of leveringen in de zin van dit definitieartikel;

Inkoopsamenwerking

Noord Veluwe: de gebruiker van deze algemene voorwaarden;

Goederen: te leveren stoffelijke objecten;

Informatiedragers: papieren documenten en/of dragers van digitale informatie, zoals diskettes e.d., waarop de prestaties/resultaten van de opdracht door opdrachtnemer dienen te worden vastgelegd en aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld;

Leveringen: de door opdrachtnemer op basis van de overeenkomst ten behoeve van opdrachtgever te leveren goederen;

Opdracht: de opdracht tot het leveren van goederen en/of diensten;

Opdrachtgever: de gemeenten die participeren in de Inkoopsamenwerking Noord Veluwe;

Opdrachtnemer: de contractuele wederpartij van opdrachtgever;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en de opdrachtnemer tot het leveren van goederen en/of diensten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn;

Partijen: opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk;

Prestatie: de te verrichten leveringen van goederen en/of diensten;

Werken: het product van een geheel van bouwkundige of civieltechnische werken dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op aanvragen tot aanbiedingen aan opdrachtgever en aan alle tot opdrachtgever behorende organisatieonderdelen en op overeenkomsten, waarbij de opdrachtnemers prestaties leveren aan opdrachtgever en aan alle tot opdrachtgever behorende organisatieonderdelen.

2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover zij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van de opdrachtnemer en/of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

5. Indien onderdelen van de overeenkomst en de daarbij behorende bijlage(n) in strijd zijn met de algemene voorwaarden is de hiërarchie als volgt, tenzij anders is overeengekomen: ten eerste de overeenkomst, ten tweede de bijlagen en ten derde de algemene voorwaarden.

6. Voor de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt onder personeel van opdrachtnemer mede eventuele derden verstaan die door opdrachtnemer, onverminderd het hierna in artikel 9 lid 4 bepaalde, bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

Artikel 3 Inhoud van de overeenkomst

De overeenkomst omvat al hetgeen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is overeengekomen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst is tot stand gekomen, indien een schriftelijke onherroepelijke aanbieding van de opdrachtnemer door opdrachtgever, dan wel een daartoe bevoegd organisatieonderdeel van opdrachtgever, schriftelijk is aanvaard of het overeengekomene op andere wijze door partijen schriftelijk is bevestigd.

Artikel 5 Wijzigingen

1. Wijziging in de overeenkomst, daaronder begrepen uitbreiding of inkrimping van de reeds opgedragen prestaties, komt tot stand, zodra opdrachtgever dit schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar maakt en de opdrachtnemer hier vervolgens schriftelijk mee akkoord gaat.

2. Opdrachtnemer is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever niet gerechtigd de personen, die zijn belast met de uitvoering van de diensten, tijdelijk of definitief te vervangen, tenzij anders is overeengekomen in de overeenkomst. Opdrachtgever zal zijn toestemming niet op onredelijke gronden weigeren en is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. De voor de oorspronkelijke personen geldende tarieven zullen bij vervanging niet verhoogd worden.

3. Als opdrachtgever andere personen wenst voor de uitvoering van de opdracht, omdat zij meent dat dit van belang is voor een goede uitvoering van de opdracht, deelt zij dit schriftelijk mee aan de

opdrachtnemer, onder opgave van redenen. Opdrachtnemer zal zo spoedig mogelijk voor adequate vervanging zorgdragen. Indien de aard van de opdracht niet wijzigt zullen ook in dit geval de voor de oorspronkelijke personen geldende tarieven niet verhoogd worden.

4. Bij een vervanging van de personen, bedoeld in lid 2 en lid 3, dienen personen beschikbaar te worden gesteld die qua deskundigheid, opleiding en ervaring ten minste gelijkwaardig zijn aan de oorspronkelijk ingezette personen.

 

Artikel 6 Algemene verplichtingen opdrachtgever

Opdrachtgever moet de opdrachtnemer inlichtingen, gegevens en beslissingen verstrekken, die nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen en te voltooien.

Artikel 7 Algemene verplichtingen opdrachtnemer

1. Opdrachtnemer garandeert dat de door of namens hem te verrichten prestaties zullen voldoen aan de in de overeenkomst vastgelegde voorwaarden en specificaties en dat deze volgens het overeengekomen tijdschema zullen worden uitgevoerd. Alle geleverde goederen moeten voldoen aan en zijn geproduceerd volgens de geldende wet- en regelgeving (bijvoorbeeld milieuwetten, bouwstoffenbesluit) en in overeenstemming met hetgeen in de handel met betrekking tot de betreffende zaken gebruikelijk is. Afgeleverde goederen voldoen niet aan de overeenkomst, indien zij niet de eigenschappen bezitten die opdrachtgever op grond van de overeenkomst mocht verwachten en/of indien zij niet voldoen aan de geldende Nederlandse wet- en regelgeving.

2. Voor zover geen nadere omschrijving van de aan de prestaties te stellen eisen is gegeven, dienen zij in ieder geval van goede kwaliteit te zijn en ten minste aan de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, levensduur, doelmatigheid en afwerking te voldoen en geschikt te zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd.

3. De opdrachtnemer staat in voor de kwaliteit en integriteit van diegene die namens de opdrachtnemer belast is met de uitvoering van de overeenkomst.

4. Opdrachtnemer zal opdrachtgever op de hoogte houden van de uitvoering van de overeenkomst waaronder de financiële aspecten en haar desgevraagd inlichtingen geven.

5. De prestaties moeten worden uitgevoerd binnen de overeengekomen termijn, behoudens omstandigheden zoals bedoeld in artikel 26. Tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen betreft de overeengekomen termijn een fatale termijn, zodat bij overschrijding van die termijn verzuim direct intreedt en geen voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling nodig is. Op de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer wegens overschrijding van deze termijn is artikel 24 van toepassing.

6. Indien in de overeenkomst uitdrukkelijk een vast of maximaal bedrag is overeengekomen voor de vervulling van de opdracht, dan zal de aanbieding van de opdrachtnemer en opdrachtbevestiging van opdrachtgever, alsmede eventueel de onderliggende ontwerpen en/of bestekken aldus dienen te worden vervaardigd dat de opdracht zal kunnen worden vervuld voor maximaal het bedrag dat bij de bepaling van de inhoud van de opdracht voor die uitvoering is vastgesteld of laatstelijk is overeengekomen. De opdrachtnemer stelt daartoe ramingen c.q. opgaven en begrotingen op ter overlegging aan opdrachtgever. Ingeval van overschrijding van dit bedrag is de opdrachtnemer verplicht zijn opdracht zonder berekening van extra kosten en/of uren te vervullen. Indien echter de

overschrijding een gevolg is van omstandigheden zoals bedoeld in artikel 26, of van een verzoek tot verdergaande prestatie dan in de opdrachtbevestiging is vastgelegd, worden de extra kosten en/of uren afzonderlijk in rekening gebracht op basis van werkelijk gemaakte netto kosten en/of uren.

7. Ter vervulling van zijn inlichtingenplicht zal de opdrachtnemer opdrachtgever direct inlichten over de financiële gevolgen en risico's, verbonden aan het door opdrachtgever stellen van andere of meer eisen, het door opdrachtgever uitstellen of wijzigen van beslissingen en/of de opdracht en het optreden van omstandigheden, waarmee bij het aangaan van de overeenkomst/het verlenen van de opdracht geen rekening is gehouden.

8. De opdrachtnemer zal opdrachtgever bij de totstandkoming van de opdracht tot dienstverlening in geval sprake is van te declareren werkzaamheden op basis van bestede tijd, een raming c.q. opgave van de kosten en/of uren verstrekken. Ten tijde van het overeenkomen van wijzigingen in de opdracht zal de opdrachtnemer aangeven of en in hoeverre dat invloed heeft op de bedoelde raming c.q. opgave van kosten en/of uren. Zodra de verwachting gerechtvaardigd is dat de laatstverstrekte raming c.q. opgave van kosten en/of uren ontoereikend is, zal de opdrachtnemer opdrachtgever daarover schriftelijk informeren.

Artikel 8 Optreden van de opdrachtnemer als gemachtigde

1. De opdrachtnemer treedt slechts op als gemachtigde van opdrachtgever indien en voor zover opdrachtgever de opdrachtnemer daartoe schriftelijk als gemachtigde heeft aangewezen.

2. Indien en voor zover de opdrachtnemer in strijd handelt met het in lid 1 bepaalde, komen de nadelige gevolgen daarvan voor zijn rekening en risico, behoudens voor zover opdrachtgever deze handelwijze bekrachtigd heeft.

Artikel 9 Samenwerking met derden

1. Indien de overeenkomst met zich meebrengt, dat de opdrachtnemer voor de vervulling ervan zijn uit te voeren prestaties moet afstemmen op die van andere door opdrachtgever ingeschakelde derden, zal opdrachtgever na overleg met alle betrokkenen vaststellen wie met de leiding en coördinatie van de werkzaamheden wordt belast en wat ieders taak in dezen is.

2. De in lid 1 bedoelde leiding en coordinatie houdt ten minste in dat de coordinator tijdig in overleg met opdrachtgever en de andere opdrachtnemers c.q. derden een tijdsschema voor de uitvoering van de in lid 1 bedoelde overeenkomst vaststelt en dat hij - ingeval van tijdsoverschrijding of andere omstandigheden die tot vertraging of schade kunnen leiden - onverwijld met hen overleg pleegt en hen en opdrachtgever schriftelijk verslag daarvan doet toekomen.

3. Indien de opdrachtnemer een opdracht krijgt te vervullen die ook prestaties op een ander dan zijn eigen vakgebied met zich meebrengen, kan de opdrachtnemer nadat toestemming is verkregen van opdrachtgever voor eigen rekening en risico daarvoor andere deskundigen inschakelen.

4. Bij het uitvoeren van de overeenkomst kan de opdrachtnemer slechts na schriftelijke toestemming van opdrachtgever gebruik maken van de diensten van derden. Deze toestemming wordt niet op onredelijke gronden onthouden. Aan de toestemming kunnen door opdrachtgever voorwaarden worden verbonden. De door opdrachtgever verleende toestemming laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor de nakoming van de krachtens

de overeenkomst op hem rustende verplichtingen en de krachtens de belasting- en sociale verzekeringswetgeving op hem als werkgever rustende verplichtingen.

Artikel 10 Samenwerking, rapportage, acceptatie en controle

1. Beide partijen wijzen een contactpersoon aan, die de contacten over de uitvoering van de overeenkomst onderhouden.

2. Opdrachtnemer rapporteert maandelijks aan opdrachtgever over de voortgang van de werkzaamheden, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.

3. Opdrachtgever heeft het recht de resultaten van de geleverde prestaties te (laten) toetsen/keuren. Indien blijkt dat de prestaties niet voldoen aan de vooraf in de overeenkomst gestelde kwaliteitscriteria en het in de overeenkomst daaromtrent gestelde, zijn de kosten van toetsing/keuring voor rekening van de opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft het recht om op kosten van de opdrachtnemer aanvullende c.q. uitgebreidere kwaliteitscontroles uit te (laten) voeren. Indien uit deze controles blijkt dat aan alle geldende kwaliteitseisen is voldaan, worden de kosten van de aanvullende c.q. uitgebreidere controles en de kosten van de eventueel daaruit voortvloeiende gevolgen voor de oplevering gedragen door opdrachtgever.

4. Indien opdrachtgever op basis van de toetsing/keuring de resultaten als onvoldoende beoordeelt, worden de prestaties niet geaccepteerd. Opdrachtgever zal opdrachtnemer schriftelijk verzoeken om binnen een redelijke, door opdrachtgever te bepalen termijn, alsnog aan het gestelde in de overeenkomst te voldoen, tenzij nakoming van de overeenkomst reeds blijvend onmogelijk is.

5. Afgekeurde goederen worden door de opdrachtnemer op eerste aanzegging teruggenomen, verwijderd en onverwijld, uitsluitend voor zijn rekening, vervangen. De aan verwijdering en vervanging alsmede de aan herkeuring verbonden kosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.

Artikel 11 Vergoeding

1. De vergoeding voor te leveren prestaties kan uitsluitend bestaan uit een of meer van de volgende in de overeenkomst vast te leggen bestanddelen:

a. de honorering van de werkzaamheden van de opdrachtnemer;

b. de gemaakte kosten;

c. de te betalen prijs voor het geleverde goed.

2. De in lid 1 sub a genoemde honorering wordt bepaald naar een of meer van de volgende maatstaven:

a. op basis van de aan de opdracht bestede tijd;

b. op basis van enige andere adequate maatstaf, na goedkeuring door partijen.

3. Ingeval van honorering op basis van bestede tijd, zoals bedoeld in lid 2 sub a, wordt de honorering berekend door de aan de opdracht bestede tijd te vermenigvuldigen met het overeengekomen tarief per tijdseenheid. Onder bestede tijd wordt verstaan het totaal van alle uren die rechtstreeks zijn besteed aan het vervullen van de opdracht. De reistijd die voor de vervulling van de opdracht noodzakelijk is, is daarvan uitdrukkelijk uitgesloten. De tarieven per tijdseenheid, naar persoon, functie of groep, worden in de overeenkomst bepaald of omschreven.

4. De in lid 1 sub b genoemde gemaakte kosten zijn declarabel naar een of meer van de volgende maatstaven:

a. op basis van de werkelijk gemaakte kosten;

b. op basis van enige andere adequate maatstaf, na goedkeuring door partijen.

5. Indien partijen overeenkomen dat de opdrachtnemer ten behoeve van de opdracht gemaakte kosten in rekening kan brengen, zoals bedoeld in lid 4 sub a, kunnen de volgende kosten declarabel zijn:

• de reiskosten;

• de kosten van het vermenigvuldigen van overeenkomsten, bestekken, tekeningen, berekeningen, rapporten e.d.;

• de kosten van porti, telecommunicatie, registratie en andere verschotten.

Omvang en hoogte van de maximaal te maken kosten zullen nader worden vastgesteld in de overeenkomst.

6. In de overeenkomst zal worden bepaald naar welke maatstaven de in lid 1 bedoelde vergoeding zal worden berekend. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal de honorering plaatsvinden volgens lid 2 sub a.

7, De kosten van andere deskundigen, zoals bedoeld in artikel 9 lid 3 zijn slechts declarabel indien dit met opdrachtgever vooraf overeengekomen is.

8. De opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever periodiek op de hoogte te houden van de in dit artikel genoemde honorering en, indien overeengekomen tussen partijen, de gemaakte kosten die opdrachtgever op grond van dit artikel aan de opdrachtnemer verschuldigd is.

9. Indien sprake is van wijzigingen zoals bedoeld in artikel 5 lid 1, worden de daarvoor te verrichten prestaties op basis van bestede tijd en, indien overeengekomen tussen partijen, de gemaakte kosten en/of de te betalen prijs voor het geleverde goed afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10. De vergoeding/betaling is verschuldigd naar de mate van het verrichten van de uit de opdracht voortvloeiende prestaties en/of het gereedkomen van de verschillende fasen van de opdracht, zoals dat uitdrukkelijk is overeengekomen bij de totstandkoming van de overeenkomst.

11. De door opdrachtnemer volgens de overeenkomst te declareren bedragen worden verhoogd met de verschuldigde omzetbelasting.

12. In de overeenkomst dient te zijn geregeld of en zo ja hoe tariefswijzigingen en indexeringen ten aanzien van de prijs worden toegepast.

13. De kosten van aflevering zijn voor rekening en risico van de opdrachtnemer.

Artikel 12 Betaling

1. Tenzij anders is overeengekomen, ontstaat het recht op betaling pas na acceptatie van de resultaten van de verrichte prestaties. Opdrachtnemer factureert binnen 30 dagen na acceptatie.

2. Opdrachtnemer zendt de factu(u)r(en) toe aan het cluster Financiële Administratie van opdrachtgever, onder vermelding van:

• een omschrijving van de werkzaamheden die hebben plaatsgevonden;

• de datum of periode waarop/-in de werkzaamheden hebben plaatsgevonden;

• het nummer van de overeenkomst;

• het btw-bedrag;

• en andere door een organisatieonderdeel van opdrachtgever verlangde gegevens.

Alle bedragen en betalingen dienen te worden vermeld, respectievelijk te worden verricht, in Euro's. Opdrachtgever is niet gehouden tot betaling van een factuur die niet voldoet aan de gestelde eisen. Een factuur die niet voldoet aan de gestelde eisen wordt door opdrachtgever zo spoedig mogelijk aan de opdrachtnemer geretourneerd, waarna de opdrachtnemer alsnog een factuur indient die wel voldoet aan de gestelde eisen.

3. Indien is overeengekomen dat betaling volgens nacalculatie zal plaatsvinden, wordt door opdrachtnemer gespecificeerd en in door opdrachtgever eventueel nader aangegeven vorm gefactureerd. In de factuur wordt opgave gedaan van het aantal en de data van de werkelijk en noodzakelijk bestede dagen of uren, wordt een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden gegeven, alsmede een omschrijving van de eventuele reis- en verblijfkosten, indien deze niet zijn inbegrepen in de dag- of uurtarieven.

4. Een door opdrachtgever schriftelijk geaccepteerde overschrijding van de in de overeenkomst opgenomen vaste prijs wordt in de factu(u)r(en) uitdrukkelijk vermeld en gespecificeerd.

5. Opdrachtgever betaalt de door haar op basis van de overeenkomst verschuldigde bedragen binnen 30 dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Indien opdrachtgever een factuur zonder geldige reden niet na het verstrijken van de in lid 5 bedoelde termijn heeft voldaan, heeft de opdrachtnemer, met ingang van de dag volgend op de dag dat de betaling uiterlijk had moeten geschieden, aanspraak op het onbetwiste deel vergoeding van vertragingsrente tegen een gelijk percentage, zoals dat op grond van artikel 6:119 in samenhang met artikel 6:120 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek voor wettelijke rente bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld. Op de rentevergoeding kan opdrachtnemer geen aanspraak maken, indien de desbetreffende factuur niet aan het gestelde in de leden 2 tot en met 4 voldoet en/of lid 8 van toepassing is en evenmin als het gaat om declaraties als genoemd in lid 13.

7. Indien opdrachtgever de juistheid van de declaratie, dan wel een onderdeel daarvan betwist, treden partijen in overleg teneinde de ontstane situatie op te lossen. Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de door opdrachtnemer verzonden facturen door een door opdrachtgever aan te wijzen Registeraccountant of Accountant-administratieconsulent op inhoudelijke juistheid te laten controleren. Opdrachtnemer verleent de betrokken accountant inzage in boeken en bescheiden en verstrekt hem alle gegevens en informatie die deze verlangt. De controle is vertrouwelijk en strekt zich niet verder uit dan voor het verifiëren van de facturen is vereist. De accountant brengt zijn rapportage zo spoedig mogelijk aan beide partijen uit. De kosten van het accountantsonderzoek komen voor rekening van opdrachtgever, tenzij uit het onderzoek van de accountant blijkt dat de factu(u)r(en) niet juist dan wel onvolledig is / zijn, in welk geval bedoelde kosten voor rekening van opdrachtnemer komen.

8. Opdrachtgever is gerechtigd de betaling van een factuur of een deel daarvan, waarover tussen partijen geen overeenstemming bestaat, op te schorten gedurende de in artikel 12 lid 7 bedoelde periode van overleg, dan wel de periode van het accountantsonderzoek. Van deze bevoegdheid maakt opdrachtgever uitsluitend gebruik, indien bij hem redelijke twijfel bestaat over de juistheid van de desbetreffende factuur.

9. Overschrijding van een betalingstermijn door opdrachtgever of niet betaling door opdrachtgever van een factuur op grond van vermoede inhoudelijke onjuistheid van die factuur of ingeval van ondeugdelijkheid van de gefactureerde diensten, geeft opdrachtnemer niet het recht zijn werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen.

Artikel 13 Voorschot

1. Indien opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst (een) betaling(en) verricht voor prestaties die nog niet zijn geleverd, wordt door opdrachtnemer voorafgaande aan die betaling(en) een onherroepelijke kredietinstellinggarantie "on demand" zonder einddatum aan opdrachtgever afgegeven ter waarde van het (de) betaalde bedrag(en) inclusief BTW. Aan de garantie zijn voor opdrachtgever geen kosten verbonden. Worden vanwege enige tekortkoming aan de zijde van opdrachtnemer diensten niet binnen de overeengekomen termijn geaccepteerd, dan is opdrachtnemer de wettelijke rente over het voorschot verschuldigd voor de tijd dat de tekortkoming voortduurt.

2. De kredietinstellinggarantie "on demand" wordt afgegeven door een door De Nederlandsche Bank erkende kredietinstelling. De kredietinstelling verklaart daarin desverzocht onverwijld over te gaan tot betaling aan opdrachtgever van het in de garantie genoemde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente over dat bedrag, gerekend vanaf de dag van de door opdrachtgever gestelde tekortkoming van opdrachtnemer.

Artikel 14 Eigendom van zaken en informatiedragers

1. Bij het verrichten van de prestaties kan opdrachtnemer gebruik maken van zaken, die eigendom zijn van opdrachtgever en die voor dat doel in bruikleen worden gegeven. Aan deze bruikleen kunnen voorwaarden worden verbonden.

2. De eigendom van informatiedragers, die de partijen over en weer aan elkaar beschikbaar stellen, blijft berusten bij de partij die ze beschikbaar heeft gesteld, tenzij het Informatiedragers betreft als bedoeld in artikel 1 van deze algemene voorwaarden, waarop de prestaties/resultaten van de opdracht door opdrachtnemer dienen te worden vastgelegd en aan opdrachtgever ter beschikking gesteld. In dat geval wordt het recht van eigendom geacht te zijn overgedragen aan opdrachtgever op het moment van feitelijke ter beschikking stelling, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.

3. Indien de opdrachtnemer voor het leveren van de diensten gebruik maakt van zaken die eigendom zijn van opdrachtgever, als bedoeld in lid 1, en die voor dat doel in bruikleen worden gegeven, is de opdrachtnemer aansprakelijk voor de schade die aan deze zaken wordt toegebracht. Aan deze bruikleen kunnen voorwaarden worden verbonden. Indien als gevolg van de aanwezigheid van zaken van opdrachtgever bij de opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst schade aan de opdrachtnemer en/of aan derden wordt toegebracht, op welke wijze dan ook, is deze schade geheel voor rekening en risico van de opdrachtnemer. In voorkomende gevallen zal de opdrachtnemer opdrachtgever vrijwaren voor aanspraken van derden.

Artikel 15 Levering en verpakking van goederen

1. De opdrachtnemer zal de goederen leveren DDP (Delivered Duty Paid), volgens de "Incoterms" editie 2000, uitgegeven door de internationale Kamer van Koophandel in Parijs, tenzij anders is overeengekomen.2. De te leveren goederen zullen niet worden verpakt in verpakkingen die, beoordeeld volgens de stand van de wetenschap ten tijde van de levering, milieubelastend zijn, of worden vermoed dit te zijn, of op andere wijze een bedreiging voor de veiligheid, welzijn of gezondheid kunnen vormen.

3. Indien bij het uitvoeren van de overeenkomst ten aanzien van verpakkingen niet aan lid 2 van dit artikel kan worden voldaan en er toch geleverd wordt met gebruikmaking van zulke verpakkingen, zal de opdrachtnemer dit aan opdrachtgever melden. Opdrachtgever heeft dan het recht deze verpakkingen voor rekening van de opdrachtnemer aan hem te retourneren of deze op zijn kosten te laten verwerken. Dit geldt ook wanneer de verpakkingen niet voldoen aan het in lid 2 van dit artikel bepaalde en de opdrachtnemer dit niet heeft gemeld.

4. Te leveren goederen dienen te worden geleverd met alle voorhanden zijnde documentatie die bestemd is om de zaken naar behoren te kunnen gebruiken alsmede eventuele kwaliteitskeurmerken of -certificaten.

5. De opdrachtnemer zal de goederen die door of tijdens het vervoer beschadigd of verloren zijn gegaan voor eigen rekening herstellen of vervangen, één en ander ter keuze van opdrachtgever.

 

Artikel 16 Tijdstip van aflevering van goederen

1. Aflevering vindt plaats op de overeengekomen plaats van bestemming en op het in de overeenkomst bepaalde tijdstip.

2. Zodra opdrachtnemer weet of verwacht dat de goederen niet, of niet tijdig, of niet geheel afgeleverd kunnen worden, zal opdrachtnemer - onverminderd het bepaalde in artikel 7 lid 5 en onverminderd het recht van opdrachtgever op grond van hierdoor intredend verzuim van opdrachtnemer de ontbinding van de overeenkomst in te roepen - opdrachtgever daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen, aangeven wat de oorzaak en de omstandigheden zijn die hem hiertoe dwingen, en aangeven welke maatregelen noodzakelijk zijn om een oplossing te vinden voor de daaruit voortvloeiende problemen. Onverlet het bepaalde in artikel 24 draagt de opdrachtnemer alle daaruit voortvloeiende schade voor opdrachtgever, tenzij de opdrachtnemer aantoont dat opdrachtgever de veroorzaker is van deze omstandigheden.

3. Indien opdrachtgever tijdig aan de opdrachtnemer kenbaar maakt dat zij om welke reden dan ook niet in staat is de goederen in ontvangst te nemen op het overeengekomen tijdstip, en deze gereed zijn voor verzending, zal de opdrachtnemer op eigen kosten de zaken bewaren, beveiligen, en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in de kwaliteit te voorkomen, totdat zij geleverd zijn, een en ander tenzij dit in redelijkheid niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd. Opdrachtgever komt niet in schuldelserverzulm door uitstel van aflevering.

4. Uitstel van aflevering als bedoeld in het derde lid van dit artikel geeft de opdrachtnemer nimmer aanspraak op verhoging van de overeengekomen prijs. De opdrachtnemer kan bij een uitstel van aflevering alleen aanspraak maken op vergoeding van gevolgschade indien er aan de zijde van opdrachtgever sprake is van opzet, grove schuld of extreme nalatigheid.

Artikel 17 Garantie

1. De opdrachtnemer garandeert dat gedurende een periode van minimaal 12 maanden na acceptatie het (de) geleverde goed(eren) ongestoord - zonder gebreken en/of andere (functionele)belemmeringen - kan(kunnen) worden gebruikt voor die doeleinden waarvoor het (de) goed(eren) bestemd is(zijn), tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.

2. Bij goederen die niet direct in gebruik worden genomen, wordt de garantieperiode verlengd met de periode gedurende welke de goederen niet in gebruik zijn genomen, een en ander met een maximum garantietermijn van 18 maanden.

3. Indien tijdens de garantieperiode een gebrek ontstaat, is de opdrachtnemer, ongeacht de oorzaak van het ontstaan van dat gebrek, verplicht betrokken goederen binnen een door opdrachtgever te bepalen redelijke termijn te vervangen, te herstellen ofwel, mits de redelijkheid hieraan niet in de weg staat, om de goederen terug te nemen en de voor die goederen gedane betaling onmiddellijk terug te betalen, een en ander ter keuze van opdrachtgever. Alle als gevolg van dit lid te maken kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer, tenzij de opdrachtnemer aantoont dat het tijdens de garantieperiode ontstane gebrek voor risico van opdrachtgever komt. Indien opdrachtnemer niet, nadat hij daartoe door opdrachtgever schriftelijk is aangemaand, binnen een in de aanmaning te stellen bekwame termijn voldoet aan de gestelde eis, kan opdrachtgever zonder voorafgaande rechterlijke machtiging de levering, het herstel of de vervanging door een derde doen plaatsvinden en de kosten daarvan op de opdrachtnemer verhalen.

4. Naast de verplichting als gevolg van lid 3 van dit artikel is de opdrachtnemer voorts aansprakelijk voor alle in zijdelings verband met het gebrek staande schade, een en ander met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid.

5. De garantieperiode zal worden verlengd met een periode gelijk aan de periode(n) gedurende welke de goederen niet zijn gebruikt of niet volledig konden worden gebruikt als gevolg van een gebrek dat zich tijdens de garantieperiode openbaart. Een nieuwe garantieperiode in overeenstemming met lid 1 van dit artikel zal van toepassing zijn op goederen die ter vervanging zijn verstrekt en op vervangen of gerepareerde delen van die goederen.

6. In aanvulling op lid 1 en lid 2 van dit artikel geldt dat, indien opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van een verborgen gebrek dat reeds voor de acceptatie aanwezig was, de opdrachtnemer gedurende 2 jaar nadat opdrachtgever opdrachtnemer hiervan in kennis heeft gesteld daarvoor aansprakelijk blijft. Het in vorige zin vermelde is ook van toepassing indien zich gedurende 5 jaar na acceptatie een gebrek voordoet ten gevolge waarvan het (de) geleverde goed(eren) onbruikbaar word(t)(en) voor het doel waarvoor het (ze) is(zijn) bestemd, gelet op hetgeen in de overeenkomst is aangegeven dat er wel redelijkerwijs te verwachten gebruik is van de geleverde goederen. Indien een situatie als in dit lid zich voordoet, is lid 3 van dit artikel, voor zover mogelijk, van toepassing.

7. Opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd ten gevolge van een verborgen gebrek niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien opdrachtgever de opdrachtnemer daarvan niet binnen 2 maanden nadat zij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, hiervan kennis heeft gegeven. Blijkt aan de zaak een eigenschap te ontbreken die deze volgens de opdrachtnemer bezat, of heeft de afwijking betrekking op feiten die hij kende of behoorde te kennen doch die hij niet heeft medegedeeld, dan moet de kennisgeving binnen 2 maanden na de ontdekking geschieden.

Artikel 18 Inleners- en ketenaansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer garandeert dat verschuldigde loonbelasting, sociale premies, omzetbelasting (BTW)

tijdig op het loon van ter beschikking gestelde personeel worden ingehouden en afgedragen aan

UWV en/of de Belastingdienst, althans aan de daartoe geëigende Instantie en dat de over de vergoeding verschuldigde omzetbelasting (BTW) aan de Belastingdienst wordt afgedragen.

Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor alle aanspraken van derden, alsmede de door opdrachtgever terzake naar redelijkheid gemaakte kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte.

2. Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van opdrachtgever, zo spoedig mogelijk een schriftelijke verklaring van de Belastingdienst en/of UWV overleggen aangaande tijdige en integrale betaling van de met betrekking tot het loon van het ter beschikking gestelde personeel over het voorgaande kwartaal verschuldigde loonbelasting, sociale premies alsmede de in het kader van deze overeenkomst verschuldigde omzetbelasting. Mocht opdrachtnemer niet verplicht zijn om op het loon van ter beschikking gesteld personeel loonbelasting, premie volksverzekeringen en/of premies werknemersverzekeringen in te houden, dan zal opdrachtnemer aan opdrachtgever een verklaring overleggen van de inspecteur respectievelijk van de bedrijfsvereniging, waaruit blijkt dat over het loon van dit personeelslid geen belasting en premies behoeven te worden betaald.

Bij gebreke van tijdige en volledige nakoming van de in dit artikel neergelegde verplichtingen door opdrachtnemer, is opdrachtgever gerechtigd te zijner beoordeling, en zonder dat opdrachtnemer opdrachtgever kan aanspreken op grond van niet nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst:

• iedere betaling op te schorten totdat de gewenste schriftelijke verklaringen zijn overgelegd;

• te verlangen dat een met de daarover verschuldigde belasting corresponderend deel van de betaling rechtstreeks door opdrachtgever bij de Belastingdienst en/of UWV zal worden gestort, waartoe opdrachtnemer opdrachtgever op eerste schriftelijk verzoek alle daartoe benodigde informatie zal verstrekken;

• hetzij deze overeenkomst per direct te ontbinden zonder deswege verplicht te zijn tot vergoeding van enige schade aan de zijde van opdrachtnemer, dan wel diens onderaannemer(s).

Artikel 19 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door opdrachtgever

1. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst tussentijds buiten rechte te ontbinden dan wel deze tegen een bepaalde tijd op te zeggen onder opgave van redenen. Daaronder is begrepen de omstandigheid dat de ter financiering van de overeenkomst in de ontwerpbegroting opgenomen gelden, niet door de begrotingswetgever worden gevoteerd, alsmede politieke besluitvorming.

2. Ingeval van opzegging van de overeenkomst als in lid 1 bedoeld, is opdrachtgever verplicht de opdrachtnemer te vergoeden:

• de honorering naar de stand van de werkzaamheden;

• de gemaakte kosten;

• kosten voortvloeiend uit de eventueel door de opdrachtnemer voor de nakoming van zijn

verplichtingen uit de overeenkomst reeds in redelijkheid aangegane verbintenissen met derden. Eventueel reeds betaalde voorschotten worden met door opdrachtgever aldus verschuldigde vergoedingen verrekend. Indien en voor zover de te leveren prestatie, dan wel een onderdeel daarvan, bestaat uit te leveren informatiedragers geldt deze verplichting op voorwaarde dat de opdrachtnemer alle in het kader van de overeenkomst tot stand gekomen

(concept)informatiedragers tot aan het moment van tussentijdse beëindiging aan opdrachtgever in eigendom overdraagt.

3. Nakoming van het in lid 2 bepaalde wordt opgeschort indien de grondslag van tussentijdse beëindiging is gelegen in het feit dat de opdrachtnemer in verzuim is, dan wel de opdrachtnemer in gebreke is gesteld op grond van tekortschieten in de nakoming van zijn verplichting(en), zoals bedoeld in artikel 24 lid 1. In dat geval zal hetgeen verplicht is op grond van lid 2 worden verrekend met de door opdrachtgever geleden schade zoals bedoeld in artikel 24.

4. Tussentijdse beëindiging vindt plaats door middel van een aangetekend schrijven aan de opdrachtnemer.

5. Informatiedragers van opdrachtgever die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan de opdrachtnemer - al dan niet in bruikleen - ter beschikking zijn gesteld en overige zaken die in bruikleen ter beschikking zijn gesteld zullen in geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst per omgaande, dan wel zo spoedig mogelijk, aan opdrachtgever worden geretourneerd. Het in artikel 30 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de door opdrachtnemer geleverde prestaties tot het moment van tussentijdse beëindiging.

6. Opdrachtnemer is gehouden om alle informatie die hem tijdens de duur van de overeenkomst is verstrekt, voortbouwende op de geheimhoudingsverplichting van artikel 32, geheim te houden en niet te verstrekken aan derden, tenzij anders is overeengekomen.

7. Indien blijkt dat door opdrachtnemer of een van zijn ondergeschikten, dan wel door in het kader van de Overeenkomst door opdrachtnemer eventueel ingeschakelde derden, enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van een orgaan van opdrachtgever of aan een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers, heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder ingebrekestelling, of rechterlijke tussenkomst en onverminderd het recht van opdrachtgever om vergoeding van schade en/of kosten in welke vorm dan ook, te eisen.

Artikel 20 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtnemer

1. De opdrachtnemer kan de overeenkomst slechts tussentijds beëindigen ingeval van blijvende onmogelijkheid tot nakoming ten gevolge van overmacht zoals bedoeld in artikel 26 en ingeval van verzuim van opdrachtgever in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

2. De opdrachtnemer is niettemin gehouden de schade voor opdrachtgever als gevolg van de tussentijdse beëindiging van de overeenkomst te beperken, dan wel toereikende maatregelen te nemen ter voorkoming daarvan.

3. Het in artikel 19 lid 2 bepaalde is eveneens van toepassing bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtnemer.

4. Tussentijdse beëindiging vindt plaats door middel van een aangetekend schrijven aan opdrachtgever.

5. Informatiedragers van opdrachtgever die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan de opdrachtnemer - al dan niet in bruikleen - ter beschikking zijn gesteld en overige zaken die in bruikleen ter beschikking zijn gesteld zullen in geval van tussentijdse beëindiging per omgaande, dan wei zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever worden geretourneerd. Het in artikel 30 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de door opdrachtnemer geleverde prestaties tot het moment van tussentijdse beëindiging.

6. Opdrachtnemer is gehouden om alle informatie die hem tijdens de duur van de overeenkomst is verstrekt, voortbouwende op de geheimhoudingsverplichting van artikel 32, geheim te houden en niet te verstrekken aan derden, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 21 Ontbinding wegens faillissement en surséance van betaling

1. Indien opdrachtnemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel indien er beslag gelegd wordt op registergoederen of essentiële onderdelen van de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer die een belemmering kunnen vormen voor de uitvoering en nakoming van de overeenkomst, of de rechtspersoon wijzigt door overname of een overdracht van de aandelen, heeft opdrachtgever het recht de opdrachtnemer aan te zeggen, dat zij de overeenkomst onmiddellijk doet eindigen, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en onverminderd het recht van opdrachtgever om vergoeding van schade en/of kosten, in welke vorm dan ook, te eisen.

2. Indien en voor zover de te leveren prestatie, dan wel een onderdeel daarvan, bestaat uit te leveren informatiedragers, zal opdrachtnemer in die gevallen op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld alle in het kader van de overeenkomst tot stand gekomen (concept)informatiedragers tot aan het moment van ontbinding kosteloos in eigendom overdragen aan opdrachtgever. Bij beëindiging als hier bedoeld heeft opdrachtgever het recht alle naar haar oordeel nuttige en noodzakelijke maatregelen te nemen om de realisering van het project verder te effectueren en daarbij derden in te schakelen.

Artikel 22 Dreigende vertraging in de levering van diensten

1. Indien de verrichting van de diensten vertraging dreigt te ondervinden, meldt opdrachtnemer dat direct schriftelijk aan het in de overeenkomst genoemde organisatieonderdeel van opdrachtgever en geeft daarbij de oorzaak en de consequenties aan van de dreigende vertraging. Tevens stelt opdrachtnemer maatregelen voor om vertraging - ook in de toekomst - te voorkomen. Eventueel extra hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

2. Binnen 14 dagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde melding, bericht opdrachtgever of zij al dan niet instemt met de voorgestelde maatregelen en de genoemde consequenties. Instemming houdt niet in dat opdrachtgever de oorzaak van de dreigende vertraging erkent en laat alle andere rechten of vorderingen, die opdrachtgever op grond van deze overeenkomst toekomen, onverlet.

Artikel 23 Onderbreking overeenkomst

1. Opdrachtgever kan opdrachtnemer gelasten de verrichting van de prestaties te onderbreken. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer dit schriftelijk kenbaar te maken, behoudens in geval van grote spoedeisendheid. In dat geval zal opdrachtgever binnen 24 uur na de mondelinge mededeling, die mondelinge mededeling schriftelijk bevestigen.

2. Ingeval van onderbreking van de overeenkomst, als bedoeld in lid 1, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer te vergoeden:

• de honorering naar de stand van de werkzaamheden;

• de gemaakte kosten;

• kosten voortvloeiende uit de eventueel door de opdrachtnemer voor de vervulling van de

opdracht reeds in redelijkheid aangegane verbintenissen met derden.

Indien en voor zover de te leveren prestatie, dan wel een onderdeel daarvan, bestaat uit te leveren Informatiedragers geldt deze verplichting op voorwaarde dat de opdrachtnemer alle in het kader van de overeenkomst tot stand gekomen (concept)informatiedragers tot aan het moment van onderbreking aan opdrachtgever in eigendom overdraagt. Een en ander laat het eventuele recht van opdrachtnemer op vergoeding van schade, door de onderbreking, onverlet, onverminderd de verplichting van opdrachtnemer om de schade voor opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken.

3. Indien de opdracht later voortgang vindt, zullen de extra werkzaamheden die uit het opnieuw starten van de werkzaamheden voor de opdrachtnemer voortvloeien, door opdrachtgever worden vergoed op basis van bestede tijd en eventueel de gemaakte kosten. Partijen zullen overleggen of de bepalingen van de overeenkomst aan de nieuwe situatie moeten worden aangepast.

4. Ingeval van een onderbreking langer dan 6 maanden zijn partijen verplicht met elkaar in overleg te treden met het oog op een beëindiging van de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 en 20.

Artikel 24 Aansprakelijkheid

1. Indien één der partijen tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst zal de andere partij hem in beginsel in gebreke stellen. De nalatige partij is echter onmiddellijk in gebreke als nakoming van de desbetreffende verplichtingen, anders dan door overmacht, binnen de overeengekomen termijn reeds blijvend onmogelijk is, alsook indien aanstonds sprake is van een fatale termijn als bedoeld in artikel 7 lid 5, in welke gevallen verzuim direct intreedt zonder dat ingebrekestelling is vereist. Ingebrekestelling geschiedt schriftelijk per aangetekende brief, waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn geldt in ieder geval als een fatale termijn. Indien nakoming binnen deze termijn uitblijft, is de nalatige partij in verzuim. De wederpartij is naar keuze bevoegd:

a. tot beëindiging van de overeenkomst over te gaan;

b. nakoming van de overeenkomst te vorderen, tenzij de desbetreffende partij uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet-nakoming heeft ingestemd;

c. de levering voor rekening van opdrachtnemer te voltooien of te doen voltooien, onverminderd het recht van opdrachtgever op schadevergoeding.

2. De in het vorige lid genoemde ingebrekestelling is niet vereist indien de levertijd op grond van het gestelde in artikel 16 lid 2 is verlengd. Indien de in het vorige lid bedoelde nakoming na verloop van de verlengde termijn uitblijft, Is de nalatige partij vanaf dat moment direct in verzuim. Ingebrekestelling is evenmin vereist in geval van handelen in strijd met het in de artikelen 32 en 33 van deze algemene voorwaarden bepaalde omtrent in acht te nemen geheimhoudingsplicht, beveiligingsprocedures en integriteit.

3. De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, is tegenover de andere partij aansprakelijk voor de door de andere partij geleden en/of te lijden schade. Hij vrijwaart de andere partij voor eventuele aanspraken van derden op vergoeding van schade als gevolg van bedoeld tekortschieten.

4. De kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, waaronder in ieder geval begrepen zijn incassokosten en kosten van rechtskundige bijstand, gemaakt in verband met de niet nakoming en/of overtreding door de partij die in gebreke blijft, zijn voor rekening van die partij.

5. Indien opdrachtnemer voor het verrichten van de diensten gebruik maakt van zaken die eigendom zijn van opdrachtgever, als bedoeld in artikel 14 lid 1, en die voor dat doel in bruikleen worden gegeven is opdrachtnemer aansprakelijk voor de schade die aan deze zaken wordt toegebracht. Indien als gevolg van de aanwezigheid van zaken van opdrachtgever bij opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst schade aan opdrachtnemer en/of aan derden wordt toegebracht, op welke wijze dan ook, is deze schade geheel voor rekening en risico van opdrachtnemer. In voorkomende gevallen zal opdrachtnemer opdrachtgever vrijwaren voor aanspraken van derden.

Artikel 25 Boete

1. Indien niet binnen de overeengekomen dan wel verlengde termijn de volledige verrichting van de prestaties is geaccepteerd die aan de overeenkomst beantwoordt, dan wel een andere prestatie ter voldoening is aangeboden en geaccepteerd, is opdrachtnemer aan opdrachtgever na verloop van een daartoe gestelde termijn, zonder rechterlijke tussenkomst, een boete verschuldigd van 0,1% van de totale prijs dan wel maximale prijs (incl. btw) die met de overeenkomst is gemoeid, met een minimum boete van € 2500,00' voor elke kalenderdag dat de tekortkoming voortduurt, tot een maximumboete van 10% van de totale dan wel maximale prijs (incl. btw) die met de overeenkomst is gemoeid. Indien nakoming anders dan voor overmacht blijvend onmogelijk is geworden, is de maximumboete onmiddellijk in haar geheel verschuldigd.

2. De boete komt opdrachtgever toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen, daaronder mede begrepen:

a. haar vordering tot nakoming van de overeengekomen verplichtingen;

b. haar recht om de goederen na in gebreke stelling voor rekening van opdrachtnemer door een derde te laten leveren en/of de diensten voor rekening van opdrachtnemer door een derde te laten verrichten;

c. haar recht op schadevergoeding, voor zover de schade het bedrag van de boete te boven gaat.

3. De boete wordt verrekend met de door opdrachtgever verschuldigde betalingen, ongeacht of de vordering tot betaling daarvan op een derde is overgegaan.

Artikel 26 Niet toerekenbare tekortkoming (Overmacht)

1. Indien een overmachtsituatie zich voordoet is de partij aan wiens zijde de overmachtsituatie zich voordoet, verplicht dit onmiddellijk schriftelijk te melden aan de andere partij. Die andere partij heeft na ontvangst van deze kennisgeving het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen conform het bepaalde in artikel 19 dan wel artikel 20, dan wel in overleg met de andere partij een periode af te spreken waarin partijen de nakoming van overeengekomen verplichtingen opschorten in afwachting van het eventueel opheffen van de overmachtsituatie. Indien de in overmacht verkerende partij na afloop van de overeengekomen periode ten gevolge van overmacht niet kan nakomen c.q. te kort schiet in zijn verplichtingen op grond van deze bepalingen, heeft de andere partij het recht de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.

1 Bij inkoop door een individuele gemeente is dit €250,00.

2. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: onvoldoende beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel, ziekte van personeel, stakingen, verlate aanlevering of ongeschiktheid van materialen, apparatuur, hulpmiddelen of van de programmatuur, voor zover deze omstandigheden zich voordoen aan de zijde dan wel door toedoen van de partij die niet nakomt c.q. tekortschiet. Voorts wordt niet onder overmacht begrepen het niet nakomen dan wel tekortschieten van door opdrachtnemer ingeschakelde derden, en/of liquiditeit- c.q. solvabiliteitsproblemen aan de zijde van opdrachtnemer of de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 27 Vervolgopdracht

Opdrachtnemer kan aan de overeenkomst geen enkel recht ontlenen voor de verkrijging van een vervolgopdracht. Opdrachtnemer is verplicht er zorg voor te dragen dat de rechten van opdrachtgever ten aanzien van het verlenen van vervolgopdrachten op generlei wijze worden beperkt door de toepasselijkheid van rechten van de opdrachtnemer of derden, bijvoorbeeld - niet zijnde limitatief bedoeld - octrooirecht, intellectuele eigendomsrechten en verplichte protocollen, anders dan voor aanvang van de overeenkomst door de opdrachtnemer aan opdrachtgever kenbaar is gemaakt.

Artikel 28 Verzekering

1. Opdrachtnemer verplicht zich vanaf het aangaan van de overeenkomst voor de uitvoering van de overeenkomst afdoende verzekerd te zijn en zich verzekerd te houden voor

beroepsaansprakelijkheid en andere aansprakelijkheden die van toepassing zijn.

2. Opdrachtnemer overlegt op verzoek van opdrachtgever terstond ter inzage de polis(sen) en de bewijzen van premiebetaling. Opdrachtnemer beëindigt niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever de verzekeringsovereenkomsten dan wel de condities waaronder deze zijn aangegaan. Evenmin wijzigt opdrachtnemer het verzekerde bedrag en/of de verzekeringsvoorwaarden ten nadele van opdrachtgever zonder bedoelde toestemming. De door opdrachtnemer verschuldigde verzekeringspremies worden geacht in de overeengekomen prijzen en tarieven te zijn begrepen.

3. Opdrachtnemer cedeert bij voorbaat alle aanspraken op uitkeringen van verzekeringspenningen, als bedoeld in het eerste lid en voor zover betrekking hebbende op schade, waarvoor opdrachtnemer op grond van deze overeenkomst Jegens opdrachtgever aansprakelijk is. Verzekeringspenningen die door verzekeringsmaatschappijen rechtstreeks aan opdrachtgever worden uitbetaald, worden in mindering gebracht op de door opdrachtnemer voor het verzekerde voorval aan opdrachtgever te betalen schadevergoeding.

 

Artikel 29 Intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten

1. Alle intellectuele (eigendoms)rechten, welke kunnen of zullen worden uitgeoefend - waar en wanneer dan ook - zowel ten behoeve van gebruik als ten behoeve van exploitatie door opdrachtgever en/of van alle door opdrachtnemer op grond van de overeenkomst geleverde prestaties, berusten bij opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijke schriftelijk anders is overeengekomen. De rechten van de opdrachtnemer worden op grond van deze bepalingen door opdrachtnemer aan opdrachtgever overgedragen, welke overdracht terstond na het ontstaan van die rechten door opdrachtgever wordt aanvaard.

2. Voor zover voor de overdracht van dergelijke rechten een nadere akte zou zijn vereist, machtigt opdrachtnemer opdrachtgever onherroepelijk om een zodanig akte op te maken en namens

opdrachtnemer te ondertekenen, onverminderd de verplichting van opdrachtnemer om op eerste verzoek van opdrachtgever aan de overdracht van zodanig rechten zijn medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. De eventuele kosten welke zijn verbonden aan het vestigen van bepaalde intellectuele (eigendoms)rechten komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtnemer machtigt opdrachtgever door het aangaan van de overeenkomst onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele (eigendoms)rechten in de desbetreffende registers te doen inschrijven.

3. Onder de in lid 1 bedoelde rechten zijn - zonder dat deze opsomming als limitatief kan worden opgevat - mede begrepen:

a. alle handelingen, waaronder de permanente of tijdelijke reproductie van een deel of het geheel of een bewerking van informatie, resultaten, prestaties en informatiedragers, die nodig of nuttig zijn met het oog op datgene waartoe deze beoogd en/of geschikt is of blijkt of kan zijn;

b. het daartoe laden, in beeld brengen, uitvoeren, overbrengen en opslaan van of bewerkingen daarvan van digitale informatie met het oog op onderhoud, verbeteren van fouten, virusbestrijding, aanbrengen van mogelijke verbeteringen, het overbrengen naar een andere omgeving, het koppelen en/of het interoperabel maken met andere hardware en systeemprogrammatuur en andere programmatuur, het wijzigen van parameters, het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van beveiligingen, het vervaardigen, opslaan, wijzigen van (reserve)kopieën, het onderzoeken en testen van de informatiedrager.

4. Opdrachtnemer doet door het aangaan van de overeenkomst afstand jegens opdrachtgever van alle eventueel aan hem, opdrachtnemer, toekomende zgn. persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25 van de Auteurswet 1912, in die mate als de toepasselijke regelgeving zodanig afstand toelaat. Opdrachtnemer doet, hiertoe gevolmachtigd, ook namens het aan zijn zijde betrokken personeel, afstand jegens opdrachtgever van alle eventueel aan deze personeelsleden toekomende zgn. persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25 van de Auteurswet 1912, in die mate als de toepasselijke regelgeving zodanig afstand toelaat.

5. Indien tussen partijen een verschil van mening zal bestaan over de eigendom van informatiedragers respectievelijk de intellectuele (eigendomsrechten) daarvan, wordt ervan uitgegaan dat die eigendom bij opdrachtgever berust tot op tegenbewijs te leveren door opdrachtnemer.

6. Opdrachtnemer verplicht zich de prestaties/resultaten van zijn werkzaamheden in generlei vorm aan derden beschikbaar te stellen, noch hierover aan derden enige inlichtingen te verschaffen, tenzij opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk toestemming hiervoor heeft verleend. Opdrachtgever is gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden, zoals tegen betaling door de opdrachtnemer van een door opdrachtgever in onderling overleg vast te stellen royalty-vergoeding.

7. Onverminderd het hiervoor bepaalde, is opdrachtgever gerechtigd, indien derden opdrachtgever ter zake van schending van Intellectuele (eigendoms)rechten aansprakelijk stellen, de overeenkomst schriftelijk, buiten rechte, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden. Van zijn recht tot ontbinding van de overeenkomst zal opdrachtgever geen gebruik maken dan na voorafgaand overleg met opdrachtnemer.

8. Opdrachtnemer en opdrachtgever vrijwaren elkaar over en weer voor aanspraken van derden, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis, inbreuk op intellectuele (eigendoms)rechten van derden, ongeoorloofde mededeling en dergelijke daaronder begrepen. Opdrachtnemer en opdrachtgever verplichten zich tot het op hun kosten treffen van alle maatregelen, die kunnen

bijdragen tot voorkoming van stagnatie en tot beperking van de te maken extra kosten en/of te lijden schade als gevolg van bedoelde inbreuken.

9. Bij schending van het gestelde in dit artikel is het boetebeding ex artikel 25 van toepassing.

Artikel 30 Overdracht rechten en plichten

1. Partijen zijn niet gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen, te vervreemden of te bezwaren, dit met uitzondering van het recht op honorarium. Partijen kunnen aan deze toestemming voorwaarden verbinden.

2. Alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd om rechten met betrekking tot de overeenkomst binnen het concern over te dragen bij een overname of bij een overdracht van de aandelen. Indien opdrachtnemer het voornemen heeft een dergelijke situatie te creëren of een dergelijke situatie voorziet, meldt hij dit terstond aan opdrachtgever.

 

Artikel 31 Geheimhouding

1. Opdrachtnemer heeft kennisgenomen van het bepaalde in artikel 2 lid 5 van de Algemene Wet Bestuursrecht. Opdrachtnemer zal ervoor zorgdragen dat de personen, die zijn belast met de uitvoering van de overeenkomst, eveneens worden geïnformeerd over de hiervoor bedoelde geheimhoudingsplicht. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, zal ieder der partijen informatie en gegevensdragers die haar ter beschikking staan niet aan derden kenbaar maken.

2. Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van al hetgeen hen in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan informatie wordt verschaft. Zij verplichten zich over en weer deze informatie slechts te gebruiken in het kader de uitvoering van de overeenkomst. Dit houdt onder meer in dat zij deze informatie niet aan derden zullen verstrekken, niet zullen kopiëren anders dan noodzakelijk ter uitvoering van de overeenkomst, alsmede dat zij geen commercieel gebruik zullen maken van de informatie.

3. Partijen zullen ervoor zorg dragen dat de in het voorgaande lid omschreven verplichtingen nauwkeurig worden nageleefd door allen die voor hen werkzaam zijn, inclusief de door hen ingeschakelde derden in de zin van deze overeenkomst.

4. De verplichtingen genoemd in de voorgaande leden gelden niet voor zover de betreffende informatie:

a. aantoonbaar reeds in het bezit was van één van de partijen op het moment dat die informatie aan die partij werd verstrekt;

b. van algemene bekendheid is of is geworden en deze bekendheid niet het gevolg is van de niet-nakoming door één der partijen van de verplichting als omschreven in dit artikel;

c. zonder verplichting tot geheimhouding is meegedeeld aan één der partijen door een derde die het recht had die informatie te verstrekken;

d. op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur dient te worden verstrekt;

e. die met toestemming van de wederpartij aan derden ter beschikking wordt gesteld, al dan niet onder voorwaarden.

5. Geen van beide partijen zal zonder schriftelijke toestemming van de andere partij in publicaties of reclame-uitingen van de prestaties/resultaten of uitvoering van de overeenkomst - al dan niet met gebruikmaking van informatie- en gegevensdragers.

6. Bij schending van het gestelde in dit artikel is het boetebeding ex artikel 25 van toepassing.

Artikel 32 Integriteit

1. Opdrachtnemer staat er Jegens opdrachtgever voor in dat door opdrachtnemer en zijn ondergeschikten alsook door de door opdrachtnemer eventueel in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derden geen enkel voordeel op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van een orgaan van opdrachtgever of aan een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers.

Artikel 33 Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 34 Bevoegde rechter

1. Verschillen van mening tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost. Indien een verschil van mening niet langs minnelijke weg is opgelost, wordt geacht een geschil te bestaan.

2. Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig worden beschouwd, die naar aanleiding van of in verband met de uitleg of de tenuitvoerlegging van deze bepalingen of de overeenkomst mochten ontstaan zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de in eerste instantie bevoegde rechter, tenzij partijen alsnog een andere vorm van

geschillenbeslechting overeenkomen.

Artikel 35 Slotbepaling

1. Opdrachten tot levering van goederen en/of diensten worden uitsluitend schriftelijk verstrekt.

2. Opdrachtgever kan nadere voorwaarden opstellen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst.

3. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de communicatie ter zake van de overeenkomst, ongeacht de vorm, in het Nederlands.