Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Voorwaarden voor het houden van een openbare inzameling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVoorwaarden voor het houden van een openbare inzameling
Citeertitelonbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

datum inwerking treding bij benadering.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-1982nieuwe regeling

01-04-1982

onbekend

Voorwaarden voor het houden van een openbare inzameling

Tekst van de regeling

Intitulé

Voorwaarden voor het houden van een openbare inzameling

 

 

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk

Hoofdstuk 2 Collectevergunning

Burgemeester en wethouders van Nunspeet; beschikkend op het verzoek d.d.

van

om toestemming tot het houden van een openbare inzameling op/van

 

ten behoeve van

 

gelet op het bepaalde in de Rompwet Instellingen van weldadigheid en in de Politieverordening van de gemeente Nunspeet;

besluiten:

de gevraagde toestemming, behoudens tussentijdse intrekking,te verlenen onder de volgende voorwaarden:

1. de kollektanten moeten in het bezit zijn van een legitimatiebewijs, welke door of namens het college van burgemeester en wethouders afgestempeld dient te zijn;

2. de kollektanten zijn verplicht het legitiematiebewijs te tonen aan ieder die daarom verzoekt;

3. de kollektanten zijn verplicht bij eventuele controle aan de desbetreffende politie-ambtenaar alle inlichtingen te verschaffen, welke gevraagd worden;

4. de aan de inzameling medewerkende personen moeten de minimum leeftijd van 12 jaar hebben bereikt, terwijl kollektanten die na zonson,- dergang kollekteren, de 16-jarige leeftijd moeten hebben bereikt;

5. de inzameling mag uitsluitend worden gehouden met deugdelijk verzegelde kollektebussen en/of met vooraf door de burgemeester geviseerde intekenlijsten;

6. de intekenlijsten en/of kollektebussen moeten voorzien zijn van een duidelijk opschrift waaruit de naam van de instelling en het doel van de inzameling duidelijk blijkt; bovendien moet op de intekenlijsten de naam van de kollektant worden vermeld;

7. de kollektanten mogen niemand overlast aandoen en, indien het een straatkollekte betreft, op geen enkele wijze hinderlijk zijn voor het verkeer en moeten overigens alle aanwijzingen van de politie stipt opvolgen;

8. aan de kollektanten mag geen vergoeding worden gegeven;

9. op zondag mag niet worden gekollekteerd;

10. de kollekte mag slechts plaatshebben van 9.00 tot 21.00 uur;

11. het is verplicht toe te staan dat een door het college van burgemeester en wethouders daartoe aangewezen ambtenaar bij de telling van de opbrengst aanwezig is. De eventuele aanwijzingen van deze ambtenaar moeten worden opgevolgd;

12. de bedragen van de intekenlijsten en de inhoud van de kollektebussen moeten afzonderlijk worden geteld. Degene die het ingezamelde geld in ontvangst neemt, moet zich door plaatsing van zijn/haar handtekening op de onder 13 bedoelde kollektestaat met het verantwoorde bedrag akkoord verklaren;

13. binnen 11 dagen na het houden van de kollekte dient U het college van burgemeester en wethouders door invulling en ondertekening van bijgaande formulieren (kollekte-staten) een opgaaf in duplo te verstrekken van het aantal kollektanten en de bruto- en nette-opbrengst van de kollekte. De invulling van de kollektestaten dient zodanig te geschieden, dat een duidelijk beeld wordt verkregen van het resultaat van de gehouden kollekte;

14. zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee jaar na het afsluiten van het boekjaar, moeten een jaarverslag en een financieel verslag, belegd met een accountantsverklaring, aan de Stichting Centraal Archief voor het Inzamelingswezen, Vondelstraat 138, 1054 GT Amsterdam,

worden ingezonden;

15. indien de kollekte geen doorgang vindt, dient daarvan zo spoedig mogelijk aan het college van burgemeester en wethouders kennis te worden gegeven onder opgave van de reden;

16. desgevraagd dient U het college van burgemeester en wethouders mondeling en/of schriftelijk alle gegevens en inlichtinsen te verstrekken die op de geldinzameling betrekking hebben;

17. zolang niet wordt voldaan aan een van de hiervoor vermelde voorwaarden wordt U geacht zonder vergunning te handelen.

NUNSPEET,

Burgemeester en wethouders voornoemd, de secretaris, de burgemeester,

Afschrift van deze vergunning zal worden toegezonden aan de Stichting Centraal Archief voor het Inzamelingswezen, Vondelstraat 138, 1054 GT Amsterdam en de Groepscommandant der Rijkspolitie, alhier.

 

N.B. Wij wijzen U erop, dat U. tegen dit besluit binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van verzending een genotiveerd bezwaarschrift bij het College van Burgemeester en Wethouders van Nunspeet kunt indienen.