Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
CiteertitelBeheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

bronvermelding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-200706-01-2014nieuwe regeling

28-02-2007

onbekend

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
28-02-2007nieuwe regeling

28-02-2007

onbekend

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Tekst van de regeling

Intitulé

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

GBA-BEHEERREGELING

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet;

gelet op het bepaalde in artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

besluiten:

vast te stellen;

de Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1  

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA);

b. Kwaliteitssteekproef: een controle op de inhoud van gegevenselementen aan de hand van

de daaraan ten grondslag liggende brondocumenten en procedures, over een representatief

aantal persoonslijsten;

c. Foutberichtenverslag: het automatisch door het systeem aangemaakte overzicht van fouten

die ontdekt zijn in de over het netwerk binnenkomende berichten;

d. Autorisatie: het binnen de toepassingsprogrammatuur toekennen van het niveau van gebruikersmogelijkheden

aan een persoon of afdeling of het binnen de toepassingsprogrammatuur

toekennen van het niveau van gegevensverstrekking aan afnemers en derden.

Artikel 2  

 • 1

  Het hoofd van de afdeling Publiek en Sociaal is beheerder van de gemeentelijke basisadministratie

  persoonsgegevens (GBA) en in die hoedanigheid informatie- en privacybeheerder.

 • 2

  Deze beheerstaken kunnen geheel of gedeeltelijk via mandaat doorgegeven worden aan een

  of meer aan het hoofd van de afdeling Publiek en Sociaal ondergeschikte ambtenaren.

Artikel 3  

 • 1

  De informatiebeheerder wijst functionarissen aan die worden belast met het:

  − applicatiebeheer;

  − het gegevensbeheer;

  − de gegevensverwerking;

  − het namens het college van burgemeester en wethouders afnemen van de in artikel 36

  lid 2 onder sub e, van de Wet GBA bedoelde verklaring.

 • 2

  Het hoofd van de afdeling Facilitair wijst functionarissen aan die worden belast met:

  − systeembeheer;

  − beveiligingsbeheer.

 • 3

  Alle onder 1 en 2 genoemde functionarissen zijn vastgelegd in bijlage I van deze regeling. De

  functionarissen leggen verantwoording af aan hun direct leidinggevende. Burgemeester en

  wethouders mandateren het hoofd van de afdeling Publiek en Sociaal genoemde bijlage te

  wijzigen.

Hoofdstuk 2 HET INFORMATIEBEHEER

Artikel 4  

De informatiebeheerder voorziet in:

a. een jaarlijks werkplan waarin de beheersactiviteiten worden opgenomen;

b. een jaarverslag waarin mede gerapporteerd wordt aan burgemeester en wethouders over

het onder a. bedoelde werkplan, waarbij ook inzicht wordt gegeven in de kengetallen van de

bijhoudings- en beheersprocedures;

c. een jaarlijkse rapportage over de resultaten die voorvloeien uit de in artikel 10 bedoelde kwaliteitssteekproef;

d. uitvoering van de driejaarlijkse 'periodieke audit GBA’;

e. administratieve beheersprocedures, voor zover hier niet door of bij de wet in is voorzien;

f. een periodiek overleg tussen hem en de gegevens- en applicatiebeheerder, en de systeemprivacy-

en beveiligingsfunctionaris.

g. melding aan de gemeentesecretaris van inbreuken op de informatiebeveiliging.

Artikel 5  

De informatiebeheerder adviseert het college van burgemeester en wethouders als verantwoordelijke

van de GBA over de volgende aspecten die voortvloeien uit de GBA, te weten:

− kwaliteit van de gegevens, en

− persoonsinformatievoorziening.

Artikel 6  

De informatiebeheerder beslist over de installatie en acceptatie van nieuwe of gewijzigde versies

van het GBA-toepassingssysteem.

Artikel 7  

De informatiebeheerder ziet erop toe dat:

a. de bij of op grond van de wet opgelegde verplichtingen over inrichting en het bijhouden van

de GBA worden nageleefd;

b. de in deze regeling opgenomen bepalingen worden nageleefd;

c. de managementsamenvatting van de driejaarlijkse 'periodieke GBA-audit' ter kennis komt

van het college van burgemeester en wethouders;

d. alle in artikel 3 genoemde functionarissen op de hoogte worden gesteld van de installatie van

nieuwe of gewijzigde versies van het GBA-toepassingssysteem en van de gevolgen van deze

installatie;

e. onderzoek plaatsvindt naar inbreuken op de informatiebeveiliging en neemt zonodig maatregelen

om herhaling te voorkomen.

Hoofdstuk 3 HET GEGEVENSBEHEER

Artikel 8  

De gegevensbeheerder is verantwoordelijk voor:

a. de juistheid, actualiteit en betrouwbaarheid van de gegevens die opgenomen zijn of worden

in de GBA;

b. het beheer van documentatie op het gebied van de wet en overige regelgeving op het gebied

van de GBA.

c. de deelname aan intern overleg en rapportage aan de coördinator ICT;

d. de verzorging van aanvullende managementrapportages.

Artikel 9  

De gegevensbeheerder is bevoegd vanuit de in artikel 8 bedoelde verantwoordelijkheid de gegevensverwerkers

aanwijzingen te geven inzake de opname en bijhouding van gegevens in de

GBA.

Artikel 10  

De gegevensbeheerder voorziet in een jaarlijkse kwaliteitssteekproef op het bestand van persoonslijsten

van ingeschrevenen.

Hoofdstuk 4 HET SYSTEEMBEHEER

Artikel 11  

De systeembeheerder is verantwoordelijk voor de continuïteit en het technisch onderhoud van de

computersystemen waarop de GBA-toepassingsprogrammatuur is geïnstalleerd.

Artikel 12  

De systeembeheerder voorziet in:

a. de fysieke beveiliging van het toepassingssysteem;

b. de technische installatie van gewijzigde of nieuwe versies van het toepassingssysteem;

c. de beschikbaarheid van het toepassingssysteem overeenkomstig wat daarover intern en met

derden is overeengekomen;

d. uitwijkvoorzieningen;

e. een dagelijkse back-up die wordt ondergebracht in een daartoe uitgeruste en beveiligde

ruimte op een andere locatie dan de ruimte waarin de GBA-apparatuur is opgesteld (bij voorkeur

in een ander gebouw);

f. het transport, de veilige opslag van verwijderbare gegevensdragers en deugdelijke periodieke

vernietiging daarvan;

g. de logging in het toepassingssysteem voor de applicatiebeheerder, de systeembeheerder en

de leverancier van het toepassingssysteem.

Artikel 13  

De systeembeheerder is bevoegd:

a. in overleg met de informatiebeheerder maatregelen te treffen als de continuïteit van het toepassingssysteem

of de daarin opgeslagen informatie acuut in het geding is;

b. technische aanwijzingen te geven over het:

− beheer van toepassingssystemen;

− beheer van bestanden;

− nemen van maatregelen.

Hoofdstuk 5 HET APPLICATIEBEHEER

Artikel 14  

De applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor:

a. de ondersteuning bij het gebruik van het toepassingssysteem;

b. het tijdig opschonen van de gegevensbestanden van via het netwerk ontvangen berichten

waarvan de cycli zijn afgehandeld;

c. de technische afhandeling van de periodieke gegevensverstrekking die plaatsvindt op basis

van een autorisatiebesluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en

de systematische gegevensverstrekking die plaatsvindt op grond van de Verordening gemeentelijke

basisadministratie persoonsgegevens (Verordening GBA) op basis van een besluit

van burgemeester en wethouders;

d. het beheer van de tabellen van de GBA;

e. het beheer van de gebruikersdocumentatie;

f. het verstrekken van adviezen aan het afdelingshoofd over het te voeren beleid met betrekking

tot de desbetreffende applicatie(s);

g. het zorg dragen voor de continuïteit en kwaliteit van de desbetreffende applicatie(s);

h. het optreden als intermediair tussen gebruikers, management en automatiserings- en informatiedeskundigen

met betrekking tot de desbetreffende applicatie(s);

i. het signaleren van behoefte aan uitbreiding van apparatuur en overlegt dit met zowel het

hoofd Publiek en Sociaal als met de afdeling ICT;

j. en is betrokken ingeval van daadwerkelijk uitwijk met betrekking tot de desbetreffende applicatie(

s);

k. het signaleren van het onjuist omgaan met de desbetreffende applicatie(s) en meldt dit aan

het afdelingshoofd zodat hij maatregelen kan nemen om dit te voorkomen.

Artikel 15  

De applicatiebeheerder is bevoegd gegevensverwerkers en binnengemeentelijke afnemers die

rechtstreeks toegang hebben tot de basisadministratie persoonsgegevens aanwijzingen te geven

over het gebruik van het toepassingssysteem.

Artikel 16  

De applicatiebeheerder voorziet in:

a. een planning van periodieke gegevensverstrekking die op basis van autorisatiebesluiten

worden gedaan;

b. de communicatie bij storingen in hard- en software;

c. een bijdrage aan het oplossen van storingen binnen het toepassingssysteem.

d. maatregelen om de gevolgen van verkeerd uitgevoerde systematische verstrekkingen ongedaan

te maken;

e. het bijhouden van een logboek waarin problemen, klachten en bijzondere gebeurtenissen

worden bijgehouden;

f. de coördinatie van de werkzaamheden in geval van uitwijk;

g. de rechtstreekse toegang tot de basisadministratie persoonsgegevens van hiertoe bevoegde

binnengemeentelijke afnemers;

h. de toekenning en schriftelijke vastlegging van de autorisatieniveaus die aan gegevensverwerkers

zijn toegewezen;

i. het bijhouden van een verzameling van de autorisaties die zijn toegekend voor gegevensverwerking

en rechtstreekse toegang;

j. de logging van medewerkers die gegevens:

− raadplegen;

− muteren;

k. melding van inbreuken op de informatiebeveiliging aan de informatiebeheerder;

l. de acceptatie, het testen en evalueren van nieuwe versies van het toepassingssysteem,

alsmede de acceptatie, het testen en evalueren van nieuwe apparatuur;

m. de beoordeling van de gevolgen van de installatie van nieuwe en/of gewijzigde versies van

het toepassingssysteem;

n. de voorlichting aan de gegevensverwerkers met betrekking tot de gevolgen van een nieuwe

of gewijzigde versie van het toepassingssysteem;

o. de vormgeving en inhoud van documenten die rechtstreeks aan de GBA worden ontleend;

p. de afhandeling van verzoeken om managementgegevens;

q. de contacten met de softwareleverancier.

Artikel 17  

De applicatiebeheerder adviseert de informatiebeheerder over:

a. gehele of gedeeltelijke inwerkingtreding van uitwijkprocessen;

b. installatie van nieuwe of gewijzigde versies van het toepassingssysteem.

Artikel 18  

De applicatiebeheerder/gegevensbeheerder neemt deel aan de interne werkgroep gegevensbeheer.

Hoofdstuk 6 HET PRIVACYBEHEER

Artikel 19  

De privacybeheerder is verantwoordelijk voor:

a. de inhoudelijke afhandeling van de periodieke gegevensverstrekking die plaatsvindt op basis

van een autorisatiebesluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en

de systematische gegevensverstrekking die plaatsvindt op grond van de Verordening GBA of

op basis van het besluit van het college van burgemeester en wethouders;

b. het dagelijkse toezicht op de naleving van de privacyvoorschriften die voortvloeien uit de wet,

de Verordening GBA en de Wet bescherming persoonsgegevens voor de (zogenoemde aangehaakte)

GBA.

Artikel 20  

De privacybeheerder is bevoegd:

a. op grond van het in artikel 19, onder b genoemde toezicht alle gebruikers van het toepassingssysteem

aanwijzingen te geven;

b. advies uit te brengen aan burgemeester en wethouders over alle procedures en producten

die betrekking hebben op de GBA, waarbij de waarborging voor bescherming van de persoonlijke

levenssfeer in het geding is.

Artikel 21  

De privacybeheerder voorziet in de:

a. afhandeling van de verzoeken overeenkomstig artikel 102, eerste en tweede lid van de wet;

b. jaarlijkse bekendmaking zoals bedoeld in artikel 102, vijfde lid van de wet;

c. behandeling van alle verzoekschriften die op basis van de artikelen 79, 103 en 104 van de

wet worden ontvangen;

d. behandeling van verzoeken van binnengemeentelijke afnemers tot rechtstreekse toegang tot

de GBA.

Artikel 22  

De privacybeheerder is betrokken bij het bij wet of op grond van de wet gestelde en alle bezwaarschriftenprocedures,

die voortvloeien uit genomen beslissingen op grond van de wet met daarbij

behorende regelingen en de Wet bescherming persoonsgegevens, voor zover bescherming van

de persoonlijke levenssfeer van de belanghebbende aan de orde is.

Hoofdstuk 7 DE GEGEVENSVERWERKING

Artikel 23  

De gegevensverwerker voorziet in:

a. het verwerken van de gegevens overeenkomstig de wet, het Logisch Ontwerp en handleiding

uitvoeringsprocedures, voorgeschreven wijze voor zover de verwerker daartoe door de

applicatiebeheerder is geautoriseerd;

b. het verzamelen en archiveren van de daarvoor gebruikte brondocumenten;

c. de behandeling van verzoeken zoals bedoeld in de artikelen 80, 81 en 82 van de wet:

d. het doorsturen van bezwaren zoals bedoeld in de artikelen 83 en 86 van de wet naar de

Commissie Bezwaarschriften van de gemeente;

e. de dagelijkse afhandeling van het berichtenverkeer en het netwerkbeheer, met uitzondering

van de periodieke gegevensverstrekking;

f. de behandeling van het foutberichtenverslag;

g. de toetsing van de waarde die aan overgelegde brondocumenten kan worden toegekend aan

de hand van artikel 36 van de wet;

h. de dagelijkse controle van in het systeem aangebrachte actualiseringen;

i. de toezending van de complete persoonslijst aan de geregistreerde ingeval van een:

− eerste inschrijving in de GBA, en

− een vervolginschrijving uit het buitenland;

j. de toezending van de hoofdlijnen van de GBA overeenkomstig artikel 78, derde lid van de

Wet GBA;

k. de kennisgeving aan de geregistreerde wat betreft de verwerking van de wijziging van het

naamgebruik.

Artikel 24  

De gegevensverwerker beslist op aangiften en/of verzoekschriften die op grond van de wet worden

gedaan, voor zover hier niet op andere wijze in is voorzien.

Hoofdstuk 8 HET BEVEILIGINGSBEHEER

Artikel 25  

De beveiligingsfunctionaris is verantwoordelijk voor het beheer van de beveiligingsvoorschriften

voor de GBA.

Artikel 26  

De beveiligingsfunctionaris is bevoegd medewerkers van de afdeling Publiek en Sociaal aanwijzingen

te geven over beveiligingsvoorschriften die voortvloeien uit de wet en de beveiligingsvoorschriften

voor de GBA.

Artikel 27  

De beveiligingsfunctionaris ziet erop toe dat beveiligingsvoorschriften die voortvloeien uit de wet

en de binnengemeentelijk vastgestelde beveiligingsvoorschriften en de in deze regeling opgenomen

bepalingen inzake beveiliging worden nageleefd.

Artikel 28  

De beveiligingsfunctionaris adviseert burgemeester en wethouders:

- over de beveiligingsaspecten die uit de Wet GBA en de binnengemeentelijke beveiligingsvoorschriften

voortvloeien, en

- na overleg met de coördinator ICT over de fysieke beveiliging in en om de ruimtes waar de

hoofdcomputer en de overige componenten voor bijhouding van de GBA staan.

Artikel 29  

De beveiligingsfunctionaris voorziet in:

- een jaarlijkse rapportage over de activiteiten en incidenten inzake het beveiligingsbeheer aan

het management;

- het minstens eenmaal per jaar verzorgen van het geven van voorlichting en een instructie aan

medewerkers door toetsing van de opgestelde beveiligingsprocedures in de praktijk;

- het introduceren en bekendmaken van nieuwe medewerkers met de beveiligingsprocedures;

- het voorbereiden van een beveiligingsbeleid en –plan;

- het beheer en toezicht op de naleving van de beveiligingsprocedures.

Hoofdstuk 9 SLOTBEPALINGEN

Artikel 30  

Deze beheerregeling treedt in werking op 3 februari 2011

Artikel 31  

Deze beheerregeling wordt aangehaald als ‘Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie

persoonsgegevens’.

Artikel 32  

De beheerregeling ligt ter inzage bij de verantwoordelijke voor de GBA.

Burgemeester en wethouders van Nunspeet,

de secretaris, de burgemeester,

J.J. Kerkhof                   ir. D.H.A. van Hemmen