Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Verordening tot eerste wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot eerste wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2010
CiteertitelWijzigingsverordening begraafrechten 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-201001-01-2015vervallen

16-12-2010

Nunspeet Huis aan Huis 21-12-2010

wijzigingsverordening begraafrechten 2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot eerste wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2010

De raad van de gemeente Nunspeet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 december 2010;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de Verordening tot eerste wijziging van de verordening op de heffing en de

invordering van begraafrechten 2010.

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk

Artikel 1  

De tarieventabel behorende bij de verordening op de heffing en de invordering van begraafplaatsrechten

2010 wordt vervangen door:

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

1. De 'tarieventabel behorende bij de Verordening begraafrechten 2010' van 17 december 2009

wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing,

met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die

datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

3. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2011.

4. Deze verordening kan worden aangehaald als 'Wijzigingsverordening begraafrechten 2011'.

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf

voor de periode van 30 jaar wordt geheven € 610,00

1.2 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een

urnengraf voor een periode van 30 jaar wordt geheven € 610,00

1.3 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een

urnennis voor een periode van 30 jaar wordt geheven € 1042,--

1.4 Voor het verlengen van het uitsluitend recht zoals bedoeld

in 1.1, 1.2 en 1.3 met 10 jaar wordt een recht geheven

gelijk aan eenderde van de in 1.1, 1.2 en 1.3 opgenomen

rechten

1.5 Indien afstand wordt gedaan van het uitsluitend recht zoals

bedoeld in 1.1, 1.2 en 1.3 zonder dat van dit recht

gebruik is gemaakt, wordt op verzoek 90% van het destijds

betaalde recht terugbetaald

1.6 Voor het verlenen van het recht zoals bedoeld in 1.3 voor een

periode van vijf jaar wordt geheven € 179,--

1.7 In afwijking van 1.4 wordt het recht zoals bedoeld op 1.6

bij verlenging van het uitsluitend recht het recht zoals bedoeld in

1.6 geheven per periode van vijf jaar.

Hoofdstuk 2 Begraven

2.1 Voor het begraven van een lijk van een persoon van

één jaar of ouder wordt geheven € 1005,--

2.2 Voor het begraven van een lijk van een kind jonger dan

één jaar wordt geheven € 665,--

2.3 Voor het begraven, anders dan tussen 09.00 en 16.00

uur wordt, behalve overmacht, het recht zoals bedoeld in

2.1 en 2.2, verhoogd met € 118,50

2.4 Voor het aanbrengen van grafgroen wordt, per graf, geheven € 18,35

Hoofdstuk 3 Asbestemmingen

3.1 Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

3.1.1 in een urnennis € 70,85

3.1.2 in een urnengraf € 645,--

3.1.3 in een eigen graf € 645,--

3.2 Voor het verstrooien van as op de verstrooiingsplaats

wordt per asbus of urn geheven € 151,--

Hoofdstuk 4 Grafbedekking en onderhoud

4.1 Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of

vernieuwen van de voorwerpen, zoals bedoeld in artikel 21

van de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Nunspeet

wordt geheven:

voor de aanleg van een grafkelder € 572,50

4.1.2 voor een of meer voorwerpen per graf € 60,00

4.1.3 voor het plaatsen van een gedenkteken op de gedenkplaats € 60,00

4.2 Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van

de voorwerpen, zoals bedoeld in artikel 26 van de

Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Nunspeet,

wordt geheven per jaar:

4.2.1 voor de voorwerpen, per graf € 66,00

4.2.2 voor het verwijderen en herplaatsen van voorwerpen, per graf € 71,00

4.3 Het recht zoals bedoeld in 4.2.1 kan worden afgekocht voor de

periode waarvoor het uitsluitend recht tot begraven en

bijzetten van kracht is. Als de periode waarvoor het

uitsluitend recht tot begraven of bijzetten is aangevangen

en nog ten minste vijf jaar duurt, kan afkoop plaatsvinden

over de nog niet aangevangen periode.

4.3.1 De afkoopsom bedraagt het aantal jaren waarvoor het

uitsluitend recht (nog) van kracht is, vermenigvuldigd

met het op het tijdstip van afkoop geldende recht zoals

bedoeld in 4.2.1.

Hoofdstuk 5 Inschrijven en overboeken van eigen graven en urnennissen

5.1 Voor het inschrijven en overboeken van eigen graven in

een daartoe bestemd register wordt geheven € 15,10

5.2 Voor het inschrijven en overboeken van eigen urnengraven

in een daartoe bestemd register wordt geheven € 15,10

5.3 Voor het inschrijven en overboeken van urnennissen in een

daartoe bestemd register wordt geheven € 15,10

Hoofdstuk 6 Opgraven, ruimen en verstrooien

6.1 Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde

graf, zoals bedoeld in artikel 27 van de Beheersverordening

begraafplaatsen gemeente Nunspeet, wordt geheven € 17,60

6.2 Voor het verstrooien van as in een eigen graf, zoals

bedoeld in artikel 27 van de Beheersverordening begraafplaatsen

gemeente Nunspeet, wordt per asbus geheven € 36,00

Vastgesteld ter openbare vergadering

van 16 december 2010,

de griffier, de voorzitter,