Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Drank- en Horecaverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDrank- en Horecaverordening
CiteertitelDrank- en Horecaverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding bij benadering

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-1994Nieuwe regeling

23-12-1993

Onbekend

benw 15-12-1993

Tekst van de regeling

Intitulé

Drank- en Horecaverordening

De raad van de gemeente Nunspeet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 december 1993, nr. 641;

gehoord het Gelders Instituut voor Welzijn en Gezondheid en de Kamer van Koophandel en Fabrieken

voor de Noordwest-Veluwe;

gelet op artikel 18 van de Drank- en Horecawet;

b e s l u i t :

de Drank- en Horecaverordening te wijzigen, zodat deze in zijn geheel komt te luiden als volgt:

 

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk

Artikel 1 Nieuw Artikel

 • 1

  Voor de toepassing van dit artikel wordt onder inrichting verstaan hetgeen daaronder wordt

  verstaan in artikel 1 van de Drank- en Horecawet.

   

 • 2

  Het is verboden anders dan om niet sterke drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken in

  een inrichting:

  a. die of waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij jeugdorganisaties

  of –instellingen;

  b. die of waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij sportorganisaties

  of –instellingen;

  c. die of waarvan een onderdeel in gebruik is als wachtruimte voor passagiers van een

  openbaar vervoerbedrijf;

  d. die gelegen is op een kampeer- of caravanterrein;

  e. die kan worden aangemerkt als dorps- of buurthuis.

   

Artikel 2 Nieuw Artikel

 • 1

  De burgemeester kan op aanvraag ontheffing verlenen van het verbod als bedoeld in artikel 1.

   

 • 2

  Aan een ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

   

Aldus vastgesteld ter openbare vergadering

Van 23 december 1993

de secretaris, de voorzitter,