Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Beleidsregels langdurigheidstoeslag gemeente Nunspeet 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels langdurigheidstoeslag gemeente Nunspeet 2009
Citeertitelonbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-07-201001-01-200901-01-2015nieuwe regeling

19-05-2009

Nunspeet Huis aan Huis

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels langdurigheidstoeslag gemeente Nunspeet 2009

De raad van de gemeente Nunspeet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Nunspeet d.d. ……, nr. …;

gelet op de artikelen 8, lid 1, sub d en artikel 36 van de Wet werk en bijstand;

gezien het advies van …;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Nunspeet 2009

 

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. college: het college van burgemeester en wethouders;

b. wet: de Wet werk en bijstand;

c. bijstandsnorm: de norm bedoeld in artikel 5 onderdeel c van de wet;

d. peildatum: de datum waarop in enig jaar het recht op de langdurigheidstoeslag ontstaat;

e. belanghebbende: persoon als bedoeld in artikel 36 van de wet.

 

Artikel 2 Voorwaarden

 • 1

  Onverlet het bepaalde in artikel 36 van de wet komt in aanmerking voor de langdurigheidstoeslag

  de belanghebbende die op de peildatum gedurende een onafgebroken periode van 36 maanden

  aangewezen is geweest op een inkomen dat niet hoger is dan 110% van de voor belanghebbende

  geldende bijstandsnorm, geen in aanmerking te nemen vermogen heeft als bedoeld in artikel 34

  van de wet en geen uitzicht heeft op inkomensverbetering.

   

 • 2

  Het college geeft in beleidsregels invulling aan de voorwaarde ‘geen uitzicht op inkomensverbetering’.

Artikel 3 Hoogte van de toeslag

 • 1

  De langdurigheidstoeslag bedraagt:

  a. voor gehuwden: 40% van de bijstandsnorm voor gehuwden;

  b. voor alleenstaande ouders: 40% van de bijstandsnorm voor alleenstaande ouders inclusief de

  maximale toeslag;

  c. voor alleenstaanden: 40% van de bijstandsnorm voor alleenstaanden inclusief de maximale

  toeslag.

   

 • 2

  In afwijking van het eerste lid bestaat de langdurigheidstoeslag voor belanghebbenden met een

  inkomen tussen 105 en 110% van de voor hen geldende bijstandsnorm 50% van de in het eerste

  lid genoemde percentages.

   

Artikel 4 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

 

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2009.

 

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand

gemeente Nunspeet 2009.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2009.

De voorzitter, De griffier,