Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand
CiteertitelTijdelijke regels Aanscherping Wet werk en bijstand gemeente Nunspeet
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpaanscherping regels WWB

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 147, lid 1
 2. Wet werk en bijstand, artikel 8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2015nieuwe regeling

22-12-2011

Nunspeet huis aan huis 3-1-2012

R.2141

Tekst van de regeling

Intitulé

Tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand

TIJDELIJKE REGELS AANSCHERPING WET WERK EN BIJSTAND

Officiële titel: Tijdelijke regels Aanscherping Wet werk en bijstand.

Citeertitel: Tijdelijke regels Aanscherping Wet werk en bijstand gemeente Nunspeet.

De raad van de gemeente Nunspeet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 december 2011;

gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 8 van de Wet werk en bijstand;

overwegende dat intrekking van de Wet investeren in jongeren en wijziging van de Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 het noodzakelijk maken om de verordeningen die hun grondslag vinden in laatstgenoemde wet aan te passen en verder dat het gewenst wordt geacht het bestaande gemeentelijk beleid zoals vastgelegd in deze verordeningen zo veel mogelijk in stand te laten, in afwachting van toekomstige wetgeving die de gemeentelijke sociale zekerheid betreft;

b e s l u i t :

vast te stellen Tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand.

 

Artikel 1 Wijziging Re-integratieverordening WWB

 • 1

  De Re-integratieverordening WWB wordt als volgt gewijzigd:

  Voor de paragraaf met de titel ‘Slotbepalingen’ wordt een nieuwe paragraaf ingevoegd die luidt als volgt: Regelingen in verband met de wijzigingen in de WWB en intrekking van de WIJ per 1 januari 2012. In die paragraaf worden de hierna volgende artikelen ingevoegd.

   

 • 2

  De Re-integratieverordening WWB wordt als volgt gewijzigd:

  Artikel 8b wordt ingevoegd met als opschrift ‘Afwijkende bepalingen voor jongeren’. Artikel 8b luidt als volgt: “In afwijking van wat in deze verordening is bepaald, kunnen de volgende voorzieningen zoals bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel b van de wet niet worden ingezet voor de arbeidsinschakeling van belanghebbenden jonger dan 27 jaar:

  a. onbeloonde additionele arbeid zoals bedoeld in artikel 10a van de wet;

  b. de voorzieningen zoals bedoeld in artikel 31, vijfde lid van de wet.”

   

Artikel 2 Wijziging Toeslagenverordening WWB

 • 1

  De Toeslagenverordening WWB wordt als volgt gewijzigd:

  Voor de paragraaf met de titel ‘Slotbepalingen’ wordt een nieuwe paragraaf ingevoegd die luidt als volgt: Regelingen in verband met de wijzigingen in de WWB en intrekking van de WIJ per 1 januari 2012. In die paragraaf worden de hierna volgende artikelen ingevoegd en of gewijzigd.

   

 • 2

  De Toeslagenverordening WWB wordt als volgt gewijzigd:

  Artikel 1.3 wordt ingevoegd met als opschrift ‘Wijziging betekenis begrippen’. Artikel 1.3 luidt als volgt:

  “a. Waar in deze verordening de begrippen ‘alleenstaande’, ‘alleenstaande ouder’ en ‘gezin’ worden gebruikt, hebben deze vanaf 1 januari 2012 dezelfde betekenis zoals in artikel 4 van de wet.

  b. Waar in deze verordening wordt gesproken over ‘gehuwde(n)’ of ‘gehuwdennorm’ hebben deze begrippen vanaf 1 januari 2012 dezelfde betekenis als ‘gezin’, zoals bedoeld in artikel 4, respectievelijk ‘gezinsnorm’, zoals bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de wet.

  c. Artikel 3, lid 4, sub b en c vervallen.”

   

   

Artikel 3 Wijziging Maatregelenverordening WWB

 • 1

  De Maatregelenverordening WWB wordt als volgt gewijzigd:

  Voor de paragraaf met de titel ‘Slotbepalingen’ wordt een nieuwe paragraaf ingevoegd die luidt als volgt: Regelingen in verband met de wijzigingen in de WWB en intrekking van de WIJ per 1 januari 2012. In die paragraaf worden de hierna volgende artikelen ingevoegd.

   

 • 2

  De Maatregelenverordening WWB wordt als volgt gewijzigd:

  1. Voor de paragraaf met de titel ‘Slotbepalingen’ wordt een nieuwe paragraaf ingevoegd die luidt als volgt: Regelingen in verband met de wijzigingen in de WWB en intrekking van de WIJ per 1 januari 2012. In die paragraaf worden de hierna volgende artikelen ingevoegd.

  Artikel 1.2 wordt ingevoegd met als opschrift ‘Wijziging betekenis begrippen’. Artikel 1.2 luidt als volgt:

  “a. Waar in deze verordening de begrippen ‘alleenstaande’, ‘alleenstaande ouder’ en ‘gezin’ worden gebruikt, hebben deze vanaf 1 januari 2012 dezelfde betekenis als in artikel 4 van de wet.

  b. Waar in deze verordening wordt gesproken over ‘gehuwde(n)’ of ‘gehuwdennorm’ hebben deze begrippen vanaf 1 januari 2012 dezelfde betekenis als ‘gezin’, zoals bedoeld in artikel 4, respectievelijk ‘gezinsnorm’, zoals bedoeld in artikel 21, eerste lid van de wet.”

   

 • 3

  De Maatregelenverordening WWB wordt als volgt gewijzigd:

  Artikel 9, lid 3, sub c wordt ingevoegd met als opschrift ‘Onvoldoende meewerken aan plan van aanpak’. Artikel 9, lid 3, sub c luidt als volgt: “Onder ‘gedragingen die de inschakeling in de arbeid belemmeren’ zoals bedoeld in sub a , wordt vanaf 1 januari 2012 mede verstaan: “het onvoldoende meewerken aan het opstellen, uitvoeren of evalueren van een plan van aanpak.”

   

Artikel 4 Wijziging verordening Langdurigheidstoeslag

 • 1

  De Verordening langdurigheidstoeslag wordt als volgt gewijzigd:

  Voor de paragraaf met de titel ‘Slotbepalingen’ of met titel ‘Inwerkingtreding’ wordt een nieuwe paragraaf ingevoegd die luidt als volgt: “Regelingen in verband met de wijzigingen in de WWB en intrekking van de WIJ per 1 januari 2012”. In die paragraaf worden de hierna volgende artikelen ingevoegd.

   

 • 2

  De Verordening langdurigheidstoeslag wordt als volgt gewijzigd:

  Artikel 1.2 wordt ingevoegd met als opschrift ‘Wijziging betekenis begrippen’. Artikel 1,2 luidt als volgt:

  “a. Waar in deze verordening de begrippen ‘alleenstaande’, ‘alleenstaande ouder’ en ‘gezin’ worden gebruikt, hebben deze vanaf 1 januari 2012 dezelfde betekenis als in artikel 4 van de wet.

  b. Waar in deze verordening wordt gesproken over ‘gehuwde(n)’ of ‘gehuwdennorm’ hebben deze begrippen vanaf 1 januari 2012 dezelfde betekenis als ‘gezin’, zoals bedoeld in artikel 4, respectievelijk ‘gezinsnorm’, zoals bedoeld in artikel 21, eerste lid van de wet.”

   

 • 3

  De Verordening langdurigheidstoeslag wordt als volgt gewijzigd:

  Artikel 2, derde lid, komt te luiden: “Als één van de gezinsleden op de peildatum is uitgesloten van het recht op langdurigheidstoeslag op grond van artikel 11 of 13, eerste lid van de wet, waardoor slechts één van de gezinsleden recht op langdurigheidstoeslag heeft, komt dit gezinslid in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.”

   

Artikel 5 Inwerkingtreding en geldingsduur

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012.

Vastgesteld ter openbare vergadering

van 22 december 2011,

de griffier, de voorzitter,

 

Toelichting 1 Algemene Toelichting