Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Beleidskader geluid en bestemmingsplannen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidskader geluid en bestemmingsplannen
Citeertitelonbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

publicatiedatum is bij benadering

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-09-2008nieuwe regeling

18-09-2008

Nunspeet huis aan huis 22-9-2008

RNV 2007-8

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidskader geluid en bestemmingsplannen

Beleidskader Geluid en Bestemmingsplannen

Na wijziging van de Wet geluidhinder

per 1 januari 2007

Uitvoering

Sector/afdeling Maatschappij / milieu

Dossiernummer Versie 2007-8

Behandeld door Lex Groenewold

Datum Juni 2007

 

Projectgroep:

Dhr. N. Gerritsen, Wethouder, vz., Gem. Putten

Dhr. A.W. Groenewold, Milieu/geluid, secr., Regio Noord-Veluwe

Dhr. J. Korterink, Juridisch geluid, Gem. Nunspeet

Dhr. E. Priester, Geluidtechnisch, Gem. Harderwijk

Dhr. G. Alberts, Ruimt. Ontw., Gem. Putten

Dhr. N. de Boer, Ruimt. Ontw., Gem. Elburg

Dhr. M. v.d. Ploeg, Medisch milieukundige, GGD RNV

 

Inhoud:

1.Aanleiding en doel:........................................................................................................................1

2.Relatie met bestaand beleid..........................................................................................................1

3.Geluid en Gezondheid...................................................................................................................2

3.1 Hinder................................................................................................................................2

3.2 Bij welke niveaus zijn gezondheidseffecten gemeten?......................................................2

3.3 Beleidskader geluid............................................................................................................3

3.4 Beperking geluidsoverlast voor bestaande situaties..........................................................3

4.Financiële en personele consequenties.........................................................................................4

5.Communicatie...............................................................................................................................4

6.Beleidsuitgangspunten:.................................................................................................................5

6.1 GES...................................................................................................................................7

6.2 Procedure Hogere waarde.................................................................................................9

6.3 Advieskader nieuwe geluidgevoelige situaties.................................................................11

 

Bijlagen:

Bijlage 1: 30 km wegen.......................................................................................................................

Bijlage 2: Eisen akoestisch onderzoek en cumulatie..........................................................................

Bijlage 3: Normkosten........................................................................................................................

Bijlage 4: Beleid afweging maatregelen..............................................................................................

Bijlage 5: Overzichtstabellen normen.................................................................................................

Bijlage 6: Kadastrale registratie..........................................................................................................

Bijlage 7: Definitie Lden......................................................................................................................

Bijlage 8: Overzicht belangrijkste wijzigingen Wgh

Bijlage 9: Projectbeschrijving.............................................................................................................

 

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk

Hoofdstuk 1 Aanleiding en doel

Op 1 januari 2007 is een wijziging van de Wet geluidhinder van kracht geworden. De wijziging heeft directe gevolgen voor de wijze waarop gemeenten kunnen en moeten omgaan met dit kwali-teitsaspect van de leefomgeving.

Geluid heeft direct invloed op hoe we ons voelen en onze omgeving beleven. De Wet geluidhinder heeft als doelstelling de mens te beschermen tegen de negatieve effecten van geluid. De beleving van geluid is echter plaats-, tijd- en persoonsgebonden. Daarom krijgen gemeenten in de nieuwe Wet geluidhinder (met ingang van 2007) meer mogelijkheden om voor nieuwe situaties een eigen, gebiedsgerichte, afweging te maken.

Het Beleidskader Geluid maakt het mogelijk geluidsnormen voor nieuwe situaties af te stemmen op de aard en de functie van een gebied. Hierdoor kan beter rekening gehouden worden met ont-wikkelingen en verwachting van de gebruikers van een gebied. De grootste bron van geluidover-last is het autoverkeer. Verkeer is tevens de belangrijkste lokale bron van luchtverontreiniging. Daarom vindt er bij te nemen maatregelen een afstemming plaats tussen de lucht- en geluideffec-ten.

Verder legt de Wet meer nadruk op de motivering van ontwikkelingen waarbij de geluidbelasting boven de voorkeurswaarden uit komt. Binnen het wettelijk kader is er ruimte voor een eigen ge-meentelijke invulling.

Doel van dit rapport is een handreiking te geven naar de regiogemeenten om de beleidsvrijheid voor het onderdeel geluid in te vullen, regionaal afgestemd, maar met lokale accenten.

Hoofdstuk 2 Relatie met bestaand beleid

VROM beoogt de wijziging normneutraal door te voeren. De opzet van dit voorstel beoogt aanslui-ting te zoeken bij de bestaande praktijk. Dus geen versoepeling of verzwaring maar voortzetting van bestaand beleid. Wel vindt een verschuiving plaats van een discussie over getallen naar een discussie over milieukwaliteit en motivering.

Daarbij is de relatie tussen geluid en ge-zondheid en de vertaling van een geluidni-veau naar de omgevingskwaliteit als basis genomen. Welke waarden acceptabel zijn kan per omgeving verschillen en kan in gemeentelijk beleid worden vastgelegd. Ter indicatie staan in de tabel hiernaast mogelij-ke invullingen hiervan.

                                              Ambitie                 Incidenteel

Woonwijk                            Rustig                   Redelijk rustig

Centrum                              Redelijk rustig    Zeer onrustig

Hoofdweg/knooppunt       Zeer onrustig      Lawaaiig

Bedrijventerreinen            Onrustig               Zeer onrustig

Natuur                                 Rustig                   Redelijk rustig

Gem. groene zones         Rustig                   Redelijk rustig

Stedelijk groen                 Redelijk rustig      Onrustig

 

In het beleidskader zijn bewust de decibellen (de natuurkundige eenheid voor geluid) zoveel moge-lijk weggelaten omdat veel mensen hier geen gevoel bij hebben. Achter de gekozen termen gaan wel exacte waarden schuil en zijn terug te vinden in de tabellen.

Het maximaal toelaatbare geluidniveau is vastgelegd in de Wet geluidhinder. Verder is rekening gehouden met de mogelijkheden die de ‘Stad en Milieu’ benadering biedt. Daarbij is het mogelijk om een ruimere afweging te maken tussen ruimtelijke plannen en de effecten voor de leefomge-ving. Om woningbouw in een zeer lawaaiige omgeving mogelijk te maken moet er een brede toet-sing plaatsvinden waarbij de gezondheidsaspecten nadrukkelijk een rol spelen. De contrasten bin-nen één gebied lijken soms onlogisch. Toch komen ze in de praktijk bijna Ook in het centrum zijn er veel gebieden waar achter hoge(re) bebouwing het gewoon redelijk rustig is. Door in drukke gebieden hoge en redelijk gesloten bouwblokken te realiseren kunnen aantrekkelijke contrasten gecreëerd worden. Naar mate de geluidbelasting hoger is neemt het belang van een zorgvuldige invulling toe. Door het hinderaspect al vroeg in de planontwikkeling mee te nemen en als ontwerpcriterium te gebrui-ken kan de leefbaarheid in de stad, nu en in de toekomst, verbeterd worden.

Hoofdstuk 3 Geluid en gezondheid

Blootstelling van bewoners aan bronnen zoals verkeerslawaai of industriegeluiden kan leiden tot hinder, slaapverstoring en een verhoging van de hartslag. Als gevolg van deze effecten kunnen verschillende gezondheidsproblemen ontstaan zoals stress en depressie, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten, slaapgebrek en verminderde werk- en leerprestaties. Behalve dat dit inhoudt dat er sprake is van individuele gezondheidsschade leidt dat ook tot hogere materiële en immateriële kosten voor onze samenleving door vroegtijdige sterfte, een hogere gezondheidszorgconsumptie en verminderde productiviteit.

Artikel 3.1 Hinder

3.1 Hinder

Hinder is een verzamelterm voor allerlei negatieve reacties op geluid, zoals ergernis, ontevredenheid, boosheid, teleurstelling en ongerustheid. De belangrijkste bronnen van geluidhinder (in procenten) zijn hiernaast in de figuur weergegeven.

Hinder wordt gemeten met een vragenlijst. De mate waarin iemand zich gehinderd voelt hangt samen met de blootstelling aan geluid. Daarnaast spelen ook individuele eigenschappen een rol, zoals geluidgevoeligheid, angst voor en houding ten opzichte van de geluidbron.