Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Verordening op de heffing en de invordering van een rioolaansluitrecht 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van een rioolaansluitrecht 2011
CiteertitelVerordening rioolaansluitrecht 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-201001-01-2013vervallen

16-12-2010

Nunspeet Huis aan Huis 21-12-2010

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van een rioolaansluitrecht 2011

De raad van de gemeente Nunspeet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 december 2010;

gelet op artikel 229 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van een rioolaansluitrecht 2011.

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk

Artikel 1 Aard van de heffing en grondslagen

 • 1

  Voor het tot stand brengen van een aansluiting op de openbare riolering wordt onder de naam

  rioolaansluitrecht een eenmalig recht geheven.

   

 • 2

  Onder het tot stand brengen van een aansluiting, als bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan

  het aanleggen van een aansluiting, bestaande uit een afvoerleiding van het aansluitpunt op de

  grens van het gemeente-eigendom naar het openbare riool.

   

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene aan wie de aansluitvergunning is verleend.

 

Artikel 3 Tarief

 • 1

  Het recht bedraagt per aansluiting:

  a. voor een afvoerleiding, waarvan de buizen inwendig

  geen grotere diameter dan 16 cm hebben € 440,--

  b. voor een afvoerleiding, waarvan de buizen inwendig

  een diameter hebben boven 16 cm tot en met 30 cm € 852,50

  met dien verstande, dat boven een lengte van 6 m

  voor elke volle meter meer wordt bijberekend € 68,00

  c. voor een afvoerleiding, waarvan de buizen inwendig

  een diameter hebben van 40 cm € 1.221,--

  met dien verstande, dat boven een lengte van 6 m

  voor elke volle meter meer wordt bijberekend € 196,--

  d. voor een afvoerleiding, waarvan de buizen inwendig

  een diameter hebben van 50 cm € 1.510,--

  met dien verstande, dat boven een lengte van 6 m

  voor elke volle meter meer wordt bijberekend € 220,--

   

 • 2

  Voor de toepassing van lid 1 wordt onder afvoerleiding

  verstaan de leiding van het aansluitingspunt op de

  grens van het gemeente-eigendom naar het openbaar riool.

   

Artikel 4 Wijze van heffing

Het recht wordt bij wege van aanslag geheven.

 

Artikel 5 Termijnen van betaling

De aanslagen moeten worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de

laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld

en de tweede een maand later.

 

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  De 'Verordening rioolaansluitrecht 2010' van 17 december 2009 wordt ingetrokken met ingang

  van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij

  van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

   

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2011.

 • 4

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening rioolaansluitrecht 2011'.

  Vastgesteld ter openbare vergadering

  van 16 december 2010,

  de griffier, de voorzitter,