Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Nunspeet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Nunspeet
CiteertitelFinanciële verordening gemeente Nunspeet
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 212

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-04-200901-01-200901-02-2015nieuwe regeling

26-03-2009

Huis aan Huis, 7-4-2009

raad, 26-3-2009

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Nunspeet

De raad van de gemeente Nunspeet;

gelet op artikel 212 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Nunspeet.

 

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk

Hoofdstuk 2  

Artikel 1 Definities

Vervallen

Artikel 1a Definities

 • 1

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  a. afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de gemeentelijke organisatie met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid aan het college.

  b. administratie: het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van (onderdelen van) de organisatie van de gemeente Nunspeet en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.

   

 • 2

  Voor de gehanteerde begrippen in de verordening gelden de definities uit de Gemeentewet, de Wet Fido, het Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) en het Besluit accountantscontrole Provincies en Gemeenten.

Hoofdstuk 1 Begroting en verantwoording

Afdeling 1 Kaderstellen

Artikel 2 Programmabegroting

Vervallen

Artikel 2a Inrichting begroting en jaarstukken

 • 1

  De raad stelt bij aanvang van een nieuwe raadsperiode een programma-indeling voor de komende raadsperiode vast.

 • 2

  Bij de begroting wordt een overzicht gegeven van de productenraming ingedeeld naar pro-gramma’s en bij het jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de productenrealisatie ingedeeld naar programma’s.

 • 3

  Bij de uiteenzetting van de financiële positie van de begroting wordt van de nieuwe investeringen per investering het benodigde investeringskrediet weergegeven en wordt van de lopende investeringen het geautoriseerde investeringskrediet en de raming van de uitputting van het krediet in het lopende boekjaar weergegeven.

 • 4

  In de jaarrekening wordt van de investeringen de uitputting van de geautoriseerde investe-ringskredieten en de actuele raming van de totale uitgaven weergegeven.

Artikel 3 Producten

Vervallen

Artikel 4 Kaders begroting

Vervallen

Artikel 4a Kaders begroting

 • 1

  Het college biedt jaarlijks een nota aan over de uitgangspunten voor het volgende begrotings-jaar en de drie opvolgende jaren. In deze nota worden de bevindingen betrokken uit de rapportage van de begrotingsuitvoering en de jaarstukken.

 • 2

  De raad stelt deze nota uiterlijk in de vergadering van april vast.

Afdeling 1 Uitvoering

Artikel 5 Uitvoering begroting

Vervallen

Artikel 5a Autorisatie begroting en investeringskredieten en begrotingswijzigingen

 • 1

  De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma en het overzicht algemene dekkingsmiddelen.

 • 2

  Bij de begrotingsbehandeling geeft de raad aan van welke nieuwe investeringen hij op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen. De overige nieuwe investeringen worden bij de begrotingsbehandeling met het vaststellen van de financiële positie geautoriseerd.

 • 3

  Indien het college voorziet dat een geautoriseerd budget of investeringskrediet dreigt te worden overschreden, wordt dit door het college in de eerstvolgende tussentijdse rapportage aan de raad gemeld. Het college voegt hierbij een voorstel voor wijziging van het budget of het investeringskrediet of een voorstel voor bijstelling van het beleid.

 • 4

  Voor investeringen in de loop van het begrotingsjaar die niet in de begroting zijn opgenomen, legt het college vooraf aan het aangaan van verplichtingen een investeringsvoorstel en een voorstel voor het autoriseren van een investeringskrediet aan de raad voor.

Afdeling 1 Beheersing en interne controle

Artikel 6 Interne controle

Vervallen

Artikel 6a Interne controle

Het college zorgt ten behoeve van het getrouwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de baten en lasten en de balansmutaties voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking, en de rechtmatigheid van de beheershandelingen. Bij afwijkingen neemt het college maatregelen tot herstel.

Afdeling 1 Rapportage en verantwoording

Artikel 7 Tussentijdse rapportage en informatie

Vervallen

Artikel 7a Tussentijdse rapportage en informatie

 • 1

  Het college informeert de raad door middel van tussentijdse rapportages na afloop van ieder kwartaal over de realisatie van de begroting.

 • 2

  De tussenrapportage bevat een uiteenzetting over de uitvoering en de bijstelling van het beleid en een overzicht met de bijgestelde raming van:

  a. de baten en lasten per programma;

  b. het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen;

  c. de realisatie en raming van de uitputting van de investeringskredieten.

   

Artikel 8 Jaarstukken

Vervallen

Hoofdstuk 2 Financiële positie

Afdeling 1 Kaderstellen

Artikel 9 Financiële positie

Vervallen

Artikel 10 Waardering en afschrijving vaste activa

 • 1

  Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief het saldo van agio en disagio worden lineair in maximaal vijf jaar afgeschreven.

 • 2

  Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie ge-bracht.

 • 3

  De materiële vaste activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, worden lineair afgeschreven in:

  Automatisering

  - hardware (voorzover niet geleasd) 5 jaar

  - software 7 jaar

  Begraafplaatsen

  - voorzieningen 10 jaar

  Brandweer

  - brandblus- en reddingsmiddelen (materiaal, kleding) 10 jaar

  Gebouwen (exclusief ondergrond)

  - stenen gebouwen 40 jaar

  - andere gebouwen 25 jaar

  - verbouwing (uitbreiding) 20 jaar

  - renovatie gebouwen (onderhoud) 15 jaar

  - woonwagens/woonwagencentra 15 jaar

  - installaties (lift, cv, et cetera) 15 jaar

  - inrichting speelzalen 15 jaar

  Terreinen

  - sportterreinen 15 jaar

  - speelterreinen 10 jaar

  Installaties 10 jaar

  Kantoorinrichting

  - inventaris 10 jaar

  - communicatiemiddelen 5 jaar

  Machines en gereedschappen 10 jaar

  Onderwijs

  - noodlokalen 15 jaar

  - 1e inrichting 15 jaar

  - uitbreiding inrichting 15 jaar

  - leer- en hulpmiddelen 10 jaar

  Riolering

  - drukriolering (BBL) 25 jaar

  - vrijvervalriolering 25 jaar

  - baggerwerk 15 jaar

  - pompen en gemalen 15 jaar

  Speeltoestellen en voorzieningen 10 jaar

  Vervoermiddelen 5 -15 jaar*

  Gronden

  Op gronden en ondergrond van gebouwen wordt niet afgeschreven

  *afhankelijk van het gebruik

  Activa met een verkrijgingsprijs van meer dan € 20.000,-- worden geactiveerd. Activa met een waarde kleiner dan € 20.000,-- kunnen worden geactiveerd. Gronden en terreinen worden al-tijd geactiveerd.

 • 4

  Onder activa met een meerjarig maatschappelijk nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Be-sluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, worden verstaan investeringen in aanleg en onderhoud van: (inrichting) waterwegen; waterbouwkundige werken; permanente terreinwerken; wegen; straten; fietspaden; voetpaden; bruggen, viaducten; tunnels; verkeers-lichtinstallaties; openbare verlichting; straatmeubilair; reconstructie openbare ruimte; parken; overig openbaar groen.

 • 5

  Aankoop en vervaardiging van activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden onder aftrek van bijdragen van derden en bestemmingsreserves ten laste van de exploitatie gebracht. Hiervan kan bij raadsbesluit worden afgeweken. In geval van activering bij raadbe-sluit wordt het actief lineair afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief of een kortere, door de raad aan te geven tijdsduur.

 • 6

  In afwijking van dit artikel, lid 1 tot en met 5, worden vaste activa, die op 31 december 2003 op een andere wijze zijn gewaardeerd en afgeschreven dan gesteld in dit artikel, volgens de op dat moment aanwezige boekwaarde voor de rest van de periode afgeschreven volgens de gehanteerde afschrijvingsmethodiek.

Artikel 11 Voorziening voor oninbare vorderingen

Vervallen

Artikel 12 Reserves en voorzieningen

 • 1

  Het college biedt jaarlijks na het vaststellen van de in artikel 2a genoemde jaarstukken een (bijgestelde) nota ‘Reserves en voorzieningen’ aan.

 • 2

  De nota behandelt:

  a. de vorming en besteding van reserves;

  b. de vorming en besteding van voorzieningen;

  c. de toerekening en verwerking van rente over de reserves en de voorzieningen, in relatie tot de nota weerstandsvermogen bedoeld in artikel 17.

   

 • 3

  De raad stelt deze nota vast nadat de programmarekening is vastgesteld.

Artikel 13 Kostprijsberekening

 • 1

  Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van producten en diensten van de gemeente Nunspeet wordt een systeem van kostentoerekening gehanteerd. Bij de kostentoerekening worden naast de directe kosten alleen die indirecte kosten betrokken die rechtstreeks samenhangen met de door de gemeente verleende diensten.

 • 2

  Bij de indirecte kosten worden betrokken de bijdragen aan reserves voor de noodzakelijke vervanging van de betrokken activa, de kapitaallasten van de in gebruik zijnde activa en voor rioolrechten en afvalstoffenheffing de compensabele BTW.

 • 3

  De omslagrente voor de rentetoerekening van de kapitaallasten wordt bepaald door het rente-totaal van de uitstaande leningen en de bij begroting vastgestelde gecalculeerde rente over het eigen vermogen en voorzieningen.

Artikel 14 Financieringsfunctie

Vervallen

Artikel 14a Financieringsfunctie

 • 1

  Het college draagt bij de uitoefening van de financieringsfunctie zorg voor:

  a. het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige gelden om de programma’s binnen de door de raad vastgestelde kaders van de be-groting uit te kunnen voeren;

  b. het beheersen van de risico’s verbonden aan de financieringsfunctie zoals renterisico’s, koersrisico’s en kredietrisico’s;

  c. het zo veel mogelijk beperken van de kosten van de leningen en het bereiken van een voldoende rendement op de uitzettingen;

  d. het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.

   

 • 2

  Het college neemt bij de uitvoering van de financieringsfunctie de volgende richtlijnen in acht:

  a. het uitzetten van overtollige geldmiddelen gebeurt uitsluitend bij financiële instellingen met minimaal een AAA-rating, afgegeven door ten minste één gezaghebbende rating agency of bij instellingen voor wiens waardepapieren een solvabiliteitseis geldt van 0%;

  b. overtollige geldmiddelen worden uitsluitend uitgezet tegen vastrentende waarden, dan wel in producten waarbij de hoofdsom ten minste aan het eind van de looptijd in tact is;

  c. derivaten worden uitsluitend gebruikt ter beperking van financiële risico’s;

  d. voor het aantrekken van financieringen voor langer dan één jaar worden tenminste twee prijsopgaven bij verschillende financiële instellingen gevraagd;

  e. overeenkomsten voor het aangaan van leningen, het uitzetten van middelen of het verlenen van garanties luiden in euro;

  f. voor de kasgeldlimiet en de renterisiconorm gelden de wettelijke waarden. Het college informeert de raad als de kasgeldlimiet of de renterisiconorm dreigt te worden overschreden.

   

 • 3

  Verstrekken van leningen en het aangaan van financiële participaties anders dan genoemd in het tweede lid, worden uitsluitend gedaan uit hoofde van de publieke taak. Bij het uitzetten van middelen en het aangaan van financiële participaties uit hoofde van de publieke taak, bedingt het college indien mogelijk zekerheden. Het college motiveert in zijn besluit het openbaar belang van dergelijke uitzettingen van middelen, verstrekkingen van garanties en financiële participaties.

 • 4

  Garanties dan wel waarborgen worden niet verstrekt behalve wanneer dit gebeurt aan toegelaten instellingen overeenkomstig de overeenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw inzake zogenoemde categorie 1 en categorie 2 investeringen. Wat betreft de al aangegane garanties wordt in voorkomende gevallen medewerking verleend voor het omzetten van overeenkomsten wanneer hierdoor het risico van de gemeente afneemt.

 • 5

  Het college stelt regels op voor de uitvoering van het gestelde onder het eerste tot en met derde lid en legt deze regels alsmede de regels voor taken en bevoegdheden, de verant-woordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening vast in een besluit financierings-statuut. Het college stuurt het besluit financieringsstatuut ter kennisgeving aan de raad.

Artikel 15 Registratie bezittingen, activa en vermogen

Vervallen

Hoofdstuk 3 Paragrafen

Artikel 16 Lokale heffingen

Vervallen

Artikel 16a Lokale heffingen

 • 1

  Het college biedt ten minste eenmaal in de vier jaar een (bijgestelde) nota ‘Lokale heffingen’ aan. Deze nota behandelt in ieder geval:

  a. de samenstelling van het pakket aan gemeentelijke belastingen en heffingen;

  b. de verdeling van de druk van de belastingen over de diverse bevolkingsgroepen en belanghebbenden;

  c. de kostendekkendheid van de heffingen;

  d. het kwijtscheldingsbeleid en het tarievenbeleid.

   

 • 2

  De nota bevat verder een overzicht van de verordeningen met de bijbehorende vaststellings-data waarin tarieven, heffingen en prijzen zijn vastgelegd. Het college draagt er zorg voor dat er een actueel overzicht is van de tarieven, heffingen, prijzen en kosten per verstrekte dienst. De raad stelt de nota vast binnen twee maanden nadat de nota is aangeboden.

 • 3

  Voor het vaststellen van de hoogte van gemeentelijke tarieven, heffingen en prijzen door de raad, verstrekt het college aan de raad per verordening de actueel geraamde hoeveelheden per door de gemeente verstrekte dienst, waarover de tarieven, heffingen en prijzen in rekening worden gebracht en per verordening het totaal van de geraamde kosten van de erin genoemde, door de gemeente verstrekte diensten.

Artikel 17 Weerstandsvermogen en risicomanagement

Vervallen

Artikel 17a Weerstandsvermogen en risicomanagement

Het college biedt ten minste eenmaal in de vier jaar een (bijgestelde) nota ‘Weerstandsvermogen en risicomanagement’ aan. In deze nota wordt ingegaan op het risicomanagement, het opvangen van risico’s door verzekeringen, voorzieningen, het weerstandsvermogen of anderszins. In de nota wordt ook de gewenste weerstandscapaciteit bepaald. De raad stelt de nota vast binnen twee maanden nadat de nota is aangeboden.

Artikel 18 Onderhoud kapitaalgoederen

Vervallen

Artikel 18a Onderhoud kapitaalgoederen

 • 1

  Het college biedt ten minste eens in de vier jaar een nota ‘Onderhoud openbare ruimte’ aan. De nota geeft het kader weer voor de inrichting van het onderhoud en het beoogde onder-houdsniveau voor het openbaar groen, water, wegen, kunstwerken en straatmeubilair en eveneens de normkostensystematiek en het meerjarig budgettair beslag. De raad stelt de no-ta vast binnen twee maanden nadat de nota is aangeboden.

 • 2

  Het college biedt ten minste eens in de vier jaar een nota ‘Rioleringsplan’ aan. De nota geeft het kader weer voor de inrichting van het onderhoud, het beoogde onderhoudsniveau en de uitbreiding van de riolering alsmede de kwaliteit van het milieu en eveneens de normkostensystematiek en het meerjarig budgettair beslag. De raad stelt de nota vast binnen twee maanden nadat de nota is aangeboden.

Artikel 19 Financiering

Vervallen

Artikel 20 Bedrijfsvoering

Vervallen

Artikel 21 Verbonden partijen

Vervallen

Artikel 22 Grondbeleid

Vervallen

Artikel 22a Grondbeleid

Het college biedt ten minste eens in de vier jaar een (bijgestelde) nota ‘Grondbeleid’ aan ter be-handeling en vaststelling door de raad. In deze nota wordt aandacht besteed aan:

a. de relatie met de programma’s van de begroting;

b. de strategische visie van het toekomstig grondbeleid van de gemeente;

c. te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten;

d. de voorraadverwerving en uitgifte van gronden;

e. de uitgifte van gronden in erfpacht en de bijstelling van erfpachtvergoedingen.

De raad stelt de nota vast binnen twee maanden nadat de nota is ingediend.

 

Artikel 23 Verstrekking subsidies

 • 1

  Het college biedt tenminste eens in de vier jaar een (bijgestelde) nota ‘Verstrekking gemeen-telijke subsidies’ aan. De nota bevat het kader voor de verstrekking van gemeentelijke subsi-dies en een overzicht van de toegekende gemeentelijke subsidies.

 • 2

  De raad stelt de nota vast binnen twee maanden na aanbieding van de nota door het college.

Hoofdstuk 4 Financiële organisatie en administratie

Artikel 24 Administratie

De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij in ieder geval dienstbaar is voor:

a. het sturen en beheersen van activiteiten en processen in de gemeente als geheel en in de diensten;

b. het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van activa met econo-misch nut, activa met maatschappelijk nut, voorraden, vorderingen en schulden, enzo-voorts;

c. het verschaffen van informatie aan de budgethouders en voor het maken van kostencal-culaties;

d. het bevorderen van de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en ter zake gel-dende wet- en regelgeving;

e. het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doel-treffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begro-ting en ter zake geldende wet- en regelgeving;

f. de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende in-formatie alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltref-fendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen.

 

Artikel 25 Financiële administratie

Vervallen

Artikel 26 Financiële organisatie

Vervallen

Artikel 26a Financiële organisatie

Het college zorgt voor en legt vast:

a. een eenduidige indeling van de gemeentelijke organisatie en een eenduidig toewijzing van de gemeentelijke taken aan de afdelingen;

b. een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, zo-dat aan de eisen van interne controle wordt voldaan en de betrouwbaarheid van de ver-strekte informatie aan beleids- en beheersorganen is gewaarborgd;

c. de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten;

d. de regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening van de financieringsfunctie;

e. de kostenverdeelsleutels voor het eenduidig toewijzen van de lasten en baten aan de producten van de productraming en de productrealisatie

 

Artikel 26b Misbruik en oneigenlijk gebruik

Het college zorgt voor en legt vast de regels voor het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen en eigendommen.

Artikel 27 Aanbesteding en inkoop

Het college draagt zorg voor en legt (in een besluit) vast de interne regels (protocol) voor de in-koop en aanbesteding van werken en diensten. De regels waarborgen dat wordt gehandeld in overeenstemming met de regels terzake van de Europese Unie.

Artikel 28 Subsidieverstrekking en steunverlening

Het college draagt zorg voor en legt (in een besluit) vast de interne regels (protocol) voor de toe-kenning van steunverlening aan ondernemingen en subsidies. De regels waarborgen dat wordt gehandeld in overeenstemming met de regels terzake van de Europese Unie en de subsidiever-ordening van de gemeente Nunspeet.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 29 Inwerkingtreding

Vervallen

Artikel 29a Inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van het begrotingsjaar 2009. De stukken voor dit begrotingsjaar en latere begrotingsjaren voldoen aan de bepalingen van deze verordening.

 • 2

  Deze verordening treedt in de plaats van de ‘Financiële verordening gemeente Nunspeet’ vastgesteld door de raad op 26 maart 2009.

Artikel 30 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam ‘Financiële verordening gemeente Nunspeet’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 26 maart 2009.